úterý 1. června

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Přehled událostí Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby Česká a slovenská politika:
 • Osudy zákonů (Ivan Hoffman, Český rozhlas)
 • Volební víkend (Ivan Hoffman, Český rozhlas)
 • KDU-ČSL: Konečně změna (Petr Jánský) Kritika:
 • Mathé je symbolem porušování zákonů (Jiří Novák) Slovenská byrokracie a nedůvěra:
 • Záznam o zadržení občana ČR Mgr. Vlastimila Valenty policií SR (Michal Kasík) Česká republika:
 • Rasová otázka ještě jednou (František Roček) NATO a Kosovo:
 • Veřejnost má pravdu a správná je i tato válka (Sunday Times)
 • Válečná fakta - jak je tomu dosud Srbské konečné řešení pro Kosovo:
 • Změny etnické struktury populace (Vojislav Šešelj) Reakce:
 • Válka o Kosovo: Chyby (V. Novák)
 • NATO páchá agresi, Srbové mají na Kosovo právo (Jaroslav Slunečko)
 • Ať zhyne americký debilismus a imperialismus (Petr Hájek)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Změny etnické struktury populace

  Vojislav Šešelj

  Kolonizace Kosova a Metohiji by se měla konat rychle a důsledně. Prostřednictvím politické propagandy by měli být kolonisté líčeni jako Srbové, kteří zalidňují srbskou zemi a je to jedno, v které části své země žijí, pokud žijí ve své zemi. Těmto Srbům by také měly být poskytnuty zemědělské stroje a dlouhodobé půjčky, aby mohli obdělávat půdu, kterou dostanou, až se usadí v Kosovu. Většina Chorvatů z Janjeva a Letnici, vedená etnocentrismem, se už odstěhovala z Kosova bez nátlaku.

  Jejich majetek byl buď prodán Albáncům, anebo byl vypleněn Albánci z okolních regionů. V těchto domovech a na těchto statcích by se měli usadit Srbové z Chorvatska. Kromě konfiskace půdy od Albánců, kterou získali nelegálně, všichni ti, kdo vyplenili bohatství a okupovali srbské území, musejí nést následky, podle zákona o zákazu repatriace Srbů v Kosovu a v Metohiji.

  Zákon zakazující prodej pozemků musí být plně respektován a musí být učiněno maximální úsilí, aby byla jeho ustanovení plně realizována. Z tohoto hlediska nese hlavní odpovědnost srbské ministerstvo financí, které většinou bohužel tento zákon nevynucuje.

  Etnická expanze Albánců na půdu, vlastněnou srbským státem anebo srbskými soukromníky musí být za každou cenu zastavena. Všichni Albánci, kteří nemají jugoslávské občanství - to se dá lehce prokázat sčítáním lidu - musejí být propuštěni ze zaměstnání.

  Všichni Albánci, kteři si budou přát se vystěhovat dostanou pasy. Albánci, kteří mají jugoslávské občanství a žijí v zahraničí anebo se účastní separatisteické činnosti musejí být zbaveni svého občanství. Bereme-li v úvahu nynější etnickou distribuci obyvatelstva, (existuje jen několik srbských enkláv na venkově a více než 700 čistě albánských středisek a Srbové ve městech byli téméř úplně potlačeni Albánci), jsme přesvědčeni, že by se kolonizace měla odehrávat organizovaně, zakládáním nových vesnic a osad, malých měst a nových čtvrtí v existujících městech. Taková místa by měla mít uzavřený charakter a vnitřní formu organizace, tzv. lékařské služby, zábavu, kulturní činnost. Tímto způsobem je možné lidi rozdělit podle etnické příslušnosti a přitom by se menšinové srbské obyvatelstvo ve smíšených čtvrtích ve městech stěhovalo postupně do nově vytvořených enkláv, je to návrh, který potřebuje podporu i motivaci.

  Aby byly tyto srbské enklávy ochraňovány, mělo by se tam umístit asi 5 - 10 procent albánského obyvatelstva (výběr distinguovaných rodin a rodin s autoritou). Silnice by měly být stavěny, vždy ve vzdálenosti 1 km v rámci tzv. "terénní konfigurace" - aby byl očištěn široký pás procházející albánskými enklávami a v blízkosti míst jako jsou vojenská kasárna, skladiště, atd. V blízkosti takových silnic musí být půda rozdělena srbským kolonistům. To by vedlo k tomu, že by zřídl počet albánských obyvatel na těchto územích - jeho hustota dosud poskytuje Albáncům bezpečnost.

  Prostřednictvím těchto opatření by vznikly "leopardí skvrny" srbských enkláv, který by rostly a postupně by se zvětšily nad velikost albánských enkláv.

  Dobývání území tímto způsobem je efektivnější než "usazování" jednotlivců do albánských komunit, protože nevznikají majetkové problémy. Srbské enklávy by závisely na státním zásobování a na malém počtu srbských soukromých firem, zatímco albánské oblasti by byly závislé jen na soukromých firmách.

  Dodávky elektřiny a vody pro albánské enklávy mohou být přerušovány, aby byl život Albánců učiněn nesnesitelným. Cílem tohoto všeho musí být nejenom rozdělit albánské obyvatelstvo, ale také je dokonale izolovat. Pokud by srbské obyvatelstvo považovalo albánské enklávy za atraktivní (kvůli soukromým obchodům, kvůli zábavním podnikům, atd.), je možno v albánských enklávách vyvolávat násilné nepokoje.

  Základním předpokladem efektivní kontroly proudu zboží a kapitálu je nutnost zabránit korupci v Kosovu i v Srbsku, protože si musíme uvědomit, že Albánci velmi dobře umějí podvádět a podplácet. Abv nemohly peníze plynout ilegálními cestami, musejí být přísně kontrolovány státním bankovním systémem, často musí zasahovat finanční policie, doprava a silnice musejí být přísně kontrolovány, pozornost musí být věnována významným změnám na trhu.

  Je nutno zavést všechna opatření na ochromení albánského soukromého sektoru trvalým omezením jeho činnosti. To povede k přísné kontrole nad financováním jejich politických stran. Soukromé albánské firmy nesmějí mít styky s firmami v Srbsku, aby nezískal v Srbsku albánský kapitál monopol.

  Prostřednictvím vhodných zákonů a efektivní daňové politiky je možno vybrat velké množství peněz na financování kolonizace.

  Neustálou pozornost je nutno věnovat obchodu s drogami. Pokud bude chycen Albánec při prodeji drog, je nutno toho využít jako záminky pro potrestání velkých albánských skupin. Takové případy by zdiskreditovaly významné albánské osobnosti v očích západního světa. To je pro ně velmi důležitá otázka, protože Albánci už jsou považováni za hlavní světové pašeráky drog.

  Přísná opatření musejí být zavedena proti albánským pašerákům - zejména pašerákům tabáku.

  To vše pravděpodobně povede k vážným sociálním nepokojům, protože většina albánského obyvatelstva se živí pouličním prodejem a pašováním, což nutně vede k růstu trestné činnosti. Avšak použitím silné a výkonné policie je lehké přimět lidi, aby hledali útočiště v zahraničí. Vydávání dokladů od státních úřadů (kromě konfiskace pasů) musí být co nejkomplikovanější, a všichni ti, kteří nebudou mít příslušné doklady, musejí být silně pokutováni.

  Albánci rádi využívají svých kmenových procedur při řešení konfliktů a nenávidí administrativní zásahy v těch oblastech svého života, které považují za důležité. Budeme-li šířit takovéto předpisy, přiměje je to cestovat do zahraničí, a pak budou čelit vážným překážkám na hranici při snaze dostat se zpět.

  Pro srbské enklávy by procedury měly být méně komplikované, ve městech však, kde jsou služby k dispozici celé komunitě, jako ministerstvo vnitra, je nutno zacházet s občany různých národností různým způsobem.

  Tyto procedury bezpochyby povedou k nespokojenosti v albánské komunitě, což povede k činnosti Albánců v různých organizacích, včetně teroristických organizací. Proto musejí činitelé státní bezpečnosti vystupovat jako provokatéři a naléhat na Albánce, aby byly zakládány takové podzemní nebo nepřátelské organizace, případně se stávat šéfy takových skupin.

  Stát musí využívat těchto léček k tomu, aby podnikl nekompromisní akce proti všem takovým podzemním organizacím, které by vedly k mezietnickému napětí a dalšímu narušování paralelního života etnických komunit. K tomuto účelu je zapotřebí zakládat stále více takovýchto skupin. Policie občas některou z nich zlikviduje, ale pak jí dovolí zase se aktivovat a vypadat jako autentická albánská organizace.,

  Pomocí nových zákonů by měly být zakládány albánské politické strany a zároveň musejí být vytvářeny skandály na jejich diskreditaci. To by zdiskreditovalo vedoucí albánské politické představitele v očích domácího i zahraničního veřejného mínění, což je pro Albánce velmi citlivé téma.

  Vynikající osobnosti, které hrají důležitou roli v albánském politickém životě, musejí být eliminovány prostřednictvím skandálů nebo inscenování dopravních nehod, prostřednictvím vražd ze žárlivosti nebo infekcí virem AIDS, když jsou v zahraničí. Jejich infekce by byla objevena na hranicích při cestě zpět a byli by izolováni v karanténě. Prostřednictvím adekvátní propagandy v albánských sdělovacích prostředcích je možno vytvořit umělý obraz nesnesitelně vysokého procenta infikovaných lidí, a toho by se pak využilo jako záminky pro izolaci velkých skupin lidí. Toto by pomohlo vytvořit obraz Albánců jako infikovaného národa.

  Informace a propaganda

  Měli bychom vysílat zvláštní rozhlasové a televizní pořady v albánštině, jejichž cílem by bylo zlikvidovat jejich patriarchální a kmenovou mentalitu nabídkou nejdekadentnějších západních hodnot, které primitivní národy lehce přijímají.

  Srbské enklávy by byly před takovými pořady chráněny především jazykovou bariérou a zároveň zaváděním kabelové televize v nově postavených sídlištích pro Srby.

  Je důležité vytvořit mocnou a účinou propagandistickou mašinérii, která by krmila mezinárodní veřejné mínění, to se už děje. Musí být vytvořena i podzemní publikační činnost, aby neutralizovala kritiku srbského režimu.

  Albáncům musí být odpírána veškerá sociální pomoc, protože ta vede k jejich vysoké porodnosti. Vysoká porodnost u národnostních menšin muslimské víry vedla k velmi vysoké populaci Kosova a Metohije.

  V důsledku toho vzniká demografický přebytek, a tak je nezbytná emigrace Albánců, kterou mohou srbské úřady provádět bez nátlaku. Klíčovým prvkem srbského národního programu je mít třetí a čtvrté dítě. Srbsko má dost prostoru a hospodářských zdrojů na to, aby si poradilo s milióny obyvatel, proto je vzrůst porodnosti důležitý ze všech hledisek.

  Srbské matky, které mají tři, čtyři nebo více dětí, by měly mít právo jít dříve do důchodu, Plánování zvětšování rodin musí být první prioritou pro všechny jednotlivce, rodiny a pro celou společnost. Srbské rodiny s více dětmi musejí dostávat půjčky na stavbu domů i na soukromé podnikání, musejí dostávat byty a další výhody pro výchovu dětí.

  V Kosově a v Metohiji je nutno otevřít vojenské a policejní školy a akademie a další vojenské instituce. Ministerstva musejí umožnit, aby se tam usadily tisíce armádních důstojníků, policistů, státních úředníků a jejich rodin, s infrastrukturou potřebnou pro normální život. Všichni Srbové, kteří si přejí žít v těchto oblastech, musejí dostat zadarmo úrodnou půdu, pozemky na stavbu domů a soukromých podniků. Všichni ti, kteří tam přesunou své podniky a mají alespoň 10 obyvatel, by měli dostat velké výhody, například by měli být na deset let osvobozeni od daní.

  Školství

  Vzdělávací systém ve státních školách musí šířit srbskou, evropsko a světovou kulturu, vyučovacím jazykem musí být srbština. Školy vyučující v menšinových jazycích budou považovány za soukromé a když někdo bude chtít zaměstnání, bude potřebovat potvrzení, že dokončil studium podle státních osnov. Vzdělání musí obsahovat všechny pozitivní srbské hodnoty a struktury. Poté, co byl svržen albánský parastát, srbská univerzita v Prištině učinila radikální změny a je na dobré cestě k dosažení vynikajících výsledků, což přímo určí osud Kosova a Metohije a celého státu.

  Je nutno podporovat nynější ilegální paralelní školský systém Albánců, protože tímto způsobem jim budou uzavřeny všechny dveře pro zaměstnání a pro začlenění do společnosti. Cílem tohoto úsilí musí být rozptýlit albánské obyvatelstvo po celém světě, včetně Makedonie a Albánie. Tato činnost musí být prováděna spolu s různými formami nátlaku a vytváření nejistoty. Všech nástrojů musí být použito, aby se zabránilo albánským separatistům v získávání zaměstnání.

  (...) (Z projevu srbského náměstka ministerského předsedy Vojislava Šešelje, otištěného v časopise Velija Serbija, Bělehrad, 14. října 1995.) (V anglickém překladu zde.)  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|