úterý 22. prosince

O B S A H

Česká literatura: historické ohlédnutí:

 • Soudružka Ostrava - česká literatura o Ostravě v padesátých letech (Martin Pilař) Odkazy:
 • Přehled nejzajímavějších článků z poslední doby Mertlík a firma Direkta:
 • Solidnost informační databáze o firmách: Ředitel firmy Direkta Group s.r.o. nemůže přesvědčit ani média, ani odborníky (Jan Wagner) Viděno ze Západu:
 • Byla v minulém roce česká zahraniční politika úspěšná? (Jan Čulík, psáno pro deník Slovo)

  Kompletní Britské Listy


  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Czech media, Czech politics and Czech culture: A selection of English language articles, published in Britske listy over the past year or so. (Selected Britske listy articles in English now appear in the new electronic pages of the journal "The New Presence"). - Zde je měsíčník Nová přítomnost.
 • Tady je minulé vydání Britských listů.
 • Kdo je vydavatel Britských listů? Zde je životopis Jana Čulíka.
 • Adresa Britských listů je zde. Pouze když nefunguje, pište na tuto alternativní adresu.
 • (Jan Čulík má anglicko-českou stránku materiálů a hyperlinků, týkajících se ČR, zde na Glasgow University).
 • Užitečné internetové stránky pro bohemisty a specialisty na Českou republiku jsou zde.
 • Časopis Neviditelný pes, který vydává Ondřej Neff, je na adrese http://pes.eunet.cz.
 • Stránku diskusního pořadu České televize Na hraně, věnovaného problémům a názorům mladé generace, najdete na této adrese.

  (Redaktor Britských listů Jan Čulík je v tomto vánočním týdnu na dovolené. BL budou vycházet pravidelně do středy 23.12., další číslo vyjde v pondělí 28.12. Přejeme čtenářům hezké vánoce!)


  Soudružka Ostrava

  Úvaha o české literatuře v 50. letech

  Martin Pilař, Ostravská univerzita

  Po únoru 1948 se postavení severní Moravy a zvláště Ostravska v celonárodním kontextu radikálně změnilo. Působením ideologické propagandy se především průmyslové oblasti severní Moravy měly velmi rychle a radikálně proměnit v ukázkovou "dílnu nového lidství". Obraz výsadního politického a ekonomického postavení Ostravska v rámci celé republiky je zachycen např. v básni Viléma Závady Můj ostravský kraj (sb. Polní kvítí, 1955): "Když volnost ucítils, můj kraji,/ zahrabals kopyty a dal se v klus./ Z nozder ti žhavé ohně plají,/ zem naši táhneš za sebou jak vůz." Tlak oficiálních požadavků na "angažovanou" literaturu se však míjel se spisovatelskými schopnostmi zdejších autorů ochotných vstoupit do služby ideologie i s místními dosti omezenými publikačními možnostmi. Významným specifikem Ostravska byla také skutečnost, že se sem za inspirací i poučením sjížděli i autoři z ostatních krajů na tzv. "literární brigády". Dát najevo zaujetí tématem budování zdejšího těžkého průmyslu bylo vnímáno jako jeden z podstatných imperativů celé tehdejší oficiální literatury. Výmluvné svědectví o literárních plodech dobové konjuktury zájmu o Ostravsko podává sborník poezie, prózy a úryvků dramat, který vyšel pod názvem Spisovatelé Ostravsku (Československý spisovatel, 1953).

  V regionu severní Moravy bylo možno provádět "revoluční přeměnu" literatury podstatně radikálněji a snáze než v tradičních centrech české kultury, jež mají na rozdíl od Ostravy hluboké historické zázemí a jsou většinou centry rozvoje humanitních věd a umění. Díky svému pohraničnímu a průmyslovému charakteru jakož i pestrému národnostnímu a sociálnímu spektru obyvatelstva, které z něj vyplývá, byl právě tento region velmi vhodným prostorem pro pokus o narušení humanitních a intelektuálních tradic české kultury "zdola". Dobová politická hesla pronikala do časové lyriky a přispívala k mýtizaci a heroizaci manuálně pracujících dělníků, zvl. horníků a hutníků: "Já jsem havíř, kdo je víc? - / tak jim touha zvoní, když novému jaru vstříc/ květ na haldě voní." (Bohumil Marek: Soudružka Ostrava, 1954) V takovémto společenském klimatu nebylo prostoru pro uznání opravdového uměleckého počinu, pro nějž by neměly mít dobové společenské požadavky určující význam. V rozporu s oficiálními proklamacemi byla úloha slovesného umění v životě společnosti naprosto nivelizována. Tvůrčí umělec byl přesouván z extrémního postavení hlasatele nejzávažnějších myšlenek do neméně extrémního postavení "dělníka slova". Na Ostravsku se v této době setkáme s četnými příklady povyšování tvůrčích schopností dělníka, popř. estrádního baviče nad schopnosti básníka či romanopisce: "Nejsou ovšem všechny havirske vtipy zrobeny jen pro smích! Mnohy havirsky vtip poví často o životě a práci našich havířů více než leckterý román." (Jan Rohel: Hornický humor, 1953) Povídkový soubor Josefa Filgase Za mrazivých dnů (1953) pojednává o počáteční fázi budování Nové huti Klementa Gottwalda v Ostravě-Kunčicích. Z následující ukázky je zřejmé, že i prestiž technické inteligence byla zpochybňována (Jde o výňatek z epizody, v níž je betonář Šíma přesvědčován, aby se ujal vedení zimních prací na stavbě): "Oni mají školy" - bránil se Šíma. "Ty mᚠodvahu a důvěru v Sovětský svaz, a to je někdy víc" a Tobola hned dodával Šímovi odvahy - "oni mají školy, pravda, ale nemají takovou betonářskou školu, jakou mᚠty (...) Kdo tě překoná, kdo se ti vyrovná?"

  I v takovýchto podmínkách se nadále rozvíjela bezručovská tradice a nacházela svoji novou podobu. Bezručovy 80. narozeniny v r. 1947 byly impulsem k další vlně epigonské tvorby, která přesahovala hluboko do let padesátých. Na jejím počátku stála v r. 1948 sbírka Josefa Filgase Slezské písně nedozněly, Petře Bezruči (pod psedonymem Ondra Foltýn). Obdiv k Bezručově sociální kritičnosti ve Filgasových neumělých verších ještě nesměřuje k jednoznačné politické interpretaci básníkova odkazu. Sbírka Bohumila MarkaSlunce nad zásekou vyšla v témže roce, ale vztah k bezručovské tradici je zde naprosto jiný a typický i pro následující léta. Hovoří se v ní již o současné době, v níž se veškeré dávné Bezručovy sny o šastnějším životě v jeho kraji úspěšně naplňují: "Pod Těšínem u Karvinné/ první hvězdy z temnot plály/ a ze šachet rázem jiné/ sny havířů vyfáraly." V podobném duchu se k Bezručovi hlásili mnozí regionální i jiní autoři ve sborníku Spisovatelé Ostravsku. Charakteristické bylo např. vystoupení představitele nejmladší generace regionálních básníků Jaromíra Nohavici, který v básni Nová Ostrava nejprve slezského barda téměř důvěrně oslovil ("Přijďte se podívat do nové Ostravy,/ nᚠdrahý básníku z Beskyd.") a poté se pokusil parafrázovat jeho revoluční verše: "Z vysokých pecí jde plamen a dým,/ i v našich srdcích je plamen./ Vy jste nám pomohl veršem svým úderným/ navždycky súčtovat s pánem." Je více než zřejmé, že bezručovská tradice po únoru 1948 výrazně ožila a že se k ní přihlásila celá řada tvůrců z celého Československa. Bezručův odkaz byl však zjednodušen k agitačním účelům a v obrovském množství konjukturálních nápodob je těžké hledat verše, jež by se přibližovaly jeho uměleckému mistrovství.

  Josef Kainar, který během válečných letech skládal v Ostravě svá "stará blues", se na počátku 50. let proslavil hlavně jako autor sbírky Český sen, jež byla vnímána jako jeden ze žádoucích vzorů pro tehdejší poezii. O Kainarově přizpůsobení se režimním požadavkům svědčí i báseň Ostravská neděle (Spisovatelé Ostravsku), z níž stačí ocitovat jen jednu strofu: "Jen a kahan míru/ do rubání hledí!/ Když se uhlí sype,/ trne Truman bledý." Při čtení budovatelské poezie vzniklé na severní Moravě se vnucuje otázka, zda neměl "český sen" svoji "ostravskou" variantu. Četné příklady potvrzují oboustranné ovlivňování historicky zakotveného "českého snu" a "ostravského snu", jenž je mnohem konkrétnější nejen svým místním určením, ale i upřednostňováním aktuální přítomnosti. Kainarovský "český sen" se odehrává ve velmi širokém časovém rozmezí od vraždy pohanské kněžky v mýtických dobách až po idylicky šastnou budoucnost, do níž se "budoucí bohatýr" probudí. Dějinný rámec "ostravského snu" je tvořen Bezručovými obrazy zbídačeného Ostravska (obsahující tušení proletářské revolty) a budovatelskou současnotí, jež se prolíná s vizí ideální budoucnosti. Ostravsko bylo regionálními autory i "literárními brigádníky" vnímáno také jako "bojiště", tedy jako místo dramatického sváru mezi odumírající, starou dobou a rodící se dobou novou. Protikladnost "starého" a "nového" světa se v publicistice i v uměleckých dílech prolínala s dalšími kontrastními obrazy: válka x mír, Západ (USA) x Východ (SSSR). Vojenská činnost byla nahrazena bojem o rekordy v těžbě uhlí, tavbě oceli a dalšími formami "socialistického soutěžení". Základní rysy tematiky "ostravského snu" jsou doložitelné nejen z ukázek tvorby psané na společenskou objednávku, ale i z poněkud spontánnější slovesné tvorby horníků, jež navazovala na tradici místního folkloru, např: "Tam, tam na východě,/ mladé slunko září,/ a já fárám do tmy/ s rozjasněnou tváří." (Lidová poesie hornická, 1950) Z "černé Ostravy" se stalo "město světla" a Vilém Závada tuto metaforu dokonce použil v názvu své sbírky z r. 1950. Ostrava však nebyla prosvícena jen vycházejícím sluncem a nočními ohnivými záblesky nad hutěmi. Podstatným zdrojem světla a optimismu byly i rozsvícené rudé hvězdy nad závody, hlásající plnění plánu. Další ustálenou metaforou v budovatelské poezii byly hornické kahany, vnímané jednak jako jakýsi novodobý zdroj "světla v temnotách", jednak jako nezbytný atribut dobového hrdiny a "mučedníka" práce. "Dnes je můj kahan jednou z hvězd a září nad městem", napsal tehdejší pracovník SČS Jan Noha (Spisovatelé Ostravsku ). Stávalo se dokonce, že básníci vnášeli do přírody obraznost továrny a výrobního procesu: "V chemické továrně lesa/ na kyslík, ozon, pryskyřice,/ nebude výroba klesat..." (V.Závada: Město světla) Převaha lidského živlu nad přírodním zde (i v mnohých dalších dobových básních) signalizuje kořistnický vztah k přírodnímu bohatství, jenž se odrážel i v necitlivém zasahování do severomoravské krajiny. Ostravsko zobrazené v budovatelské poezii přišlo o vyhrocenou dramatičnost a rozporuplnost, typickou pro Bezručovu poezii. Často bylo zachycováno jako místo budoucí idyly, jež se částečně začíná naplňovat. Stalo se krajinou dokonale ovládanou a pokořovanou člověkem.

  Jak vyplývá z několika výše uvedených citací, magičnosti "ostravského snu" zdaleka nepodlehli jen spisovatelé s malou publikační zkušeností, ale i některé nesporné umělecké osobnosti. Platilo to i o známém prozaikovi Vojtěchu Martínkovi, který v r. 1952 vydal básnickou sbírku Píseň nového dne. Srážejí se v ní verše svědčící o hlubokém pochopení Bezručovy poetiky s neumělými popěvky prosycenými dobovými básnickými a politickými klišé. Několik básní (např. Jeřábnice) prozrazuje Martínkův překvapivý příklon k frézistické poezii. Martínkova budovatelská sbírka nebyla významnějším uměleckým počinem než jeho jen částečně a porůznu publikované Poslední sonety, které rovněž vznikaly v 50. letech. Jejich působnost však byla v době vzniku omezena a ucelené knižní publikace se dočkaly až v r. 1976. Právě ony představují logické uzavření Martínkova uměleckého díla, na jehož počátku stál mj. i obdiv k sonetům Macharovým. Závadova sbírka Polní kvítí (1955) byla marxistickou kritikou vždy oslavována. "Vedle děl Vítězslava Nezvala a Konstantina Biebla představuje Závadovo Polní kvítí nejlepší kvality české poezie po Únoru 1948," napsal Oldřich Rafaj (Literatura a současnost, 1963) a jeho hlas byl jedním z mnoha. Závadův příklon k dobovým pořadavkům na poezii se již dříve projevil ve sbírce Město světla , vydané v r.1950. V témže roce Závada publikoval druhé, výrazně pozměněné vydání sbírky Siréna, v němž eliminoval náboženské motivy. V jednom podstatném ohledu se Závadovy sbírky liší od ostatní (a zvl. od regionální) básnické produkce své doby. V nejlepších opusech Města světla jsme svědky doznívání raně avantgardního okouzlení každodenní realitou. Téma práce je zde rozvíjeno v duchu poetistického vnímání světa jako permanentní slavnosti: "Lehce jak na slavnost/ lehce jak na zábavu/ chodíme do práce.// Tovární haly/ vyleštěny/ jako taneční sály/ a podél stěny/ stroje i kovy připraveny,/ až vyzveme je do tance." Verše o nezastupitelném významu práce lidí "beze jména", k nimž se Závada sám řadil, sice tvoří ideovou páteř celé sbírky, ale tento společenský akcent je doprovázen citově stejně intenzivními verši reflexivní, přírodní i milostné lyriky. Nikoliv náhodou se o obou Závadových sbírkách psalo jako o pokračování nerudovské tradice. Zaznívá v nich jak sociální patos některých Nerudových próz, tak směřování k oproštěnému, sdělnému verši Prostých motivů. Možná právě toto Závadovo přilnutí k vysloveně českým literárním tradicím způsobovalo poněkud méně vřelý vztah nastupující generace severomoravských spisovatelů k jeho osobnosti. Připomenuté sbírky V.Martínka a V.Závady nepatří k největším úspěchům v jejich uměleckém díle. I když nesou nepřehlédnutelnou peče poetiky ostravské varianty "českého snu", umělecky převyšovaly tvorbu mladší generace regionálních básníků.

  Hektickému tempu budování a potřebě neustále komunikovat s co nejširšími vrstvami čtenářů odpovídala volba žánrových útvarů, jež mohly být pravidelně otiskovány v kulturních přílohách novin. Škála prozaické tvorby na Ostravsku v období 1948-1957 byla proto žalostně chudá. Na počátku tohoto období stojí soubor rozhlasových fejetonů Josefa Filgase Zapomenutá Ostrava, který sice vyšel až v r. 1948, ale pojednává především o 30. letech. Následující léta patřila v ostravské próze rovněž krátkým žurnalistickým útvarům, avšak jazyková živost a stylistická nápaditost Filgasových starších fejetonů byla vytěsněna myšlenkovou tezovitostí a uniformitou jazyka. Z beletristických útvarů byla pozornost nejčastěji věnována povídkám, avšak i ty byly většinou tak tezovité, že se blížily úrovni agitačních tiskovin. V letech 1949-1950 stačil Jan Neuls napsat a vydat tři knihy reportáží s tematikou budování Ostravska: Bitva o jaro, Bitva o uhlí aPlameny v hlubinách. Skutečnost, že prostřední z nich obdržela cenu města Ostravy za rok 1949, svědčí o tom, že politická měřítka byla při hodnocení literatury považována za nejdůležitější. Neulsem prosazený a společensky oceněný typ prózy našel četné následovníky (např. Ivan Kubíček: Fronta, na které se neumírá, 1950, Miloš Švácha: Lidé, uhlí, pětiletka, 1950 aj.). Soubor krátkých próz Jiřího Stana Havířská čest (1952) se sice dočkal masového vydání v pražském nakladatelství Svoboda, avšak od úrovně Neulsových reportáží se radikálně nelišil. Jeho pokusy o vystižení místního jazykového koloritu byly prostoupeny ustrnulou metaforikou "ostravského snu": "Tam začíná, synku, nový život. A ne enem na našim dole - to se rozleje jak olej na vodě, uvidíš, a chytne to všude, všude. Pamatuj, bo je to silné a mladé - -" Za podobné umělecké prohry je možno označit povídkové soubory Josefa Filgase Za mrazivých dnů (1953) a Frana Směji Věřím v člověka (1953). Společenské romány s vyššími uměleckými ambicemi se na Ostravsku začaly objevovat až v polovině 50. let . Výstižným příkladem pokusu o historickou epopej s politicko-didaktickým podtextem byl román Jiřího StanaNa březích Ostravice (1954). Do kronikářsky pojatého příběhu o růstu politického uvědomění mladého proletářského hrdiny jsou promítnuty hlavní body dějin dělnického hnutí, včetně ostravské kapitoly v činnosti K.Gottwalda a G.Klimenta. Ještě v r. 1957 ostravská literární kritika příznivě přivítala také román Josefa Šinovského Havířská země, který se ponořil ještě hlouběji do dějin a soustředil se na politickou řinnost Petra Cingra. Společenský ideál sociálního románu napsaného metodou socialistického realismu byl však na Ostravsku naplněn jen částečně. V tvorbě zdejších autorů mladší generace lze sice rozpoznat směřování od publicistiky k povídce a dále k románu, avšak tato snaha nepřinesla požadované výsledky. Nad nízkou úroveň zmíněné prozaické produkce se pozvedalo jen několik titulů, které nevznikly přímo v centru budovatelského zápalu. Většina výjimek z norem budovatelské prózy byla publikována až na sklonku 50. let. Nenormální poměry v severomoravské kulturní politice dokumentuje např. povzdech Vojtěcha Martínka, že v Ostravě nemohl vyjít jeho román Ožehlé haluze (1954), závěrečný díl trilogie Kamenný řád, který kvalitativně značně převyšoval zmíněné pokusy o "angažovanou" historickou prózu: "Proč nemohl vyjít v Ostravě, byla by historie bolestná i trapná." Martínkovy problémy byly z politického hlediska těžko pochopitelné, nebo dokončení jeho trilogie nebylo v rozporu s oficiálními představami o literatuře. Dokladem nenormálního kulturního niveau na severní Moravě je také fakt, že román Marie Podešvové Poslední rok mohl vyjít až v roce 1959, ačkoliv jeho rukopis vznikl již v letech čtyřicátých. Kniha kladla důraz na souznění venkovského člověka s folklorní tradicí a přírodními cykly a zřejmě neměla šanci být vydána v době "nové" společenské doktriny a neurvalého vztahu k přírodě. Také publikační odmlka talentované prozaičky Ludmily Hořké v letech 1948-1959 byla velmi výmluvná. Bejatka , jedna z jejích vrcholných próz vypovídajích o národnostních traumatech na Hlučínsku, vyšla až v r. 1959. Teprve v r. 1957 vyšel také historický román Bohumila ČetynyValašský vojvoda, dodatečně vydaný a umělecky nejsilnější úvodní díl tetralogie Hukvadské rebelie (2. Jednou za slunovratu, 1950, přeprac. 1953, 3. Zbojníci, 1953, 4. Živly, 1962). Četyna (vl.jm. B.Strnadel) se v něm přiblížil Olbrachtově schopnosti vystihnout historický mýtus a vančurovské baladičnosti. Ideál velkého společenského románu z dělného prostředí severní Moravy zůstával však stále nenaplněn. Na tomto faktu mnoho nezměnilo ani vydání rozsáhlé románové kronikyLetopisy v žule (1957), v níž Oldřich Šuleř zúročil své bohaté znalosti historie dobývání kamene na Jesenicku. V porovnání s Ptáčníkovým románem Město na hranici (1956), jehož děj je zasazen na Bruntálsko a který polemizoval s budovatelskou prózou, je Šuleřovo politické rozvrstvení postav velmi konvenční a tkví v atmosféře první poloviny 50. let.

  Nesporný fakt, že literatura v regionu severní Moravy v 50. letech zaostávala za vývojem v celonárodním kontextu, se stal v letních měsících r. 1955 předmětem diskuse v deníku Nová svoboda. Ta se ale většinou odehrávala v povinně optimistickém, jen mírně kritickém duchu. Jednu z příčin nedobré situace v regionálním literárním životě se podařilo dosti přesně pojmenovat Jiřímu Veselskému: "Ostrava zatím nesmazala v širších literárních kruzích rozšířené odium lokálního a ve špatném slova smyslu regionálního literárního revíru. Staré malom욝ácké 'co je české, to je hezké' bylo by možno parafrázovat na 'co je ostravské, to je hezké'. Ovšem kořeny tohoto stavu smýšlení některých ostravských autorů jsou hodně hluboko, už v předválečných dobách, kdy byli dosti silně izolováni především hodnotou svých prací od ostatní literární a umělecké obce. (...) Regionalismus se stával z nouze ctností a začal se pěstovat." (1.9.1955) Hlavní příčinu ostravského zpožďování za vývojem v literárním centru nebylo možno v r.1955 otevřeně publikovat. Byla jí totiž v prvé řadě extrémní ideologizace literatury a s ní související politicky motivované podceňování schopností nemnoha opravdových uměleckých osobností, jejichž tvorba byla se zdejším regionem úzce spjata.

  Martin Pilař

  Poznámka: Tato úvaha bude rovněž publikována v lednovém čísle literárního měsíčníku Host. Informace o tomto výborném časopise obdržíte na adrese: hostbrno@softhome.net
  Výběr textů z posledních dní:

  Pokračování seznamu nejzajímavějších článků z poslední doby umisuji zvl᚝ jako samostatný text, viz OBSAH dnešního čísla. (Toto pokračování se NENATÁHNE jako součástí Kompletních Britských listů, musíte si na ně v Obsahu samostatně kliknout.) Všechny články předchozích vydání od začátku Britských listů v červenci 1996 jsou k dispozici v archívu BL.

  Solidnost informační databáze o firmách

  Ředitel firmy Direkta Group s.r.o. nemůže přesvědčit ani média, ani odborníky

  Jan Wagner

  Začnu poněkud ze široka. Za posledních sedm let se v mé kanceláři vystřídalo bezpočet agentů, kteří mi nabízeli placenou inzerci v  některém ze stovek katalogů firem. Nabídek došlých poštou byla také neuvěřitelná halda. Dodnes je v novinách řada inzerátů hledajících regionální obchodní zástupce pro nabízení takovéto inzerce. V úplných počátcích tohoto druhu podnikání byla poměrně příznivá situace: vznikaly nové firmy, privatizovaly se provozovny i fabriky a většina z nich měla potřebu se jakýmkoli způsobem zviditelnit. Regionální či oborové katalogy vydávané nárazově nebo periodicky byly levnou placenou reklamou, tyto katalogy dokázaly konkurovat i "velkým" katalogům jako jsou Zlaté stránky a Edit. Ty měly a mají nespornou výhodu ve funkci telefonního seznamu a tedy ve své částí, kde se bezplatně zveřejňují základní údaje o všech firmách. "Malé" katalogy ale zveřejňovaly údaje o firmách, které díky nedostatečné telefonizaci využívaly občanské telefonní stanice nebo je "velké" při roční periodicitě vydávání zveřejnily pro začínající firmu příliš pozdě. Dnes se již situace v telekomunikacích i firmách stabilizovala a ani nových firem a provozoven už tolik nevzniká. Navíc reklamní průmysl je už zavedeným oborem a jeho profesionalizace trh v řadě segmentů "vyčistila". V tomto průmyslu jsou již zavedeny nejrůznější způsoby hodnocení a každé profesionální médium má auditovaný náklad nebo sledovanost.

  S rychlou modernizací osobních počítačů se rozšířila média CD-ROM jako ideální nosič informací a i na našem trhu se objevily takzvané firemní databáze (existovaly i předtím šířené na disketách). Část z nich využívá dat z Českého statistického úřadu, takže pokrývá všechny existující firmy včetně podnikatelů-fyzických osob (celkem kolem 1,5 milionu), část využívá jako zdroje Obchodní rejstřík (zhruba 160000 firem) nebo se zaměřují na společnosti obchodovatelné na  burze. Samozřejmě existují i CD-ROM verze tištěných seznamů Edit, CD-ROM verze telefonních seznamů (i poněkud pokoutní) či dat z jiných služeb jako je třeba Evropská databanka. Objevily se i jednorázové akce reklamních CD-ROM, jako byl mohutnou reklamou uváděný Agent, o kterém už nikdy nikdo neslyšel. Opět je tu spektrum od automatického zveřejňování údajů o firmě zdarma po výhradně placenou reklamu. Většina těchto systémů ale kombinuje zveřejnění zdarma s placenou inzercí, případně doplňuje veřejně dostupné zdroje o svůj další sběr informací.

  S expanzí dostupnosti Internetu v posledních letech se objevila i řada zdrojů na tomto progresivním médiu, která výše uvedeným konkuruje. Řada databází je dostupná on-line a často zdarma (například Obchodní rejstřík, telefonní seznamy a další). Další služby, jako jsou seznamy a vyhledávače rovněž, nabízejí své služby zdarma a zveřejnění firemních materiálů na virtuálních serverech není pro firmy ani náročné ani cenově nedostupné. Ale i tady je již nyní k dispozici respektovaná odborná nezávislá kontrola: DCCI audit.

  Tady bych mohl skončit: ředitel PhDr. Vladimír Kokoška ve svém článku Nejsnazší je psát bez znalosti věci sice uvedl o svých aktivitách: "... jedna firma už 9 let vydává oborové tištěné katalogy (každý rok asi 8 titulů), druhá se zabývá internetem (byznys server Direkta http://www.direkta.cz) a třetí tvorbou CD-ROM. Že za 9 let podnikání máme jistě 10 000 firem, kterým jsme dobře odvedli práci, kterou jsme slíbili." Profesionálním auditem svoje tvrzení bohužel nepodpořil. Kam distribuoval katalogy a CD-ROM, v jakém nákladu je vydal, jaká je návštěvnost jeho WWW serveru se bohužel ze seriózního či nezávislého zdroje nedozvíme. Přitom jen pohledem do Obchodního rejstříku vidíme, že pan Kokoška lže, Direkta s.r.o. existuje jen sedm let. Rusové pro takové podnikaní mají termín "prodavač vzduchu".

  Na WWW stránkách firmy Direkta Praha s.r.o. (internetové trojče) s názvem Byznys server DIREKTA s podtitulem "Česká republika - Byznys informace na českém internetu" je sice velké množství odkazů, ale bohužel jeho návštěvnost je podle přinejmenším neseriózního žebříčku TOP 20 (který bezostyšně o sobě tvrdí, že jde o žebříček dvaceti nejnavštěvovanějších českých stránek) jen velmi nízká: 423 návštěv hlavní stránky denně. Dle tohoto žebříčku DIREKTA obsazuje třetí místo. Nejúspěšnější informační server je naproti tomu dle DCCI Seznam s 290 875 návštěvami a 16701 unikátních ISP přístupů denně. Oba údaje jsou sice obtížně srovnatelné, ale v každém případě jde o  rozdíl dvou řádů. Na dalších stránkách WWW Direkta je uváděno, že návštěvnost stránek je tisíc denně a nalezneme tu i perlu, svědčící o naprostém amatérismu a nesoudnosti autorů: je tu nabízeno umístění reklamního banneru na serveru Direkta za 240 Kč za jedno shlédnutí. Přitom profesionální reklamní servery nabízejí umístění reklamních bannerů na prestižních serverech někde v řádu stovek Kč za tisíc shlédnutí.

  Takže pokusím se o závěr: firma Direkta Group se pustila do projektu, který je evidentně nad její síly a ke kterému nemá potřebné zkušenosti. Je pozoruhodné, že evidentní slabiny projektu IMEZ i autorské firmy neodhalil úřad místopředsedy vlády, místopředseda vlády Pavel Mertlík sám, a ani odborník Jiří Kofránek. Podrobné připomínky k dostupným údajům o IMEZ jsem rozebral na Světě Namodro a zatím jsem od ředitele firmy Direkta Group PhDr. Kokošky k nim vyžádané vyjádření nedostal.

  Na závěr ještě stručný výčet již zveřejněných materiálů:

  Jan Wagner


  Byla v minulém roce česká zahraniční politika úspěšná?

  Jan Čulík

  (Psáno pro deník Slovo.)

  Před třemi lety se při přednášce o české literatuře, uspořádané na Glasgow University v rámci konference na počest předčasně zemřelého glasgowského bohemisty dr. Igora Hájka zmínil dr. Martin Pilař z Ostravské univerzity, že v Čechách vládne často přesvědčení, že je česká literatura ve světě populární a  známá. V sále to vyvolalo mezi přítomnými západními slavisty smích. Nebylo to úplně férové - česká literatura a kultura není sice v samém ohnisku zájmu světové veřejnosti: odborníci a informovaní lidé však o nejvýznamnějších českých kulturních dílech vědí.

  Velmi podobné je to i s českou zahraniční politikou. Je to "normální zahraniční politika jednoho středoevropského státu. Nevzbuzuje zvláštní zájem," řekl mi jeden vysoký český diplomat, působící na Západě. Pro většinu západních sdělovacích prostředků, snad s výjimkou Německa, jsou středoevropské země nezajímavé. List Guardian neměl letos v říjnu zájem ani o rozhovor s prezidentem Václavem Havlem, při příležitosti jeho návštěvy v Británii. Ve většině britských sdělovacích prostředků se nevyskytla jediná politická zpráva o České republice už dlouhé měsíce, snad od červnových všeobecných voleb. (Přirozeně v nich nenajdete ani zprávy z jiných menších evropských zemí, třeba z Portugalska, Dánska či Maďarska.) Středoevropské země se dostanou do západních novinových titulků právě jen, když se v nich konají všeobecné volby, anebo dojde-li v nich k nějaké katastrofě (a někdy ani tehdy ne).

  Členské země Evropské unie jsou ve stycích s bruselským ústředím soustředěny především na vlastní zájmy. Otázka rozšiřování EU zůstává pro ně poněkud stranou. Jak známo, nebylo dosud ani určeno datum, kdy by mohly být první středoevropské země do EU přijaty. Německý kancléř Schroeder řekl dokonce v listopadu při návštěvě Polska, že "mu chybí představivost, aby mohl jmenovat datum vstupu středoevropských zemí do EU". K rychlému vstupu ČR do EU zřejmě nepřispěje ani velmi kritická zpráva EU o stavu příprav ČR na vstup do evropské organizace, která poukázala na vážné problémy s českým soudnictvím, s českou státní správou a se situací českých Romů.

  V Británii má Česká republika v současnosti podle informací z českých diplomatických kruhů dva zásadní problémy. Ani šest let od rozdělení Československa nestačilo na to, aby si veřejnost a sdělovací prostředky dokázaly uvědomit, že existuje samostatná Česká republika. Zejména v souvislosti s problémem romského přistěhovalectví do Británie se v obecném povědomí stále hovoří o Československu. Mezi ČR a Slovenskem se nerozlišuje. Přijedou-li do Británie slovenští Romové, je to ve sdělovacích prostředcích a ve veřejnosti vnímáno jako součást "československého" problému.

  Romský problém je pro Českou republiku v současnosti vážnou překážkou. Pokud je v obecném povědomí na Západě Česká republika vůbec vnímána, je vnímána především jako země, kde jsou nespravedlivě pronásledováni Romové.

  Na tom nemění nic ani skutečnost, že se v současnosti dosti aktivně směrem na Západ rozvíjejí diplomatické, politické i podnikatelské styky České republiky. Zejména po červnových všeobecných volbách v ČR došlo například v Británii k podstatnému zintenzívnění politických styků oběma směry. Vrcholem zahraničně politické aktivity ČR v Británii byla letos návštěva prezidenta Václava Havla, kterého si mnozí Britové stále váží jako jednoho z nejvýznamnějších politiků - myslitelů na dnešní světové scéně. České velvyslanectví v Londýně zaznamenává poslední dobou silnější zájem britských podnikatelů o situaci ve středoevropské oblasti. Autoritě se v Británii těší i sociálně demokratický ministr zahraničních věcí Jan Kavan, jehož silně navštívená říjnová přednáška o české zahraniční politice v prestižním Královském ústavu pro zahraniční záležitosti v londýnském Chatham House, vyvolala velkou pozornost i zajímavou diskusi. Podle deníku Times je pro Británii velkou výhodou, že Kavan žil v této zemi dvacet let a má kromě českého i britské občanství - je proto britskými politiky považován za významný komunikační článek mezi českou a britskou vládou. Britská vláda se přitom staví k přijetí středoevropských zemí do Evropské unie nyní ze všech významnějších členských zemí EU snad nejvstřícněji.


 • |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|