Rejstřík BL
ARCHIV ►

12.5.97

Chcete-li se podívat na předchozí vydání Britských listů, klikněte na ikonu Britských listů zde napravo, dostanete se do archívu.

Přehled dnešního vydání:

  • Helsinská komise kritizuje restituce v ČR
  • Čeští občané smějí pracovat na volné noze v zemích EU a zakládat tam podniky
  • AIDS:
    • Upřesnění (Jan Konvalinka)
    • Vakcína proti AIDS na obzoru? (Jaromír Vicari)
  • Jak se mělo začít s privatizací v ČR (Jaroslav Teplý)
  • Rok 2000 a rodná čísla: návrh (Pavel Chalupa)
  • Drsné britské vtipy o automobilech značky Škoda

Veřejné slyšení OBSE o rozšiřování NATO: kritika "nespravedlivě provedených" restitucí v ČR

Jak už jsme zde informovali na titulní stránce Psa v pátek, Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (Helsinská komise) pořádá ve Washingtonu v úterý 13. května veřejné slyšení, které se soustředí na proces rozšiřování NATO a na to, jak plní žadatelé o vstup do NATO, Česká republika, Rumunsko a Slovinsko, závazky Organizace pro bezpečnost a spolupráci. Během slyšení se má hovořit i o "nedokonalých restitucích", provedených v ČR, totiž o tom, že z restitucí byly vyloučeny osoby, nemající české občanství.

Zatelefonoval jsem činiteli Helsinské komise ve Washingtonu, Chadwicku R. Gorovi. Sdělil mi, že Helsinká komise bere otázku restitucí velmi vážně. Zabývá se jí už přes rok a dosud se jí nedostalo od českých úřadů uspokojivé odpovědi. (Helsinská komise se podle Chadwicka R. Gora zasazuje také o návrat majetku německé menšiny, který byla z Československa vyhoštěna.) Pokud by se při úterním slyšení nedostalo na otázku restitucí, Helsinská komise bude její vyřešení energicky prosazovat jinými způsoby, řekl Gore.

Bude velmi zajímavé, jestli z tohoto dosti obtížně řešitelného problému vzniknou pro ČR potíže před vstupem do NATO.

9. dubna 1997 podalo osm poslanců amerického Kongresu rezoluci, požadující návrat majetku i osobám, které nemají české občanství. Anglický text rezoluce je zde.

Rezoluce požaduje (viz odst. 4), aby:

"Česká republika, Litevsko, Lotyšsko, Rumunsko, Slovensko a každá jiná země, které požadují od těch osob, jimž byl neprávem odcizen majetek komunistickým nebo nacistickým režimem, aby měli trvalý pobyt nebo občanství těchto zemí, v nichž nyní usilují o restituci či kompenzaci za odcizený majetek, zrušila takováto omezení restitučních či kompenzačních zákonů."

Alphonse D'Amato k tomu v senátním záznamu podotýká:

"Vážený pane předsedo, závěrem minulého Kongresu jsem předložil souběžnou rezoluci, týkající se majetkových otázek ve středovýchodní Evropě. Zástupce Christopher C. Smith, spolupředseda Komise, předložil ve sněmovně totožnou rezoluci. Dnes ji podáváme znovu a k tomu se připojují všichni členové Helsinské komise, jako původní sponsoři.

Pane předsedo, býval bych byl velmi rád, kdybych vám mohl sdělit, že v této oblasti došlo k pokroku od loňského září, kdy jsme podávali naši souběžnou rezoluci. Bohužel tomu tak není. Dovolte mi, abych se zmínil jen o dvou příkladech případů, které mě přiměly, abych podal tuto souběžnou rezoluci.

V roce 1991 přijalo Lotyšsko restutiční zákon, poté co získalo nezávislost na sovětském impériu. Zákon vzbudil naději, že ti, kteří byli sovětskou invazí z roku 1940 donuceni opustit své domovy, a museli žít po dobu padesáti let v zahraničí, se konečně budou moci vrátit. A to si myslel také Eso Anton Benjamins, když v roce 1995 nařídil lotyšský městský soud, aby nynější obyvatelé Benjaminsova rodinného domku ho uvolnili.

Bohužel, nynějším obyvatelem tohoto rodinného domu není nikdo jiný než ruský velvyslanec v Lotyšsku. Ruská vláda odmítla vystěhovat svého představitele ze soukromého majetku pana Benjaminse, navzdory tomu, že to nařídil příkaz lotyšského soudu, a lotyšské úřady ho nevystěhovaly.

V České republice není situace o mnoho lepší. Podle zákonů, přijatých po sametové revoluci, Zuzana Bendová má teoreticky právo na restituci jejího rodinného majetku, který byl zkonfiskován nacisty, ale který její rodina neměla možnost na konci druhé světové války převzít. Přestože má Zuzana Bendová podle českého zákona právo na návrat tohoto majetku a česká vláda údajně má v úmyslu navrátit židovský majetek, který byl zkonfiskován nacisty, české ministerstvo financí svévolně uvalilo tíživé a složité podmínky na restituci, jejichž cílem je, jak se zdá, neutralizovat úmysl zákona.

Takže, zatímco nám činitelé české vlády sdělují, že je tato otázka řádně vyřešena, ti, kteří usilují v Praze o návrat neprávem konfiskovaného majetku zjišťují, že je tam čeká úplně jiná skutečnost.

Také jsem velmi znepokojen nedávnými zprávami, že 50 miliónů dolarů bylo zřejmě podvodně odčerpáno z fondů, které získala z Německa Ukrajina pro oběti nacistické perzekuce. Je neobyčejně důležité, aby ukrajinská vláda tuto záležitost naléhavě vyšetřila. Tyto peníze musejí být nalezeny a vráceny těm, kterým právoplatně náležejí, a musejí být s okamžitou platností zavedena taková opatření, aby se nic takového nemohlo stát znovu.

Američané, kteří se kdysi přistěhovali do Spojených států, aby ve svých rodných zemích unikli pronásledování, zjiš|ťují, že v mnoha zemích střední a východní Evropy jsou znovu trestáni, tentokráte diskriminačními zákony, které omezují restituce či kompenzaci za odcizený majetek jan na ty osoby, které v současnosti mají občanství daných zemí anebo tam trvale žijí. To je případ České republiky, Lotyšska, Litvy, Rumunska a Slovenska.

Pane předsedo, tento status quo nemůže pokračovat. Vím, že není možné stoprocentně vrátit hodiny zpět či vymazat bezpráví, která se stala. Chválím mnohé vznikající demokracie, které se snaží řešit tuto složitou otázku a které jednají na základně morální povinnosti napravit monulé křivdy i na základě úsilí podtrhnout rozdíl mezi jejich novým a starým systémem vlády. Avšak více může a musí být učiněno - a tato rezoluce požaduje konkrétní kroky. Zaslouží si naši podporu, a oběti minulých křivd v tomto regionu si zaslouží naší pomoci.

Apeluji na své kolegy, aby se připojili ke mně a k dalším sponsorům této souběžné rezoluce, která požaduje spravedlivý a naléhavý návrat majetku či kompenzaci za něj, aby obětem holocaustu a následného komunistického útlaku nebylo odpíráno, co jim právoplatně náleží."


Čechoameričané dosud nemají možnost mít dvojí, české i americké občanství. Česká menšina ve Spojených státech považuje tuto skutečnost za ostře diskriminující a pohlíží proto na nynější českou vládu s trpkostí.

Přitom americká vláda už české vládě vypověděla jednostranně Smlouvu o naturalizaci z roku 1928, podle níž měli mít američtí občané jen jediné, americké občanství. Podle moderní interpretace mezinárodního práva respektují dnes Spojené státy, stejně jako většina západních zemí, princip dvojího občanství.

Christopher Smith a Alfonse D'Amato, vedoucí představitelé helsinské Komise pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, rozeslali členům americké vlády, včetně ministryně zahraničních věcí Madeleine Albrightové dopisy, v nichž požadují, aby český parlament rozšířil restituční právo i na ty osoby, které nemají české občanství.

V dopise Madeleine Albrightové z 21. března 1997 oba činitelé Helsinské komise poukazují na rozhodnutí výboru OSN pro lidská práva z roku 1995, podle něhož je český požadavek, aby restituenti měli české občanství, diskriminační a porušuje článek 26 Mezinárodní dohody o občanských a politických právech. Jak je zjevné i výše uvedeného, toto diskriminační opatření platí také v Litevsku, v Lotyšsku, v Rumunsku a na Slovensku. (JČ)


Věděli jste, že podle Asociační dohody ČR, uzavřené s EU, mají čeští občané právo pracovat na volné noze v zemích Evropské unie a zakládat si tam podniky??

Informace pochází od Bennyho Reese, Čecha, který nyní žije v Británii a snaží se tam etablovat vlastní malou firmu:

From: Benny Rees benny@comcen.demon.co.uk

Evropska dohoda o pridruzeni CR k Unii (v platnosti od 1. unora 1995) umoznuje ceskym firmam a soukromym osobam se usadit v kterekoli zemi EU za ucelem 'establishment in self-employment'.

Oficialni nazev zni:

"Europe Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Czech Republic, of the other part".

Rozhodnuti Evropske rady a Komise EU cislo 94/910/ECSC, EC, Euratom ze dne 19. prosince 1994 o uzavreni vyse uvedene Evropske dohody, kteravstoupila v platnost dne 1. unora 1995.

Cely text dohody byl publikovan v Official Journal of the European Communities No L 360/1 ze dne 31. prosince 1994. Evropska dohoda o pridruzeni zaklada jista vzajemna prava a povinnosti. Nas v tomto ohledu zajima predevsim:

Chapter II

Establishment

Article 45, paragraph 3: "Each Member State shall grant, from entry into force of this Agreement, a treatment no less favourable than that accorded to its own companies and nationals for the establishment of Czech Republic companies and nationals and shall grant in the operation of Czech Republic companies and nationals established in its territory a treatment no less favourable than that accorded to its own companies and nationals."

Paragraph 4: "For the purposes of this Agreement:

(a) establishment shall mean:

(i) as regards nationals, the right to take up and pursue economic activities as self-employed persons and to set up and manage undertakings, in particular companies, which they effectively control. Self-employment and business undertakings by nationals shall not extend to seeking or taking employment in the labour market of another Party.

The provisions of this chapter do not apply to those who are not exclusively self-employed;

(ii) as regards companies, the right to take up and pursue economic activities by means of the setting up and management of subsidiaries, branches and agencies;

Překlad:

Oddíl 45, odst. 3: "každý členský stát bude poskytne, ode dne platnosti této dohody, firmám a jednotlivcům z České republiky, aby se mohli na jeho území podnikatelsky uchytit, stejně příznivé podmínky, jaké poskytuje vlastním firmám a občanům. Firmám a jednotlivcům z České republiky, už zavedeným na svém území, bude každý členský stát poskytovat stejně příznivé podmínky jako vlastním firmám a občanům.

Odst. 4: Pro účely této dohody:

(a) "podnikatelské uchycení se v nové zemi" bude znamenat:

(i) pro jednotlivé občany České republiky: právo zahájit hospodářskou činnost a pokračovat v ní, a to jako osoby, samy sebe zaměstnávající, dále právo zakládat podniky, zejména ty firmy, které majoritně ovládají. Občané České republiky nebudou mít právo přijímat zaměstnání na pracovním trhu jiného zaměstnavatele.

Ustanovení této kapitoly se netýká osob, které nejsou stoprocentně "samozaměstnány" (tj. které se stoprocentně neživí prací na volné noze).

(ii) podniky mají právo zahájit a provádět hospodářskou činnost založením a řízením odboček, a agentur. "

Existuje nekolik malo vyjimek (nakup pudy, pamatek atd.), ktere jsou pro normalniho smrtelnika naprosto nepodstatne... Pokud by to nekoho zajimalo, necht si najde cesky preklad ve Sbirce zakonu CR, rocnik 1995, castka 2, rozeslana dne 1. unora 1995, cena 190,- Kc - Obsah:

7. Sdeleni Ministerstva zahranicnich veci Ceske republiky o sjednani Evropske dohody zakladajici pridruzeni mezi Ceskou republikou na jedne strane a Evropskymi spolecenstvimi a jejich clenskymi staty na strane druhe.

Osobne nepovazuji cesky preklad Evropske dohody za naprosto identicky... Pokud se nekdo chce radeji podivat na anglicky original tak jak byl publikovan v Official Journalu of the EC, at si zajde do:

Evropskeho dokumentacniho strediska UK, Manesova 75, 120 58 Praha 2.

Telefon 02/6275502 l. 303, 307, fax: 02/24227797. Studovna EDS UK ma otevreno v pondeli a ve ctvrtek 12-18 hod., v utery 9-16 hod., a v patek 9-15 hod. Streda je sanitarni den...zavreno.

Benny Rees


Ještě k problému AIDS

K informačnímu bloku o AIDS v pátečních Britských listech jsem dostal toto upřesnění:

From: Jan Konvalinka konval@uochb.cas.cz

Organization: Institute of Organic Chemistry and Biochemistry, Czech Academy of Science

Subject: AIDS

Mily pane Culiku,

Vas prehled o AIDS je velmi informovany a az na par nepresnosti spravny. Mozna by Vas a ctenare mohlo zajimat, ze ty proteazove inhibitory, o kterych pisete a ktere skutecne mohou byt prvni realnou nadeji pacientu s HIV, se v Cechach studuji od r. 1987. Prvni mezinarodni konference, ktera kdy byla venovana HIV protease, se konala v lete 1988 v Praze, poradal ji muj tehdejsi sef a pritel Petr Strop (nyni Selectide Corporation, Tucson, Arizona). Ctenare by mohlo zajimat, ze leky, o nichz se zminujete, ma delsi dobu k disposici i AIDS centrum na Bulovce. Cena leceni je hrazena primo ze statniho rozpoctu (mimo system zdravotnich pojistoven) a proto neni zatim kritickym problemem. V Cechach mame pres 300 HIV positivnich osob.

Jaké konkrétně nepřesnosti? (JČ)

Jan Konvalinka: Komentare a opravy k puvodnimu textu v BL z 9.5. (velkymi pismeny):

Je pravda, že existují nové léky, které by mohly dokázat AIDS vyléčit? - Tyto nové léky se jmenují proteázové inhibitory. Blokují enzym, který zpracovává bílkoviny HIV. Bez těchto bílkovin se nespojí nové virové částice.

NEPRESNE. HIV FUNGUJE (VELMI ZJEDNODUSENE) TAK, ZE ZABUDUJE SVOU GENETICKOU INFORMACI DO DNA (kyseliny dezoxiribonukleové) LIDSKE BUNKY. PAK SE DOSUD NEZNAMYM MECHANISMEM TA DNA "PROBUDI", A ZACNE PREPIS GENETICKE INFORMACE DO PROTEINU, TAK DOBRE ZNAMY Z GYMNASIALNICH UCEBNIC BIOLOGIE.

VZNIKAJI DLOUHE BILKOVINY. A TED PRICHAZI TA ZAJIMAVA CHVILE:

ZPROSTREDKA TOHO BILKOVINNEHO VLAKNA SE ZASE ZCELA NEZNAMYM MECHANISMEM VYSTEPI MALY ENZYM, PROTEAZA, KTERA ROZSEKA ZBYTEK TOHO VLAKNA ASI NA OSMI, PRESNE SPECIFIKOVANYCH MISTECH.

TAK VZNIKNOU NOVE PROTEINY, KTERE SE NAKONEC SLOZI DO NOVE VIROVE CASTICE, KTERA NAPADNE ZASE DALSI BUNKU.

CELKEM TAKHLE Z JEDNE NAPADENE BUNKY VZNIKNE ASI 1000 NOVYCH VIROVYCH CASTIC.

KDYZ ZABLOKUJETE TU PROTEAZU (MIMOCHODEM JE HODNE PRIBUZNA ENZYMUM TRAVICIHO TRAKTU, TREBA PEPSINU), VZNIKNOU VAM SICE TAKE NOVE VIROVE CASTICE, ALE NEJSOU INFEKCNI, TJ. NEMOHOU NAPADNOUT DALSI BUNKY.

Na trhu jsou tři proteázové inhibitory. Saquinavir, ritonavir a indinavir. Působí nejlépe, když jsou podávány v kombinaci s jinými léky, jako je AZT. Kombinovanou terapií se zvyšuje počet buněk typu C a snižuje se virové zatížení.

ZVYSUJE SE POCET BUNEK T (ASI PREKLEP) (ano, byl to překlep, promiňte, JČ) , JINAK PRESNEJI POCET BUNEK CD4+, TJ. BUNEK, KTERE NA SVEM POVRCHU MAJI RECEPTOR CD4. SOUCASNE SE SNIZUJE, PRESNEJI RECENO KLESA K NULE MNOZSTVI VIRU CIRKULUJICIHO V KRVI ("VIRAL LOAD", VIROVE ZATIZENI JE HEZKY PREKLAD, BUDU POUZIVAT). POZOR, DNA VIRU ZUSTAVA V GENOMU BILYCH KRVINEK A NEKTERYCH DALSICH BUNEK I NADALE, TAKZE MLUVIT O "VYLECENI" JE PREDCASNE.

Z jedné klinické zkoušky vyplynulo, že koktajl indinaviru, AZT a příbuzného léku jménem 3TC snížil HIV na tak nízkou úroveň, že byla přístroji nezaznamenatelná u 90 procent pacientů po dobu delší než jeden rok.

STEJNY UCINEK NASTAL I SPOUZITIM SAMOTNEHO PROTEASOVEHO INHIBITORU, TJ. KOKTEJL ZREJME NENI NUTNY, PRESTO SE Z OBAV PRED VZNIKEM RESISTENCE POUZIVA.

Dosud však nikdo nehovoří o absolutní možnosti vyléčení.

DUVOD VIZ VYSE. DNA VIRU V RADE BUNEK PACIENTA PROSTE JE A NENI JASNE, JAK SE JI ZBAVIT - NEJSPIS LIKVIDACI ONECH BUNEK. MOZNA, ZE TO ZARIDI IMUNITNI SYSTEM BEZ NAS, ALE I TAK SE PREDPOKLADA, ZE PACIENTI SE BUDOU MUSET LECIT KOKTAJLY INHIBITORU NEJMENE TRI ROKY PO VYMIZENI HIV Z KRVE. FARMACEUTICKE FIRMY JSOU RADOSTI BEZ SEBE.

Děkuju panu Konvalinkovi za vynikající a jasné vysvětlení nejnovějších údajů z výzkumu AIDS. (JČ)


Vakcína proti AIDS je zřejmě na obzoru

Jaromír Vicari vicari@czn.cz

Úspěšně očkovat dva šimpanze proti AIDS se podařilo vědcům z Univerzity v Pensylvánii. Účinnost vakcíny u primátů, kteří mohou být nakaženi virem HIV stejně jako lidé, podle nich nemá obdoby. Přípravek je založen na DNA technologii, kterou lze údajně využít i v boji proti dalším chorobám.

Výsledky studie byly publikovány v květnovém čísle časopisu Nature Medicine.

"Dokázali jsme ochránit šimpanze proti infekci HIV, a dokonce proti výrazné dávce (viru)," řekl vedoucí výzkumu David Weiner Reuterům po telefonu. "Jakkoli je to povzbuzující, ... jak blízko lidské vakcíně proti AIDS skutečně jsme, bude vyžadovat klinickou práci." Ohledně použité technologie řekl, že "je pravděpodobné, že DNA vakcíny najdou svoje uplatnění při léčbě lidských chorob."

Navíc předběžná zjištění ukázala, že léčba vakcínou může snížit přítomnost HIV v tělech už infikovaných šimpanzů, řekl Weiner. David Weiner je profesorem patologie a laboratorní medicíny na pensylvánské univerzitě.

Vědci ve svojí studii uvedli, že vakcinovaní šimpanzi byli vystaveni takovému množství viru HIV, které by stačilo na infikování 250 zvířat. Kontrolní zvíře, jež nebylo vakcinováno, bylo po této dávce infikováno. Vakcinovaní šimpanzi byli na přítomnost viru negativně testováni i po 48 týdnech, ačkoli asi 6 - 8 týdnů po aplikaci HIV byli krátce pozitivní. Podle Weinera je to v souladu se způsobem účinkování tradičních vakcín. "Došlo k určité omezené replikaci HIV, ale imunní systém dokázal tuto infekci efektivně kontrolovat," uvedl.

Vakcína byla vyrobena novou DNA technologií s využitím genů, jež tvoří virus. Geny reprezentující kolem 75 procent bílkovin v plášti a jádru viru jsou oslabeny, aby byla zablokována jejich molekulární funkce. Tyto geny ve výsledku stimulují lidský imunní systém k útoku na virus, pokud infikuje tělo.

Weiner uvedl, že tato technologie uschopňuje "zabijácké T buňky" najít a atakovat virus uvnitř buněk. Narozdíl od starších vakcín, jež využívají přímo oslabený virus, vakcíny na DNA bázi zřejmě nenesou žádné riziko přeměny v původce infekce, řekl Weiner. Toto riziko nenesou ani vakcíny na bázi mrtvých virů, jenže ty nejsou schopny stimulovat funkci zabijáckých T buněk.

Práva na vakcínu jsou držena pensylvánskou firmou Apollon Inc., jejíž prezident Vincent Zurawski uvedl, že je zkoumáno použití technologie i ve vakcínách proti dalším virům, včetně hepatitidy B a C.

Jaromír Vicari


Na okraj diskusí o hospodárskych reformách

Posilam Vam kratky clanek (casopis Zapad, c. 6/1990), ve kterem jsou moje predstavy, jak se melo zacit v roce 1989. V tehdejsi konstelaci to ovsem nebylo mozne, moc predali jedni soudruzi jinym soudruhum!

S pozdravem J.Teply

Jaroslav Teplý jartep@worldonline.nl

Pri diskusích o ekonomické reforme a o opatreních, která mají privést Ceskoslovensko tak ríkajíc na správnou cestu se tu a tam vzpomíná ener- gickych a uspesnych zásahu ministra Rasína po první svetové válce. Nejsem asi sám z tech, co zijí v cizine, kdo ocekával od vlády podobná energická opatrení na hospodárském poli, a to jeste pred zahájením reforem. Pokusím se proto ted velmi strucne nacrtnout ze vzdálenosti asi 1000 km, jak se také dalo ci melo - podle mého názoru - postupovat.

Kdyz vyhorel obchod ci továrna a melo se zacít znovu, zacínalo se vzdycky inventurou. Proc tak nezacít i v prípade, kdy jde o cely stát, zvláste je -li stát v situaci jeste horsí nez po pozaru. Prvním opatrením tedy mela byt menová reforma ci presneji receno vymena penez 1:1, pri které by se zaregistroval financní a nemovity majetek obcanu, podniku a institucí, pri cemz pozdeji zjistená neprihlásená aktiva by podléhala prísnym financním sankcím. To by bylo spojeno s registrací clenu KSC pred 17 listopadem 1989. Tím by vláda dostala do rukou udaje o tom, jak se 40 let t.zv. socialismu promítlo do majetkovych pomeru vsech vrstev spolecnosti, cili jakou má asi sanci plánovaná privatisace ( reálná, nikoliv zdarma), kdo a kolik by si asi theoreticky mohl koupit. Soucasne by mohla tato akce poskytnout hodnovernou informaci, zda a prípadne o kolik se obohacovali clenové KSC na Łkor ostatních ci zda se jejich majetková a príjmová situace vyznamne nelisí od prumeru ostatních obcanu. Zabránilo by se machinacím a utajovaní majetku KSC, bylo by také mozno zabránit "polskym" pomerum, kde dobre informovaní a movití stranictí funkcionári dostali do rukou ty nejlepsí z mensích privatisovanych podniku. A protoze je v soucasné dobe, kdy se hledají schopní lidé, naléhave potrebné nevyrazovat z hospodárského zivota schopné byt i charakterove slabsí jednotlivce, bylo by mozno v prípade zjistenych zretelnych majetkovych a prijmovych rozdílu uvalit na cleny KSC od urcité hladiny predlistopadovych príjmu t.zv. nápravné opatrení, známé ze socialistického soudnictví, to jest zvlástní dan, z jejíhoz vynosu by se financovala aspon cástecne náprava skod zpusobenych KSC, v prvé rade pak pomoc obetem komunistického teroru. Ti, kterí se nedopustili kriminálních prestupku, ale pomocístranické legitimace získali hmotné a jiné vyhody, by mohli normálne fungovat a splácet dluh, ktery mají vuci ostatním. Starsí ctenár si jiste ríká - to prece odnekud známe! A má pravdu, nebot jde v podstate o variantu t.zv. milionárské dávky, prosazované KSC na podzim 1947.

Krome "aktiv" máme ovsem také "pasiva", která nemuzeme pri inventure opomenout. Druhym dulezitym a nevyhnutelnym krokem mela proto byt a stále zustává inventarisace znárodneného ci jakymkoliv zpusobem vyvlastneného majetku a jinych nároku a pohledávek vuci státu, která by umoznila si udelat rádovy obraz o rozsahu tohoto problému. Tato inventarisace by byla zatím jen inventarisací, nicím více. Stát zrejme nemá v soucasné dobe prostredky k odskodnení, ale musí se prihlásit k zodpovednosti za resení tohoto problému a po definitivním vybudování demokratickych struktur se musí postupne s celou vecí vyrovnat, tedy za predpokladu, ze se chceme vrátit do Evropy - jak se ted ríká- jako slusní lidé. Z tohoto hlediska by se pak ovsem plány pana ministra Klause na odstátnování pomocí bezplatného rozdelování kuponu ci akcií jevily jako prekupnictví, protoze rozdávat zadarmo cs. obcanum nebo prodávat do ciziny za valuty ukradeny majetek se dá z právního hlediska tezko jinak kvalifikovat.

Snad vlivem delsího jiz pobytu v demokratické zemi bylo pro mne velkym zklamáním cist jeho prohlásení (LN, 10.3.90, str.3 "Psaní od ministra"), ze ...Tato myslenka sama o sobe jeste neznamená privatisaci. A uz vubec je nelze ztotoznovat s predáním národního majetku byvalym majitelum, to nebude nikdy proveditelné, ani zádoucí...tim spíse, ze to bylo jeste v dobe, kdy byl vlastne jen nezvolenym "dobrovolníkem". Chápu, ze mu jde v prvé rade o to, aby se stát zbavil prímého rízení podniku a aby nejakym zpusobem primel obcany, aby se více zajímali o chod podniku, kde pracují, ale tady nejde jen o otázky ekonomické, ale také o otázky právní a také morální, i kdyz se na tyto poslední nikde tak moc nehledí. Resit vse jen ciste ekonomicky bez návaznosti na ostatní aspekty celé veci proste nejde.Resení bude postupné a obtízné, potáhne se dlouho, bude plné kompromisu, ale brát je na prílis lehkou váhu jako dosud by se nemuselo vyplatit ani doma, ani v zahranicí. Inventarisace nároku poskozenych obcanu, podniku a institucí je nezbytnou podmínkou, prvním krokem, aby se vubec mohlo s necím opravdu zacít; jenomze, dojde-li k ní, pak se za normálních okolností zacne zacházet s majetkovymi aspekty opatrneji, o tom jsem presvedcen anebo spís v to doufám.

Jaroslav Teplý, 24.6.1990, Holandsko


Rodná čísla a rok 2000

(Tuto poznámku napsal Pavel Chalupa už dávno, ale byla nedopatřením zřejmě částečně zahrnuta do příspěvku jiných autorů. Pavlu Chalupovi se omlouvám. JČ)

Rodná čísla po roce 2000 - návrh řešení Pavel Chalupa

(pchalupa@sineko-v.cz)

(Toto je plné znění návrhu, ze kterého bylo citováno v Britských listech, v Neviditelném psu a v Softwarových novinách a bylo zveřejněno bez mého předchozího souhlasu a tudíž ani autoři, kteří z něj citovali, neměli jeho celé znění. PCH.)

Rodná čísla jsou ve formátu RRMMDDXXXX. U žen je u měsíce přičteno číslo 50.

Poslední čtyřčíslí (trojčíslí) se musí měnit tak aby celé číslo bylo dělitelné 11 a zakomponování století do XXXX by bylo zbytečně složité, takže je tu prostor v MM od 13 do 50 a od 63 do 00.

Měsíce pro r.č. ve dvacátém století by zůstaly stejné - tedy 01-12.

Pro 21. století 13-24, 22.století 25-36, 23.století 37-48. Pro ženy je to stejné a opět se pouze přičte číslo 50. A v případě, že bude tento systém používán i ve 24. století stačí začít používat číslování ze století dvacátého a tak pořád dokola...

A jeden příklad pro muže narozeného 2.května 2007 r.č.: 071702xxxx a druhý příklad pro ženu narozenou 4.dubna 2008 r.č.: 086604xxxx

Tento způsob řešení se může použít kdekoliv jinde, kde se stejným způsobem ukládá datum.


Drsné britské vtipy o škodovkách

Zde je britská stránka občas skutečně drsných vtipů o automobilech značky Škoda.

http://www.arts.gla.ac.uk/Slavonic/staff/JanCulikHome.html