pátek 31. března

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Technologie:
 • Jsou stožáry pro mobilní telefony zdraví nebezpečné?
 • V budoucnu se bude krást osobní totožnost Zdravotnictví:
 • Korupce má v českém zdravotnictví dveře dokořán (Vladimíra Bošková) Svět a ČR:
 • Ropa (Ivan Hoffman) Diskuse:
 • V Kosovu k žádné genocidě nedošlo a západní sdělovací prostředky šířily propagandu (Ilona Bílková)
 • Stárnoucí Evropa, Jaroslav Teplý nemá pravdu (=obvyklý titulek JČ, jde-li o výměnu názorů) a komentář Bohdany Burdychové (Jaroslav Teplý)
 • Jak je to s oslavami příchodu americké armády do Plzně (Jiřina Fuchsová) Vydávání Hitlera:
 • Milan Šmíd je univerzitní učitel a toleruje skandál Mein Kampfu (Petr Jánský)
 • K právní kvalifikaci vydání knihy Mein Kampf (Jaroslav Štemberk) Věda a náboženství:
 • Vlastě Leporské: Věda je o něčem jiném než náboženství (Vladimír Wagner)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • K právní kvalifikaci vydání knihy Mein Kampf

  Jaroslav Štemberk

  Nakladatel by se vydáním knihy Mein Kamp dopustil trestného činu podpory a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod občanů, pokud by knihu vydal s úmyslem podporovat nebo propagovat fašismus (viz § 260 trestního zákona č. 140/1961 Sb. v platném znění). Protože by šlo o propagaci tiskem, hrozil by mu trest odnětí svobody na jeden rok až pět let (viz § 260 odst. 2 písm. a) tr. zákona).

  V daném případě nelze nakladateli pravděpodobně přičítat úmysl přímý, avšak není vyloučen úmysl nepřímý, o který jde tehdy, jestliže pachatel se činu nedopustil proto, aby porušil nebo ohrozil zájem chráněný trestním zákonem, avšak věděl, že svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení způsobit, a pro případ, že je způsobí, byl s tím srozuměn (viz § 4 písm. b) tr. zákona). Pokud tedy nakladatel knihu vydal proto, aby na jejím prodeji vydělal, avšak zároveň byl srozuměn s tím, že bude užívána nejen jako historický dokument, ale také jako propagační nástroj fašistických skupin, je za to trestně odpovědný (bude-li kniha takto skutečně používána).

  Je věcí orgánů činných v trestním řízení (policie, státního zastupitelství a případně soudu), aby věc z těchto pohledů posoudily a rozhodly o vině vydavatele a případném postihu nakladatele.

  Při posuzování oprávněnosti vydání z hlediska autorského práva je nutno přihlédnout k tomu, že jde o dílo autora, který nebyl československým občanem, avšak jde o dílo autora evropského, český autorský zákon (č. 35/1965 Sb. v platném znění) se tedy na ně vztahuje na základě příslušné mezinárodní smlouvy - Bernská úmluva v poslední redakci z r. 1980 (kterou jsou vázány evropské státy a některé státy mimoevropské, nikoli např. USA).

  Tato zakládá tzv. asimilační režim, to znamená že stát, který se k úmluvě připojil, chrání díla autorů ostatních států úmluvy tak, jako chrání díla autorů vlastních. Protože podle našeho současného autorského zákona trvá autorská ochrana 50 let od smrti autora, je Mein Kampf u nás považován za tzv. volné dílo, k jehož vydání nakladatel nepotřebuje souhlas autorova dědice. V zemích EU autorská ochrana trvá 70 let od smrti autora (u nás má být podle připravovaného nového autorského zákona rovněž takto prodloužena), proto není v těchto zemích zatím Mein Kampf volným dílem.

  Existují odlišnosti mezi nakladatelskou smlouvou podle práva kontinentálního a podle práva anglo-amerického. V anglo-americkém právu je (narozdíl od práva kontinentálního), nestanoví-li nakladatelská smlouva něco jiného, právo vydávat dílo ("copyright") po dobu trvání autorských práv jinak časově neomezené a je převoditelné na jiného nakladatele i bez souhlasu autora, jde-li o vydání ve stejném jazyce a pro stejné území. Ve Velké Británii, USA či Kanadě je tedy možno stále vydávat Mein Kampf v angličtině na základě původních nakladatelských smluv s A. Hitlerem.

  V kontinentálním právu jsou naopak zákony stanovovány doby, po uplynutí kterých může autor (či jeho dědic) od nakladatelské smlouvy odstoupit a případně uzavřít smlouvu s jiným nakladatelem, jestliže původní nakladatel nemá jeho dílo na trhu. Bez souhlasu autora může právo vydávat dílo přejít na jiného nakladatele pouze jako součást převodu nakladatelského podniku (nebo jeho části).  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|