Britské listy


pondělí 7. května

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Železný a jeho spojenci útočí?
 • Jak jsem se stal zlodějem na stránkách deníku Super (Fabiano Golgo)
 • Deníku Super: uveďte zkreslené informace o mé osobě na pravou míru (Fabiano Golgo) Cizinecká policie v České republice a lidská práva:
 • Dvaadvacetiletý Iráčan Majid W. Majed: žiju v ČR už devět let, teď mi české úřady neprodloužily povolení k pobytu, čeká mě v Iráku smrt? (Jan Čulík, Tomáš Pecina) Přistěhovalci:
 • Dostaneme se do Británie stůj co stůj (Observer) Londýnské protiglobalizační demonstrace:
 • Demonstranti si stěžují, že londýnská policie na 1. máje porušila zákon
 • Londýnské antiglobalizační protesty: špatný den pro demokracii (Noreena Hertz, Observer) Novinářské výboje pánů Rejžka a Rychlíka:
 • Suď, budeš taky souzen (Vladimír Bernard) Nese Jiřina Bohdalová část viny za komunismus?
 • Fíkový list - sláva, peníze, moc (Michal Rusek) Reakce:
 • Brazilský hajzl, na kterého platí jen marxleninský gulag." Ale ono je to všechno jinak, pane Novotný (Štěpán Kotrba) Česká politika:
 • Zbavme mocné moci? (Martin Stín)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Deníku Super: uveďte zkreslené informace o mé osobě na pravou míru

  Fabiano Golgo

  e-Media, a. s.
  Na strži 40
  140 29 Praha 4

  V Praze dne 6. května 2001

  Věc: žádost o uveřejnění odpovědi

  Dne 5. května 2001 uveřejnil deník Super, který vydává Vaše společnost, na straně 6 v článku nazvaném “Po brazilském novináři jde policie” skutková tvrzení, která se dotýkají mé občanské cti a lidské důstojnosti a mého soukromí.

  V článku uvádíte, že mne “vyšetřuje policie”, že jsem “měl ukrást některé vybavení z bytu”, kde jsem byl “v podnájmu”. Dále jste napsali, že mne “policie objevila”, že jsem si “v roce 1998 pronajal na Smíchově zařízený byt”. Uvádíte také, že jsem smlouvu s majitelem bytu “loni vypověděl a odstěhoval se”, zatímco zcela nelogicky v následující větě tvrdíte, že údajné policejní pátrání trvalo “dva roky, neboť nikdo nevěděl, kam se novinář poděl.” V závěru článku je napsáno, že jsem se “až 23. března sám dostavil na místní oddělení policie”, kde mne “vyslechli” a odkud byl jsem “posléze propuštěn”.

  Odhlédneme-li od tristní logiky autora článku, který v jedné větě tvrdí, že jsem se měl údajně dopustit trestného činu loni (tedy v roce 2000), avšak v pokračování článku píše, že po mé osobě policie pátrá již dva roky (v rámci prevence trestné činnosti začala zřejmě podle autora článku policie pátrat předem), který dále uvádí, že nikdo nevěděl, kam jsem se poděl, zatímco jsem se na policii dostavil sám a po celou dobu vycházely mé články v tisku, a který zřejmě zatím nepřišel do styku s překladatelstvím a tlumočením, které mi umožňuje, abych své články psal ve svém rodném jazyce a poté je nechal překládat do vytříbené češtiny (jež je pro Váš deník zatím nedostižnou metou). k tvrzením uveřejněným ve Vašem deníku, uvádím následující:

  Je sice pravda, že jsem si v lednu 1998 pronajal na Smíchově nemovitost; nejednalo se však o nájem bytu, ale celého třípatrového domu (rodinné vily), a to nikoliv do podnájmu, ale jako nájemce, což je zásadní právní rozdíl autorem článku nepostřehnutý. Tuto nemovitost jsem užíval pouze několik měsíců, neboť majitel nemovitosti zahájil v rozporu s uzavřenou smlouvou na nemovitosti stavební práce, které způsobily, že ji nebylo možné užívat smluveným způsobem. V průběhu těchto stavebních prací se v nemovitosti bez mého souhlasu a někdy i bez mého vědomí pohybovala celá řada osob, které předmětné stavební práce prováděly a kterým majitel nemovitosti umožnil se volně v celém domě pohybovat. Krátce před ukončením nájemního vztahu se do nemovitosti v rozporu s nájemní smlouvou nastěhoval samotný pronajímatel, což mne přimělo k definitivnímu rozhodnutí nájemní vztah ukončit.

  Žádné věci, které by nebyly v mém osobní vlastnictví, jsem z uvedené nemovitosti neodstěhoval a ani jsem s žádnými takovými věcmi jinak nedisponoval.

  Není pravda, že mne objevila Policie České republiky (PČR), neboť jsem se na místní oddělení PČR dostavil dobrovolně ihned poté, co jsem se dověděl, že je po mně žádá podání vysvětlení a po telefonické domluvě s policejním orgánem. Není pravda, že bych byl vyšetřován, neboť policejní orgán se mnou provedl pouze standartní úkon - podání vysvětlení, který musí podstoupit každá, i bezdůvodně a křivě obviněná osoba, a nikoliv výslech, jak uvádí Váš deník v citovaném článku. Není také pravda, že jsem byl propuštěn. Nebyl jsem totiž zadržen, a tak k žádnému propuštění nemohlo dojít. Opětovně zdůrazňuji, že jsem se na místní oddělení PČR dostavil zcela dobrovolně a že po provedení standartního policejního úkonu jsem bez provedení jakýchkoliv formalit ze strany policejního orgánu budovu policie zcela dobrovolně opustil, a to zhruba po třech hodinách.

  Aniž by chtěl spekulovat o pozadí uveřejnění předmětného článku, je zcela zjevné, že jeho cílem je poškodit mou osobu, a to záměrným a zlovolným strukturováním zcela nepravdivých informací a matoucích polopravd, které mne ve svém celkovém vyznění zobrazují jako údajného pachatele trestného činu.

  Výše uvedená nepravdivá, neúplná a jinak pravdu zkreslující tvrzení se dotýkají mé občanské cti a lidské důstojnosti a mého soukomí v takové intenzitě, že jsou schopna mi způsobit vážnou újmu ohrožením mé vážnosti u spoluobčanů, poškodit mne v zaměstnání a narušit mé osobní a rodinné vztahy tak, jak stanoví § 206 tr. zák.

  Vzhledem k výše uvedenému Vás proto žádám podle § 12 a násl. zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů, o uveřejnění této mé odpovědi na předmětný článek, a to ve lhůtě stanovené v § 13 odst. 2 citovaného zákona:

  V lednu roku 1998 jsem si pronajal nemovitost (rodinnou vilu) na pražském Smíchově. Nájem jsem ukončil po několika měsících, a to z důvodu nemožnosti užívat dům způsobem sjednaným ve smlouvě a dále proto, že po dobu nájmu umožňoval pronajímatel do nemovitosti přístup cizím osobám bez mého souhlasu a vědomí. Dne 28. března 2001 jsem se dobrovolně dostavil na místní oddělení Policie České republiky Praha - Smíchov, abych podal vysvětlení ve věci obvinění z odcizení movitých věcí z majetku majitele nemovitosti.

  Není proto pravda, že jsem si v roce 1998 podnajal byt, ze kterého jsem se odstěhoval v roce 2000. Dále není pravda, že mne objevila policie a že jsem byl policejním orgánem vyslechnut dne 23. března 2001 a posléze propuštěn, neboť se mnou nebyl proveden výslech a ani úkon, který je možné nazvat propuštěním.

  Nespáchal jsem žádný trestný čin, a tedy ani trestný čin, ze kterého mne obvinil majitel nemovitosti, kterou jsem v roce 1998 krátce užíval.

  Fabiano Roberto de Freitas Golgo

  Upozorňuji Vás, že v předmětném článku jste užili fotografii zhotovenou v roce 2000 panem Timothy McCajor Hall. Autor fotografie Vám neudělil právo toto své dílo užít způsobem jeho sdělování veřejnosti (navíc ještě formou nekvalitní rozmnoženiny snižují hodnotu autorského díla) a hodlá se proti postupu Vaší společnosti, která svým protizákonným jednáním porušila § 12 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění, bránit právní cestou, a to včetně případného prošetření, zda tímto vysoce společensky nebezpečným jednáním nedošlo případně ke spáchání trestného činu porušování autorského práva podle § 152 tr. zák.

  Dále Vás uvědomuji o tom, že další dvě osoby, které jsou se mnou na předmětné fotografii zobrazeny, považují postup Vámi vydávaného deníku za jednání, které naplňuje znaky nezákonného zásahu do soukromí fyzické osoby, a je proto v rozporu s § 12 odst. 1 a 3 o. z., proti čemuž se hodlají ohradit dostupnými právními prostředky.

  Žádám Vás proto vzhledem ke všemu výše uvedenému, abyste se nadále zdrželi neoprávněných zásahů do občanské cti, lidské důstojnosti a soukromí jak mého, tak obou osob zobrazených na fotografii a abyste nadále upustili od porušování autorského práva pana Timothy McCajor Hall.

  Závěrem se pouze pozastavuji nad zcela neobvyklým přístupem autora předmětného článku, který se ani nepokusil mne před jeho uveřejněním oslovit a požádat mne o vyjádření. Tak neprofesionální chování bych totiž nečekal ani od redaktora nekvalitního bulvárního periodika.

  S pozdravem

  Fabiano Roberto de Freitas Golgo

  na vědomí:

  k rukám šéfredaktora deníku Super


  Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|