čtvrtek 11. prosince

O B S A H

České hospodářství a politika:

 • Má Ivan Pilip věrohodnost pro revizi pochybných privatizačních projektů? (JČ)
 • Kritika Havlova i Klausova konceptu demokracie: V jaké společnosti budeme žít? (Václav Žák) Reakce na Britské listy, zejména na kritiku úterního projevu Václava Havla:
 • Právního státu máme plná ústa, jenom když se nám to hodí (Jiří Novák)
 • Klaus by měl do vyšetření případu švýcarského konta odstoupit (Karel Tejnora)
 • Havel právem napadl názorovou dominanci ODS (Aleš Mueller)
 • Na obranu Václava Havla (Pavel Engst) Velká Británie:
 • Dramatická rebelie britských labouristických poslanců proti Tonymu Blairovi

  Kompletní Britské Listy


  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Upozornění: k předchozím číslům BL se dostanete, když kliknete v záhlaví na ikonu Archív. Celé dnešní vydání BL se vám natáhne, když kliknete na poslední řádce Obsahu (zde napravo) na Kompletní Britské listy

  Adresa Britských listů je zde.

  (Jan Čulík má anglicko-českou stránku materiálů a hyperlinků, týkajících se ČR, zde na Glasgow University)


  Má Ivan Pilip věrohodnost pro revizi pochybných privatizačních projektů?

  Ivan Pilip v minulých dnech prohlásil, že hodlá prošetřovat pochybné a nejasné privatizační projekty.

  Obávám se, že je to další důkaz, že by se nikdo v ČR neměl zbytečně snažit flikovat prozatímní vládu a mělo by se přímo přikročit k ústavním změnám, aby se mohly co nejdříve konat všeobecné volby. Už jsem napsal, že to je ovšem těžké, protože poslanci, kteří si nemohou být jisti, že budou zvoleni, budou bezpochyby chtít prodlužovat existenci tohoto parlamentu donekonečna.

  Je pozoruhodné, jak se čeští politikové zuby nehty drží svých pozic. Klaus byl zdiskreditován nevyjasněným skandálem ohledně švýcarského konta ODS, a ejhle, už se téměř znovu vrací v čele ODS, která ho podporuje skoro jako jeden muž.

  Jak může Ivan Pilip prohlašovat, že bude prověřovat pochybené privatizační projekty? Kde je jeho integrita? Nepodílel se snad jako člen doposud vládnoucího koaličního týmu na celém politickém programu, který zavedl ČR nyní poněkud do slepé uličky?

  Je možné předpokládat, že člověk, který se takto podílel na realizaci vládního programu, bude nyní hodnotit chyby svých vlastních kolegů skutečně objektivně, kriticky, a nestranně?

  Připomíná to poněkud komunistické praktiky z doby reálného socialismu. V období občasné "oblevy" vždycky dělali straničtí šéfové sebekritiku. Byli to titíž lidé, kteří se předtím podíleli na chybách či dokonce zlořádech, které pak v nové situaci kritizovali. Bylo to pokrytecké.

  V řádně fungujícím demokratickém systému nemůže dosavadní chyby vlády věrohodně hodnotit její člen.

  Má k hodnocení pochybených privatizačních projektů Ivan Pilip skutečně řádnou kvalifikaci?

  Lidé v ČR nevědí, co to znamená, že se budou hodnotit pochybené privatizační projekty. Nemají k dispozici žádné objektivní měřítko, podle něhož by mohli posoudit, že bude Pilip hodnotit privatizace seriózně a odpovědně. Co se má zveřejnit? Pilip si může vybrat, co chce. Už nyní říká Jiří Skalický, že privatizace v ČR byla provedena v podstatě správně.

  Jaké je vůbec profesionální vybavení Ivana Pilipa k tomu, aby hodnotil privatizaci? Jsou to složité ekonomické záležitosti, pro jejichž posuzování se v londýnské City připravují odborníci po celý život. A mladík Pilip to zvládne sám? (Aby to nedopadlo jako přednášky Václava Havla o ekonomice.)

  Snad jsem pesimista, ale obávám se, že dojde jen ke zveřejnění dílčích informací o tom, kdo dal v některých privatizacích komu úplatek.

  To nestačí.

  Podstata nepovedené české privatizace je daleko hlubší než otázka úplatků privatizátorům.

  (PS. Nechápu, proč se kritikům české privatizace a podvádění v ČR nadává do levičáků. Vždycky jsem si myslel, že pevnost právního řádu a efektivní policie je podstatou pravicové politiky - když už musíte používat ty staré nálepky levice - pravice. )

  (JČ)


  Kritika Havlova i Klausova konceptu demokracie: V jaké společnosti budeme žít?

  Václav Žák

  (Tento článek se zdá být velmi relevantní pro nynější diskusi o Havlově i Klausově pojetí demokracie. JČ)

  V jaké společnosti budeme žít?

  24. července 1994

  (RP srpen 1994)

  Václav Žák

  V denním shonu přesyceném politickými šarvátkami a jepičími skandály lehce přehlédneme, jaká společnost se u nás rodí. Máme už skutečně transformaci za sebou, jak svorně tvrdí premiér i prezident? Už jsme se vyléčili z komunismu? Vzniká u nás "standardní" občanská společnost?

  Téma občanské společnosti otevřel novoroční projev prezidenta Havla. Je to další důležité téma, po Slovensku, vyrovnání s minulostí a německé otázce, jemuž se prezident věnuje. Prezidentu nelze upřít cit pro rozpoznání klíčových politických problémů. Jistá skepse však je však na místě při pohledu na způsob, jakým se je snažil řešit. Stojí za úvahu, jestli i v případě občanské společnosti není prezidentova vize spojena s jistými riziky.

  Společnost podle prezidenta Havla

  V. Havel chápe občanskou společnost v kontextu svého konzistentního celoživotního postoje: vždy mu byla blízká ochrana vlastního rozhodování občanů před byrokratickou manipulací. Je tedy pochopitelné, že se jeho pozornost soustřeďuje především na rozšíření prostoru, v němž nerozhoduje vláda, ale sami občané. Vize občanské společnosti se tak v podstatě redukovala na spor o roli a postavení neziskových organizací.

  To je zúžení problému ve dvojím ohledu. Zaprvé, V. Havel podléhá tradičnímu českému odporu ke státu, umocněnému disidentskou zkušeností s normalizovaným Československem. Stát však není erár, není něčím, co bychom měli chtít jako Marx zlikvidovat. Je to náš stát a jeho do určité míry odosobněná tvář je nutným předpokladem k tomu, aby mohl plnit svou základní funkci: být mocenským nástrojem k dodržování práva a zákona pro všechny. Měli bychom si vždy přát, aby stát byl schopen své mocenské funkce plnit, tedy abychom měli silnou vládu. Vláda, která není schopna vládnout, je demokracii ve skutečnosti nebezpečnější než vláda, která má víc rozhodovacích kompetencí, než by musela. To je zkušenost mnoha zemí, v nichž se občané za neschopnou demokratickou vládu poděkovali a vrhli se dobrovolně do náruče diktatur.

  V. Havel si ve svém okouzlení "samoorganizací života" neuvědomuje, že význam dobrovolných institucí ve společnosti je velmi omezený, pokud na ně stát nepřenese část svých rozhodovacích kompetencí. Pokud je však přenese, je na místě velká ostražitost: dobrovolně se totiž neorganizují jenom altruisté Armády spásy, ale i dravá lobby. Jejich vliv na chod státu může být obrovský. Na západě se v posledních 25 letech tomuto tématu věnuje celá ekonomická škola. Mancur Olson ve své slavné knize "Vzestup a úpadek národů" dokládá, že na ekonomickém neúspěchu národů má podstatný podíl vliv malých vlivných lobby, které dokázaly pomocí ochranného zákonodárství "zacementovat" změny v oblastech svého působení. Stát si proto musí ponechat účinnou kontrolu i nad institucemi, které mají samosprávný charakter.

  Máme sami už první zkušenosti: to, co dělají některé profesní komory, třeba stomatologická nebo lékárnická, přesahuje právní rámec, k němuž byly zřízeny. Místo institucí, které měly dbát na profesní standard svých členů, vznikly instituce, které se soustřeďují na standardy povýtce hmotné. Je typické, že honbu za rentou cudně pentlí argumenty o celospolečenských zájmech. Nezastaví se přitom ani před porušováním zákonů. Pokud by stát nátlaku ustoupil, rovnost práv občanů by se rozplynula jako nadšení ze sametové revoluce.

  Co je to občanská společnost?

  Zadruhé, pro pochopení občanské společnosti je důležitější fenomén moci. Občanská společnost je vnitřně strukturovaná tak, že řada funkcí, souvisejících s výkonem moci ve státě, není prováděna výlučně státními orgány, ale institucemi, které nezávisí na výsledku voleb.

  Vývoj moderních společností ukázal, že horizontální dělba moci (vláda, parlament, soudy, kontrola), ani vertikální (obecní a regionální zastupitelstva, federalismus) pro dostatečnou kontrolu moci nestačí. Z přímého politického vlivu se vyčlenily aktivity, které by se daly zneužít k získávání a udržování politického vlivu těch, co jsou u moci. Vznikly tzv. veřejnoprávní korporace, které řídí např. sdělovací prostředky, v nichž by jmenování ředitele vládou znamenalo politické ovlivňování zpravodajství. "Veřejnost" zde nezastupují politické strany, ale církve, odbory a jiná zájmová sdružení, případně známé osobnosti. Stejný princip platí i v sektoru veřejných služeb - zdravotnictví a sociální péči řídí instituce, které nejsou pod přímým vlivem vlády. To je důležité: politici rozhodují pouze o daních, nikoliv o pojistném.

  Ve moderních státech je státní správa apolitická, jinak vznikne nomenklatura a prebendy pro politické přátele. Státní správa nerozhoduje o financích na rozvojové projekty, to je výsadou volených orgánů. Parlamenty západních demokracií už léta neschvalují svým vládám peníze nazdařbůh, jako náš dobrácký parlament, ale pouze na přesně definované projekty. Přitom se drží zásady, že vláda rozhoduje pouze o projektech celostátního významu, regionální projekty rozhoduje regionální samospráva atd. Tím se opět zmenší manévrovací prostor pro korupci vládních úředníků či mikulášské nadílky známým a soustraníkům. Princip je jasný: politická moc musí být omezena jak v možnostech zacházet s penězi, tak ve schopnosti obsazovat pozice ve státní správě, jinak je schopna ovlivňovat politickou soutěž.

  Společnost podle premiéra Klause

  Václav Klaus v článku "Snahy o hledání třetí cesty nekončí" (LN 55) i dalších předvádí opačné stanovisko než prezident Havel. Pro něj zase veškerá spontánní aktivita i decentralizace zavání lobbyismem a kolektivismem. Altruismus? Celospolečenský zájem? Jenom kamufláž skupinových zájmů! Ti, kdo s ním souhlasí, údajně vědí, že pro "spravedlivou, slušnou a solidární společnost" stačí "svoboda, politický pluralismus a trh", ostatní jsou hledači třetích cest. Pomiňme školácké neznalosti v jeho článcích: třeba "subsidiarita" není vynálezem bruselských byrokratů, ale normálním termínem církevního práva, který se běžně používal např. v prvorepublikových diskusích o územní správě. Občanská společnost je - v protikladu s jeho tvrzením - jedním z nejdůležitějších témat současné západní politické diskuse. U údajně konzervativního politika však překvapí vize "společnosti svobodných lidí", kterou si V. Klaus vypůjčil z arzenálu amerických libertaniánů (M. Friedman, R. Nozick), jimž jsou tradiční konzervativní motivy občanské ctnosti a hodnot rodiny, tradice atd. astronomicky vzdáleny. Zatímco nejpravicovější američtí konzervativci chválí projevy V. Havla, v nichž slyší náboženské motivy, V. Klaus odmítá moderní západní kritiku liberalismu z konzervativních pozic!

  Jak si máme vysvětlit takový zmatek? Tajemství je prosté: V. Klaus žádným konzervativcem není. To je jenom rétorika. Američtí libertaniáni jsou konzistentní: sní o státě s minimálními rozhodovacími pravomocemi. Samosprávu? Podporují všemi deseti! Přerozdělování přes rozpočet? Omezit na minimum! Kontrolu sdělovacích prostředků vládou? Jen přes jejich mrtvolu! Jim jde především o to, aby se zabránilo lobbyistickým skupinám pod líbivými frázemi o "celospolečenském zájmu" získávat rentu z omezeného přístupu k trhu, který si na zákonodárcích vynutí.

  Václav Klaus přebírá jejich slovník - s dosti podstatným rozdílem, že on je pro stát jako řemen. Patrně aniž si to uvědomuje, převzal z minulého režimu názor, že státní moc nemá omezení. Vůbec nechápe, že liberální demokracie je založena právě na tom, že i vítěz voleb má jenom omezenou moc.

  A o moc se dělit nechce. Ani s veřejnoprávními korporacemi, ani s Bruselem. To je vůdčí motiv jeho politiky: proto chce Evropskou unii omezit na zónu volného obchodu a odmítá Maastrichtskou smlouvu. Tato politika může zabránit našemu vstupu do EU. Proto je pro něj Listina základních práv a svobod "plevelem v ústavě". Proto chce mít kontrolu nad sdělovacími prostředky, odmítá "ty různé rady", které je řídí. Proto slyšíme trvalé útoky na Fond národního majetku, Všeobecnou zdravotní pojišťovnu, Fond tržní regulace atd. Proto nechce ani slyšet o neziskových organizacích, nechce, aby s pojistným hospodařily fondy. Proto nechce ani regionální uspořádání. Decentralizace by vládu mocensky oslabila. Senát také nechce, znamenal by další tříštění moci. Z profesních komor chce udělat spolky zahrádkářů, krok za krokem vyřazuje ze hry odbory. Nejradši by zrušil tripartitu. Prosazuje jednací řád parlamentu, který by znemožnil účinnou kontrolu vlády. Odmítá ombudsmana. Parlament změnil jedinou nezávislou instituci, která mohla kontrolovat vládu (Nejvyšší kontrolní úřad) z odborné na politickou. Vláda zrušila možnost kontroly privatizace soudem a zrušením prokuratury omezila možnost právního dohledu nad státní správou.

  Premiér prostě chce, aby vláda měla mocenskou kontrolu nad většinou dění ve státě, aby politická moc vítěze voleb procházela společností až do konečků prstů. Je přesvědčen, že se tím zbaví nebezpečí lobbyingu.

  Kdyby vládní kontrola skutečně zlepšila fungování státu, mohli bychom premiéru Klausovi jenom děkovat. Vždyť kritika chování řady institucí je oprávněná.

  Řešení V. Klause je však řešením zdánlivým. Mocenská politika, které je protagonistou, vede k centralizování rozhodování ve vládě a vyvoláva boj uvnitř i mezi institucemi. Dokonce ani parlament nemá spravedlivý jednací řád, většina v něm diktuje menšině. Mocenský boj se pochopitelně přenáší i dovnitř vládní koalice - takže kola vládního stroje začínají mlít naprázdno.

  Lobbyistické praktiky tím nezmizí. Naopak, mocenská politika, která podceňuje obecný zájem, se musí soustředit na zájmy hmotné: majetek nebo postavení. Lobbyistické praktiky tak mají otevřenou cestu přímo do politických stran a do státních institucí. Není divu, že se vládní koalice stále brání podrobit transformaci etickým normám. Schází zejména majetkové přiznání v daňových zákonech, které je jediným způsobem ke kontrole korupce. ODA a ODS odmítají zveřejnit sponzory svých stran. Mnoho vládních rozhodnutí by se dostalo do jiného světla. I bez toho však existuje řada příkladů nepřijatelných praktik:

 • Pohádce o tom, že M. Macek privatizoval Knižní velkoobchod z lásky ke knihám (skandál odhalil bývalý NKÚ), dnes asi stěží někdo věří. Tím se také dostává do jiného světla intervence M. Uhdeho.
 • Státní fond kultury svěřil organizaci loterie společnosti, jejímiž společníky jsou přítel V. Klause herec Bartoška a jeden z "otců zakladatelů" ODS Petr Havlík. Místo, aby si fond vybral ve výběrovém řízení společnost, která by měla pro rozjezd loterie vlastní kapitál, nadělil firmě startovné ve výši 350 mil. Kč mj. hypotékou na dům u Hybernů! To není malá, to je velká domů.
 • Předseda vlády jezdí do ciziny na pozvání soukromých firem, jeho manželka je členkou dozorčí rady velkého podniku se státní účastí.
 • Ministři se veřejně předvádějí v dresech soukromých firem.
 • Předseda vlády ironicky konejší ministra průmyslu, že mu potvrdí, jak se zastával zahraničních firem při projednávání privatizace petrochemie.

  Vznikl tak neuvěřitelný propletenec soukromých a veřejných zájmů, který je mnohem nebezpečnější než veřejně deklarované lobbyistické skupiny. "Pragmatismus" (čti: pohrdání právem) vládní koalice vedl k nejhoršímu možnému výsledku: politické strany (a u nás jsou malé, proto zranitelné) se samy změnily na lobbyistické skupiny. Politická moc se používá k opatření peněz a prebend.

  Hrozí nám dvojí nebezpečí

  Chceme-li žít v občanské společnosti, pak se politické uspořádání musí vyhnout jak Scylle odporu ke státu a naivity, s níž Václav Havel jednostranně zdůrazňuje téma "samoorganizace života", protože by se stát mohl oslabit natolik, že by se nedokázal bránit lobbyistickým praktikám, tak Charybdě "společnosti občanů" Václava Klause, v níž politická moc kontroluje společnost až do morku kostí a lobbyistické a korupční praktiky ovládají slabé politické strany. Co je řešení? Trpělivé budování nezávislých institucí a kontrolních vztahů mezi nimi, i za cenu přechodných komplikací. Politika mocenského nátlaku musí být nahrazena politikou hledání dohody. Jedině pak se v politice udrží lidé s vlastním svědomím, ne jenom zkorumpovatelné loutky. Liberální stát spočívá na napětí mezi nezávislými institucemi, z nichž každá má omezenou působnost. V tomto napětí se vyjevuje nemocná tvář politiky, lépe řečeno politiků, jejichž odchodem ze scény se nemoc léčí. Je zřejmé, že před tím, než se tato tradice vytvoří, budou instituce tápat. To je daň za přetržení demokratického vývoje léty nesvobody. Ovšem např. porušování zákonů obecními zastupitelstvy přece nemůže být argumentem pro omezení samosprávy, ale pouze výzvou ke zřízení účinného kontrolního mechanismu! V. Klaus se však snaží instituce podrobit vládnímu řízení. Do značné míry se mu to podařilo. Za každou cenu bagatelizuje aféry, je velmi úspěšný ve vnucování svých názorů sdělovacím prostředkům. Servilní žurnalisté už jsou zase v předklonu - kdyby ministerský předseda prohlásil, že je Panna Orleánská, druhý den otisknou poutavý rozbor, v čem je jeho panenství konzervativní. "Nezávislá" televizní stanice po intervencích premiéra neodvysílá rozhovor, v němž mu ujely nervy, protože dostal jiné otázky, než na jaké byl zvyklý. Co je výsledkem? Zmizela odpovědnost za politická selhání. Politická scéna se změnila v bahniště, z něhož politika stěží vyloví trestní senát. Vzpomeňme na "strážce zákonnosti" Šetinu. Ovšem co ještě bude muset spáchat třeba ministr Baudyš, aby konečně zmizel z vlády, si lze stěží představit. A nezmar Macek? Za úspěchy v privatizaci dostal pozvání na večeři s M. Thatcherovou. Těžko to vnímat jinak než jako políček veřejnosti. Vládní koalice předvádí občanům, jak se různým lidem měří různým metrem. Nelze samozřejmě zabránit tomu, aby do politické strany nevstoupili lidé, pro něž je etika prázným pojmem. Pokud to však veřejně předvedou a jejich strana je z veřejného života neodstraní, ničí důvěru ve spravedlivé uspořádání společnosti. To však patří mezi smrtelné hříchy, které je možné na demokracii spáchat: každá společnost se bez víry ve spravedlnost rozpadne.

  Politika musí být férová

  Dnes už je zřejmé, že cesta do občanské společnosti nebude krátká. Názor prezidenta Havla, že už v postkomunistické společnosti nežijeme, patří, bohužel, do kategorie útěšných tvrzení. Normalizační režim nám pokazil natolik vkus, že nám připadá normální, co pro demokratickou společnost musí být zcela nepřijatelné. Žádný ministerský předseda civilizované země by politicky nepřežil soukromou návštěvu zahraniční firmy na její účet! Obráží se to i v justici. Soud dvakrát zamítl uznat jako pokus o úplatek milión, který bývalému premiérovi české vlády Petru Pithartovi nabídl ředitel Agrobanky jako příspěvek pro OH za přiklepnutí budovy, kterou banka chtěla získat. Jasnější případ si snad ani nelze vymyslet. Přesto soud na postupu ředitele neshledal závady! Jaký se tím vytváří precedent pro současné držitele moci? Co je největším nebezpečím, že se nám občanská společnost v blízké budoucnosti bude spíš vzdalovat? Skepse veřejnosti vůči možnosti férové politiky. Pak i snaha sdělovacích prostředků odhalovat skandály vyzní naprázdno. Bude-li veřejnost mlčky předpokládat, že ti, co jsou u moci, vždycky syslí pro sebe, a nebude ze skandálů vyvozovat politickou odpovědnost, politici nebudou mít důvod své chování měnit.


  Reakce na Britské listy:

  Právního státu máme plná ústa, jenom když se nám to hodí

  Jiří Novák (NEZ)

  Ve včerejších Britských listech nás Jan Čulík vyzval, abychom proboha vyhlásili nové volby. Jak si Jana Čulíka vážím a mám ho rád, považuji za neodpustitelné, že se před touto výzvou nezamyslel nad způsobem jak to udělat. Česká republika, stejně jako některé jiné státy má jakýsi zákon zákonů, který se nazývá Ústava ČR. Ta nedovoluje vyhlásit jen tak mírnix-týrnix volby. Pamatuji se na komplikace s demisí, nebo rekonstrukcí vlády v roce 1989, aby to bylo v souladu s platnými zákony. NEZ už několikrát veřejně deklarovalo, že zákony se mají dodržovat a navrhovalo dodržet ústavní pokus i při rozpuštění poslanecké sněmovny. Z prohlášení dne 28.11.1997 si dovolím citovat:

  Václav Klaus má nyní možnost prokázat, že mu záleží víc na prosperitě ČR, než na  vlastním prospěchu. Demisí by umožnil prezidentovi republiky jmenovat nového premiéra, který by sestavil nadstranickou odborně fundovanou vládu. Ta by zcela jistě získala důvěru Poslanecké sněmovny a dovedla ČR k řádným volbám v roce 2000.

  NEZ upozorňuje, že by se nejednalo o úřednickou vládu, ale o řádnou ústavní vládu, jejíž počínání by Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR kontrolovala. Nadstranickost této vlády by odstranila transfer peněz do stranických pokladen a prosazování účelových stranických zájmů.

  Pokud by se tři pokusy o sestavení vlády nepodařily, může prezident rozpustit poslaneckou sněmovnu. Důležité je právě to slůvko může. Pochopitelně, je možné Ústavu ČR jakou každou jinou doplňovat, nebo měnit. Taková změna by však neměla řešit jednu situaci, ale měla by být taková, aby vyloučila eventuelní průšvihy v budoucnosti. Jako nejhorší možné řešení by bylo ustanovení, že prezident může rozpustit poslaneckou sněmovnu kdy si zamane.

  Rovněž není pravda, že končí období, kdy se bezmezně důvěřovalo tatíčkovi ekonomovi. Existovala řada odborných skupin, jak v ČR, tak i v zahraničí, ale všichni odpůrci byli umlčeni cenzurou, o které se komunistům ani nezdálo. NEZ upozorňovalo opakovaně na rozpor mezi jadernou energetikou a podporou přímotopných spotřebičů. Upozorňovalo na nesmyslný bodový systém ve zdravotnictví, definovalo nepřijatelnost uzavírání smluv mezi pojišťovnou a lékařem a na řadu legislativních ustanovení, která měla jediný účel, vytvořit podmínky pro korupci. Pokud se to občan (volič) nedozvěděl, zase byly porušeny ústavní principy.

  Probíhající politická krize odkrývá charaktery. Očekává se houfný přestup členů ODS do ČSSD. Někteří se možná vrátí ke komunistům. Senátoři ODS, kteří velmi spěšně deklarovali svou podporu Václavu Havlovi, odvolávají své podpisy po vzoru známého filmového krále “..odvolávám co jsem slíbil a slibuji co jsem odvolal...". Potom si ale položme otázku proč. Bylo to ještě před projevem a prezident si dovolil příliš. Požadoval, aby zákony platily pro každého stejně.

  Na místě primátora Koukala bych se pokorně omluvil a zaplatil pokutu. Rád bych věděl, kde byla policie a proč nevyzvala účastníky nepovolené demonstrace na Václavském náměstí k rozchodu.

  Jiří Novák (NEZ)


  (Přirozeně jsem argumentoval, a taky jsem to napsal, že by bylo v nynější situaci záhodno pozměnit ústavu aby se V TAKOVÝCHTO SITUACÍCH nelepila nová vláda bez mandátu, aby se udělal jasný řez a konaly se co nejdříve všeobecné volby. Uznávám, že čeští právníci koncipovali nynější znění ústavy zřejmě z opatrnosti: praxe ale ukazuje, že je to nerozumné řešení. Co bude prozatímní vláda bez mandátu do června dělat? JČ)

  Subject: projev V.Havla

  MUDr. Karel Tejnora

  Poslednich 14 dnu se opet zrychlil cas v Cechach - osobne jsem celkem Havluv, nerikam prezidentuv, projev bral kladne a to v tom smyslu, ze prave v ekonomickych otazkach byl konkretni oproti minulym projevum, nejen svym.

  V ramci nenapadnutelnosti se mluvi zastrene a velmi obecne, ale lidem vadi velmi konkretni veci. Mate pravdu ze ekonomicka stranka nestala za nic,ale v ramci projevu byl pro mne posun.

  Ale to hlavni a podstatne je, co jste uvedl v poste scriptum, a to, ze V.Klaus do vyreseni financnich problemu nema davat zadne prohlaseni.

  To mne totiz drazdi, kdyz je rec o jinem, je s oblibou citovano, jak na zapade politik okamzite da podminenou demisi do vysetreni a do te doby se zdrzi jakychkoliv aktivit.

  V.Klaus prokazal ze je z Cech a Zapad je dobry, jen kdyz se to hodi.Ponecham-li zkrat Pilipa a Rumla z prohlaseni,V.Klausovi zbyvalo dle meho jen jedine, telefonicky ze Sarajeva oznamit svoji demisi podminenou vysetrenim, pokud by se prokazalo, ze je bez viny,pak se uchazet o vsechna kresla ktera ma.

  Zatim udelal to, ze jako minuli politici chce slyset podporu od svych vernych, vinu udelit svym kritikum.Na nase pomery brilatne odehral na spor o vilu v Davosu (proc by V.Klas i se svymi legalnimi prijmy nemohl postavit chatu v Alpach - kdo jiny, privatni chirurg v Cechach je rad ze je rad.)

  Havel svym projevem vytvoril headlines a opet vlastni maler zasunul jeste hloubeji.Jako clen ODS figurujici v zastupitelstvu s podporou 40% z ucastniku komunalnich voleb v r. 94 to beru jinak.

  Ja jako zastupitel ODS jsem poskozen chovanim vedeni ODS - tato firma utrpela a misto aby se resil stin na firme, 80% vernych svuj problem zredukuje na podporu Vaclava Klasue.

  V.Klaus je nevinny a ten jedine je schopen nas z toho vyvest. A jsou to vysokoskolaci, podnikatele,vlastne mistni elita.

  Tento jednoduchy zkratkovy postup mi vyrazil dech,uz nikdo nemysli na to jak zafinancujeme treba pristi rok komunalni volby - totiz oni jsou zvykli, ze nejake ty penize byly a odkud jsou, moc nikoho nezatezovalo.

  Dokonce minuly starosta za ODS jeste nedavno veril tomu, ze ODS je financovana ze statniho rozpoctu.

  Jeste jednou netrhal bych Havla, druha vec je presidenta, je tezke kdyz clenove ODS kradou auta v Nemecku, zde je legalne prodavaji a pak za to je par mesicu ve vezeni.Jak ti dole, policiste maji s gaunery zachazet? Kdyz vetsi gauneri volne chodi po svete.

  Karel Tejnora

  Ceska Lipa


  Havel právem napadl názorovou dominanci ODS

  Ales Mueller

  Cetl jsem Vasi reakci na Havluv projev, asi mate hodne pravdy, ale rad bych upozornil na jednu malickost.

  Klausova retorika a medialni politika zacinala byt stejna jako komunistu - tzn. "Jen muj nazor je ten spravny" a nikdo jiny nema do toho co kecat.

  Havel obycejnymi a v jednotlivostech nepresnymi vetami pojmenoval mnohe neprijemne veci teto doby, a tim vytvoril alternativu proti Klausovu a  ODS-ackemu zpusobu chovani a nazorum.

  Havel polozil na stul jiny a take oficialni nazor, a nyni se s nim Klaus a  ODS musi potykat.

  ODS nema patent na rozum, stejne jako ho nemam ja, nebo Vy, nebo jini prispevatele do BL, a nemuze se chovat, jako by jine nazory neexistovaly.

  Obcas na BL kritizuji jine nazory, snazim se nalezt slaba mista techto nazoru, prostor a podminky kdy plati, ale nikdy jsem si nedovolil nikoho oznacit jako hledace "treti cesty".

  A to je problem Klause a ODS - kdo nejde s nami, jde proti nam a je nas nepritel.

  Ve svem komentari jste poukazal na nemoznost obcana dovolat svych prav proti byrokracii, to je prave nasledek Klausova pristupu - "Pravdu mam jen ja".

  Timto heslem se nadale drzi statni byrokracie, ktere to vyhovuje, nebot nemusi menit svoje chovani z dob totality.

  Existuje-li arogance u politickych elit, tak se statni sprava nebude chovat jinak.

  Toto je strasny vysledek vladnuti ODS - "stat jsme MY".

  "Vse co jsme udelali je dobre a kritici jsou blbci."

  Ta podoba s dobou totality je az neskutecna.

  (Nekdy mam pocit, ze KSC byla jen vystridana ODS a to je hrozny pocit. Zatim odpurce nezaviraji, ale obcanum pekne otravuji zivot. )

  Touha vse ridit a vse mit pod palcem byla kazdodenne videt na skutcich ODS.

  A nyni, kdyz se svetle zitrky nedostavuji, kdyz lide zjistuji, ze existuje korupce, uplatky, nerespekovani pravniho radu, nebo dokonce jeho prispusobovani osobnim zamerum, kdyz inflace vyletla na 10 procent, mzdy stagnuji, nekdo je velmi velmi bohaty a druhy nema na najem s pocitem, ze  je to tim, ze on nekradl, a to za propagandy, ze ekonomika vyresi vsechny neduhy "ale jen kdyz ji budeme ridit my" - tak se ODS chce vyhnout skladani uctu, svadi to na nekoho jineho, hleda nepritele a zaskodniky.

  Bohuzel uz vidime, ze to mnohdy byly chyby ODS a vidi to i volici ODS - pokles o 10 procent neni malickost.

  Osobni neschopnost V. Klause priznat si chybu je vsem lidem z jeho okoli velmi dobre znama a tato vlastnost se prenesla na celou ODS a celou statni spravu.

  Ac jsem priznivec demokracie, trzni ekonomiky, a tim v podstate i ODS, tak si preji, aby byly brzo volby, ve kterych ODS prohraje, ano, preji si, aby prohrala moje ideologie.

  A v nasledujicich volbach bych si pral, aby opet prohral vitez, a tak to slo mnoho volebnich obdobi za sebou. Urednici, politicke elity, volici, podnikatele (i ja osobne) potrebuji provetrat, jinak nez nejistotou se jiste pokory a demokratickym navykum nenauci.

  V napadnuti naproste dominantnosti ODS vidim velky prinos Havlova projevu.


  (Jenže daleko cennější by bylo, kdyby názorovou dominantnost ODS dokázali veřejně kritizovat řadoví občané a dostalo se jim v médiích sluchu. JČ)


  Na obranu Václava Havla

  Pavel Engst

  Pane Culiku, priznam se, ze neznam cesky pravni rad, abych mohl posoudit Vasi posledni poznamku o Havlove podpisu spornych zakonu. Mozna mate pravdu, ale uvedomme si za jake situace byly mnohe zakony podepisovany.

  Predstavme si, ze Havel jako jedinec (samozrejme predpokladam existenci hradnich pravnich poradcu) musi procist veskere mnozstvi tisice zakonu, ktere se vynorili. Pokud by mel nad kazdym uvazovat v souvislostech, byl by pravnim gigantem a bylo by mozno zrusit parlament a nechat jej tvorit rozumne zakony.

  Nikoliv je to pouze dramatik absurdnich her a filosof amater a samozrejme statecny clovek, ktery v letech, kdy mnozi z nas byli zalezli se nebal riskovat a hovorit otevrene. Znam jej trochu i z lidske stranky a je to opravdu clovek se svymi silnymi i slabymi strankami.

  Shodou nahod jsem prave vcera vecer shledl v divadle Na zabradli jeho prvni hru Zahradni slavnost. Cestou z divadla jsem premyslel o tom, zdali se nakonec jeho odpoledni projev neda chapat jako ono nicnerikajici bezobsazne tlachani. Doma jsem si projev znovu precetl a musim rici, ze jsem sve podezreni odmitl. Ono vyslovovat prevratne myslenky nejde kazdy den. Kdybychom ocekavali, ze  kazdy den uslysime prevratnou myslenku, pak by v lese prevratnych myslenek jiz nezbylo misto pro standardni, slusny zivot. Nektere veci je treba znovu a znovu opakovat. Na nektere veci se totiz rado zapomina. Je to pohodlnejsi. I kdyz bych chapal tento projev jak "prezidentsky posvecene" vseobecne povedomi, i tehdy to melo smysl.

  Jaksi se nemohu dopatrat Vaseho chapani prevratnych myslenek. Kolik jsme jich ostatne ve svem zivote slyseli? Pet, nebo dvacet pet? Domnivam se, ze prave tak, jako bylo treba tisickrat opakovat Bozi prikazani (jsem ateista), aby jakysi zakladni mravni kodex vesel do povedomi, bude treba opakovat stokrat vyrcene pravdy nez se stanou ne snad prijatymi, ale existujicimi do te miry, ze  alespon zpusobi zavahani pred zlocinem.

  Zakon na to totiz nestaci, ten je zvykem prekracovat. Ostatne jak bylo zmineno v projevu, je natolik nesrozumitelny (ostatne jsem fyzik ne pravnik), ze jeho fungovani nema smysl bez vseobecneho mravniho povedomi.

  Pri svem jednani se totiz ridime nikoliv otevrenym zakonikem coby pruvodcem zivota, ale pouze mravnimi zasadami, ktere se nam do krve dostaly vychovou a prozitymi zkusenostmi.

  Na zaver snad malou poznamku. Prezidentuv projev, pres jeho obecne pojatou adresnost, byl urcen predsedovi vlady, ktery ve sve sobecke jesitnosti je ochotem strhnout tuto zemi sebou.

  Misto slusneho odchodu, ktery by mu mohl po jiste dobe zarucit uspesny navrat, neni ochoten pripustit byt smitko na svem pocinani a zuby nehty bojuje jen o sve ego.

  V teto situaci, ktera momentalne destabilizuje Ceskou republiku, byl projev prednesen tak, aby mu bylo rozumeno a  rozumeno mu bylo.

  Pokud jste videl televizni zabery, tak tleskali vsichni krome zarputile se tvariciho premiera, ktery nevahal dve hodiny na to usporadat tiskovou konferenci, kde tento projev zasadne odmitl.

  Na miste je stare ceske prislovi o potrefene huse. Nicmene u krajne narcisistniho cloveka, jako je premier, to vyvolalo pouze nevoli a dalsi zatnuti pesti. Byl to ale jakysi pokus dat srozumitelne najevo, ze je treba provest zmenu. Osob i politiku. Tak jsem to osobne pochopil, stejne tak jako vyrceni pravdy, ze transformace nejen neskoncila, ale kdo vi zda se nenalezame opet nekde na zacatku.

  Psychologicky stav ceske spolecnosti je mozna tezko pochopitelny zpoza La Manche, ale verte neni to jednoduchy problem a vyzada si vychovy nejedne generace opakovanim, opakovanim a zase opakovanim zakladnich zasad.


  (Nemohu souhlasit s názorem, že Havel sice zákony schvalované parlamentem podepisoval, ale nemusí za jejich znění nést odpovědnost - vždyť jich bylo mnoho a on to všechno nemohl znát! To nejde. Když je nemohl všechny znát a neměl odborníky, kteří by mu to řádně vysvětlili, tak je neměl podepisovat. Tyto věci jsou nesmírně závažné. To nelze omlouvat. JČ)


  Velká Británie, středa, půlnoc středoevropského času:

  První vážnější parlamentní rebelie mezi labouristickými poslanci proti vládě Tonyho Blaira

  Nejméně 46 labouristických poslanců rebelovalo ve středu před půlnocí při parlamentním hlasování o novém návrhu zákona, který předložila labouristická vláda Tonyho Blaira, podle něhož se má snížit sociální podpora pro nezaměstnané svobodné matky, starající se doma o děti. Labouristé mají v Dolní sněmovně od květnových voleb obrovskou parlamentní většinu, takže nebylo překvapením, že návrh zákona byl ve středu v noci v Dolní sněmovně schválen velkým množstvím poslanců, přesně tak, jak si labouristická vláda přála.

  Velmi nepříjemným překvapením pro labouristickou vládu byl však podstatný počet rebelujících labouristických poslanců, kteří se vzepřeli parlamentní hlasovací disciplíně a kontroverzní návrh zákona odmítli podpořit. Pro návrh zákona hlasovalo z ccelé sněmovny 457 poslanců, proti 107.

  Téměř padesát dosud velmi poslušných labouristických poslanců, rebelujících proti příkazu své strany, aby hlasovali pro vládní návrh zákona, je pozoruhodný. Je zjevné, že pro velký počet nemůže vedení strany tyto rebely pro neposlušné hlasování příliš přísně potrestat. Nikdo asi nebude dočasně z parlamentu vyloučen, ani tři čtyři nejhlasitější rebelové, kteří v této věci ostře kritizovali vládu ve sdělovacích prostředcích. Vyjádřili se, že by byli rádi, kdyby byli dočasně z parlamentu vyloučeni. Záležitost by totiž byla postoupena k odvolacímu tribunálu, to by vyvolalo velký zájem sdělovacích prostředků a veřejný zájem by se soustředil na otázku sociální podpory pro svobodné matky, což právě rebelující poslanci chtějí.

  Ve středu opustili tři labourističtí poslanci britský vládní tým, protože nemohli srovnat se svým svědomím, že se vláda rozhodla snížit sociální podporu svobodným matkám. Dva členové vládního týmu podali v této věci z principiálních důvodů demisi, pozdě ve středu večer byla další ministerská náměstkyně z funkce v této věci odvolána.

  Rebelie byla projevem nespokojenosti labouristických poslanců s tvrdým postojem labouristické vlády vůči svobodným matkám, jedněm z nejchudších členů britské společnosti, jejichž zájmy Labouristická strana dosud v minulosti ochraňovala.

  Při debatě o této otázce byl ve středu ve sněmovně premiér Blair značně nejistý, když na něho útočil šéf konzervativců William Hague. Paradoxně konzervativci kritizují a odmítají tvrdý postoj labouristů vůči svobodným matkám a poukazují na to, že kdyý byli labouristé v opozici, prý tvrdou sociální politiku vůči svobodným matkám odsuzovali.

  "Občané nechápou, proč mají zrovna chudí platit na chudé lidi," argumentoval ve sněmovně šéf menší strany liberálních demokratů Paddy Ashdown.

  Blair se hájil, že se před květnovými volbami labouristé zavázali, že budou dodržovat existující konzervativní rozpočtová omezení, ale že poskytnou svobodným matkám možnost osvobodit se od podpory v nezaměstnanosti a získat pracovní příležitosti. Ministři jeho vlády argumentují, že snižování podpory v nezaměstnanosti nevadí, protože svobodné matky budou moci chodit do práce. Kritiky to však nepřesvědčilo.


 • |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|