pondělí 20. března

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Televize Nova:
 • Vladimír Železný: "Skuteční zloději jsou Američané z firmy CME" (Volejte řediteli, 18. 3. 2000)
 • O Vladimíru Železném: Drzé čelo lepší než poplužní dvůr (Jan Čulík)
 • Lauder přitvrdil (Milan Šmíd)
 • Co píše o ČR ve své výroční zprávě firma CME (Petr Bradáč) Ještě o Petru Štěpánkovi:
 • Jak se rodí hvězda (Jan Ciglerová, Rolling Stone)
 • Šéfredaktor propadl hysterii: recenze alba Nebezpečný svět (Jana Ciglerová) Český rozhlas:
 • Radiožurnál: Ozvěny plus o správě českých řek: úzkostlivá snaha o objektivitu, ale pořad byl nepřehledný (Jan Čulík) Kosovo:
 • Válka o Kosovo: O rok starší, avšak o nic moudřejší (Guardian) Svět:
 • Popularita politiků (Ivan Hoffman)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Oprava pro nepřesné české novináře: Ke zprávě Central European Media Enterprises

  Petr Bradáč

  Výroční zpráva CME za rok 1999 obsahuje několik pasáží, týkajících se ČR, jejichž obsah shrnuje tisková zpráva vydaná 15.3.2000 večer prostřednictvím PR Newswire. Není v ní vcelku nic neznámého, až na sdělení, že filiálka CME v Nizozemsku podala 22. února 2000 podobný podnět mezinárodní arbitráži, jako Lauder sám jako americký občan, ve věci ochrany investic. Pro svou přehlednost snad stojí za překlad a otištění, neboť hned první den po zveřejnění je předmětem přinejmenším nepřesných interpretací mediálními zástupci některých zúčastněných stran řady probíhajících sporů v českém tisku.

  S pozdravem

  Petr Bradáč

  Česká část anglického textu tiskové zprávy:

  Česká republika

  Anglický originál viz níže

  ČNTS suspendovala provoz dne 5. srpna 1999 a od té doby nemá žádné výnosy. V důsledku toho byly finanční výsledky podniku [CME] velmi podstatným způsobem záporně ovlivněny. Navzdory suspendování provozu ČNTS, podnik [CME] je přesvědčen, že nedávná transakce s SBS a zejména CME Put Option týkající se ITI Note (viz "Transakce SBS" níže) povedou k tomu, že bude mít podnik CME dostatečné množství finančních zdrojů na to, aby mohl splácet své dluhy a plnit jiné své další finanční závazky po dobu následujících dvanácti měsíců.

  Suspendování provozu ČNTS způsobila firma CET, držitel licence televize Nova. 5. srpna 1999 CET zrušila vysílání programu ČNTS pro televizi Nova a oznámila, že odstupuje od servisní smlouvy mezi ČNTS A CET. Dr. Železný byl odstraněn z funkce generálního ředitele a výkonného ředitele ČNTS dne 19. dubna 1999.

  26. dubna 1999 podala pobočka společnosti CME, kterou firma CME plně vlastní, arbitrážní stížnost proti dr. Vladimíru Železnému karbitrážnímu soudu mezinárodní obchodní komory v Paříži ve Francii. Firma CME požaduje návrat 23 350 000 dolarů, které byly vyplaceny dr. Železnému, plus úroků, a další nespecifikované odškodné. Je to založeno na tom, že dr. Železný porušil dohodu o koupi akcií, uzavřenou v roce 1997, podle níž firma CME koupila od dr. Železného firmu, kterou plně vlastnil a  jejíž jediným majetkem byl podíl ve výši 5,8 procent ve firmě ČNTS.

  Firma CME také požaduje, aby nemusela Železnému vyplatit zůstatek ve výši 5 188 000 dolarů, z původní kupní ceny podle dohody o koupi podílů v ČNTS z roku 1997.

  10. listopadu 1999 vydal arbitrážní tribunál předběžný rozhodčí nález, jímž nařídil dr. Železnému, aby podnikl kroky k navrácení ČNTS do jejího původního postavení jako exkluzivního poskytovatele nejdůležitějších služeb pro televizi Nova. Mimo jiné rozhodčí nález požaduje, aby dr. Železný přerušil veškeré transakce mezi CET a jinými poskytovateli služeb a obnovil exkluzivní vztahy s ČNTS v oblastech, kde ČNTS dosud poskytovala tyto služby, včetně vyjednávání o reklamě a výběru příjmů z reklamy. Tento předběžný rozhodčí nález zůstává v platnosti do té doby, dokud nepřijme arbitrážní tribunál jiné rozhodnutí. Dr. Železný dal najevo, že příkaz arbitrážního tribunálu nevyplní.

  CME požádala, aby arbitrážní tribunál schválil částečnou finanční náhradu škody proti dr. Železnému, v jejímž rámci by byly pokryty v podstatě všechny podmínky výše zmíněného předběžného rozhodčího nálezu a také podstatná pokuta dr. Železnému za to, že ustanovení rozhodčího nálezu nesplnil. Arbitrážní tribunál určil ústní slyšení pro žádost CME, aby byla schválena tato částečná náhrada škody , na den 16. března 2000. Očekává se, že konečnou náhradu škody schválí arbitráž po konečném slyšení v Amsterodamu v Holandsku v druhé polovině roku 2000.

  V prosinci 1999 schválila česká mediální rada žádost firmy CET o navýšení kapitálu, a toto navýšení posléze schválila firma CET. V důsledku navýšení kapitálu firmy CET poklesl podíl Vladimíra Železného ve firmě CET ze 60 procent na 11,8, protože si nezakoupil žádný další podíl. Podnik CME je přesvědčen, že ke snížení Železného podílu v podniku CET došlo za účelem znemožnění výkonu předběžného příkazu arbitrážního sboru, částečné náhrady škod, kterou nyní firma CME požaduje i možné konečné náhrady škod v probíhajícím arbitrážním procesu mezi firmou CME a dr. Železným.

  Podnik CME zahájil několik soudních pří u českých soudů ve snaze prokázat neplatnost navýšení kapitálu ve firmě CET. K projednávání těchto soudních pří dosud nedošlo.

  22. února 2000 zahájila pobočka firmy CME, kterou firma CME plně vlastní, arbitrážní řízení proti České republce podle bilaterální investiční dohody mezi Holandskem a Českou republikou, uzavřené v roce 1991. Firma CME požaduje v podstatě totéž, co požaduje pan Lauder v arbitrážním řízení, které osobně zahájil proti České republice. Požadujeme finanční odškodné a další náhrady, v důsledku škod, které firmě ČNTS způsobilo jednání České republiky. Arbitráž se bude konat před tribunálem tří arbitrátorů podle arbitrážních pravidel Komise OSN pro mezinárodní právo.

  Podnik CME odepsal 21 480 000 z plné hodnoty programového archivu firmy ČNTS a zároveň odepsal 40 511 000 z hodnoty, vztahující se ke koupi dodatečných podílů [od Železného a kolegů v CET 21] v srpnu 1996 a v srpnu 1997.

  Plný text oznámení PR Newswire z 15.3.2000:

  Yahoo - Central European Media Enterprises Ltd. Announces Results for 1999's Fourth Quarter And Year-End.htm

  Plný text výroční zprávy CME určený americké Komisi pro cenné papíry je např. zde: http://www.edgar-online.com/bin/cobrand/?doc=A-925645-0000889812 -00-001188&nav=1


  Czech Republic

  CNTS suspended operations on August 5, 1999 and has not generated any revenues since that date. Consequently, the Company's results of operations have been materially adversely affected. Despite the suspension of CNTS's operations, the Company believes that the recent transaction with SBS and in particular the CME Put Option on the ITI Note (see ``SBS Transaction'' below) should result in the Company having adequate cash resources to meet its debt service and other financial obligations for the next 12 months. This suspension was caused by CET, the license holder for Nova TV. On August 5, 1999, CET pre-empted CNTS's transmission of programming for Nova TV and announced their withdrawal from the Services Agreement between CNTS and CET.

  Dr. Zelezny was removed as General Director and Executive of CNTS on April 19, 1999.

  On April 26, 1999, a wholly-owned subsidiary of the Company filed an arbitration claim against Dr. Vladimir Zelezny before the International Chamber of Commerce Court of Arbitration in Paris, France. The Company seeks the return of $23,350,000 paid to Dr. Zelezny, plus interest, and other unspecified damages, based on breaches by Dr. Zelezny of a share purchase agreement entered into in 1997 under which the Company purchased from Dr. Zelezny a company owned by him whose sole asset was a 5.8% interest in CNTS.

  The Company is also seeking the forgiveness of the $5,188,000 unpaid balance of the purchase price under the 1997 share purchase agreement. On November 10, 1999, the arbitral tribunal issued a preliminary order directing Dr. Zelezny to take steps to restore CNTS to its prior position as an exclusive provider of critical services for TV Nova. Among other things, the order requires Dr. Zelezny to sever all dealings between CET and other service providers and to resume exclusive relations with CNTS in the areas where CNTS was previously providing these services, including program acquisition, programming and broadcasting services, and brokerage of advertising and receipt of advertising revenues. The preliminary order will remain in effect until the arbitral tribunal directs otherwise. Dr. Zelezny has indicated that he will not comply with the tribunal's order. CME has requested that the arbitral tribunal issue a partial final award against Dr. Zelezny, which would include substantially all of the terms of the preliminary order and substantial fines against Dr. Zelezny for noncompliance with the preliminary order. The arbitral tribunal has scheduled an oral hearing on CME's request for a partial final award for March 16, 2000. A final award in the arbitration, following a final hearing in Amsterdam, The Netherlands, is expected during the second half of 2000. In December 1999, the Czech Media Council approved CET's request for a share capital increase, which was subsequently approved by CET. As a result of the CET share capital increase, Dr. Zelezny's participation interest in CET was reduced from 60% to 11.8% since he did not subscribe to any of the additional share capital. CME believes that the reduction of Dr. Zelezny's participation interest in CET was designed to frustrate the enforcement of the preliminary order, the partial final award the Company is now seeking, and any possible final award of damages against Dr. Zelezny in the ongoing arbitration proceedings between the Company and Dr. Zelezny. The Company has filed several legal actions in the Czech courts to invalidate the CET share capital increase. These actions are pending.

  On February 22, 2000, a wholly owned subsidiary of the Company instituted arbitration proceedings against the Czech Republic under the 1991 Bilateral Investment Treaty between The Netherlands and the Czech Republic. The claims asserted by the Company are substantially similar to those asserted by Mr. Lauder in the arbitration proceedings that he has instituted in his personal capacity against the Czech Republic. The claim seeks monetary damages and other relief arising from harm caused to CNTS by the Czech Republic's actions. The arbitration will take place before a tribunal of three arbitrators pursuant to the Arbitration Rules of the United Nations Commission on International Trade Law.

  The Company has taken a write-down of $21,480,000 on the full value of the programming library of CNTS and in addition, the Company has taken a write- down of $40,511,000 on the full carrying value of the goodwill relating to purchases of additional equity interests in CNTS made by the Company in August 1996 and August 1997.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|