Britské listy


pátek 27. července

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Linka bezpečí v nebezpečné zemi:
 • Rada pro reklamu zakázala plakáty proti týrání dětí (Fabiano Golgo) Boj mezi globalisty a antiglobalisty je iracionální:
 • Tržní mučednictví? Co znamená smrt Carla Giulianiho, demonstranta z Janova? (Killing the Buddha) Zdraví:
 • Antikoncepční pilulky skutečně způsobují trombózu, absolutní riziko je ale malé PR v týdeníku Economist: Letní pohádka o pro dospělé:
 • O Václavu Fischerovi,"slovanském slunečním králi" (Markéta Mezlíková) Za modrým obzorem: Recenze pozdní prvotiny Martina Štumpfa:
 • Ztracený svět rozpaků, nepochopení a poetických iluzí (Petr Jánský) Kritika:
 • Cynická buzerace Čechů britským imigračním úřadem na britském území nikomu nevadí? (Martin Šorm) Antikomunistické a populistické oznámení:
 • Politická výzva Petra Cibulky  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Oznámení:

  Politická výzva Petra Cibulky

  Petr Cibulka, předseda politické strany Pravý blok:

  Běžme tentokrát všichni k volbám

  ale NEVOLME parlamentní strany!!!

  VŠECHNA MOC PRO VŠECHNY!!!


  Hlavní body zprávy 8. sněmu Pravého Bloku:

  1) Účastníci 7. sněmu Pravého Bloku uložili dne 27.01.2001 Republikovému předsednictvu P. B.:

  a) Uspořádat do 6 měsíců další sněm Pravého Bloku, který by dopracoval aktualisovaný program P.B. "VŠECHNA MOC PRO VŠECHNY"

  Motto:

  Pokud se dokážeme udržet

  na straně dobra

  NEMÁME SE ČEHO BÁT!

  Republikové předsednictvo náš politický program VŠECHNA MOC PRO VŠECHNY připravilo z podkladů, které dodaly jednotlivé programové pracovní komise. Kvalita práce členů těchto komisí byla velmi rozdílná, proto i předkládaný návrh programu Pravého Bloku není zcela vyvážený. Na druhé straně jsme se snažili z dodaných návrhů důsledně vyřazovat všechno, co voliči nachází už po mnoho let v programech ostatních politických stran jako prázdné proklamace a soustředili jsme se naopak na ty principy a myšlenky, které v obvyklé politické nabídce nikdy nenajdeme. NAŠIM CÍLEM JE VYTVOŘIT SYSTÉM POSITIVNÍ SELEKCE, TEDY SYSTÉM VÝBĚRU PODLE STUPNĚ DOSAŽENÝCH POSITIVNÍCH LIDSKÝCH HODNOT, VE KTERÉM BY BYLO VÝHODNÉ BÝT ČLOVĚKEM SAMOSTATNĚ MYSLÍCÍM A SAMOSTATNĚ JEDNAJÍCÍM, MRAVNÝM, OTEVŘENÝM, ODVÁŽNÝM, SPRAVEDLIVÝM, PRACOVITÝM, POCTIVÝM, PRAVDOMLUVNÝM, PODNIKAVÝM A ZODPOVĚDNÝM A NA DRUHÉ STRANĚ NEVÝHODNÉ BÝT ČLOVĚKEM NEPOCTIVÝM, LÍNÝM, SOBECKÝM, ZBABĚLCEM, LHÁŘEM, ZLODĚJEM A PODVODNÍKEM. ABY UŽ NIKDO NEMĚL DŮVOD TVRDIT, ŽE V TÉTO ZEMI SE ZLO VYPLÁCÍ, ABY U NÁS UŽ KONEČNĚ BYLO DOBRO ODMĚŇOVÁNO A ZLO TRESTÁNO. TEDY NE NAOPAK, JAK TO PO DESÍTKY LET VIDÍME VŠUDE KOLEM SEBE. PROSTĚ MY VÍME NAPROSTO PŘESNĚ CO CHCEME, A O TOM SE MŮŽE KAŽDÝ NA VLASTNÍ OČI PŘESVĚDČIT A NAVÍC VÍME, JAK TOHO DOSÁHNOUT.

  Celá koncepce předkládaného programu VŠECHNA MOC PRO VŠECHNY se důsledně snaží vycházet z filosofie PREAMBULE našeho programu. Tato PREAMBULE považuje za ZÁKLADNÍ podmínku pro dosažení positivních změn v naší zemi ZMĚNU POMĚRU SIL mezi demoralisovanými držiteli bývalé i současné politické moci, což je prakticky totéž, a občany - daňovými poplatníky, kteří si představitele systému ze svých daní tvrdě platí, aby jim tito za jejich peníze poctivě SLOUŽILI. Jak to u nás v tomto směru vypadá vidíme všichni kolem sebe... Této změny je však možno dosáhnout, použijeme-li fotbalové terminologie, jedině změnou politického hřiště, na kterém dnes s námi držitelé politické moci, bez jakékoliv odpovědnosti, hrají - ZA NAŠE PENÍZE - svoje hrátky, dále změnou současných diskriminačních pravidel této hry i způsobu výběru soudce, který by měl nezpochybnitelný mandát a důvěru - ne držitelů a správců CENTRALISOVANÉ moci nad lidmi, ale občanů - daňových poplatníků, kterým má tato moc SLOUŽIT. Základem a těžištěm politického systému, o který usilujeme, je člověk - občan - daňový poplatník - jeho RODINA a OBEC/polis. Je přímá vazba mezi českou obcí = řecká polis a politikou. ZAJÍMAT SE O POLITIKU ZNAMENÁ ZAJÍMAT SE O VĚCI OBCE. Co bychom byli za lidi, kdybychom se nezajímali o věci SVÉ obce, SVÉ země, SVÉ planety a tedy o SVÉ nejvlastnější záležitosti??? V ŽIVOTĚ PRUDCE A NEROVNOMĚRNĚ SE ROZVÍJEJÍCÍHO LIDSTVA EXISTUJÍ UŽ PO STALETÍ PROBLÉMY, NAPŘÍKLAD ODSTRANĚNÍ NEJPALČIVĚJŠÍ HMOTNÉ, MRAVNÍ A DUCHOVNÍ BÍDY, KTERÉ JSOU V PODMÍNKÁCH ROZDĚLENÉHO SVĚTA NEŘEŠITELNÉ. ODPOVĚDÍ NA TUTO VÝZVU MŮŽE BÝT JENOM SVĚT, SJEDNOCUJÍCÍ SE NA PRINCIPECH POLITICKÉHO A GEOGRAFICKÉHO POLYCENTRISMU A NA NEJVYŠŠÍCH POSITIVNÍCH DUCHOVNÍCH A MRAVNÍCH ZÁSADÁCH.

  PRVNÍ PODMÍNKOU jakékoliv positivní změny je však DECENTRALISACE MOCI POLITICKÉ = DECENTRALISACE MOCI FINANČNÍ = DECENTRALISACE MOCI INFORMAČNÍ / DESINFORMAČNÍ a to v místním i globálním měřítku. A o to právě usilujeme. Tedy o naprostou OTEVŘENOST, PRŮHLEDNOST A KONTROLOVATELNOST politického systému, včetně politických stran, a to na KAŽDÉ úrovni a rovněž KAŽDÉHO, KDO JE PLACEN Z PENĚZ DAŇOVÝCH POPLATNÍKŮ. Musí být prostě vidět na každou korunu, za kterou si svobodný občan - svobodný daňový poplatník, za své ZAPLACENÉ daně ZAJIŠŤUJE a tedy KUPUJE, SLUŽBY od SVÉHO státu, SVÉHO regionu nebo SVÉ obce. Musí být zajištěna ÚČINNÁ KONTROLA kvality poskytovaných služeb včetně práva URČOVÁNÍ JEJICH ROZSAHU, požadované KVALITY a tomu odpovídající FINANČNÍ NÁROČNOSTI pro plátce daní - občany. Musí být zaručena i snadná VYMAHATELNOST jak těchto služeb, tak i jejich kvality. Prostě TEN KDO PLATÍ, TEN I ROZHODUJE A KONTROLUJE a jeho rozhodnutí je ve vztahu k těm, které si platí, konečné a neodvolatelné. Suverenita vlastního státu, vlastní země a vlastního národa je tedy odvozena od nejvyšší suverenity svobodného občana - svobodného daňového poplatníka. Svobodný a suverenní stát, země a národ je tedy dobrovolné sdružení svobodných a suverenních lidí. Nejsou-li občané-daňoví poplatníci svobodnými a suverenními správci svých vlastních záležitostí, je-li svobodná a suverenní pouze vládnoucí oligarchie, pak takový národ, země a stát nemůže být pro své obyvatele ani svobodný, ani suverenní, protože jim prostor pro opravdovou svobodu a suverenitu nedokáže zajistit!!!

  Náš program VŠECHNA MOC PRO VŠECHNY usiluje o decentralisaci politické moci, to znamená i decentralisaci peněz, které si občané ze svých daní nashromáždili k lepšímu uspokojení svých potřeb. Všechno, co je možné rozhodovat na místní úrovni, tedy co nejblíž občanům-daňovým poplatníkům a tedy plně pod jejich kontrolou, je nutno rozhodovat tam a teprve to, co na místní úrovni efektivně rozhodovat nelze, je občany dobrovolně delegováno na vyšší samosprávnou jednotku. Takovým způsobem, aby bylo zajištěno rozhodování a financování ve prospěch opravdu všech. Tedy ne tak, jako je tomu doposud, kdy někde vysoko nad námi v úřednických kabinetech, kam ani nedohlédnem, rozhodují anonymní lidé, kteří se nikomu z obyčejných občanů, kteří tvoří 99% obyvatelstva a tohle všechno ze svých daní platí, nezodpovídají a kteří navíc o nás rozhodují podle nám naprosto neznámých a námi nekontrolovatelných kriterií. Jde o omezení přerozdělování našich daní jejich rukama, v jejich zájmu a navíc i pod jejich kontrolou, tedy opět o PRŮHLEDNOST, KONTROLOVATELNOST A VYMAHATELNOST.

  NEHLEDÁME A ANI NENABÍZÍME POLITIKY, KTERÉ NELZE KOUPIT ANI ZASTRAŠIT. Víme, že takoví lidé by byli už napůl svatí a ty u nás zřejmě nenajdeme. Usilujeme naopak o prosazení STARÝCH a osvědčených SYSTÉMOVÝCH politických prvků americké a švýcarské demokracie, jako je SKUTEČNĚ DEMOKRATICKÝ VOLEBNÍ ZÁKON BEZ JAKÝCHKOLIV DISKRIMINAČNÍCH, AŤ UŽ FINANČNÍCH NEBO ADMINISTRATIVNÍCH, OMEZENÍ, referenda na všech úrovních a o všech tématech včetně ústavy a zákonů příjmaných parlamentem, i o tématech daňových a rozpočtových, jako je tomu například ve Švýcarsku, dále přímá volba a přímá ODVOLATELNOST presidenta, poslanců alespoň jedné komory parlamentu - volené ve velmi malých JEDNOMANDÁTOVÝCH obvodech VĚTŠINOVÝM jednokolovým (!!!) systémem, přímá volba a přímá odvolatelnost starostů měst a obcí, ředitelů místní policie, místních soudců a rozhodujících správních úředníků přímo občany - daňovými poplatníky, nad kterými by měli vykonávat své politické, policejní, soudní a správní pravomoci a které si občané ze svých daní tvrdě platí, aby jim tito - jimi vybraní lidé - za jejich peníze poctivě sloužili. Tyto ZÁKLADNÍ principy KONTROLY POLITICKÉ MOCI ZDOLA, tedy ze strany všech svobodných občanů - svobodných daňových poplatníků, doplněné o princip KONTROLY POLITICKÉ MOCI SHORA, tedy ze strany DUCHOVNĚ, mravně i profesně nejvyspělejších bytostí, jsou obsaženy v PREAMBULI našeho politického programu. Duchovně a mravně nejvyspělejší osobnosti, vybírané stavovskými profesními komorami a zejména duchovními společenstvími podle zvláštních vysokých kriterií, by měly zaujmout své místo právě v horní komoře parlamentu nebo k tomu zvlášť vytvořené a na rozdíl od parlamentu velmi málo početné "radě moudrých" (např. dvanáctičlenné). Ta by tvořila nejvyšší článek jinak standardního zákonodárného parlamentního řetězce v klasickém ústavním uspořádání s poměrně omezenými pravomocemi. Tato "rada moudrých" (nebo "presidentská rada") by byla obdobou Sněmovny lordů, britské horní komory parlamentu, která rovněž nebyla po staletí demokraticky volena, ale doplňována na základě aristokratických tradic, díky nimž se nakonec Velká Británie stala výkladní skříní demokracie. Horní komora parlamentu - senát, nebo i zatím neexistující "rada moudrých", by u nás měly být početně redukovány, podstatně lidsky zkvalitněny a vybaveny silnějšími pravomocemi, vyvažujícími základní rozpor každého demokratického politického systému, tedy rozpor mezi MNOŽSTVÍM a KVALITOU, kdy hlas nejhloupějšího občana této planety má v procesu demokratických voleb naprosto stejnou váhu, jako hlas nejmoudřejšího obyvatele planety Země. Podle toho náš svět taky vypadá... Místo voleb by tedy byl tento poslední ústavní zákonodárný článek naplňován a obnovován KOOPTACEMI, stejně, jako byl kooptacemi doplňován lidmi z OBČANSKÉHO FÓRA komunistický parlament počátkem roku 1990. Tito nepočetní senátoři by navíc mohli být plně placeni těmi, kdo by je do horní komory parlamentu vyslal. Uvedenou reformou, výrazným zefektivněním a zlevněním systému politické demokracie země, a to v řádu miliard, systému, který chápeme jako vládu lidu, s lidem a pro lid, bychom chtěli docílit VTAŽENÍ VŠECH OBČANŮ KTERÉ TO ZAJÍMÁ, VČETNĚ TĚCH NEJKVALITNĚJŠÍCH - SKUTEČNÝCH NOSITELŮ SVĚTLA, NEMAJÍCÍCH ZA SOUČASNÉHO SYSTÉMU NAVRHOVÁNÍ A VÝBĚRU ŠANCI, DO PROCESŮ ROZHODOVÁNÍ. Protože nás všech se to týká, my si tohle všechno ze svých daní platíme a vyřazovat z podílu na rozhodování ty nejkvalitnější z nás je proti našim nejvlastnějším zájmům.

  Veškeré zde uvedené principy jsou v koncentrované podobě obsaženy v tradiční PREAMBULI našeho politického programu. Jsou určeny k tomu, aby učinily stávající hermeticky uzavřený a mravně degenerovaný mocenský systém OTEVŘENÝ a ze strany občanů - daňových poplatníků PRŮHLEDNÝ A KONTROLOVATELNÝ. V takovém PRŮHLEDNÉM A KONTROLOVATELNÉM politickém prostředí, VYSOCE PROPUSTNÉM jak směrem nahoru, pro ty nejlepší a nejpoctivější, tak i směrem dolů, pro ty kteří ztratili důvěru občanů - daňových poplatníků a byli odvoláni, by pak mohli dobře fungovat i velice nedokonalí lidé, podléhající všem pokušením, jenž moc nad lidmi a jejich penězi nabízí. Tito lidé by se však museli chovat téměř jako svatí, protože by v takto politicky průzračném prostředí bylo NA KAŽDÝ JEJICH KROK ze všech stran příliš dobře vidět. Pokud by se přesto dopustili na občanech - daňových poplatnících nepoctivosti, pak pouze jedenkrát... POROVNEJME TO PROSÍM S TÍM, CO NÁM ZA NAŠE PENÍZE NABÍZÍ, PROSTŘEDNICTVÍM SVÝCH PSEUDOPOLITICKÝCH STRAN SVÉ POSTKOMUNISTICKÉ "NÁRODNÍ FRONTY" A SVÝCH DESINFORMAČNÍCH MASMÉDIÍ, VLÁDNOUCÍ eStBlishment.

  Námi nabízená POSITIVNÍ ALTERNATIVA ke stávající neprůhledné a nekontrolovatelné oligarchické DEMOKRATUŘE, po desetiletí si dobře žijící na náš úkor, klade na druhé straně na občany - daňové poplatníky, vyšší nároky na jejich lidskou a občanskou DOSPĚLOST. Jsem přesvědčen, že naprostá většina našich návrhů odpovídá dosaženému stupni vývoje naší společnosti. V této souvislosti je důležité si uvědomit, že neusilujeme o nic víc, než o prosazení těch pravidel VYTVÁŘENÍ a PŘÍJMÁNÍ ROZHODNUTÍ a ZODPOVĚDNOSTI, která byla přijata ve Švýcarské konfederaci už před více jak 700 lety a ve Spojených státech před 200 lety. V obou případech se tyto principy nanejvýš osvědčily a platí bez ohledu na to, jestli v těchto zemích zvítězí ve volbách pravice nebo levice. Je to totiž opravdu především o tom hřišti, pravidlech hry a způsobu rozhodování a kontrolování, vyjádřené slovy SVOBODA A ZODPOVĚDNOST. Pokud se svobody a z ní vyplývající zodpovědnosti nezalekli většinou negramotní občané mnohonárodních států před mnoha staletími, není důvod se obávat, že by to nezvládli občané 21. století v centru Evropy. Posuzujte tedy prosím námi předkládané návrhy se zřetelem k tomu, co jsem se zde pokusil vyjádřit.

  2) PRAVÝ BLOK V PŘEDVOLEBNÍ KAMPANI:

  Za velmi positivní průlom považuji rostoucí počet našich politických výjezdů z Prahy, spolu s originálními protestními folkovými písničkáři Josefem "Pepou" Nosem a Janem Krylem - bratrem Karla Kryla, do krajských a okresních center. Naše výjezdy většinou doprovází i kvalitní a HUSTÝ VÝLEP (tapetovým lepidlem!) námi dodaných plakátů formátu A3, zajišťovaný místními členy Pravého Bloku (ideální stav kompletního výlepového týmu jsou tři lidé: lepič s kbelíkem tapetového lepidla a štětkou + nosič a přidržovač plakátů + hlídač) a ROZDÁVÁNÍ NAŠICH POLITICKÝCH LETÁKŮ ve velkých počtech účastníkům mítinku i VŠEM OKOLO JDOUCÍM. Přibývají i naše VÝVĚSNÍ SKŘÍŇKY na nejfrekventovanějších místech měst a obcí, představujících politickou informační a myšlenkovou "reklamu" zdarma 24 hodin denně a 365 dní v roce, vybavené našimi materiály a články z NECENZUROVANÝCH NOVIN. Prodej našich NECENZUROVANÝCH NOVIN je však třeba dále podpořit jak OSOBNÍ INTERVENCÍ u místních trafikantů, tak i v okruhu svých známých! V některých případech se místním aktivistům podařilo včas INFORMOVAT OBČANY V MÍSTNÍCH SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDCÍCH o našem diskusním koncertním vystoupení a dokonce POZVAT TAMNÍ NOVINÁŘE i na samotnou akci. Na těchto našich vystoupeních postupně přibývají i ŘEČNÍCI Z MÍSTNÍCH ORGANISACÍ, což je velmi nadějné a žádoucí. Zatím nejúspěšněji si v tomto směru vede Zlínský kraj a tam zase kytarista a zpěvák Zbyněk Horvát. Jeho politická vystoupení už dnes obstojí v jakékoliv konkurenci. Stačí se jenom nebát a předstoupit před lidi s tím, co jim chceme přinést. Nepotřebujeme si, na rozdíl od jiných, nic vymýšlet. NÁM STAČÍ ŘÍKAT LIDEM JENOM PRAVDU.

  Pokud se nám při těchto "spanilých jízdách" podařilo spojit kvalitní výlep plakátů s naší mediální presentací před akcí i po akci, například formou reportáže nebo rozhovoru, je možno považovat výjezd za politicky vysoce produktivní. Nezapomeňme na naší nejdůležitější zásadu: POLITIKU JE TŘEBA DĚLAT PŘED LIDMI, S LIDMI A POD JEJICH KONTROLOU. VŠECHNY POLITICKÉ TRUMFY MÁME V RUKOU MY. JEDINĚ DLOUHODOBOU, AKTIVNÍ A PROSPĚŠNOU PRACÍ PŘED OČIMA LIDÍ však můžeme jako Pravý Blok vstoupit do povědomí našim příštím voličům a přesvědčit je, že my opravdu nejsme jako ti, kteří je potřebují 1x za čtyři roky využít pro svůj osobní prospěch. I z těchto důvodů organisujeme tolik veřejných PLAKÁTOVANÝCH diskusních koncertů a vystoupení pro všechny občany této země, které seznamujeme s tím, co všechno jim svým programem chceme přinést. Což, např. v Praze, znamená vystoupení zhruba každé dva měsíce. Protože my, na rozdíl od jiných politických stran, nemáme žádný důvod se před lidmi skrývat a nemusíme se bát před své voliče kdykoliv předstoupit a dívat se jim do očí. My jsme je nepodvedli, neokradli a neobelhali.

  NAŠE VYSOKÁ POLITICKÁ AKTIVITA JE OVŠEM I VYSOCE FINANČNĚ NÁROČNÁ. Při našem současném nasazení (vydávání Zpravodaje Pravého Bloku 2x měsíčně, velmi časté pražské a celorepublikové veřejné diskusní mítinky) nám vystačí celoroční členské příspěvky maximálně na 9 měsíců. Nezapomeňte prosím na to, až se bude hlasovat o možnostech jak posílit finanční sílu Pravého Bloku (členské příspěvky, dary, sponzorování aj.). Parlamentní, senátní a komunální volby se skutečně blíží a je nejvyšší čas organisovat sestavování našich kandidátek a volebních programů pro místní i parlamentní volby. Rádi využijeme jak nabídek poctivých nestraníků, tak i kvalitních lidí z jiných politických stran, kteří se zaváží že budou, ať už přímo na našich volebních kandidátkách nebo alespoň při jejich podpoře, prosazovat politický program Pravého Bloku "VŠECHNA MOC PRO VŠECHNY". A k tomu všemu, ve spojení s koncerty Josefa "Pepy" Nose a Jana Kryla, mají napomoci právě další série takto pojatých a presentovaných, i když finančně samozřejmě velmi náročných, celorepublikových diskusních politických akcí. Až vypukne 2 až 3 měsíce před volbami plná volební kampaň, se dvěma a někdy i třemi vystoupeními denně, budeme schopni vyjíždět mimo Prahu jen na ty nejdůležitější krajské mítinky. Dnes máme zatím prakticky neomezené možnosti výjezdů. Využijme toho!

  V této souvislosti chci poprosit členy a příznivce Pravého Bloku a NECENZUROVANÝCH NOVIN o reciproční zajišťování koncertů pro folkové písničkáře Josefa "Pepu" Nose a Jana Kryla. I ti musí z něčeho žít, aby pro nás mohli zdarma hrát. Ideální kombinací pro všechny zúčastněné je zajištění diskusního politického koncertu odpoledne v centru města, který je pro Pravý Blok zdarma a finančně honorované dopolední vystoupení na některé místní škole nebo večerní koncert v některé zdejší hospodě popř. klubu za vstupné cca 50, - až 100, - Kč. Minimální částka pro každého z nich je 1000, - Kč. Pro srovnání: Komerčně orientovaný Jan Nedvěd požaduje za jedno své vystoupení až 70 000, - Kč... My tímto způsobem pro sebe i pro druhé vytvoříme SVÉPOMOCNÉ EKONOMICKO-POLITICKÉ PERPETUUM MOBILE. Jedině tímto postupem můžeme splnit ty velké úkoly, které jsme si dali, abychom neměli důvod se před svými dětmi a sami před sebou stydět. Umlčet nás totiž zatím mohou jedině mediálně, stěží politicky nebo mocensky v nějakém vyprovokovaném otevřeném střetu. Podobný postup by v obou dvou případech vzbudil příliš mnoho rozruchu a to je pro ně politicky kontraproduktivní. O to víc se budou snažit proti nám využít některé ze svých osvědčených špinavých metod: Tichou ekonomickou likvidaci, kriminalisaci, diskreditaci nebo vyvolání umělého konfliktu přímo uvnitř Pravého Bloku. Nedejme vládnoucím politickým mafiánům ani jejich technologům moci a mistrům informační manipulace žádnou šanci.

  3) PRAVÝ BLOK A JEHO ŠANCE V PARLAMENTNÍCH, SENÁTNÍCH A KOMUNÁLNÍCH VOLBÁCH:

  Jak už jsem se zde zmínil, ČAS SE ZAČÍNÁ NAPLNOVAT. Pravý Blok, díky kvalitě svého programu a své dosavadní nezkompromitovanosti, má dnes konečně všechny trumfy v rukou. Teď už nám STAČÍ JENOM AKTIVNĚ PRACOVAT a usilovně VYTVÁŘET PŘÍLEŽITOSTI k veřejnému presentování našich ideálů, našich postupných cílů i našich lidí. Začátkem tohoto roku k nám dorazil výsledek analýzy našeho programu, zejména jeho PREAMBULE, politickými analytiky parlamentní Čtyřkoalice. Výsledky podobných analýz z dílen dalších politických stran zatím bohužel nedisponujeme. I přesto máme důvod ke značné sebedůvěře. Čtyřkoalice náš program vyhodnotila jako vůbec největší hrozbu pro své posice. Politický program Pravého Bloku je Čtyřkoalicí dokonce považován za nebezpečnější než program komunistické strany. Když se podíváme, co Čtyřkoalici a mnohé další tak vyděsilo, jsou to s největší pravděpodobností právě ty staleté principy americké a švýcarské demokracie, které garantují svobodným občanům - svobodným daňovým poplatníkům, naprostou PRŮHLEDNOST A KONTROLOVATELNOST nad věcmi jejich polis. To je to, co naše politické "elity" tak děsí. Uvědomují si totiž, dokonce mnohem víc, než bohužel většina členů Pravého Bloku, že právě na tyto, pro ně tak nebezpečné hodnoty, začala většina OKRADENÉ a PODVEDENÉ VEŘEJNOSTI, k vlastní smůle až po 11 letech uplatňování "elitně-zlodějského" pojetí "správy věcí veřejných" těmito "elitami", velmi ostře slyšet a že oni sami proti tomu nedokáží, kromě primitivních lží, manipulací a informačního embarga, postavit vůbec nic. Jedině snad ještě vykrást náš program o ty prvky, které dokáží ve své režii učinit pro svou moc do značné míry sterilními. Nedávný lídr Čtyřkoalice Cyril Svoboda to už předvedl v případě námi prosazované přímé volby presidenta, starostů měst a obcí a dokonce i v případě referend. Můžeme s důvěrou očekávat, že to bude v příštích volbách ze strany držitelů politické moci zase jenom další podvod na JEJICH voliče. Zřejmě podle vzoru: "Chcete vyhlásit ve SVÉ zemi i PROTI NÁZORU SVÉ VLÁDY A PARLAMENTU celostátní referendum o výši odměn politiků, které i občané ze svých daní tvrdě platí, aby jim tito politici poctivě SLOUŽILI? Proč ne, velmi rádi vám to, MY - VLÁDA NAD VÁMI, umožníme! Stačí, když pro jeho vypsání získáte zákonný počet podpisů, což, jak jistě víte, činí 12 milionů hlasů..." Tak takhle nějak bude vypadat zákon o referendu v pojetí heterogenní pravicově - levicové Čtyřkoalice nebo sociální demokracie, když "pravicová" ODS se možností umožnit občanům - daňovým poplatníkům právo na snadné vyvolání referenda o věcech JEJICH polis, a to na jakékoliv úrovni, ani nezabývá... V předem prohraných situacích bývá bojová taktika "útěk vpřed" poslední záchranou těchto integrovaných mafiánských sil. Připravme se na to, že stávající parlamentní strany se vydají proti nám právě touto cestou, tedy CESTOU VYMÍTÁNÍ HROZBY SKUTEČNÝCH A DEMOKRATICKÝCH VOLEB a SKUTEČNÝCH A DEMOKRATICKÝCH REFEREND jejich vlastními PSEUDOVOLBAMI a PSEUDOREFERENDY a samozřejmě i dalšími podobnými podvody. Na nás a NA NAŠEM POLITICKÉM NASAZENÍ v následujících 18 měsících záleží, jestli se konečně podaří prorazit blokádu a zvrátit poměr sil v naší zemi ve prospěch slušných, poctivých a pracovitých lidí, nebo jestli opět selžem a se všemi trumfy v rukou díky své pohodlnosti a malověrnosti prohrajeme svoji budoucnost i budoucnost všech, na kterých nám záleží. DNES UŽ OPRAVDU ZÁLEŽÍ JENOM NA NÁS, PRO CO Z TOHO SE ROZHODNEME.

  4) PRAVÝ BLOK PROTI INFORMAČNÍ BLOKÁDĚ:

  Do centrálních masmédií nás, především vzhledem k výše řečenému, budou pouštět jen velmi obtížně. Musíme proto zvýšit svou aktivitu v tomto směru na maximum. Zejména je třeba se pokusit organisovat vydávání vlastních informačně-INZERTNÍCH místních zpravodajů (z počátku stačí 1A3 přeložená na A4), KTERÉ PŮJDOU ZDARMA DO VŠECH POŠTOVNÍCH SCHRÁNEK VE MĚSTĚ NEBO OBCI A KTERÉ SE PLNĚ ZAPLATÍ INZERCÍ (k tomu dnes stačí jeden běžný počítač PC a trochu vlastní aktivity), dále je třeba začít psát a posílat vlastní články do místních sdělovacích prostředků a městských a obecních zpravodajů, chodit osobně do redakcí, navazovat osobní vztahy s novináři, zakládat další VÝVĚSNÍ SKŘÍŇKY v centrech měst a obcí, bombardovat svými dopisy Radu ČT (tam zřejmě nejlépe apelovat na nezkompromitovaného duchovního a politického vězně Svatopluka Karáska) a Radu ČRo stížnostmi "na generálního ředitele" (jedině v případě "stížnosti na generálního ředitele" je totiž Rada ze zákona povinna reagovat!!!!! Ostatní stížnosti obvykle hází demokraticky do koše...) a požadovat vysvětlení, z jakého důvodu nesmí do veřejnoprávní ČT a ČRo kritické "menšinové" politické názory a zejména "předseda Politické strany Pravý Blok Petr Cibulka". NENECHME SE ODRADIT AROGANCÍ SOUČASNÉ POLITICKÉ A MASMEDIÁLNÍ MOCI: VZHLEDEM K SITUACI, KDY V ROCE 2000 UŽ NEŠLO K VOLBÁM 70 - 80% OBČANŮ, JSOU NAŠE "MENŠINOVÉ" POLITICKÉ NÁZORY VE SKUTEČNOSTI VYSOCE VĚTŠINOVÉ A ONI TO MOC DOBŘE VÍ!!! Já přirozeně něco takového mohu sám za sebe taky požadovat, ale tento postup bych nepovažoval za příliš šťastný. Na druhé straně je třeba si uvědomit, že to, co děláme, není zdaleka jenom pro nás, ale pro všechny kriticky a mravně orientované lidi této země. Až dokážeme vyvinout takový tlak, že vládnoucí a masmediální eStBlishment bude muset pustit do televize a rozhlasu lidi jako jsem já, vyslané tam ve funkci "politických ledoborců", tak pak už tam bude moci promluvit svobodně a bez jakýchkoli cenzurních překážek skutečně každý z občanů - daňových poplatníků. NA TOHLE PROSÍM NEZAPOMEŇME!!!

  Jinak členové organisace Pravého Bloku v Libereckém kraji vymysleli podle mého názoru naprosto ideální postup, jak PRORAZIT INFORMAČNÍ BLOKÁDU mafiósních masmédií a přitom zviditelnit Pravý Blok jako nositele positivní politické budoucnosti pro nás všechny. STAČÍ K TOMU JEN MÁLO: NĚCO PRO TO UDĚLAT... Každý čtvrtek je na nejsledovanější TV Nova přímý přenos diskusního, i když co do výběru tvrdě cenzurovaného, politického pořadu "KOTEL". Proto stačí být ve 21,00 hodin před Filmovými ateliéry Barrandov (pro obyvatele Prahy a okolí tam jezdí městské autobusy od stanice metra B "Smíchovské nádraží", pro mimopražské tam organisuje zdarma celorepublikové zájezdy TV Nova svými autobusy!!!), vejít dovnitř a zaujmout místo co nejblíž manéže. Pokud je vás víc, rozmístěte se kolem manéže tak, abyste pokryli sítí spřízněných lidí celý prostor. Místa dole, co nejblíže zábradlí, jsou ta nejvýhodnější. Krátce před zahájením rozdává asistent pí. Jílkové 4 mikrofony mezi diváky. V tomto momentě je velmi žádoucí potlačit ostych a některého z nich se zmocnit. Ing.Aleš Moravec nám s ministrem Grégrem předvedl jak se to dělá. Po zahájení diskuse se přihlaste o slovo a položte pí. Jílkové jednoduchou otázku: "PROČ SMÍ DO KOTLE HLAVNĚ SAMÍ BOLŠEVICI A JEJICH KAMARÁDI, ALE NESMÍ SEM PŘEDSEDA POLITICKÉ STRANY PRAVÝ BLOK, VYDAVATEL SEZNAMŮ StB NECENZUROVANÝCH NOVIN, NĚKOLIKANÁSOBNÝ POLITICKÝ VĚZEŇ KOMUNISMU A NEJVĚTŠÍ ODBORNÍK NA DEBOLŠEVIZACI TÉTO REPUBLIKY PETR CIBULKA?!" Paní Jílková, předem varována a připravena, vám s líbezným úsměvem a skřípotem zubů sladce odpoví: "PAN CIBULKA BOHUŽEL NENÍ ČLENEM VLÁDY ANI PARLAMENTU A KOTEL JE POUZE PRO TYTO POLITIKY". Na to je nezbytné odpovědět otázkou: "COŽPAK PANÍ BOBOŠÍKOVÁ, PAN ŠULA, KNÍŽÁK, VESELÝ, JOŽKA ČERNÝ A SPOUSTA A SPOUSTA DALŠÍCH JSOU ČLENY VLÁDY NEBO PARLAMENTU??? PROČ DISKRIMINUJETE PRÁVĚ PETRA CIBULKU? NENÍ TO SNAD PROTO, ŽE NECENZUROVANÉ NOVINY OZNAČILY VAŠEHO PŘÍMÉHO NADŘÍZENÉHO RADKA JOHNA ZA OSOBU EVIDOVANOU KOMUNISTICKOU StB POD KRYCÍM JMÉNEM "RAJON A MAJITELE TV NOVA VLADIMÍRA ŽELEZNÉHO ZA PODEZŘELÉHO ZE SPOLUPRÁCE S KGB"?????" Domnívám se, že nejpozději do desáté reprízy této herecké scénky tandem Vladimír Železný - Radek John usoudí, že takovou reklamu sobě i nám tolikrát, a ještě k tomu zdarma, dělat nebudou a že bude pro ně ve všech směrech levnější dát mně v Kotli šanci a připravenými kádry mě tam politicky znemožnit. Pak už bude záležet zase na mně, co dokážu v takové situaci ustát.

  5) PRAVÝ BLOK, JEHO ČLENSKÁ ZÁKLADNA A STAV JEHO VNITŘNÍCH STRUKTUR:

  Základní přehled nám tady udělá ing.Jiří Kratochvíl, takže řeknu jenom pár slov. Členů Pravého Bloku, na rozdíl od situace v ostatních politických stranách, dále přibývá. Díky výjezdům do krajů se nám podařilo založit organisace prakticky ve všech krajích, když ve Středočeském kraji už zakládáme okresní organisace, ovšem s vyjímkou kraje Pardubického a Ostravského. Tam bohužel naši místní koordinátoři nedokázali svolat naše členy vůbec (ing.Vladimír Kebrle) nebo v nedostatečném počtu (ing.Jiří Milberger, i když ten alespoň dokázal zorganisovat na ostravském náměstí náš zdařilý diskusní koncert). Nedokázali tam taky sami, za půl roku (!), získat ani jediného nového člena. Naštěstí noví členové z jejich krajů se hlásí přímo v Praze. Naproti tomu sousedé Pardubického kraje - Hradecký kraj, zahájil akci získávání dalších členů Pravého Bloku impozantním způsobem: KAŽDÝ ČLEN PRAVÉHO BLOKU ZÍSKÁ MEZI SVÝMI PŘÁTELI A ZNÁMÝMI NEJMÉNĚ DVA DALŠÍ ČLENY. Důležité je v jejich případě především to, že o tom zbytečně nemluví, ale členy skutečně tímto způsobem sehnali a získávají další. Každý nový člen opět dostane úkol PŘESVĚDČIT alespoň dva další ke vstupu do Pravého Bloku. Nedokážu si zatím představit efektivnější a kontrolovatelnější způsob kvality námi odváděné politické práce. Pokud bychom totiž nedokázali ani v dnešní době politického, ekonomického a mravního rozvratu, kdy AŽ 80% OBČANŮ NECHODÍ K VOLBÁM, PROTOŽE NEMAJÍ KOHO VOLIT, přesvědčit alespoň dva lidi ve svém okolí o naléhavosti a prospěšnosti změny poměrů v naší zemi, těžko dokážeme při volbách přesvědčit o své pravdě celý národ.

  6) VÝJEZDNÍ AKCE A KONCERTY PRAVÉHO BLOKU:

  Výjezdních akcí a s tím spojených diskusních koncertů jsme udělali s Jaroslavem Zelenkou, protestními folkovými písničkáři Josefem "Pepou" Nosem a Janem Krylem, ale i s dalšími členy vedení Pravého Bloku, zejména s ing.Jiřím Kratochvílem, MUDr.Janem Votočkem a ing.Alešem Moravcem tolik, že bych zde o nich referoval do večera. Řeknu tedy jenom to, že pokud si dobře vzpomínám, až na dvě akce, kde SELHALA PROPAGACE, byly naše diskusní koncerty politicky i umělecky velmi zdařilé. Z našich společných veřejných vystoupení jde obrovská síla myšlenek, informací a energie. ROSTOU Z NÁS POSITIVNÍ POLITICKÉ HVĚZDY ČESKÝCH NÁMĚSTÍ. POZVĚTE NÁS A UVIDÍTE.

  7) VOLEBNÍ TÝM PETRA CIBULKY A PRAVÉHO BLOKU: 20 PRACOVITÝCH LIDÍ ROZHODNE O VÝSLEDKU VOLEB V PRAZE!!! NAJDEME MEZI SEBOU A ZEJMÉNA KOLEM SEBE 20 TAKOVÝCH LIDI?

  Aby veškeré naše mnohaleté vyčerpávající úsilí nebylo nakonec při volbách zmarněno naší neschopností zmobilisovat ve vrcholící volební kampani naše členy v pravý čas na pravé místo, v Praze i jinde například zejména k VÝLEPU volebních i jiných plakátů, ROZDÁVÁNÍ LETÁKŮ a k AKTIVNÍ ÚČASTI na našich diskusních mítincích, rozhodl jsem se založit VOLEBNÍ TÝM. Jeho neplaceným členem může být KAŽDÝ kdo má pocit, že těch zločinů, zlodějin a podvodů na nás spáchaných bylo v této zemi už dost (KAŽDÝ Z NÁS BUDE MUSET ZAPLATIT ZA PODVODNOU PRIVATISACI NÁRODNÍHO MAJETKU DO RUKOU KOMUNISTICKÉ "ELITY", ESTÉBÁKŮ A JEJICH SPOLUPACHATELŮ NEJMÉNĚ (!) 460 000, - Kč, DVOUČLENNÁ RODINA TEDY 920 000, - Kč!!! + mj. účet za "privatisaci" = vyloupení Investiční a poštovní banky IPB) a že je nutné udělat něco pro celkovou změnu k lepšímu a tím i pro sebe a své blízké. Vůbec tedy není nutné, aby takový člověk byl členem Pravého Bloku. Může být dokonce členem i zcela jiné strany. Zeptejte se proto prosím i všech svých příbuzných a známých. Jde skutečně jenom o to, být vždy připraven na zavolání pomoci dobré věci. Nelze věřit v úspěch dobra, spravedlnosti a všech positivních lidských hodnot za situace, kdy sice máme v ruce všechny politické, mravní a duchovní trumfy, vycházející z tradičních hodnot západní antické, židovské a zejména křesťanské civilisace, ale budeme muset pro dosažení takového úspěchu vést v Praze 2 až 3 měsíční intenzivní volební kampaň v rytmu dvou a někdy až tří vystoupení denně. Taková kampaň, ve které budeme stát proti neživým bilboardům a masmediálním reklamám, pořízeným za nepoctivě získané stamiliony vládnoucími mafiemi POSTKOMUNISTICKÉ "NÁRODNÍ FRONTY", určitě dokáže pohltit všechny síly našich předních tahounů, mezi něž se rovněž počítám. A abych za tohoto fyzicky, psychicky a finančně zničujícího nasazení musel ještě v noci objíždět s místopředsedou P. B. Jaroslavem Zelenkou Prahu a vylepovat například od 24 do 04 hod. 400 našich předvolebních plakátů... Taková pasivita a netečnost ze strany mých přátel by mě, ale zřejmě i kohokoli jiného, spolehlivě zlikvidovala. Takže VOLEBNÍ TÝM už tímto existuje a prosím na tomto místě všechny své přátele a příznivce, aby mě v tom nenechali a přihlásili se u mě o práci. Tato moje prosba platí stále a slibuji, že stále bude pro všechny dost užitečné práce. Čím více lidí bude ochotno pomoci, tím aktivnější politiku budeme moci spolu vytvářet. Čím aktivnější politiku budeme dělat, tím víc lidí nám přijde pomoci. ROZTOČENOU SPIRÁLU LIDÍ, MYŠLENEK A ENERGIE NIKDO NEZASTAVÍ. Pamatujme, že pro úspěch hodný toho jména nám v životě stačí vydržet a JÍT NEJTĚŽŠÍ CESTOU: Z hlediska dobra, pravdy, spravedlnosti, čistoty a lásky BÝT CO NEJUŽITEČNĚJŠÍ A CO NEJMÉNĚ NA OBTÍŽ. Ježiš Kristus řekl: DĚLEJ CO DĚLAT MÁŠ A O VÍC SE NESTAREJ. Dokážeme-li ho následovat, pak nemůžem se svou věcí prohrát! Nakonec zjistíme, že už nebudeme muset vylamovat díry ve zdech médií, abychom se do nich dostali, ale média přijdou za námi sama, protože už nebude možné nás a ZEJMÉNA NAŠE MYŠLENKY dále ignorovat.

  Tím končím svoji zprávu o plnění usnesení 7. sněmu Pravého Bloku a o činnosti Pravého Bloku v uplynulých šesti měsících. Současně zahajují pracovní část dnešního 8. sněmu Pravého Bloku.

  V Praze dne 23.06.2001

  Petr Cibulka, Václavské nám. 17, 110 00 PRAHA 1,

  tel.: (02) 22 24 58 05, e-mail: petr@cibulka.cz, www.cibulka.cz,

  v případě havárie: www.cibulka.com

  PROTESTNÍ FOLKOVÍ PÍSNIČKÁŘI ČEKAJÍ NA VAŠE POZVÁNÍ:

  Jan Kryl / Josef "Pepa" Nos, tel.: (0656) 709 104, mobil: (0604) 55 71 76

  DOKUMENTAČNÍ PŘÍLOHY:

  VÝŠE UVEDENÝ DOKUMENT V DIGITÁLNÍ PODOBĚ A S DIAKRITIKOU

  JE MOŽNÉ NAJÍT NA INTERNETOVÉ ADRESE:

  http://www.cibulka.cz/petr/ver/pr/10.htm

  PREAMBULE PROGRAMU PETRA CIBULKY A PRAVÉHO BLOKU:

  http://www.cibulka.cz/nnoviny/nn2000/nn1600/obsah/akce/01.htm

  PŘEDVOLEBNÍ DOKUMENT PETRA CIBULKY:

  "BĚŽME TENTOKRÁT VŠICHNI K VOLBÁM,

  ALE NEVOLME PARLAMENTNÍ STRANY!!!":

  http://www.cibulka.cz/petr/ver/pr/07.htm

  NECENZUROVANÉ NOVINY 04/2001:

  ZBAVME MOCNÉ MOCI: SOUČASNÁ ANALÝZA UDÁLOSTÍ 17. LISTOPADU

  A ZMĚN VE VÝCHODNÍ EVROPĚ 1989 - 2001 (léto 2001)

  http://www.cibulka.cz/nnoviny/nn2001/nn04_2001/obsah/index.htm

  NECENZUROVANÉ NOVINY 02/2001:

  LEVICOVÝ PUČ VE ČTYŘKOALICI

  aneb PLES RUDÝCH UPÍRŮ

  http://www.cibulka.cz/nnoviny/nn2001/nn02_2001/obsah/03.htm

  NECENZUROVANÉ NOVINY 01/2001:

  TELEVIZNÍ REVOLUCE "ZA SVOBODU SLOVA":

  MASMEDIÁLNÍ PODVOD:

  SVOBODA SLOVA JEN PRO POLITICKY SOUHLASÍCÍ!!!

  http://www.cibulka.cz/nnoviny/nn2001/nn01_2001/obsah/index.htm

  NECENZUROVANÉ NOVINY 24/2000:

  a) VŮDCE "NEZÁVISLÝCH" VÁCLAV FISCHER:

  VŽDY VE SLUŽBÁCH KOMUNISMU

  http://www.cibulka.cz/nnoviny/nn2000/nn2400/obsah/06.htm

  b) PRVNÍ ÚČET 1990 - 2000

  ZA REPRIVATIZACI MAJETKU,

  ULOUPENÉHO KOMUNISTICKÝM STÁTEM,

  DO RUKOU JEHO DOSAVADNÍCH

  KOMUNISTICKÝCH SPRÁVCŮ

  NÁS BUDE STÁT 2,385 BILIONŮ Kč

  (KAŽDÝ Z NÁS ZAPLATÍ 460 000, - Kč!!!)

  http://www.cibulka.cz/nnoviny/nn2000/nn2400/obsah/01.htm

  NECENZUROVANÉ NOVINY 02/2000:

  KDO CHCE VLÁDNOUT SVĚTU:

  a) TŘI INTERNACIONÁLY PROTI NAŠIM SVOBODÁM

  (Analýzy francouzské rozvědky)

  http://www.cibulka.cz/nnoviny/nn2000/nn0200/obsah/index.htm

  b) KGB KONEČNĚ PROMLUVIL:

  ZMĚNY KOMUNISTICKÉ EVROPY RUKAMA KGB!!!

  http://www.cibulka.cz/nnoviny/nn1998/nn0198/obsah/mir/12.htm

  NECENZUROVANÉ NOVINY 01/1999:

  MIROSLAV DOLEJŠÍ:

  ANALÝZA 17. LISTOPADU A ZMĚN VE VÝCHODNÍ EVROPĚ 1989 (léto 1990)

  http://www.cibulka.cz/nnoviny/nn1998/nn0198/obsah/mir/mir.htm

  PS.

  PROSÍM SPŘÍZNĚNÉ DUŠE O DALŠÍ ŠÍŘENÍ TĚCHTO INFORMACÍ A MYŠLENEK.

  Děkuji předem za ochotu pomoci a těším se na naši další spolupráci

  Petr Cibulka

  Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|