středa 15. dubna

O B S A H

Nové číslo dvouměsíčníku Listy (č. 2/1998):

 • Transformace a problém odpovědnosti (Václav Klusoň)
 • Občanská společnost (Milan Znoj)
 • Obsah časopisu Listy č. 2/1998 Britské listy:
 • Výběr textů z posledních dní  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Adresa Britských listů je zde.
 • (Jan Čulík má anglicko-českou stránku materiálů a hyperlinků, týkajících se ČR, zde na Glasgow University).
 • Časopis Neviditelný pes, který vydává Ondřej Neff, je na adrese http://pes.eunet.cz.
 • archívu Britských listů jsou nyní k dispozici tematicky uspořádané články, zveřejněné v BL v letech 1996 - 1997.
 • Měsíčník Nová přítomnost je nyní k dispozici na síti.
 • Stránky české skupiny Amnesty International najdete na adrese http://www.amnesty.cz.
  (V tomto povelikonočním týdnu je redaktor Britských listů na dovolené v Africe. Proto až do pátku 17.4. nebudou BL obsahovat komentované přehledy aktuálních událostí z České republiky. Britské listy budou však normálně vycházet denně.)

  Nové číslo dvouměsíčníku Listy č. 2/1998 právě vyšlo

  Časopis je možno si objednat prostřednictvím šéfredaktora Václava Žáka. V dnešním čísle Britských listů z něho přinášíme dvě ukázky.

  TRANSFORMACE A PROBLÉM ODPOVĚDNOSTI

  Václav Klusoň

  Vládnoucí elita nemohla lépe předvést svůj arogantní postoj ke kontrole a regulaci nežli to učinila v zákonu č. 210/1993 Sb., kde se v § 10 říká: "Na rozhodování o privatizaci se nevztahují obecná ustanovení o správním řízení. Toto rozhodnutí nepodléhá přezkoumání soudem. Rozhodování o privatizaci je neveřejné".

  Motto: Kdo prospívá ve vědomostech a zaostává v mravech, ten více zaostává než prospívá. AUGUSTIN

  Nespokojenost s výsledky transformace roste a šíří se zklamání. Uvedený postoj výrazným způsobem formuloval i prezident republiky Václav Havel v projevu k poslancům a senátorům v Rudolfinu 9. 12. minulého roku. Všechny kritiky se nejčastěji zaměřují na bývalou Klausovu vládu, parlament a na politické strany vládní koalice, jimž je odpovědnost za současný stav připisována. Prezident sám se k této odpovědnosti rovněž přihlásil, když hovořil o odpovědnosti celé polistopadové politické reprezentace, která měla vliv na osudy naší země v posledních pěti letech.

  Na takto vymezované odpovědnosti vadí, že je nepřípustně redukována na příliš úzký okruh osob resp. institucí, především však, že ze zodpovědnosti vyvazuje občana. Nechci zde diskutovat o odpovědnosti politiků, jež je nesporná. Chtěl bych se však soustředit na odpovědnost občanů (laiků i odborníků) za to, co vláda dělá či nedělá, na odpovědnost za politiku vlády.

  Odpovědnost v tomto kontextu má alespoň dvě dimenze: politickou a morální. Politická odpovědnost vyplývá z politických aktivit občanů, zejména z účasti popříp. neúčasti na volbách. Politické odpovědnosti v tomto smyslu se nelze vyhnout. KARL JASPERS, který zkoumal otázku viny Němců na hrůzách II. světové války, na válečných zločinech a zločinech proti lidskosti rozlišoval, jak známo, čtyři pojmy viny (kriminální, politickou, morální a tzv. metafyzickou). Politická vina (odpovědnost) podle něj spočívá v tom, že každý občan (volič) je zodpovědný za činy svého státu, jehož je příslušníkem. Z politické odpovědnosti jednotlivce vyrůstá podle Jasperse i politická svoboda: "...to, že celé obyvatelstvo skutečně nese důsledky veškerého jednání státu,..., je pouhý empirický fakt. To že obyvatelstvo ví, že musí nést odpovědnost, je první známka probuzení jeho politické svobody. Jen pokud existuje toto vědění a pokud je uznáváno, je tu skutečně svoboda, a nejen vnější nároky nesvobodných lidí... Cítit se vinen, a tudíž vědět o své odpovědnosti, je počátek vnitřního převratu, jejž chce uskutečnit politická svoboda."

  Pád Německa za války chápal Karl Japers jako mezní situci, v níž, jak doufal, se u Němců probudí živý pocit odpovědnosti, který jim otevře novou budoucnost. Neúspěchy transformace takovouto mezní situací naštěstí nejsou, nežijeme ve spálené zemi, to ale neznamená, že si otázku odpovědnosti můžeme odpustit. Tato otázka má své místo i v odborné diskusi o vadách naší transformace.

  TRANSFORMACE - SELHÁNÍ VEŘEJNOSTI NEBO ODBORNÍKŮ?

  Transformace ekonomiky řízené centrálně na tržní ekonomiku byl nepochybně projekt kromobyčejně složitý; v porovnání s rozsáhlými projekty technickými komplikovaný i proto, že jeho součástí je člověk s měnícími s hodnotovými postoji a zájmy. Další velkou komplikací transformace byla skutečnost, že naprostá většina obyvatelstva měla v roce 1990, kdy byla základní východiska reformy koncipována, jen velice omezené znalosti o tržní ekonomice - spíše jen mlhavé představy - a téměř žádné zkušenosti s jejím fungováním. V tomto ohledu bylo nutné spoléhat především na nepočetnou skupinu teoretických ekonomů, kteří však zase ve většině případů neměli zkušenosti z hospodářské a řídící praxe a jimž proto někteří kritici - ne zcela spravedlivě - vyčítali "učebnicový přístup". Ani právníci však na tom nebyli lépe. Vzpomeňme, kolik bylo u nás po listopadu právníků, kteří měli obstojné znalosti obchodního práva, neřku-li zažitou právní praxi v tomto oboru. Početnější byla skupina řídících pracovníků, kteří před listopadem pracovali ve vedoucích funkcích nebo v aparátech podniků, bank a organizací zahraničního obchodu a přitom získali jisté zkušenosti s tím, jak funguje trh v zahraničí.

  Příchodem mladých lidí se skupina odborníků rychle rozrůstala. Nově příchozí si své vzdělání rychle doplnili, někteří ještě před listopadem vystudovali v zahraničí. Tato věkově i kvalifikačně poměrně nehomogenní skupina představovala nicméně hned v prvních letech transformace určitý potenciál, který se nepochybně i realizoval. Stojí za povšimnutí, že dnes z úst některých těchto odborníků zaznívá ostrá kritika reformy; mají k ní zásadní připomínky a vyslovují nesouhlas s některými jejími důsledky. Proč ale tito lidé svá zásadní stanoviska k reformě nevyslovovali již v letech 1990-91, kdy byla formulována její základní východiska a kdy byly podniknuty první reformní kroky, proč již tehdy odborníci (podnikatelé, řídící pracovníci) viditelným a slyšitelným způsobem nezasáhli do diskuze o charakteru reformy, o jejích postupech a rychlosti? Na takovou otázku si musí každý dnešní kritik reformy samozřejmě odpovědět sám. Nicméně právě na tomto příkladu lze demonstrovat morální odpovědnost odborníků. Mnozí z nich udělali v uplynulých osmi letech závratnou kariéru; někteří zajisté díky vysokému pracovnímu úsilí a kvalifikaci, mnozí však spíše díky tomu, co zamlčovali nebo o čem nemluvili, než-li díky tomu, o čem se odvažovali hovořit nahlas.

  Ukážeme si nyní na tři oblasti reformy, do nichž kritika odborníků dnes míří především.

  KAPITALISMUS BEZ KAPITÁLU

  První z nich lze charakterizovat tezí: Pokoušíme se budovat kapitalismus bez kapitálu. Právě tak nazval svůj rozhovor v Právu (31.10.1997) prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR, ŠTĚPÁN POPOVIČ. Poukázal v něm na žalostný stav českého průmyslu, mimo jiné též na velký nedostatek domácího kapitálu a na zničující podíl úvěrů (navíc velmi drahých) v bilancích mnohých podniků, což znemožňuje modernizaci výrobního zařízení a podlamuje jejich konkurenční schopnost. Dospět však v 7. roce ekonomické transformace k poznatku, že kapitalismus bez kapitálu nelze budovat, to je pozoruhodné zjištění. Mimo jiné též proto, že nedostatek, resp. absence domácího kapitálu byla zřejmá již v roce 1990 a že to byl jeden z hlavních argumentů pro kuponovou privatizaci. Pokud je současné Popovičovo zjištění správné (a zajisté je/, potom z toho vyplývá, že kuponová privatizace byla koncipována na chybném předpokladu, že tržní ekonomiku bez kapitálu budovat lze a že stačí, když se přiměřeně velké objemy státníh o majetku rozdají obyvatelstvu zdarma a zbytek se zprivatizuje na úvěr nebo pomocí zahraničního kapitálu.

  Na nesprávnost tohoto předpokladu již v roce 1990 upozorňovala malá (a především zcela osamocená) skupina ekonomů kolem tehdejšího místopředsedy vlády ČR FRANTIŠKA VLASÁKA, která navrhovala odlišný způsob privatizace státních podniků. Státní podniky měly být převedeny na obchodní společnosti (v převážné míře akciové) a postupně privatizovány formou kapitálových investic do základního kapitálu. Stát, jako vlastník, by po deetatizaci (komercionalizaci) podniků své akcie investorům neprodával, ale dbal by na to, aby vklady investorů směřovaly do rozšíření základního jmění. Podle velikostí těchto vkladů by se stát pak stal bu# majoritním nebo jen minoritním vlastníkem, byť na omezenou dobu. Z hlediska rozvoje ekonomického potenciálu země výhodou tohoto postupu je, že prostředky investorů již v této fázi nesměřují do státní pokladny (resp. do FNM/, nýbrž do podniků, že slouží k jejich ozdravění, k modernizaci a rekonstrukci výrobního zařízení. Tato metoda, která byla nazván a zakladatelskou metodou privatizace, předpokládala prodej státních podílů, a tedy příjmy do státní pokladny až v pozdější fázi transformace, kdy by se restrukturalizované podniky postavily "na nohy" a kdy tržní ceny jejich akcií by se přiměřeně zvýšily. Tehdy by byly i vyšší výnosy z privatizace pro stát. Jednou z dalších výhod tohoto způsobu měla být i nižší očekávaná poptávka po úvěrech, resp. nižší úvěrové zatížení podniků a nepochybně tomu odpovídající i nižší objem rizikových úvěrů bank. Tyto postupy byly široce publikovány, odbornou veřejností byly však zcela ignorovány (viz kupř. Politická ekonomie č. 10/1990, Poznámky k privatizaci, VP č. 399 EÚ ČSAV Praha 1991, Hospodářské noviny č. 46 a 47/1990 a další).

  Pro Klausův tým byl tento postup nepřijatelným, protože neodpovídal koncepci šokové terapie. Dnes je přinejmenším sporné, zda by se privatizace podle právě popsaného postupu protáhla do delšího období nežli privatizace podle vládního scénáře. Spíše lze očekávat, že bychom měli větší počet zdravých, prosperujících a konkurenceschopných podniků než máme dnes. Naznačují to výsledky podniků privatizovaných obdobným způsobem s převažující účastí zahraničních investorů. Pozor uhodné jsou výsledky těchto firem zejména ve vývozu (údajně téměř 2/3 těchto podniků vyváží více než polovinu své produkce a jen vývoz automobilky Škoda Mladá Boleslav představuje 7 % našeho celkového vývozu a oproti roku 1996 se zvýšil o 30 %!) Úspěšnými vývozci jsou i výrobci automobilových součástek a další firmy v této skupině (kupř. Barum Continental, Glavunion a další). Kuponová privatizace zřejmě podstatně zredukovala prostor pro přímé zahraniční investice a i z tohoto hlediska zpomalila ekonomický rozvoj země.

  Naopak tam, kde zahraniční investice nesměřovaly do rozšíření základního jmění a omezily se na spekulativní nákupy akcií (tzv. portfoliové investice), nebyly vždy pro příslušné podniky přínosem, popříp. znamenaly i jejich přímo ohrožení (viz kupř. působení Harvardských fondů a Strattonu v některých českých podnicích - Sepap Štětí, Biocel Paskov, Česká námořní plavba a další).

  Je zajímavé pozorovat čiperné úsilí některých expertů argumentujících dnes ve prospěch urychlené privatizace komerčních bank zahraničními investory. Tedy v době, kdy se největší naše banky zřejmě dostaly až na hranici privatizovatelnosti (klesající ratingy, vysoké podíly rizikových úvěrů, vysoká pravděpodobnost klesajících hodnot úvěrových záruk a další) a tedy v době, kdy je navýšení základního jmění (nikoliv jen pouhý prodej podílů státu) jedinou únosnou variantou ozdravění bank (zvýšení kapitálové přiměřenosti). Metoda, která byla navrhována již v roce 1990 a tehdy v odborném tisku dostatečně publikována, se možná nakonec dostane v omezeném rozsahu a v pokřivené podobě na pořad dne. Její realizace však bude obtížnější a její výsledky budou horší.

  Očekávaný kapitálový efekt privatizace se tedy nedostavil. Dnes zřejmě máme stejný nedostatek domácího dlouhodobého kapitálu jaký jsme měli na počátku privatizace a k tomu ještě přistoupilo tíživé břemeno rizikových úvěrů a s tím související problém ozdravení bank. Sanace bank, po níž se i dnes tolik volá, znamená - alespoň v oblasti rizikových privatizačních úvěrů - že stát (daňoví poplatníci) novým vlastníkům zaplatí za to, že si státní majetek převzali. V tomto rozsahu jde jen o další skrytou formu bezúplatné privatizace; kuponová privatizace má zřejmě své potomky...

  "Kuponová privatizace sice rychle firmy odstátnila, ale nepřinesla jim žádný nový kapitál. Rovněž podniky, které byly privatizovány přímým prodejem a na úvěr, jsou velmi finančně zatíženy..." řekl údajně nedávno ministr průmyslu a obchodu, KAREL KÜHNL (MF DNES, 22.11.1997, str. 15). Toto ministrovo sdělení je asi stejně tak překvapující jako sdělení, že každý den vychází slunce. Zjišťujeme, že základní otázky zůstávaly některým odborníkům po roce 1990 dlouho utajeny, začínají si je vyjasňovat až po sedmi letech. Otázku morální odpovědnosti lze přitom sotva pominout.

  PRÁVO NEDRŽÍ KROK S REFORMOU

  Řada expertů dnes považuje za velkou chybu transformace, že ekonomická reforma nešla ruku v ruce s reformou právní, že státu šlo zejména o to, co nejrychleji prodat majetek, a příliš mu již nezáleželo na tom, zda při tom půjde o čisté či špinavé peníze (viz kupř. TÝDEN č. 51/97). Chyběla proto ochota odpovídající právní normy včas vytvořit a zajistit jejich prosazování. JAN ŠVEJNAR, který je stále ještě přesvědčen o tom, že kuponová privatizace byla sama o sobě dobrým řešením, že však nebyla doprovázena dalšími opatřeními, říká: "Mám tím na mysli vytvoření jasné a přísné legislativy, která by zabránila tunelování, ochranu malých akcionářů, pro které se v tomto smyslu nic neudělalo..." (PRÁVO, 28.11.1997). Tyto a podobné výtky se shodují v tom, že se reformátorům nepodařilo synchronizovat rychlost ekonomické reformy s rychlostí reformy právní. Samozřejmě nikoliv na bázi postupné, nýbrž tzv. rychlé privatizace.

  Kritiky tohoto druhu však neberou v úvahu skutečnost, že legislativa byla od samotného počátku privatizace pod velkým časovým tlakem. Bylo třeba přijmout zcela nové zákony (kupř. obchodní zákoník, zákon o soukromém podnikání fyzických osob, zákon o konkurzech, zákon o ochraně hospodářské soutěže/, kromě toho také bylo třeba schválit řadu novel existujících zákonů, o nichž se vědělo, že jde o provizorní úpravy (kupř. novela Ústavy, hospodářského zákoníku, občanského zákoníku, občanského soudního řádu apod.). Potom přišly na řadu zákony o restitucích, o velké a malé privatizaci, o transformaci družstev. Tyto "legislativní dostihy", jak toto období výstižně nazval PAVEL RYCHETSKÝ, sotva mohly vést k tomu, že takto vytvořené normy budou dokonalé, přesné a dostatečně podrobné. I tradiční normy obchodního práva byly proto v porovnání s obdobnými normami zahraničními značně zjednodušeny. K upř. zákon č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) obsahuje v části pojednávající o akciových společnostech jen 66 paragrafů. Naproti tomu německý zákon o akciových společnostech z 6. září 1966 má 410 paragrafů (bez tzv. uvozovacího zákona a dalších navazujících zákonů). Byl však údajně připravován 8 let!

  Dalším nedostatkem vyslovovaných kritik na adresu práva v období transformace je, že pomíjejí obecný rámec, v němž transformace probíhala. Mimo jejich pozornost často zůstává oblast prosazování právních norem a oblast ideologie, kde je rovněž třeba hledat příčiny dnešního stavu.

  Příklad váhavého a nedůsledného prosazování právních norem do praxe poskytuje zákon o konkurzu a vyrovnání z roku 1991, který od té doby byl již osmkráte novelizován! Účinnost tohoto zákona však musela být odsunuta (nejprve o rok, potom o půl roku/, zavedeny ochranné lhůty a zvláštní režim pro podniky nacházející se v procesu kuponové privatizace. To, spolu se zdlouhavým postupem konkurzního řízení, hned na počátku předlužené podniky přesvědčilo, že jim z této strany nehrozí vážné nebezpečí a že dělat dluhy, předlužovat se, je fakticky spolehlivou a bohužel i efektivní (!) formou přežívání. O improvizaci a bezradnosti vlády v této oblasti svědčí - jak na to upozornil Zdislav Šulc (Právo, 26.2.1993) - zásadní změna stanoviska Václava Klause k tomuto zákonu; zatímco v srpnu 1991 jej považoval za velmi potřebný a užitečný nástroj k upevnění finanční dis cipliny podniků, v lednu 1993 jej již označil jako nevhodný pro podmínky transformující se ekonomiky. Osud tohoto zákona je ovšem i příkladem toho, že strategie transformace zůstala nedomyšlena. Pokud by účinnost tohoto zákona nebyla pozastave na, přistoupily by k procesům restitučním a privatizačním, popříp. transformačním (družstva) ještě procesy likvidace a někteří kuponoví akcionáři by zjistili, že mají v rukou bezcenné papíry. Podniky, které před privatizací ještě stály, by se v případě prohlášení konkurzu staly neprivatizovatelnými. Nezbývalo proto skutečně nic jiného než platnost zákona oddálit, popříp. jeho účinnost v praxi různými způsoby blokovat (zájmy věřitelských bank, přetíženost obchodních soudů, apod.). Vláda však tím mimo děk poskytla základní vzdělání budoucím podvodníkům a tunelářům. Ani v tomto případě zřejmě nešlo o pochybení legislativy, jejíž úsilí o zdokonalování zákona bylo evidentní, nýbrž o chybu koncepční, které si ovšem širší odborná veřejnost měla všimnout a učinit ji předmětem diskuze o vládním scénáři ekonomické reformy.

  Dalším faktorem, který ztěžuje prosazování zákonů do praxe, je přetíženost obchodních soudů. Nejde zdaleka jen o počet a kvalifikaci soudců, nýbrž o velmi vysoký a stále narůstající počet případů, jež tyto soudy mají rozhodovat.

  Obchodní soudy vznikly v roce 1992 po bývalé arbitráži, od níž převzaly velký počet nedořešených případů. Rychlý nárůst počtu nových věcí je však již výsledkem vlastní transformace, která vyvolala enormní nárůst počtu ekonomických subjektů, obchodních společností, samostatných podnikatelů (živnostníků/, finančních institucí, nových vlastníků (DIKů, restituentů/, apod. Značně liberální živnostenský zákon i obchodní zákoník, umožňující poměrně snadné zakládání živností a některých obchodních společností, stejně jako liberální přístup k udělování bankovních licencí (k 31.12.1995 u nás bylo 56 komerčních bank) a ke zřizování investičních fondů (v prvním kole kuponové privatizace účinkovalo 426 investičních privatizačních fondů, pro druhou vlnu bylo registrováno 353 fondů/, penzijních fondů a zdravotních pojišťoven, vedly k dramatickému nárůstu závazkových vztahů. V důsledku neméně dramatického poklesu podnikatelské morálky nejsou mnohé závazky dodržovány a tím dochází ke sporům a k jejich pr ojednávání před soudy. Opět na vině zdaleka nejsou jen špatné zákony.

  Reformu a uplatnění práva negativně ovlivnila i vládnoucí ideologie laissez faire. Její interpretace českými liberálními radikály vedla k zásadnímu odmítání téměř každé regulace a kontroly ekonomických procesů a to i tehdy, když absence regulativních zásahů zřejmě vytvářela podmínky pro korupci, podvody a mimotržní chování. Není třeba zdůrazňovat, že na pozadí takovéto ideologické předpojatosti nemohou potřebné právní normy vznikat, ani odpovídající instituce nemohou fungovat. Vládnoucí elita nemohla lépe předvést svůj arogantní postoj ke kontrole a regulaci nežli to učinila v zákonu č. 210/1993 Sb., kde se v § 10 říká: "Na rozhodování o privatizaci se nevztahují obecná ustanovení o správním řízení. Toto rozhodnutí nepodléhá přezkoumání soudem. Rozhodování o privatizaci je neveřejné". Kontrola privatizačních rozhodnutí orgány státní správy včetně soudů nebyla možná, stížnosti občanů a žádosti o informace se tím staly bezpředmětné. Nejsem si jist, zda toto ustanovení citovaného zákona není v rozporu s Ústavou, s jejím článkem 97, odst. 1, v němž se říká: "Nejvyšší kontrolní úřad je nezávislý orgán. Vykonává kontrolu hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu". Nevzpomínám si, že by přijatá novela zákona o privatizaci vzbudila větší pozornost veřejnosti, zejména právníků a novinářů.

  Úvahu o funkční účinnosti práva v transformačním procesu můžeme tedy uzavřít podobně jako jsme to učinili v předešlé části. Kritiky na adresu práva většinou nepronikají ke kořenům problémů jeho účinnosti, které je nutno hledat v charakteru transformace, v její ideologii a v morálce. Proto autoři těchto kritik nemohli své připomínky a podněty uplatnit již v době, kdy vznikala koncepce reformy.

  RESTRUKTURALIZACE

  Restrukturalizace podniků a bank je stále horkým tématem současných diskuzí. Bývalá vláda je opět kritizována za to, že restrukturalizaci v žádoucím rozsahu dosud neprovedla. Tímto problémem se zabýval kupř. J. ŠVEJNAR ("Západ jsme zklamali, ztracenou důvěru budeme získávat těžko", Právo 28.11.1997 a "Sedm let bez restrukturalizace", Ekonom č. 49/1996) a JIŘÍ LOBKOWICZ ("Pryč od nečinné vlády", Ekonom č. 44/1997). Posledně jmenovaný však připomíná, že hned na počátku privatizace říkal, "...že není možné před začátkem privatizace neprovést restrukturalizaci alespoň několika podniků z průmyslu, že populistická kuponová privatizace sama o sobě kýžené efekty nepřinese..."

  Problém je stejný jako v obou předchozích případech; restrukturalizace před privatizací nebyla v rámci vládního scénáře ekonomické reformy možná. Její zařazení v této etapě by znamenalo totální změnu tohoto scénáře a přechod na postupnou reformu. Naproti tomu alternativní "Návrh strategie přechodu k tržní ekonomice", který zpracovala skupina ekonomických expertů české vlády (Praha, březen-duben 1990) mohl vřadit proces restrukturalizace v poměrně širokém pojetí do tzv. deetatizace a řešit i otázku jeho fina ncování. Podrobněji se těmito otázkami zabýval v četných vystoupeních zejména ZDISLAV ŠULC (viz kupř. Hospodářské noviny č. 18/1990).

  Autoři vládního scénáře ekonomické reformy úkol restrukturalizovat podniky přesunuli až na nové vlastníky, tedy do období po privatizaci. V případech, kdy privatizace byla uskutečněna vstupem zahraničního kapitálu do privatizovaných podniků, byl tento úkol většinou rychle a dobře zvládnut. U podniků privatizovaných kuponovou metodou a u přímých prodejů pomocí úvěru se však prostředky na restrukturalizaci nedostávaly a nedostávají, a proto příčiny nízké produktivity a technické zaostalosti značného počtu zprivatizovaných podniků nebyly ani po sedmi letech transformace odstraněny. Byla-li restrukturalizace obtížná v období před privatizací, je dvojnásob obtížná nyní.

  Přeúvěrované a předlužené podniky, na něž měl být v mnohých případech již dávno vyhlášen konkurz, nemohou přirozeně úvěry na restrukturalizaci získat. Zbývá proto pouze vstup nového kapitálu a navýšení základního jmění, což však naráží na řadu překážek. První z nich je nízká hodnota těchto podniků (tržní hodnota akcií hluboko pod nominální hodnotou). Odtud malý zájem investorů, které rovněž znepokojuje absence důvěryhodných vlastníků, zainteresovaných na rozvoji podniku. Některým vlastníkům někdy jde spíše o nalezení vhodných a obtížně odhalitelných forem post-privatizačního rabování, tunelování a nepřehledného obchodování s vlastnickými podíly. Restrukturalizace v současných podmínkách je obtížná také proto, že se vlastníci zprivatizovaných podniků, právě ze spekulativních důvodů, často mění, že vlastnické struktury podniků jsou málo stabilní, a tak i výrobní cíle podniků jsou v pohybu. To na důvěře investorů nepřidává.

  Nicméně restrukturalizace v širokém slova smyslu, tj. výrobně-technická, finanční (sanace, oddlužení, zvýšení základního jmění, konverze úvěrů apod.) i organizační (kupř. převzetí, fúze, zakládání nových podniků, vytváření velkých uskupení) bude hlavním úkolem hospodářské resp. průmyslové politiky každé budoucí vlády. Z povahy naznačených problémů vyplývá, že se jen s dosavadními schematy nevystačí (rychlé dokončení privatizace, urychlení privatizace cestou prodeje státních podílů, atd.) a že bude třeba hledat nové přístupy. Především takové, které by umožňovaly, aby nové kapitálové vstupy sloužily především a zejména modernizaci a rekonstrukci výrobního zařízení, nikoliv inkasům do státní pokladny (rehabilitace tzv. zakladatelské metody privatizace, o níž již byla zmínka). Dnes ovšem bude případná realizace takových postupů daleko obtížnější nežli v počátečních etapách privatizace, protože současní vlastníci nebudou mít - velmi pravděpodobně - zájem na tom, aby se jejich vlastnický vliv snižov al. Vymyká se však povaze a možnostem této úvahy se těmito problémy zde dále zabývat.

  Z toho, co bylo právě řečeno vyplývá, že ani v otázkách restrukturalizace mnozí odborníci zůstali dlužni své morální odpovědnosti. Nebyli většinou s to objektivně analyzovat vládní scénář a  nyní se spokojují s poměrně lacinou kritikou vlády, aniž by alespoň naznačili, jaké jsou skutečné příčiny absence restrukturalizační strategie a aniž by ukázali na cesty, jimiž je možno a nutno se dále ubírat.

  ZÁVĚREM

  PAVEL TIGRID koncem listopadu minulého roku napsal, že se naše společnost dnes nachází "...v typicky české situaci: napřed velké nadšení a potom velké zklamání. Z těch druhých. Nikdy ze sebe." (Právo, 28.11.1997). Skutečně, někteří občané nepociťují ani špetku odpovědnosti za to, jak byla transformace koncipována, kam dospěla a jsou jen rozčarováni z jejích výsledků. Reformátorům samotným lze však sotva vyčítat, že svůj projekt reformy vytvořili a že jej teď obhajují a prosazují. Vždyť k tomu dostali od voličů mandát. Lze jim však vytknout, že nenaslouchali svým oponentům, že s nimi nediskutovali, popříp. že vůči nim byli arogantní. Kolik však u nás bylo opravdových kritiků reformy na jejím počátku a kolik je jich dnes?

  Občané, odborníci i celá veřejnost, dnes zřejmě prochází, obdobně jako tomu bylo na počátku reformy, neúprosným testem morální a politické odpovědnosti. Ten posléze ukáže, zda si lidé začínají konečně morální a politickou odpovědnost uvědomovat, či zda chtějí politice a politikům jen odcizeně přihlížet. V tom druhém případě by však vyhlídky na pronikavé zlepšení dnešní situace v dohledné budoucnosti byly pramalé.

  Praha, leden 1998 • |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|