Britské listy


středa 31. ledna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Společnost:
 • Proč kapitalismus nefunguje na Východě? Viníkem jsou špatné zákony (rozhovor s Hernandem de Soto) Česká televize:
 • Žádost o informace: Za jakých finančních okolností funguje v ČT organizace Člověk v tísni? (Tomáš Pecina) Společnost:
 • "Krást je správné a normální." (?) (Jan Kyncl) Bytová otázka:
 • Byty, předsudky a co dál… (František Roček) Česká politika:
 • Jiří Lobkowicz - lev ve světě financí - byl v dozorčí Radě IPB (Miloslav Navrátil) Česká televize
 • Česká televize je mrtvá (Petr Štěpánek, RRTV)
 • Proč policie ČR nezasáhla proti televizním vzbouřencům? "Nebyl pro to zákonný důvod." (Jindřich Dvořák) Sčítání lidu:
 • O tom, jak jedno sčítání lidu bylo problematické už v minulosti (Jindra Vavruška) Oznámení:
 • 8. března v 15 hodin se na náměstí Míru bude konat demonstrace proti diskriminaci žen  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • O tom, jak jedno sčítání lidu bylo problematické už v minulosti

  Jindra Vavruška

  O jednom problematickém sčítání lidu hovoří například tato zpráva (kráceno):

  "Hospodin znovu vzplanul proti Izraeli hněvem a podnítil [izraelského krále] Davida proti nim: 'Jdi, sečti Izraele a Judu!' Král poručil Jóabovi, veliteli vojska, který byl s ním: 'Objedi všechny izraelské kmeny od Danu až k Beer-šebě. Spočítejte lid, chci znát počet lidu.'

  Jóab králi namítl: 'Nechť Hospodin, tvůj Bůh, zvětší lid jak chce, třeba stokrát. Kéž na vlastní oči to král, můj pán, vidí. Ale proč král, můj pán, o to tak stojí?'"

  Skutečné motivy krále Davida zpráva bohužel neprozrazuje. Následuje stručný popis jak to provedli. Když sčítání skončilo...

  "Ale potom měl David výčitky svědomí, že dal lid sečíst.

  David volal k Hospodinu: 'Velmi jsem zhřešil, že jsem to učinil. Nyní Hospodine, sejmi prosím ze svého služebníka vinu; počínal jsem si jako velký pomatenec.'"

  Ústy svého proroka dostal na vybranou: "Má na tebe dolehnout sedm let hladu v tvé zemi? Nebo chceš tři měsíce utíkat před svými protivníky, kteří tě budou pronásledovat? Anebo má řádit ve tvé zemi po tři dny mor? Nuže tedy rozvaž, co mám vyřídit tomu, který mě poslal?"

  Král David nakonec zvolil mor. "I pomřelo z lidu od Danu až Beer-šebě sedmdesát tisíc mužů." Ostatní zřejmě nepočítali.

  Doufejme, že nic horšího než třídenní mor nás po tomto sčítání nepotká. Bojím se ale, že vydat neznámým lidem všanc podrobnosti o své rodině bude mnohem horší.

  Ze zahraničních zdrojů. Poprvé uveřejněno několik set let př.n.l. Český překlad Ekumenická komise pro Starý zákon 1961-1984.


  Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|