pondělí 25. září

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z  poslední doby Kdo v ČR vlastní komerční televize, Radu pro vysílání nezajímá?
 • Rada promluvila, neřekla nic (Tomáš Pecina) Dokument: Dopis od RRTV:
 • Rada pro rozhlasové a televizní vysílání odpovídá Britským listům: Zveřejnili jste nepravdivá fakta Zasedání MMF a Světové banky:
 • Antikapitalistické protesty zastaveny na hranicích (Observer) Prohlášení Ya Basta!
 • Bílé kombinézy přijíždějí do Prahy ozbrojeny! Věda a zdraví:
 • Zázračný lék - aspirin: Bylo objeveno, že aspirin může být lékem i pro rakovinu prostaty Psychologie a školství:
 • Úspěch v dospělosti silně závisí na množství sebevědomí v dětství Dokument:
 • Záznam z jednání o tom, jak byl Petr Cibulka povolán na Úřad Oznámení:
 • Program veřejného diskusního fóra a videofestivalu "Jiná zpráva" v pondělí 25. září (CEE Bankwatch Network, Milostivé léto a Přátelé Země) Tisková konference v pondělí v 11 hodin:
 • Program veřejného diskusního fóra a videofestivalu "Jiná zpráva" v pondělí 25. září  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Rada pro rozhlasové a televizní vysílání odpovídá Britským listům

  ÚŘAD RADY ČESKÉ REPUBLIKY
  pro rozhlasové a televizní vysílání

  Pan
  Tomáš Pecina

  V Praze dne: 13. 9. 2000

  Věc: žádost o informace

  Vážený pane,

  dne 14. září 2000 jste v Britských listech uveřejnil nepravdivá fakta vztahující se k odpovědi Rady ČR pro rozhlasové a televizní vysílání na Vaše dotazy, doručené Radě Vaším dopisem 15. srpna 2000. Tyto nepravdivé informace jste navíc komentoval způsobem, který uvádí veřejnost v omyl, a snažíte se navodit dojem, že Rada neplní povinnosti, vyplývající ze zákona o svobodném přístupu k informacím.

  V Britských listech dne 14. září 2000 uvádíte: "Rada je mylně informována, lhůta je v tomto případě patnáct dnů a lze ji prodloužit v závažných případech nejvýš o dalších deset..."

  Zákon č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím, uvádí v § 20 odst. 3): Lhůty pro poskytnutí informace /dle § 14 odst. 3 písm. c)/ a příp. prodloužení této lhůty /dle § 14 odst. 5/ se v prvních 12 měsících od účinnosti zákona prodlužují na dvojnásobek, a dalších 12 měsíců se prodlužují na polovinu. Zákon č. 106/99 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2000. Lhůta pro poskytnutí informace na základě podání přijatého 15. srpna 2000 je tedy 30 (třicet) dnů.

  V Britských listech dne 14. září dále uvádíte: "...nicméně počkali jsme celých 30 dnů - ovšem marně." K tomu uvádíme, že Váš dopis nám byl doručen 15. srpna 2000. Třicetidenní lhůta uplyne 15. září 2000 (přesněji 14. září 2000, protože srpen má 31 dnů-pozn. TP).

  Konstatujeme, že ve Vašem článku v Britských listech dne 14. září 2000 bylo uveřejněno sdělení obsahující skutkové tvrzení, které se dotýká jména a dobré pověsti Rady ČR pro rozhlasové a televizní vysílání.

  K Vašemu dopisu ze dne 15.8.2000 (došlé čj. 2509), ve kterém nás žádáte o poskytnutí informací, uvádíme následující:

  Rada ČR pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") v souladu s článkem 2 odst. 3 Ústavního zákona č. 1/1993 Sb., dle zákona č. 103/92 Sb., o Radě ČR pro rozhlasové a televizní vysílání, vykonává ve stanoveném rozsahu státní správu v oblasti vysílání a dohlíží na dodržování právních předpisů upravujících rozhlasové a televizní vysílání, a to zejména zákona č. 468/91 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání. Do působnosti Rady náleží mimo jiné vést evidenci licencí, které udělila, a jejich změn a pravidelně uveřejňovat přehled udělených licencí a jejich změn. Dále je Rada povinna předkládat Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR zprávu o stavu vysílání a o své činnosti. Zprávy Rady předkládané dle tohoto zákona, které jsou za léta 1997, 1998 a 1999 dostupné mimo jiné na www. stránkách Rady www.rrtv.cz, obsahují v plném rozsahu přehled udělených licencí a jejich změn.

  K otázkám vztahujícím se k osobám, které jsou společníky ve společnostech provozovatelů vysílání, dovolte nejprve uvést některá ustanovení výše uvedených zákonů.

  O udělení licence k provozování vysílání rozhoduje Rada na základě žádosti provozovatele. § 11 zákona č. 468/91 Sb., stanoví, které údaje musí žádost obsahovat. Je-li žadatelem právnická osoba, z hlediska složení společnosti žadatele musí žádost obsahovat pouze název, sídlo a právní formu právnické osoby a jméno osoby oprávněné za ni jednat, doklady o výši základního jmění, vkladu jednotlivých společníků, výši jejich obchodního podílu, společenskou nebo zakladatelskou smlouvu, stanovy a seznam akcionářů. Vámi uváděný termín "konečný vlastník" žádný ze zákonů upravujících rozhlasové a televizní vysílání v platném znění bohužel neobsahuje.

  Podle § 14 odst. 1 zákona č. 468/91 Sb., je provozovatel s licencí povinen požádat předem Radu o souhlas se změnou týkající se údajů uvedených v žádosti o licenci (§ 11, viz výše). Doklady o změnách schválených Radou je provozovatel povinen předložit Radě do 30 dnů od provedení těchto změn. V případě změn, které se zapisují do obchodního rejstříku, je provozovatel povinen předložit Radě výpis z obchodního rejstříku do 30 dnů ode dne zapsání změn v obchodním rejstříku.

  Obdobně je tomu i u provozovatelů s registrací. Přihláška k registraci musí podle § 16 odst. 2 písm. e) cit. zákona obsahovat u právnických osob pouze údaje o vkladech jednotlivých společníků a výši základního jmění. Podle § 18 odst. 6 cit. zák. je provozovatel s registrací povinen oznamovat Radě každou změnu v údajích obsažených v přihlášce. Změna může být provedena až poté, co ji Rada zaregistrovala.

  Z uvedeného vyplývá, že mění-li se společník provozovatele s licencí, může se tak stát jedině se souhlasem Rady (v případě provozovatele s registrací až po zaregistrování změny Radou). Citovaný zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání však nestanoví další omezení ve vlastnických strukturách společníka společnosti, která je provozovatelem s licencí/registrací, a na takové změny není potřeba souhlas/zaregistrování změny od Rady.

  K Vaší otázce uvedené pod č. 1) uvádíme následující tabulku s údaji o společnících, výši vkladů a obchodních podílů společnosti CET 21, spol. s r. o. dle aktuálního výpisu z obchodního rejstříku:

  Společník Vklad: Obch. podíl:
  PhDr. Vladimír Železný 27.000,- 60,00 %
  prof. Josef Alan 26.000,- 8,33 %
  Mgr. Vlastimil Venclík 54.000,- 8,34 %
  MUDr. Peter Hunčík 26.000,- 4,16 %
  Mgr. Peter Kršák 27.000,- 16,67 %
  CEDC Management Services GmbH 20.000,- 1,25 %
  Česká spořitelna, a. s. 20.000,- 1,25 %
  Základní jmění 200.000,- 100,00 %

  Rada na svém 25. zasedání dne 21. 12. 1999 na základě žádosti provozovatele o souhlas Rady předem rozhodla podle § 14 v zákonné lhůtě o změně udělené licence CET 21, spol. s r. o. a schválila změnu spočívající v navýšení základního jmění z 200.000,- Kč na 10.200.000,- Kč, v přistoupení nových společníků MEF Media, a. s. a Edikon, a. s. a ve změně podílů a vkladů společníků (viz např. tisková zpráva Rady z 21. 12. 1999, podrobně pak Zpráva Rady ČR pro rozhlasové a televizní vysílání za rok 1999, str. 44 a další).

  K Vaší otázce uvedené pod č. 2) uvádíme, že jediným společníkem provozovatele FTV PREMIÉRA, spol. s r. o. je společnost DOMEANA, spol. s r. o., jejímž jediným společníkem je GES Holding, akciová společnost. I tuto změnu Rada výše uvedeným postupem na základě žádosti provozovatele schválila dne 17. 8. 1999 (podrobně popsáno ve Zprávě Rady ČR pro rozhlasové a televizní vysílání za rok 1999, str. 53 a další).

  K Vaší otázce uvedené pod č. 3) uvádíme, že provozovatelem lokálního televizního vysílání s licencí v Hradci Králové a v Praze je Martin Kindernay jakožto fyzická osoba. Tato licence jej dle závazných licenčních podmínek opravňuje ve stanovených časech k vysílání původního programu v Hradci Králové a v Praze a ve stanovených časech k současnému a úplnému šíření programu TV 3 cz provozovatele s registrací GALAXIA, a. s. Provozovatelem s registrací k provozování televizního vysílání prostřednictvím satelitu a televizních kabelových rozvodů je společnost GALAXIA, a. s. Rada dne 22. 2. 2000 dle § 17 schválila změnu názvu společnosti na TV 3, a. s. Jediným akcionářem je Česká mediální společnost, a. s. dle souhlasu Rady na 8. zasedání dne 4. 4. 2000 na základě žádosti provozovatele.

  S pozdravem

  PhDr. Helena Havlíková
  vedoucí Úřadu Rady ČR pro rozhlasové a televizní vysílání


  Poznámka TP: Omlouváme se Radě, pokud jsme ji podezřívali, že nám včas neodpověděla (a zároveň adresujeme několik výroků "dotýkajících se jména a dobré pověsti" České poště a její doručovatelce, která - bohužel, zdaleka ne poprvé - opomněla zásilku doručit a neobtěžovala se ani s vyplňováním oznámení).  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|