pátek 26. února

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv z ČR Odkazy:
 • Přehled nejzajímavějších článků z poslední doby Rasismus:
 • Británie: rasistická vražda Stephena Lawrence Postoje Britských listů:
 • Velká Británie, BL, Česká televize a Česká republika (JČ) Rasismus:
 • Pořad ČT o táboře Lety: vážné věcné chyby
 • Cenzura? ČRo zrušil rozhovor s Paulem Polanským
 • Nikdo neví, kde byl tábor Lety (Paul Polansky) Internet a demokracie:
 • Komunální úřad likviduje internetové linky (Demokratická unie) Ekologie:
 • Jak to dnes vypadá s ekologickou katastrofou ve Španělsku? (Aleš Zeman) Změny v počasí:
 • Únorový sníh: nejedná se o žádnou předzvěst katastrofy (František Roček)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Pořad ČT o táboře Lety: vážné věcné chyby

  The European Roma Rights Center

  Akční skupina pro koncentrační tábor lety se bude účastnit příští čtvrtek 4. března 1999 ve 14.15 tiskové konference v kanceláři Petra Uhla, zmocněnce České republiky pro lidská práva (Praha 2, Vladislavova 4). Petr Uhl bude hovořit o připravované zprávě smíšené vládní komise, kterou utvořil s cílem zabývat se otázkou památníků na místech holocaustu v Letech u Písku a v Hodoníně u Kunštátu.

  Pan Čenda Růžička, zakladatel výboru pro odškodnění obětí romského holocaustu a syn vězně, který přežil Lety, bude hovořit jménem věznů z Let, kteří tento koncentrační tábor přežili. Naléháme na ty z vás, kdo jsou novináři, abyste se této tiskové konference účastnili a abyste o ní uvědomili i ty novináře, které znáte.

  Pořad ČT o koncentračním táboře Lety - vážné věcné chyby

  Na výše zmíněné tiskové konferenci budeme hovořit o věcných chybách, které se vyskytly v nedávném zvláštním pořadu "Tady a teď plus" ve veřejnoprávní České televizi, který se zabýval otázkou prasečí farmy v Letech.

  Náčrt, který připravila České televize a který byl použit v pořadu k ilustraci nynější lokalizace prasečí farmy v poměru k místu, kde býval tábor, je matoucí a chybný. Plánek ukazuje nikoliv místo pracovního disciplinárního tábora z roku 1940, který byl později přeměněn v koncentrační tábor pro Romy, ale místo jiného tábora, který postavila v roce 1945 sovětská armáda pro německé válečné zajatce. Pořad posléze umísťuje na tento plánek letecké fotografie z roku 1949, které ukazují "stále ještě viditelné" stopy základů budov - NESPRÁVNÉHO TÁBORA. Romský koncentrační tábor byl vypálen do základů v roce 1943 a nynější prasečí farma je zdela jasně na jeho území. Správně nakreslený plánek by to ukázal.

  Pořad České televize také prezentoval dohady jako by to byla fakta. Reportér se na jednom místě pořadu dotazuje bělošského místního obyvatele, který stojí proti zasněženému a zanedbanému pozadí nynějšího pomníku Lety, "Kdo sliboval, že bude udržovat tento pomník?" - "Cikáni," odpovídá muž. Vyplývá z toho, že pomník vypadá špatně a "oni" nejsou ani schopni udržovat "svůj" vlastní památník. Pořad neobsahuje ŽÁDNÉ JINÉ DŮKAZY o tomto "slibu" - jako kdy a kde byl kým údajně učiněn. Předpoklad, že je rozumné, že by měl veřejný památník udržovat někdo jiný, než česká vláda, není zpochybněn.

  Jako novinářská práce předkládá tento pořad české veřejnosti FALEŠNÉ DŮKAZY. Je to vážné porušení novinářské etiky a skutečnost, že pořad natočila veřejnoprávní televize, je tím více podezřelý. Mohou za to pouhá nevědomost a nekompetence, nebo je to chytře připravená propaganda a dezinformace? Veřejnost - a svět - se potřebují dovědět, jak to je. Poté, co kancelář prezidenta Havla požadovala, aby byla prasečí farma odstraněna, nyní se obrátila o sto osmdesát stupňů a oznámila, že souhlasí s "těmito novými důkazy".

  Znovu vás žádáme, zejména ty z vás, kteří jste podepsali náš otevřený dopis, abyste se znovu vyslovili proti tomuto pokračujícímu znesvěcování místa holocaustu a proti popírání romského holocaustu zde v České republice.

  I kdyby byly informace, předložené Českou televizí, správné, jako že nejsou, místo nynějšího památníku zahaluje zápach prasečího hnoje a nápisy na památníky jsou zavádějící a chybné tak, jako tento nejnovější televizní pořad. Musíme dát najevo české vládě, že nebudeme tolerovat toto podvádění ohledně tak vážné otázky.

  Prosíme, pošlete své poznámky na adresy:

  Jiří Pehe, poradce prezidenta Havla
  Petr Uhl zmocněnec České republiky pro lidská práva
  Názorová stránka týdeníku Prague Post
  Vysílání v angličtině, Český rozhlas

  John Shattuck
  US Ambassador to the Czech Republic
  US Embassy
  1 Trziste 15/365
  Prague CZECH REPUBLIC
  fax: 420-2-57 53 20 59


  Serious Errors in Czech TV's broadcast

  The European Roma Rights Center

  Dear Friends, Remember Lety action group will be participating in a press conference next Thursday, March 4 at 14:15 in the offices of Petr Uhl, the Czech Republic's Human Rights Commissioner (Vladislavova 4). Mr. Uhl will be discussing the upcoming report of the mixed government commission which he formed to address the issue of memorials on the Holocaust sites at both Lety near Pisek and Hodonin near Kunstat. Mr. Cenda Ruzicka, founder of the Committee for the Compensation of the Romani Holocaust and son of a Lety survivor, will speak on behalf of the Lety survivors. We urge those of you who are journalists or who know of journalists here in Prague to attend this conference.

  At this conference we will be discussing the factual errors contained in the recent Tady a ted Plus (Here and Now - special edition) program on Czech public service television about the Lety pig farm issue.

  The diagram drawn by Czech TV and used in the program to illustrate the present position of the pig farm vis a vis the former position of the camp is misleading and erroneous. The diagram shows not the site of the 1940 disciplinary work camp which later became the concentration camp for Roma, but the site of a separate camp built in 1945 by the Soviet Army for German prisoners of war. The report then overlays onto this diagram aerial photographs from 1949 showing the "still visible" traces of building foundations -- FOR THE WRONG CAMP. The Roma concentration camp was burned to the ground in 1943 and the present pig farm definitely covers the site, as a correctly drawn diagram would reveal.

  The report also presents hearsay as fact. The interviewer at one point asks a local white resident, standing against the snow-covered and desolate background of the present Lety memorial, "Who promised to maintain this memorial?" "The Gypsies," answers the man -- the implication being that the site looks miserable and "they" can't even maintain "their" own monument. NO FURTHER EVIDENCE is adduced about this "promise" -- such as by whom and to whom it was allegedly made. The premise that it is reasonable to expect that anyone other than the Czech government would maintain a public monument is not challenged.

  As a piece of journalism, this report presents FALSE EVIDENCE to the Czech public. This is a serious breach of journalistic ethics and the fact that it is produced by public service television makes it even more suspicious. Are mere ignorance and incompetence responsible, or was this a clever piece of propaganda and disinformation? The public -- and the world -- need to know. After calling for the farm to be removed, President Havel's office has now done an about-face, announcing that they agree with this "new evidence."

  We ask that all of you, especially those of you who have signed our Open Letter, once again speak up about this continued desecration of a  Holocaust site and the denial of the Romani Holocaust here in the Czech Republic. Even if the Czech TV facts were true, which they are not, the smell of pig manure still drifts over the present memorial site today, and the signage at the memorial is as misleading and erroneous as this most recent broadcast. We must let the Czech government know that we will not tolerate this dissembling over such a grave and serious issue on the eve of the 21st century. Please address your comments to:

  jiri.pehe@hrad.cz (Jiri Pehe, advisor to President Havel)

  uhl@vlada.cz (Petr Uhl, Human Rights Commissioner for the Czech Republic)

  news@praguepost.cz (Opinion Page, The Prague Post)

  english@radio.cz (English-language programming, Czech Radio)

  John Shattuck
  US Ambassador to the Czech Republic
  US Embassy
  1 Trziste 15/365
  Prague CZECH REPUBLIC
  fax: 420-2-57 53 20 59

  serguei@errc.org (The European Roma Rights Center)  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|