pondělí 26. července

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Přehled událostí Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby Podvodnicko-špionážní spiknutí:
 • Princezna Diana, milionář Fayed, CIA a český rozvědčík (Guardian) Česká politika:
 • Otázka týdne: Jsou navrhovaná majetková přiznání rozumná: (Jan Čulík)
 • Hříchy léta (Jaroslav Veis)
 • Vlastní vahou (Jaroslav Veis) Sdělovací prostředky, Britské listy a politická korektnost:
 • Proč mi leze politická korektnost krkem? (Miloš Kaláb)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Proč mi leze politická korektnost krkem?

  Miloš Kaláb

  Někteří lidé si z ní udělali životní poslání podobně, jako jiní lidé se pídí po prohřešcích třeba proti quebeckému jazykovému zákonu a s měřítkem v ruce zjišťují, zdali se obchodník neprovinil tím, že by měl anglická písmena na firemním štítu stejně velká jako písmena francouzská, když zákon výslovně nařizuje, že ta francouzská musejí být větší. Nejsou-li, je to důvod pro udání a pro hřejivý pocit, že jsem napravil hrozivou jazykovou situaci. Lidé, kteří našli zalíbení v politické korektnosti, se patrně diví, proč takovou záslužnou činnost znevažuji.

  Politická korektnost nedovoluje rozšiřovat vtipy ani o Skotech ani o instalatárech nebo policistech. Každý má přece právo na to, aby si z něho bližní nedělali legraci, pokud si nevydělává na živobytí jakožto klaun - v tom případě je urážející, jestliže se bližní nesmějí.

  Politická korektnost se mezi nás vplížila pod záminkou, že odstraní diskriminaci. Neodstranila ji, ale vytvořila novou, nyní se lidé dělí na politicky korektní a politicky nekorektní. Nedělejte si vtipy ani z jedněch ani z druhých, bylo by to politicky nekorektní.

  Jak se vpližovala? Tak třeba v době předkorektní, kdy politicky korektních lidí bylo jako šafránu, přišel přistěhovalec ze země, kterou dnes z důvodů rozvinuté politické korektnosti nemohu jmenovat, ale mohu říci, že v té zemi nejsou ženy považovány za lidské bytosti. Do Kanady ten muž přivedl svou početnou rodinu zřejmě v naději, že najde demokracii, která mu umožní, aby se občansky realizoval. Koupil si něco a ono se mu to nehodilo, takže to přišel do obchodu vrátit. (Bylo oblíbené koupit si v pátek sako, o weekendu se předvést známým a v pondělí sako vrátit pro nevhodnou barvu, která se nehodila ke kalhotům nebo pro úzké rukávy). Dostal se ale do prekérní situace - vracení zboží i peněz vyřizovala nikoliv lidská bytost, ale žena. Takhle se přece pán tvorstva, byť byl zatím jen přistěhovalcem bez kanadského občanství, neponíží, aby jednal se ženou. Vyhledal pana vedoucího a vysvětlil mu, že mu jeho zvyky, nábožentství a tradice velí, aby v tak důležitých záležitostech, jako je vracení zboží, jednal jen se sobě rovným - tedy mužem. Pan vedoucí (dnes by to musel být opravdu politicky nekorektní zabedněnec) doporučil zákazníkovi, ať to vyřídí s příslušnou pracovnicí. Když ten odmítnul se takto ponížit, pan vedoucí ho doprovodil ven z obchodu bez ohledu na přísloví "náš zákazník - náš pán".

  Později, jak se politická korektnost plíživě šířila, dopadla v jedné škole kritická situace pro jiného příslušníka stejné národnosti mnohem lépe. Přišel se zeptat ředitele na prospěch svého syna. I on zažil šok, protože tak důležitou funkci ve škole nezastával člověk, ale pouze žena. Místo, aby šel domů balit a stěhovat se z tak ďábelské společnosti zpět do vlasti, přistěhovalec trval na tom, že o prospěchu svého syna bude mluvit pouze s mužem. Paní ředitelka školy buď už byla poučena nadřízenými orgány nebo měla přirozený smysl pro politickou korektnost, takže jednomu mužskému učiteli propůjčila svou funkci ředitelky a tento dočasný pan ředitel jednal s přistěhovalcem k jeho úplné spokojenosti.

  Je zajímavé, že v Kanadě nikdy nejednají politicky nekorektně přistěhovalci nebo členové menšin nýbrž domácí lidé a příslušníci většiny. Kanaďani jsou skutečně od přírody velice tolerantní. Tak toleratní, že netolerantním lidem dovolí, aby ti měli nadvládu. Před 30 lety a dříve bývalo zvykem, aby se přistěhovalci (kteří přicházeli většinou z Evropy) přizpůsobili kanadským poměrům. Všichni jsme o tom věděli a ti, kteří si pamatovali slova básníka o tom, jak hovoří vlast ("Opustíš-li mne, nezahynu - opustíš-li mě, zahyneš"), trpěli depresemi. Časem to přešlo, když se vlast často nechovala jako matka ale spíš jako macecha. Situace v Evropě se značně zlepšila a Kanada přestala Evropany přitahovat. Demografický profil přistěhovalectví se změnil a začali převládat lidé z Afriky a Asie. I když politická korektnost velí negeneralizovat, dovolím si nicméně generalizovat v tom smyslu, že jsou národnosti i na těchto jiných kontinentech, které se Kanadě aspoň částečně přizpůsobují a jiné národnosti naopak vyžadují, aby se Kanada přizpůsobila jejich požadavkům. Zřejmě mají mentální blok, ale není politicky korektní na jeho existenci upozorňovat. Tyto národnosti sebou přinášejí svoje problémy ať kastovní, náboženské, rasové nebo ve vztahu k ženám. Kanaďani jsou z toho nešťastni, protože až dosud všechno klapalo jako hodinky a nyní začínají diktovat svoje podmínky lidé, kteří využili kanadského pohostinství. Mluvíte-li s obyčejnými lidmi, ti mají jediný požadavek - aby si přistěhovalci nepřinášeli do Kanady ze svých zemí svoje problémy. Jestliže se doma nesnášeli Turci s Azerbajžánci, Chorvati se Srby, Síkové s Hindy, dalo by se očekávat, že chtěli těmto a jiným problémům uniknout na tento kontinent. Politická správnost tak, jak se praktikuje, situaci nezlepšuje ale naopak zhoršuje.

  Podotýkám, že jsem proti všem možným druhům diskriminace ať jsou podle libovolného kritéria. Přistěhuje-li se do Kanady animista, muslim nebo buddhista, nechť mu nikdo nezabraňuje v jeho víře a neodstrkuje ho. Ale současně nechť mě přestanou politicky korektní lidé přesvědčovat, že musíme z vánoc odstranit křesťanský "nátěr" a to jak na veřejnosti tak i ve školách, abychom neuráželi nové přistěhovalce. (Jak by k tomu ti ubožáci přišli, aby museli v Kanadě hledět na jesličky? Ve staré vlasti by si nikdo nedovolil něco takového jim vnucovat, tak proč to trpět v nové vlasti?)

  Nechť jsou lidé přijímáni do práce podle svých schopností a ne podle nějaké kvóty, která by zaručila politicky korektní poměrné zastoupení menšiny ve všech povoláních. Jestliže se třeba 6.37% všech Kanaďanů přistěhovalo z Měsíce, je politicky korektní požadovat, aby bylo nejméně (!) 6.37% Měsíčanů zaměstnáno v hasičských a policejních sborech, v městských radách, ve sborech plavčíků na plážích, mezi lesníky i v personálu letišť, prostě všude, bez ohledu na to, že jsou velice drobného vzrůstu? Politická korektnost bohužel upravila zkoušky tělesné zdatnosti zejména pro hasiče tak, aby se Měsíčané mohli v tomto povolání uplatnit a bylo rozhodnuto nebrat po dobu příštích 3 roků do úvahy uchazeče, jedná-li se o zdravé silné bílé muže. Politicky neuvědomělí čtenáři novin, mezi něž zřejmě patřím, dali v anketě najevo, že by byli při požáru zachraňování raději silným a obratným než politicky správným hasičem. Není politicky správné hledat pro Měsíčany uplatnění tam, kde by pro to měli vynikající předpoklady, protože by to odvádělo jejich pozornost od hasičských a policejních sborů i basketbalových družstev a "segregovalo" by je to.

  Politicky korektní je také neustále vyžadovat od Měsíčanů vyjádření, zdali jim nikdo neukřivďuje a nezesměšňuje je. Jestliže si některý (-á, -é) stěžuje, že pro svůj malý vzrůst nebyl (-a, -o) údajně povýšen (-a, -o) do postavení ředitele, generálního ředitele nebo jejich náměstků nebo přijat (-a, -o) do národního basketbalového družstva, přikázat provinilým organizacím okamžitou nápravu.

  Nebývalo zvykem, aby evropský přistěhovalec okatě prosazoval krajana, protože platilo přijímání pracovníků na konkurs, kdy místo získal ten nejlepší. Tato praxe vzala za své zejména na místech, kde se do vedoucího postavení dostal příslušník nové přistěhovalecké vlny. Brzy měl kolem sebe plno svých krajanů a ti začali prosazovat své vlastní kulturní tradice, jak se v případě přistěhovalců říká politicky korektně jejich diskriminačním praktikám. Prostě dochází k tomu, že si domácí lidé svou přepjatou politickou korektností podřezávají větev, na které sedí. Jakmile bude většina vedoucích míst obsazena novou vlnou, nebude se nadále tolerovat dřívější tolerantnost. To je jeden z důvodů, proč mi politická korektnost leze krkem.

  Politická korektnost je všude. V Britských listech jí vyniká jejich vydavatel, pan J. Čulík. Bylo by jistě nekorektní podezírat ho, že svoje poznámky dává na konec téměř každého článku z obavy, že by mu nějaká vyšší Autorita mohla vytknout: "Pane vydavateli, tohle vy necháte bez připomínky, takovou nekoreknost nenapravíte?" Ne, v demokracii takové připomínky neděláme ze strachu před úřady, nýbrž proto, že jsme niterně přesvědčeni o tom, že konáme dobro, vlastně Dobro. Asi bychom večer těžko usínali, kdybychom museli mít vnitřní obavu, že bez našich poznámek nepochopí řada laskavých čtenářů, jakých politických nekorektností se autoři dopustili. Není sice politicky korektní podezírat čtenáře, že jsou nechápaví nebo že by snad dokonce s omyly autora souhlasili. Jsme-li ale přesvědčeni, že právě my vidíme, oč je anglické písmenko na quebeckém firemním štítu větší než francouzské, písemně na to upozorníme. Ano, je politicky korektní důrazně upozorňovat na politickou nekorektnost a varovat před ní.

  Některé věci nechápu. Jednoho dne třeba čtu, že nebýt národních buditelů jako byl J. Jungmann, mohli mít dnes Češi za mateřský jazyk němčinu (za mých mladých let tedy správně s přívlastkem "samospasitelnou") a tedy by daleko lépe komunikovali s ostatními členy EU. Zřejmě tedy nejednal Jungmann politicky správně. Jenže o několik dní později vidím, že je politicky nekorektní odsuzovat Turky za to, že se německy učit nechtějí. Jedná se nikoliv o Turky žijící v České republice, kde bych se sám pozastavil nad tím, proč by se měli učit německy, nýbrž o Turky žijící v Německu, kteří by se tomu jazyku podle mého zřejmě nekorektního názoru naučit měli, jestliže tam chtějí žít a živit se prací. Snad je to jiné v Británii, kde se Turci ani jiné národnosti nemusí učit anglicky a každý dostává státem placeného tlumočníka. Kanada vyžaduje, aby se přistěhovalci naučili alespoň jednomu úřednímu jazyku - angličtině nebo francouzštině, a posílá je do jazykových kurzů. Disproporce mezi politickou korektností pro různé skupiny lidí jsou tedy dalším důvodem, aby mi ta korektnost lezla krkem, protože heslo "Co je dovoleno Jovovi, není dovoleno volovi" se politicky korektně aplikuje tak, až ten vůl je z toho jelen...


  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|