pondělí 29. září

O B S A H

Internet:

 • ČSSI chce v ČR prosazovat rozvoj internetu
 • Pohled do ložnice: fotky na Home Page, která zaznamenává 100 MILIÓNŮ přístupů týdně Televize Nova:
 • Debata s americkým novinářem o podniku CME
 • Media Profile: Truth, Freedom, and the Pursuit of Profits (CME/Nova TV, written by Jan Čulík for Transitions Magazine)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Americká reakce na článek o televizi Nova

  Jak jsem informoval v Britských listech z 24.9. 1997, Vladimír Železný si nechal rozšířit reklamní oznámení o svém internetovém pořadu Volejte řediteli prostřednictvím e-mailové debatní skupiny americké Společnosti profesionálních novinářů. Anglický text této reklamy je zde. Jenže americkým novinářům je celý podnik CME, Vladimír Železný i televize Nova, poněkud jedno.

  Zveřejnil jsem, v  zájmu vyváženosti diskuse, v této internetové debatní skupině svůj článek o CME a televizi Nova, který vyšel v srpnovém čísle měsíčníku Transitions. Jeho text zveřejňuji i v těchto Britských listech, viz Obsah zde napravo. (Anglický text tohoto článku nezařazuji do Kompletního vydání BL, kdo má zájem, nechť si ho stáhne samostatně. Není příliš dlouhý.)

  Přišla na to jedna reakce, kterou překládám, neboť mě docela pobavila a možná pobaví i vás. Následovala posléze s autorem této prvotní reakce další, docela zajímavá korespondence. JČ

  From: "Ken Layne (TABLOID)" editor@TABLOID.NET

  Subject: Nova TV

  CENTRAL EUROPEAN MEDIA ENTERPRISES

  On 22nd September, 1997 Nadja Kymlicka posted a circular on this list,

  advertising the Live Video Program "Ask Zelezny", which is available on the internet . Vladimir Zelezny is chief executive of Czech commercial TV station Nova TV. Nova TV is owned by the Bermuda-registered Central European Media Enterprises. The chief executive of CME is Ronald Lauder, the older son of Estee Lauder. CME is quoted on NASDAQ. CME owns commercial TV stations in a number of postcommunist countries. It is hoping to become a leading TV broadcaster in Eastern Europe.

  Here is a profile of CME, written for the Transitions Monthly, which is published in Prague, Czech Republic.

  Truth, Freedom, and the Pursuit of Profits

  Is a Western-backed company building a lucrative broadcasting empire by exploiting inefficient media regulation ?

  Jesus, what whiny garbage (the Transitions article). Nova/CME conducts business the same way newspaper and TV corporations do in the U.S. -- Nova tries to protect its business interests, get around restrictive laws, lobby the government, and increase its audience.

  And the Czechs are hardly a bunch of bumpkins who can't understand money or media; Prague and the rest of the country swim in money and the Klaus-controlled government is one of the sharpest and leanest in Europe (despite a horrible blunder now and then, like this summer's koruna devaluation). Mark Palmer, one of the guys behind Nova, is the former U.S. ambassador to Hungary and knows the region inside-out -- he's certainly not some secret Bermuda billionaire trying to destroy Czech culture.

  As far as CME having a "monopoly" on Central Europe's broadcast media, that's simply absurd. For one thing, Hungary has dragged CME along for years and will get whatever they want in exchange for a private broadcast license (Magyar state TV is shocking: thousands of well-paid employees creating the kind of programming you'd expect from a 10-person station in some 10,000-population S. Dakota town).

  And CME faces vicious competition from RTL and other Euro TV kingdoms. And the available TV bandwidth in Central Europe is about 20 percent taken in VHF -- UHF is mostly empty. The Transitions article also neglects to mention the booming satellite TV market in the region, cable, and various Internet-related TV delivery schemes that will probably hit Prague before most of the U.S.

  Nova is mostly junk, but it's almost identical to the junk on private stations in Switzerland, Italy and France. Not that I care about any of this, but people should be wary of lame "liberal" magazines originating in Prague, staffed by bitter hippie Americans who can't get over the fact that they're still broke and dumb and their beloved Czechs are turning into what they've always wanted to be: Rich, snobby Europeans.

  Ken Layne, Editor

  TABLOID News Services, Inc.

  591 Haight St.

  San Francisco, CA 94117 USA

  (415) 863-3989 - voice

  (415) 552-0604 - fax

  http://www.tabloid.net

  editor@tabloid.net


  Český překlad:

  CENTRAL EUROPEAN MEDIA ENTERPRISES

  22. září 1997 zveřejnila Naďa Kymlička na této skupině cirkulář, inzerující program Live Video "Ask Železný", který je k dispozici na internetu. Vladimír Železný je generální ředitel české komerční televizní stanice Nova TV. Televizi Nova vlastní podnik Central European Media Enterprises, registrovaný na Bermudských ostrovech. Generální ředitel CME je Ronald Lauder, starší syn Estée Lauderové. CME je kótována na americkém kapitálovém trhu NASDAQ. CME vlastní komerční televizní stanice v celé řadě postkomunistických zemí. Doufá, že se stane čelným televizním broadcasterem ve východní Evropě.

  Zde je profil CME, napsaný pro časopis Transitions, který vychází v Praze, v České republice.

  Pravda, svoboda a honba za ziskem

  Buduje ze západu podporovaná firma lukrativní televizní impérium tím, že využívá nedokonalé regulace sdělovacích prostředků? (...)

  Panebože, co je to za bědující nesmysly (ten článek z Transitions). Nova/CME podniká úplně stejně, jak to dělají tisk a televizní stanice ve Spojených státech.

  Nova se snaží ochraňovat si své podnikatelské zájmy, vyhnout se restriktivním zákonům, lobovat vládu a zvyšovat si sledovanost. A Češi nejsou zrovna skupina venkovských pitomců, kteří nerozumějí penězům či sdělovacím prostředkům: Praha a celá Česká republika doslova plavou v penězích a Klausem řízená vláda je jednou z nejinteligentnějších a nejštíhlejších v Evropě (navzdory občasným strašlivým chybám, jako byla letos v létě devalvace koruny).

  Mark Palmer, jeden z chlapců, kteří vytvořili Novu, je bývalý americký velvyslanec v Maďarsku a má ten region úplně přečtený - určitě to není nějaký tajný bermudský milionář, který se zařekl, že zničí českou kulturu.

  A že by měla CME "monopol" na televizní vysílání ve střední Evropě, to je prostě absurdní. Maďarsko se snaží vodit CME za nos už řadu let a Maďarsko dostane, co chce za vydání soukromé vysílací licence. (Maďarská státní televize je šokující: tisíce dobře placených zaměstnanců vytvářející pořady, které byste čekali od televize s deseti zaměstnanci v nějakém městě v Jižní Dakotě s 10 000 obyvateli.)

  A CME čelí ostré konkurenci od RTL a dalších eurotelevizních království. A dosažitelná televizní pásma ve Střední Evropě jsou jen asi z dvaceti procent obsazena v oblasti VHF - UHF je skoro úplně prázdné. A článek z Transitions také nic neříká o kvetoucím satelitním trhu v regionu, o kabelové televizi a různých internetových systémech, jejichž prostřednictvím se dodávají televizní pořady do domu a které zřejmě přijdou do Prahy dřív než do Ameriky.

  Nova vysílá většinou brak, ale je to téměř totožný brak, jako na soukromých stanicích ve Švýcarsku, v Itálii a ve Francii. Samozřejmě je nijak nepodporuju, ale lidi by si měli dávat pozor na bezmocné "liberální" časopisy, vydávané v Praze, kde působí zatrpklí američtí hippies, kteří se nemohou vyrovnat s tím, že jsou stále ještě na mizině a hloupí a jejich milovaní Češi se stávají tím, čím vždycky chtěli být - bohatými, snobskými Evropany.


  (Šéfredaktorem časopisu Transitions je Michael T. Kaufman, novinář z amerického deníku New York Times. JČ)

  Pak následovala tato výměna

  Tento dopis jsem zveřejnil také na skupině Profesionálních amerických novinářů:

  Dear Sir,

  with your permission, I will translate your piece into Czech and publish in for Czech readers in the Czech Republic.

  The overall impression within the Czech Republic of how things are going is currently slightly different from your account. Maybe the Czechs are bogged down in too much detail. I am sure Czech readers will find your contribution amusing (never mind any bitter hippy Americans).

  Jan Culik

  Vážený pane,

  s vaším svolením přeložím váš příspěvek do češtiny a zveřejním ho pro české čtenáře v České republice.

  Celkový dojem v České republice z toho, jak se záležitosti vyvíjejí, je v současnosti totiž trochu jiný než to, co jste napsal vy. Možná, že se Češi soustřeďují příliš mnoho na podrobnosti. Jsem si jist, že čeští čtenáři se vaším příspěvkem pobaví (o zatrpklých amerických hippies ani neuvažuji)

  Jan Čulík

  From: "Ken Layne (TABLOID)" editor@tabloid.net

  Subject: Nova

  Dear Jan,

  Sure, feel free to print it. It was meant to be amusing (to certain people).

  And, of course, it was simplistic. I just hate seeing these academic articles posted as forum discussion -- actually, the whole SPJ list is pretty useless.

  I figured it might cause some young journalism students to actually learn where the Czech Repulic is, at least.

  My co-editor Charlie Hornberger and I worked in Prague for a number of years (yes, surrounded by American hippies, at least back in 91-93) -- most recently, Charlie was managing editor of the Prague Business Journal in 1996, while I was the telecom-tech writer for the Budapest Business Journal. Long ago, we both worked at the terrible Prognosis paper and endured many long-winded articles by Americans about why the Czechs were selling out to the West -- the irony was lost on the American writers of these articles. Later, I was a wire-service reporter in Bratislava. We try to keep updated on what's going on in Prague through our correspondent Rob McLean, who publishes a construction journal there and writes for UPI, etc., and our dangerous and beautiful former colleague Hana Leseranova, who covers biz for Respekt and the Prague Biz Journal.

  We both know Palmer, professionally at least, and he seems to be no worse than his counterparts at private stations in the U.S. (that's not much of a compliment).

  As far as our current jobs, TABLOID might be best described as an English-language version of Blesk, minus the Madonna stories and tales of Karel Gott's love life.

  Cheers,

  Ken Layne

  Milý Jene,

  Samozřejmě to zveřejněte. Měl jsem v úmyslu, aby to bylo zábavné (pro některé lidi).

  A samozřejmě, že to bylo simplistické. Strašně jenom nemám rád, když někdo zveřejňuje akademické články jako debatu na Fóru - ono vlastně celé Fórum profesionálních amerických novinářů je k ničemu.

  Napadlo mě, že to alespoň přiměje některé studenty žurnalistiky, aby se dověděli, kde vlastně Česká republika vůbec je.

  Můj kolega, spolušéfredaktor Charlie Hornberge a já jsem pracovali v Praze celou řadu let (ano, obklopeni americkými hippies, alespoň v letech 1991-93) - nejnověji byl Charlie managing editor listu Prague Business Journal v roce 1996, a já jsem psal o technologii a telekomech pro Budapest Business Journal. Před dávnou dobou jsme oba pracovali v redakci strašlivých novin jménem Prognosis a museli jsme přetrpět mnoho mnohomluvných článků o tom, proč se Češi prodávají Západu - ironii, která v tom byla, ti američtí autoři těch článků nepostřehli. Pak jsem pracoval jako reportér pro agenturu v Bratislavě. Snažíme se vědět o tom, co se děje v Praze, prostřednictvím našeho korespondenta Rob McLeana, který tam vydává stavební časopis a píše pro UPI, atd., a prostřednictvím naší nebezpečné a krásné bývalé kolegyně Hany Lešeranové, která píše o podnikání pro Respekt a Prague Biz Journal.

  Oba jsme znali Palmera, alespoň profesionálně, a nezdá se být op nic horší než jeho protějšky v soukromých amerických televizních stanicích (což ovšem není zrovna kompliment).

  Co se týče toho, co děláme nyní, TABLOID lze nejlépe charakterizovat jako anglickou verzi deníku BLESK, až na to, že tam nepíšeme o Madonně ani netiskneme články o milostném životě Karla Gotta.

  Pozdravy,

  Ken Layne

  Odpověděl jsem:

  I do not think I am an American hippie, but I am slightly exercised by the fact that CME and Nova TV gets away with bending the rules and going round the law in order to further its business interests. It cannot bode terribly well for the functioning of democracy if people can get away with breaking the law with impunity. I will not bore you with details, but the fact remains that CME is using a broadcasting licence, issued to somebody else, to operate Nova, CME has eroded all the original 31 conditions that were part of the broadcasting licence, CME now owns 99 per cent of Nova TV (bang goes plurality of ownership) and it is owned from abroad. As far as I know, according to the rules of the US FCC, foreign onwership of a TV station broadcasting in America must not be more than 25 per cent.

  Imagine if in America, a single TV station was watched nationwide by 70 per cent of the population and it was 99 per cent owned by, say the Germans or the Japanese. Do you think the US Congress would like it?

  There is certainly quite a lot of money invested into the refurbishing of Prague buildings, but the overall influx of investment is quite low. In fact, Forbes magazine has recently told investors to take their money and run away from the Czech Republic.

  The average pay in the Czech Republic is 9000 crowns monthly, i.e. less than 300 dollars. I am sure you know this.

  Klaus is now generally regarded as an idiot and his popular support has gone down to 17 per cent. The privatisation has proved to be a fiasco because it turns out that lots of large businesses and privatisation funds have been asset-stripped or stolen. The serious floods which affected large parts of Moravia in July have not helped the overall economic situation.

  Unfortunately, the opposition social democrats are not much better.

  I know there are lots of US hippies in Prague - frankly, they are somewhat irrelevant to what's going on. I can assure you that the Prague Post - the competitor to Prognosis, which has survived - is not much better than Prognosis was. It is a terribly provincial paper in its mind-set.

  I do not know Palmer personally but it would now appear from what various people testify that he was not a very high calibre diplomat - the US government did not really give Central Europe top priority (why should it). Ronald Lauder may have initially used Palmer' s connections to set up CME, but it would appear that Palmer has now been removed from the Board of CME and has no longer much influence over it.

  (Upozornil jsem mj., že v USA by bylo nepřijatelné, kdyby nějakou televizní stanici, kterou sleduje 50 -70 procent diváků, vlastnila 99 procenty zahraniční firma.)

  Ken Layne odpověděl:

  Good points, all of them -- especially the market share of CME, which is ridiculous. (...)

  We recently had a TV theft so horrible, it actually made Central Europe private TV companies seem tame -- the bandwidth for the new digital TV was distributed, and the networks here did a last-minute trick whereby they got not only the new channels, but managed to keep the old channels, which were supposed to go to communities and non-profit groups. Hardly a word of protest ...

  Všechno jsou to přesvědčivé argumenty - zejména ten o podílu CME na televizním trhu, který je absurdně velký.

  (....) Nedávno jsme tu v Americe zažili televizní krádež tak odpornou, že ve srovnání s ní se zdají středoevropské televizní stanice krotké - rozdělovala se pásma pro novou digitální televizi a zdejší televizní okruhy provedly na poslední chvíli trik, takže nejenže dostaly nové kanály, ale podařilo se jim ponechat si i ty staré kanály, které měly dostat k dispozici komunity a nevýdělečné organizace. Ani slovo protestu...

  Ken Layne


  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|