středa 22. března

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Otázky, které Lidové noviny nezodpověděly:
 • Vyrovná se životní úroveň ČR s Evropskou unií?(Jiří Jírovec) K nadcházejícímu pořadu České televize:
 • Zlatý poklad Republiky československé (Martin D. Brown) Česká televize:
 • Proč vysílá ČT tak málo pořadů s duálním zvukem (Tomáš Pecina)
 • Znovu k pořadu "Naskočíme?" (Petr Jánský) Petr Štěpánek se brání:
 • Volby ještě nezačaly a Pithart už fauluje (Petr Štěpánek)
 • Pod kontrolu patří i novináři (včetně J. Plesla) (Petr Štěpánek)
 • "Urbanovy" dezinformace (Petr Štěpánek) Demografie:
 • Evropa, migrace, stárnutí a přelidnění (Jaroslav Teplý)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Zlatý poklad Republiky československé

  K pořadu, který se bude vysilat v České televizi v neděli 26. března 2000 ve 20 hodin

  Martin D. Brown

  V anglické verzi vyšel tento článek v časopise Central Europe Review.

  Dnes už nemá Česká republika žádné zlaté rezervy. Ceny zlata klesají a většina hlavních evropských mocností prodává své nadbytečné zásoby. Česká národní banka nyní nakoupila za poslední své zlaté rezervy obligace EU (Eurobonds).

  K tomuto prodeji došlo na základě údajně spolehlivé rady od Světové banky a také pro možnosti tvůrčího účetnictví, jaké nabízejí ty obligace EU. Poskytují daleko větší množství možností, jak splnit všechny ty důležité finanční podmínky a  konvergenční kritéria a zajišťují zdravěji vyhlížející hospodářství, než jak by to dokázalo udělat zlato.

  V důsledku toho už nemá Světová rada pro zlato Českou republiku na svých seznamech. Česká republika se nyní octla na seznamech těch zemí, které nemají zlaté rezervy, a z nichž je většina charakterizována přízviskem "rozvojové země". Tyto státní zlaté rezervy vznikly poprvé během první Československé republiky (1918 - 1938) a byly udržovány během dramatických událostí "extrémního století" (jak ho charakterizoval historik Eric Hobsbawm). Teď už přestaly existovat.

  Pozoruhodnou a složitou historii těchto bývalých zlatých rezerv líčí dokumentární film České televize "Zlatý poklad", který vyrobili Martin Skyba a Anděla Špindlerová a který se bude vysílat na ČT 2 v neděli 26. března. Film popisuje, jak byly tyto rezervy vytvořeny, ukradeny a pak navráceny, během jejich šedesátileté historie, než byly nakonec prodány. Sám jsem přispěl ke vzniku tohoto filmu svým studiem v britských státních archivech Public Records Office, týkajícím se role britské vlády při původní krádeži tohoto zlata.

  Větší než zlato

  Celá tato záležitost je zajímavá právě proto, že tyto rezervy měly daleko větší hodnotu než pouze čistě finanční. Byly pojítkem s minulou středoevropskou a historií a s předchozími inkarnacemi České republiky, pojítkem, který vedl od likvidace "nové Evropy" v roce 1939 přes celou dobu války k poválečné bipolární konfrontaci až po dnešní "nový světový pořádek".

  Zvláštní na těchto zlatých rezervách bylo to, že vznikly tak, že čeští občané posílali vládě příspěvky. Mnoho lidí mělo k těmto penězům emocionální vztah, na rozdíl například od pocitů Britů či Francouzů vůči svým vlastním zlatým rezervám.

  Pod vedením prvního, kontroverzního prvorepublikového ministra financí dr. Aloise Rašína vznikly tyto rezervy prostřednictvím celonárodních sbírek v letech 1919-1924. Zlaté rezervy nového Československa byly financovány veřejnou sbírkou občanů, obdobně jako bylo postaveno pražské Národní divadlo na základě dvou veřejných občanských sbírek.

  Ať byly nedostatky a neúspěchy meziválečné československé demokracie jakékoliv, stát byl úspěchem po finanční stránce. Součinnost průmyslového dědictví z doby rakousko-uherského mocnářství, spolehlivé cenné papíry a intenzivní obchod se zbraněmi znamenal, že Československo přežilo hospodářskou krizi začátku třicátých let lépe než většina zemí. V roce 1919 neměl stát v podstatě žádné rezervy, v roce 1926 měla nově založená Československá národní banka čtyřicet tun finančního zlata a před rozkladem československého státu v září 1938 bylo na československých kontech 94 tun zlata.

  Všechno to se mělo změnit s mnichovskou dohodou, stejně jako se měl změnit osud zlata.

  Našetřeno pro horší dobu

  Během třicátých let přesunovala československá vláda tajně zlato do zahraničí vzhledem k rostoucí hrozbě nacistického Německa. Uložila většinu tohoto zlata do Bank of International Settlements (BIS) v Basileji a do dalších západních bank. Banka BIS byla založena v lednu 1930, aby ulehčila mezinárodní transfery financí. Měla být zcela nezávislá, aby se odpolitizovaly pokračující platby reparací a splácení půjček.

  Zdálo se, že je to spolehlivé místo, kde budou tyto rezervy uchráněny, avšak ze zpětného pohledu je zjevné, že to vypovídá daleko více o pochybné víře československého prezidenta Edvarda Beneše v nedotknutelnost mezinárodních institucí v meziválečném období, než o samotné spolehlivosti banky BIS. Benešova víra byla samozřejmě pošetilá, protože se posléze ukázalo, že se tyto mezinárodní instituce podřizují vůli "velmocí" a nikoliv mezinárodnímu právu.

  Plenění československých zlatých rezerv začalo jako součást mnichovské dohody ze září 1938, v jejímž rámci mělo Československo poskytnout 14,5 tun finančního zlata jako krytí pro měnu, kolující v tzv. "sudetských" oblastech. Ale vzhledem k tomu, co se stalo se zbytkem těchto rezerv, je zajívamý zejména druhý "finanční Mnichov" z března 1939.

  Nikdy nemůže být tak špatně, aby nemohl být hůře

  Od října 1938 existovala druhá Česko-slovenská republika s pomlčkou jen krátce, do 15. března 1939, kdy na "pozvání" prezidenta Emila Háchy vstoupily do země jednotky wehrmachtu. S nimi přicestoval dr. Friedrich Mueller, zvláštní komisař německé Říšské banky, jehož kroky ho hled vedly do Národní banky pro Čechy a Moravu v Praze.

  Tam požadoval s revolverem v ruce, aby ředitelé banky podepsali dopisy, požadující, aby bylo převedeno 23 tun zlata z českého konta BIS u Anglické banky v Londýně na jiné tamější konto BIS. Anglická banka tuto žádost promptně splnila. (1)

  Když tuto skutečnost opožděně objevil britský tisk a když se o tom debatovalo v květnu a v červnu 1939 v britské Dolní sněmovně (2), zavládlo všeobecné rozhořčení, a byla vznesena mnohá obvinění, zejména, že byl na bezmocném českém obyvatelstvu spáchán druhý, "finanční Mnichov". Jeden poslanec, Winston Churchill, se o této věci argumentoval zvlášť důrazně, že touto transakcí získali Němci obrovské miliony na vedení války.

  Avšak skutečnost za touto transakcí byla trochu složitější - nešlo o pouhou nekompetenci.

  Lidé se často chybně domnívají, že Britové, zejména britská vláda neměla Čechy ráda, a že to vysvětluje chování Londýna v době Mnichova a v březnu 1939. To je příliš velké zjednodušení, neboť se zakládá na chybném předpokladu, že ve třicátých letech britská politická elita trávila určité množství času přemýšlením o Československu. Nebylo tomu tak.

  Je pravda, že někteří známí lidé se snažili vystupovat proti Čechům a to, že měl Beneš styky s Quai d'Orsay a se Společností národů znamenalo, že měl v Londýně jen málo přátel. Ale všeobecné pocity vůči Československu byly v Británii víceméně neutrální, zejména ve srovnání s postojem britské vlády vůči Německu nebo Francii.

  Ztracená země zlata a zbraní

  Avšak tento postoj se začal měnit po Mnichovu. Tehdy se také začala měnit předmnichovská politiky Nevilla Chamberlaina, který do té doby pomíjel ministerstvo zahraničních věcí. Kromě toho tehdy začalo docházet britské vládě, že okleštěné Česko-slovensko bude pro Třetí říši obrovskou hodnotou.

  V roce 1935 bylo Československo největším výrobcem a vývozcem zbraní na světě. V obrovské továrně Škoda v Plzni a ve zbrojovce Brno se vyrábělo daleko větší množství tanků, lehkých zbraní a dalšího vojenského vybavení, než kolik se jich vyrábělo v Británii. Zdá se nyní stále pravděpodobnější, že právě tyto zbrojovky chtěl Hitler získat v březnu 1939 a britská vláda si to uvědomila pozdě.

  Když později napadly německé armády Polsko, Francii a Rusko, často to bylo v českých tancích, s českými zbraněmi a s českou municí. Toto bylo skutečně ničivé dědictví Mnichova a mnichovanství, nikoliv mýtická víra, že je nepřípustné vyjednávat s diktátory, o čemž jsme byli přesvědčování, mýtická víra, kterou Západ znovu vytáhl loni na Balkáně.

  V březnu 1939 byla už politika britské vlády jiná. I když bylo mnoha lidem v britské vládě jasné, že je osud Česko-Slovenska zpečetěn, zejména protože ochranu jeho hranic mnichovští signatáři nikdy neratifikovali, nechtěli dovolit, aby padlo české zlato do německých rukou.

  To, že bylo zlato převedeno, jak potvrzují archivy (3), nebylo důsledkem toho, že by Britové neměli Čechy rádi anebo že by byli nekompetentní, ale proto, že převládlo upřímné přesvědčení, že neexistuje možnost, jak by britská vláda mohla transferu zlata zabránit. Konec konců, BIS byla nepolitická organizace, vytvořená specificky proto, aby do její činnosti nemohly zasahovat národní vlády. To byl argument, který později nespokojeně přijala československá vláda v exilu. (4)

  Je ironické, že tím, že Británie trvala na nezávislosti BIS (přestože o půl roku předtím netrvala na nezávislosti Československa), umožnila přesun tohoto zlata na jiné konto BIS a tedy do Německa.

  Avšak Británie podnikla rychlé kroky, aby zachránila jiný česko-slovenský kapitál ve Spojeném království. Konta a kapitál v hodnotě několika milionů liber byla okamžitě zmrazena a nakonec poskytnuta českým a slovenským exulantům, kteří během války přišli do Británie. Z toho bylo 25. října 1940 zpětně poskytnuto asi sedm milionů liber Británii, v době, kdy byla tato země v podstatě ve stavu bankrotu. Oplátkou za to pomohli Britové financovat činnost české exilové vlády a československou nezávislou brigádu a letectvo v Británii.

  Vítězi...

  Ale tím to všechno neskončilo. Celkem se zmocnilo nacistické Německo za války 45 tun zlata z Československa a návrat tohoto zlata byl těsně spojen se začátky studené války. V důsledku překáže, které vytvořily tajné Trojstranné komisi pro zlato britská a americká delegace v září 1946, (5), návrat československého zlata byl zdržen až do roku 1982.

  Důvody pro toto zdržení byly převážně politické. Americká armáda objevila v roce 1945 většinu zlata, odcizeného Německem, v dolech Kaiserode ve městě Merkers. (podrobnosti zde) Prostřednictvím Trojstranné komise pro zlato mělo dostat patnáct evropských ústředních bank dvě třetiny nacisty ukradeného finančního zlata. Do roku 1958 bylo zlato vráceno většině západních zemí. Polsko muselo čekat do roku 1976, Albánie do roku 1996.

  Situace s Československem byla koncem čtyřicátých let složitější, protože se Československo brzo dostalo ohledně celé řady finančních otázek do sporu se Spojenými státy a s Británii. Spory se soustřeďovaly na reparace americkým majitelům v souvislosti s československým znárodňováním a na britské nároky ohledně půjčky, kterou Británie poskytla v roce 1938 Československu, aby ho odškodnila za Mnichov. Británie později použila těchto peněz k odškodnění různých jednotlivců a organizace za ztráty, které utrpěly v důsledku německé okupace a zbytek půjčky plus úroky nyníá vázal návrat československého zlata.

  Tyto spory vážně poškodily anglo-americko-československé vztahy v době, kdy to bylo pro Československo velmi nevýhodné, (6) a to pomohlo vytvořit na Západě dojem, že je Československo v sovětském táboře už dávno před komunistickým převratem v únoru 1948.

  Během šedesátých a sedmdesátých let využívaly všechny strany zlatého problému jako nástroje propagandy. Nakonec v roce 1982 dala československá vláda najevo, že splní britské požadavky, a 18,5 tun zlata bylo tajně dopraveno z Curychu do Prahy. Je otázka, zda byla tato československá kapitulace důsledkem skutečnosti, že se tou dobou začaly finanční problémy východní Evropy zhoršovat. Trojstranná komise pro zlato byla s konečnou platností zrušena v září 1998.

  Ani deset let po pádu komunismu nedospěla historie zlata ještě k závěru. V důsledku "sametového rozvodu" nyní vydírá Česká republika Slovensko tím, že mu nechce poskytnout asi šest tun zlata, dokud Slovensko České republice nezaplatí všechny dluhy. Stále se vyšetřuje, co dělalo za války s odcizeným zlatem Švýcarsko, stejně jako Británie a Amerika.

  Zřejmě ještě uplyne několik let, než bude napsána definitivní, konečná historie zlata bývalého Československa.

  Odkazy:

  Public Records Office, Kew, nacistické zlato
  http://www.pro.gov. uk/popularhistory/nazigold.htm

  Internetové stránky britské vlády, zabývající se válečnou konfiskací nepřátelského majetku
  http://enemyproperty.gov.uk/

  Konference o nacistickém zlatě, Londýn, prosinec 1997
  http://193.114.50.5 /events/nazigold/speeches.html

  Americké ministerstvo zahraničních věcí o Trojstranné komisi pro zlato
  http://www.state.gov/www/regions/eur/tripartite_gold_commission.html

  Bibliografie National Archives and Records Administration o nacistickém zlatě
  http://www.nara.go v/research/assets/bib/ngold.html

  Otázky mezinárodního práva vztahující se k nacistickému zlatu s odkazy
  http://www.lib.uchica go.edu/~llou/nazigold.html


  Poznámky:

  Kliknete-li na  ^, vrátíte se na původní místo v textu.

  1. Podrobněji je to popsáno v článku od Kubů, E, "Czechoslovak gold reserves and their surrender to Nazi Germany", in Nazi Gold The London Conference 2-4 December 1997, The Stationary Office, 1998, pp 245-248, český překlad jeho londýnské přednášky je v Britských listech z 8. prosince 1997 zde. ^
  2. Viz britské parlamentní debaty, Hansard Parliamentary Debates, Fifth Series, Volumes 347 & 348, H M Stationary Office, 1939. ^
  3. Viz například diskuse obsažené v FO 371 22895, Public Records Office Kew. ^
  4. Táborský, E, The Czechoslovak Cause, H F & G Witherby Ltd, 1944, pp. 60-61. ^
  5. Viz Historians, LRD, Nazi Gold: Information from the British Archives: Part II : Monetary gold, non-monetary gold and the Tripartite Gold Commission, FCO, No 12, May 1997, pp 11-25. Dokument je možno stáhnout na http://www.fco.gov.uk/ news/keythemepage.asp?30 Viz též stránky amerického ministerstva zahraničních věcí o Trojstranné komisi pro zlato http://www.state.gov/www/regions/eur/tripartite_gold_commission.html ^
  6. Další informace o tom, jak přispěly tyto finanční kontroverze v letech 1947 - 1948 k rozkladu československo - západních vztahů, viz Brown, M D, "Historical amnesia and post-Cold War attitudes in the Czech Republic: A reappraisal in the light of new archival research", in The Masaryk Journal, Vol 3, Issue 1, January 2000. ^


  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|