Britské listy


čtvrtek 26. července

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Britské čachrování s právem na azyl:
 • Věrolomný Albion a porcelánová mušle: Zavede-li Británie pro Čechy víza, žadatelé o azyl vůbec víza mít nemusejí! (Václav Pinkava) Ekonomika a neblahý vliv Spojených států:
 • Svět se propadá do hospodářské recese
 • Šíří se globální recese: 45 000 lidí přišlo v minulých dnech o zaměstnání Nová globální analýza Amnesty International:
 • Kde je rasismus, nemůže být spravedlnost Z nové globální zprávy Amnesty International "Rasismus a policejní a soudní praxe":
 • Rasismus a útlak etnických menšin ve Velké Británii
 • Kate Gilmore, ředitelka AI: "Boj proti rasismu musí být stejně vážný v Británii jako v Turecku" Britská imigrační praxe:
 • Laureát Nobelovy ceny si stěžuje na šikanování od britských imigračních úředníků Reakce na články Fabiana Golga o Češích v Chorvatsku:
 • Češi jsou chudí (Josef Ladra)
 • Čeští burani (Juliana) Reakce:
 • Demokracie se musejí před přistěhovalci bránit (Pavel Pitel, český imigrační úředník v Indii) Postscript:
 • Nemohli bychom být vůči sobě slušnější? (Majid Majed)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Britské listy oslovují ty, kteří v České republice rozhodují. Britské listy talks to decision makers in the Czech Republic.

 • Britské listy vycházejí v Praze, v České republice. Vydává je stejnojmenné občanské sdružení se sídlem Slezská 56, 120 00 Praha 2 (IČO: 26519887). Britské listy is published in Prague, the Czech Republic, by the Britské Listy Association. ISSN 1213-1792.

 • Stanovy občanského sdružení jsou zde.

 • Šéfredaktorem je Jan Čulík (325 Kilmarnock Road, Glasgow G43 2DS, U.K.), značka JČ, stálý pražský redakční tým tvoří Tomáš Pecina (TP) a Štěpán Kotrba (koš, šok, ŠK). E-mailová adresa redakce je zde.

 • Britské listy vycházejí na serveru Internet Servisu.

 • Tady je minulé vydání Britských listů.

 • Use it or lose it. Chcete-li si deník udržet, inzerujte na  jeho stránkách. Zde je náš ceník i další informace.

  Co je nového v České republice

 • Zveřejňujeme dokument, jímž české ministerstvo zahraničních věcí zdůvodňuje přítomnost britských imigračních úředníků na Ruzyni (upozorňujeme, že to rozhodně není četba pro slabší povahy).

  Existenci dokumentu (o jehož autenticitě nemáme důvod pochybovat) je třeba označit za hanebné a bezprecedentní porušení zásad demokratické politiky a za institucionalizaci principu rasové diskriminace na vládní úrovni.

  1. Ministerstvo obviňuje Romy, že narušují jinak bezvadné česko-britské vztahy, a připouští, že proto tajně jednalo s britskou vládou, jak jim v této diverzi zabránit. Zpráva implicitně uznává, že přítomnost britských imigračních úředníků na letišti by byla porušením jak českých, tak mezinárodních právních norem upravujících oblast lidských práv, a že řešení, na němž ministerstvo se s britskou stranou dohodlo, zákon obchází.

  2. Dále je ze zprávy patrné, že podle interpretačních nót smějí selekci vykonávat pouze konzulární, nikoli imigrační úředníci - v odbavovacím prostoru na letišti jsou ovšem jasně viditelné emblémy H.M.I.S. - Her Majesty's Immigration Service (Přistěhovalecká služba Jejího Veličenstva) a jde tedy o akt, který samo české ministerstvo zahraničí prohlašuje za porušení zákona.

  3. Za nejskandálnější pokládám poslední odstavec dokumentu, z něhož vyplývá, že česká vláda se tajně spojila s vládou cizí země, aby zabránila svým občanům žádat v této zemi o politický azyl, čímž jim upírá jedno z nejdůležitějších občanských práv zaručených Listinou základních práv a svobod (představme si, jaký mezinárodní skandál by vyvolalo, kdyby spolu takovou dohodu v 80. letech uzavřelo komunistické Československo a např. Rakousko!).

  Tento malér nevyžehlí ani cukrkandlové úsměvy Pavla Rychetského (který prý o žádné rasové diskriminaci nic neví!) - žaloba na českou vládu podaná na základě tohoto dokumentu má poměrně vysoké šance na úspěch. Romové nemají žádnou vlastní vládu - jejich ministerstvo zahraničních věcí sídlí v Černínském paláci a z dokumentu vyplývá, že toto ministerstvo konspiruje s cizí vládou proti vlastním občanům! (TP)

  Svou odzbrojující naivností ve smyslu "bylo by to protizákonné, tak to ošolícháme jinak a vyhneme se kontrole parlamentu" je dokument ministerstva zahraničních věcí skutečně šokující. Citujeme: (JČ)

  Britská strana se (...) v březnu 2000 obrátila na Ministerstvo vnitra ČR s návrhem na uzavření Dohody o porozumění mezi vládami Velké Británie a České republiky o spolupráci na dočasném zavedení britské imigrační kontroly na letišti Praha-Ruzyně. Původně mělo být podstatou připravované dohody umístění britských imigračních úředníků na letišti Praha-Ruzyně. Úředníci měli působit v odbavovací hale a na základě pohovoru s cestujícími měli na letištní průvodku "landing card" udělovat razítko "Vstup povolen" či "Vstup zamítnut". Rozodnutí přepravit pasažéra se zamítavým razítkem mělo být ponecháno na přepravní společnosti.

  S ohledem na závazky obsažené v návrhu takové dohody by se však muselo jednat o mezinárodní smlouvu, a to navíc o smlouvu prezidentskou, která by minimálně na české straně podléhala souhlasu Parlamentu. Závazky obsažené v takové smlouvě by navíc mohly být v rozporu s vnitrostátními právními předpisy České republiky a rovněž se závazky vyplývajícími z jiných dvoustranných a mnohostranných mezinárodních smluv v oblasti lidských práv, kterými je Česká republika vázána.

  Na základě dvou kol expertních jednání v březnu a v květnu 2000 mezi zástupci britského MZV, MV a imigračního úřadu a českými představiteli MZV, MV a Cizinecké policie došlo s ohledem na výše uvedený fakt ke změně původní představy. Současné navrhované řešení dané problematiky vychází z extenzivního výkladu článku 36 Konzulární úmluvy mezi Československou socialistickou republikou a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska (Praha 3.4.1975), který bude potvrzen vzájemnou výměnou diplomatických nót.

 • Extenzívní výklad? Článek 36 příslušné konzulární úmluvy (č. 135/1976 Sb.) zní takto:

  Konzulární úředník je oprávněn vydávat, rušit, obnovovat, upravovat a prodlužovat platnost pasů, vstupních, výstupních a tranzitních víz a dalších podobných dokumentů.
  O tom, že by měl konzulární úředník právo vyslýchat osoby nastupující na území přijímajícího státu do letadla nebo vydávat leteckým společnostem doporučení, koho mají vyloučit z přepravy, není v úmluvě ani zmínky. V dohodě o bezvízovém styku (sdělení FMZV č. 521/1990 Sb.) jasně stojí, že pravomoc imigračních úřadů odmítnout osobě vstup na území druhého státu se vykonává na hraničním přechodu, což je v případě letecké dopravy cílové letiště. (TP)

 • Jsou to konzulární úředníci anebo imigrační úředníci? Jak uvádí výše zveřejněný dokument českého ministerstva zahraničních věcí, kontroly smějí provádět jen britští konzulární, nikoliv imigrační úředníci. Kavan se snaží tvrdit, že jde prý o úředníky konzulární, viz dnešní zpráva ČTK:

  Názory na to, zda Čechy na ruzyňském letišti kontrolují britští konzulární, či imigrační úředníci, o nichž česko-britská dohoda nemluví, nejsou jednotné. Dostál dnes hovořil o úřednících imigračních. "Jsme ujišťováni britskou stranou, že skutečně jde o konzulární úředníky," řekl však již dříve ministr zahraničí Kavan.

  List Guardian se však dotazoval ve čtvrtek odpoledne v Londýně na ministerstvu vnitra, zda jde na pražském letišti o konzulární či o imigrační úředníky, a tiskový mluvčí britského ministerstva vnitra mu sdělil, že jde o imigrační úředníky.

 • Amnesty International vydala hrůznou, globální zprávu o rasismu. Londýnské ústředí organizace Amnesty International vydalo včera autoritativní, konkrétní podrobnou zprávu o strašlivém porušování lidských práv v mnoha zemích světa v důsledku rasistických předsudků. Zpráva má něco nad 100 stran, jmenuje se "Racism and the Administration of Justice (Rasismus v justiční a policejní praxi)" a na internetu je k dispozici v angličtině zde. Česká tisková kancelář k tomu zveřejnila včera odpoledne zavádějící zprávu, která se zabývá pouze Českou republikou a Slovenskem (nic jiného zřejmě nemá českou veřejnost podle ČTK zajímat!) a uvádí, že je AI kritizuje za trvalý rasismus vůči Romům. Informace ČTK zápecnicky vůbec neuvádí žádné údaje z jiných částí světa. Zpráva ČTK pominula i to, že, velmi aktuálně, analýza AI kritizuje mnohdy otřesný rasismus v současné Velké Británii, v policii, ve vězeňství i v imigrační službě. Tak se v analýze AI například praví:

  Zpráva o Velké Británii, kterou vydala Evropská komise proti rasismu a nesnášenlivosti v dubnu 2001, dospěla k závěru, že rasismus vůči žadatelům o azyl a vůči uprchlíkům je "zvlášť silný" ve Velké Británii. Komise kritizovala britskou vládu, že přijala a vynucuje "stále restriktivnější azylové a imigrační zákony". O měsíc předtím vydalo monitorovací středisko Evropské unie pro rasismus a xenofobii ve Vídni zprávu, která dospěla k závěru že Velká Británie zaujímá ze všech 15 členských zemí Evropské unie nejvíce nepřátelský postoj vůči uprchlíkům. Zpráva konstatuje, že časté změny imigrační a azylové politiky hrají zásadní a zápornou roli v tomto nepřátelství. Zpráva pokračovala: "Mnoho politiků přispívá k stále nesnášenlivější veřejné diskusi, zaměřené proti uprchlíkům, která má stále silnější rasistické a xenofobní tóny."

  Je to jistě do značné míry vysvětlením pro mnohé lidi v ČR překvapujícího britského rasismu na letišti v Ruzyni, i toho, proč ani pronásledovaní Romové nedostávají v Británii azyl. V dnešních BL publikujeme informaci AI o vydání této globální zprávy a některé výňatky z její analýzy, týkající se Velké Británie.

 • Gratulujeme České televizi! Včera jako první zprávu Událostí odvysílala Česká televize první stručný sestřih materiálu, který pořídili skrytou kamerou na letišti v Ruzyni při snaze "proniknout" do letadla do Británie romský reportér Richard Samko a "běloška" Nora Nováková. Materiál jednoznačně prokázal, že se britští imigrační úředníci na pražském letišti proviňují hrubým, arogantním rasismem. ČT tím vynikajícím způsobem splnila svou roli veřejné služby. Samkovi dvakrát bez udání konkrétnějších důvodů znemožnili Britové cestu do Londýna, pouze proto, že imigrační pracovník "nabyl dojmu", na základě jeho tmavší kůže, že by snad reportér chtěl v Londýně požádat o azyl. Podruhé se se Samkem imigrační pracovník vůbec nebavil, ani se neobtěžoval vstát k přepážce. Běloška Nováková do Londýna odcestovat směla, oba reportéři měli úplně stejné dokumenty i stejné množství peněz. - Materiál byl dramatický, profesionálním, klidným způsobem sestříhaný, uvážlivý, i když důrazný a naprosto autoritativní, také svou délkou několika minut - ČT opustila tentokrát zbrklý, překotný, povrchní diskotékový styl. Relativně dobře byl materiál zasazen do celkového kontextu, zejména výmluvně působil kontrast se zprávou z jednání vlády, která o britských rasistických kontrolách v Ruzyni nejednala - pan Rychetský nemá o diskriminaci žádné informace,:) i další chabé výmluvy britského velvyslance Brouchera. (Jeden čelný britský komentátor nám včera z Londýna sdělil, že je zjevné, že britské úřady ve věci žádostí o azyl tvrdí britské veřejnosti úplně něco jiného, než co říkají lidem v ČR.) Bylo velmi dobře, že tento základní materiál odvysílala ČT poté, co Britské listy včera zveřejnily informaci, že existuje, už ve středu večer a nesušila ho až do původně prý plánované premiéry v pondělních Faktech 30. 7. Co všechno by se mohlo udát za nadcházejících pět dnů - novinář nemůže zveřejnění zásadních informací odkládat! Jaké že je ono motto intelektuálních stránek Arts and Letters Daily? Veritas odit moras - Pravda nestrpí odklad. Správné bylo zveřejnit základní informace okamžitě a diváky odkázat na podrobnější zpracování za několik dní, jakmile to programové schéma ČT dovolí - tak, jak to ČT včera nakonec učinila. (O tom, jak česká vláda uzavřela v této věci spiknutí s cizí mocí proti vlastním občanům, píšeme na základě závažného vládního dokumentu, který zveřejňujeme, výše.) - Vysoce kvalitní, přelomovou reportáž, dokumentující britský rasismus, zkazil v závěru jen Pavel Bouda, který bohužel opět spojil téma britského rasismu v Ruzyni, zásadní politické téma, související s fundamentálními lidskými právy, s čecháčkovsky pojatou "hrozbou", že Britové (a pak bezpochyby celá EU, varoval Bouda) zavedou pro Čechy vízovou povinnost (implicitně z toho u Boudy vlastně zase vyplývalo, že za to mohou ti zatracení Romové). V úslužném mentálním předklonu vůči Britům Bouda také poznamenal, že mají být britské kontroly v Ruzyni přece jen dočasné... Rozhovor s činitelem britského ministerstva vnitra byl zbytečný, neboť neosvětlil nic a reportér Britovi nepoložil žádnou zásadnější otázku. U lidí jako Pavel Bouda, je jejich postoj zřejmě součástí nezměnitelné vnitřní mentality. Bouda sloužil léta jako reportér v komunistické Československé televizi, a tak i nyní dál instinktivně posluhuje mocným. Lidé, kteří zřejmě nikdy nepochopí, že profesionální novinář je hrdý na svou nezávislost a kritický odstup od mocných, do zpravodajství veřejnoprávní televize nepatří. Pavel Bouda by se mohl hned stát vládním mluvčím - naprosto by nemusel měnit úslužnost svého mediálního výrazu. (JČ)

 • Poznamenává Juliana:

  Martin Palouš vystupuje jako zcela trapný starý hofrát. Víte, proč s požehnáním jeho úřadu selektují Romy na letišti? Úřady je chrání před nimi samými, neb vědí, že by v cizině neuspěli. Opravdu zajímavý příspěvek k pojetí občanské společnosti.

 • K tomu Zenny K. Sadloň:

  No, to je síla. Takhle, ačkoliv i jinak, mi zdůvodnil ředitel SPŠE v Praze Na příkopě 16 roku 1972 nepovolení výjezdu ze socialistického realizmu. Učinil tak společně s trojkou komoušů z  profesorského sboru během pohovoru započatého slovy "My víme, že nám tady děláte od roku 1969 diverzi." Tak ať vám to tam v Česku svítí.

  Jak že to říkal pan premiér? "Je to rozumné a užitečné opatření!" (TP)

 • Dozvěděli jsme se, že jedna podivná postava prý není tajný policista, nýbrž zaměstnanec Obvodního úřadu pro Prahu 2. Ale co ta kamera v jeho ruce? Máme tomu rozumět tak, že zaměstnanci veřejné správy mají za úkol dokumentovat pro svého zaměstnavatele průběh masových akcí? K čemu tyto záznamy slouží a kdo je archivuje a vyhodnocuje - a podle kterého zákona? (TP)

 • Pouhé dva týdny po Britských listech se rozhodla zveřejnit dokumenty o prodeji IPB i česká vláda. (TP)

 • Napsal Milan Šmíd v Louči:

  23. 7. odstartoval katastr nemovitostí na Internetu. Zatím jen částečně, jen pro ty, co si zřídili zákaznický účet a jen tam, kde to uvádí příslušný seznam (proč je organizován podle už neexistujících krajů?).

  Na Kolumbijské univerzitě mě kdysi učili, že takový katastr nemovitostí on-line je v USA významným a důležitým zdrojem investigativního reportéra. Ne tak u nás. Podle původního projektu jste si mohli zjistit vlastnictví pozemků jedné osoby jen v rozsahu jednoho okresu, po zásahu ochránce osobních údajů Karla Neuwirtha dnes jenom v rozsahu jednoho katastrálního území. Jestliže však policie, soudy, finanční úřady budou moci "proklepnout" nemovitosti jedné osoby v celé republice, budou tak činit volně nebo na základě zvláštního povolení? Já jenom abych věděl, koho bude muset investigativní reportér příště podmáznout.

 • Václav Havel dostane vyznamenání od společnosti CEELI, která zase dostane "za hubičku" Grébovku. Společnost CEELI hodlá 4. srpna Havla vyznamenat, viz http://www.abanet.org/media/jun01/ceeliawardhavel.html. Proč asi, ptá se Petr Bradáč.

 • "Žumpa" a její přátelé. Velmi tendenční článek na obranu padlých televizních revolucionářů zveřejnil Jindřich Šídlo v Respektu. Jak je u týdeníku bohužel již léta zvykem, fakta, která se nehodila do demagogického argumentačního plánu, musela stranou. Ačkoli nepochybuji, že J. Šídlo četl můj článek v Britských listech, ve svém textu přesto tvrdí, že o zkorumpovanosti Martina Mrnky neexistují důkazy; jako příklad vynikajících výsledků Vítkových a Mrnkových Fakt pak Šídlo uvádí reportáž o cenzorské minulosti M. Kučery (Jakub Knězů pokřikující za Kučerou po chodbách Sněmovny je pravým opakem kvalitní publicistiky!) a reportáž o telefonátech členů minulé Rady ČT, získanou "investigativní" krádeží dokumentů v účtárně ČT.

  Skutečnost je zcela jiná. Reportérské oddělení ČT nemělo zřejmě nikdy od vzniku této televize tak chabou úroveň jako nyní, a pokleslost jeho produkce předčila i nejhorší exempláře Šternových Nadorazů. Prokázaná korupce šéfredaktora Mrnky, kterou nelze zamést pod koberec, vrhá stín na celou Českou televizi. "O čem dalším jsme se nikdy neměli dozvědět?" ptá se divák, který měl možnost seznámit se s pozadím Mrnkou blokovaných reportáží Škopkové a Čápa. (TP)

 • Máte rakovinu, jděte domů ! V této zemi dostane těhotná žena desítky brožurek a letáků, aby věděla, co si má se svým stavem počít. Řadu informací k tomu, když se rozhodne, že své dítě nechce. Projde sítí nejrůznějších poraden, které jí sdělí, co má a může dělat. Odborníci zkoumají každou její odchylku od domnělého normálu a trápí je i sebemenší větry. Zrod života je krásná a užitečná věc, dojemná reklama na dětské plenky Pampers dodává rodičkám pocit šťastné budoucnosti. Očekávání života je neseno hrdě, nemocné stáří je k nepotřebě a znamená většinou stud. Šťastné chvíle se sušenkou Opavia jsou trpkou ironií, která se do soukromí těžce nemocných vkrádá jako cynický výsměch. Vypněte si televizi, nic z toho se vás už netýká. Dosud jste prožívali normálně své důchodové dny, své záliby a své vycházky. Vyhazovali jste do popelnice informace o stále levnějším zboží z oblíbených supermarketů a v naději jste rozbalovali stále zajímavější nabídky pojišťovacích agentur. Žili jste v propracovaném systému, v iluzi ještě smysluplných zítřků do doby, než jste zjistili, že vám něco je. Na odborném pracovišti ale suše konstatují, že máte nádor, a s papírkem vás pošlou domů. Ruleta života se zatočila a vše se vám v obavách hroutí. Kromě termínu operace se nedozvíte nic, co máte dělat. Není po ruce nic, co by vám pomohlo překonat první okamžiky definitivní pravdy. Je to na vás, užijte si šťastné chvíle s oplatkami Opavia. Po následné a nutné hospitalizaci dělali lékaři, co mohli. Táta mi zemřel na jednotce intenzivní péče po marném boji v neděli 22.7.2001, několik hodin po té,co jsem se s ním za všechny rozloučil. Když jsem si ráno vyzvedl pytlík s jeho osobními věcmi a viděl zřízence, jak dezinfikuje jeho postel, přemýšlel jsem i o tomhle. Jan Paul

 • Havel mi udělil trest smrti. O tom, jak si dr. Rážová v Kanceláři prezidenta republiky není jista, zda je v Iráku diktatura, a o tom, jak s žádostí o trvalý pobyt rodiny Majida Majeda nakládají české úřady, píše Fabiano Golgo v aktuálním vydání časopisu Redhot na tomto místě.

 • Záznam pořadu Zátiší pražského Radia 1, jíž se účastnili Majid Majed a Tomáš Pecina, jsme vystavili ve formátu Real Media: verze pro modem 28K, verze pro modem 56K. Přehrávač Real Media je ke stažení např. zde. (TP)

 • Zveřejnili jsme tři dosud nepřístupné dokumenty týkající se prodeje IPB: smlouvu o prodeji, státní zárukudohodu o kompenzaci záruky. (TP)

  Galerie Britských listů

 • Do fotogalerií jsme doplnili mnoho nových fotografií, mj. snímky, které Štěpán Kotrba pořídil ve spolupráci s Českým rozhlasem a které dokumentují jeho akci Africká odysea, narozeniny nosorožce v králodvorské ZOO a letecké záběry z východních Čech. (TP)


  Hlavně nenápadně!

 • Zpřístupnili jsme galerii portrétů 42 "podivných postav", které za poslední rok doprovázejí různé pražské demonstrace.

 • Již několik týdnů je v provozu nové diskusní fórum BL. To je k dispozici zatím pouze pro prohlížeč Internet Explorer a pro Mozillu, na netscapové verzi se intenzivně pracuje. (TP)

 • Pořádkovou pokutu 10 000 korun uložila policie reportérovi BL Tomáši Pecinovi za to, že neusposlechl výzvy a nedostavil se na policii, aby vysvětlil své kritické články v Britských listech. Publikovali jsme působivý dokument, jímž to policie zdůvodňuje. (TP) - V reakci na tento dokument poslal Tomáš Pecina policii tuto Stížnost, v níž mimo jiné praví: (JČ)

  Je neslučitelné s ústavním pořádkem zaručenou svobodou projevu, aby Policie ČR poža­­dovala od novinářů vysvětlení jejich článků. Ústavní princip svobody projevu je intrin­sicky nadřazen dílčím ustanovením zákona o Policii ČR (č. 283/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů) i trest­ního řádu a policejní orgány si nikdy nesmějí počínat tak, aby tím omezovaly individuální ústavně zaručené svobody občanů. Nejsem ocho­ten poskytnout poli­cii k textu svých článků v případu Ladronka žádné vysvětlení a to, že jsem se nedo­sta­vil na výzvu, je pouze procesním vyjádřením mé vůle využít základních občan­ských práv, nikoli delikt­ním jednáním, jež by opravňovalo policejní orgán k uložení pořád­kové pokuty.

  Shrnutí případu pro časopis Central Europe Review a pro mezinárodní organizace zabývající se obranou lidských práv, je zde, v angličtině zde.

 • Konto, kam je možné posílat příspěvky na investigativní práci Britských listů, je toto:

  Účet č. 431349001/2400 (2400 je kód banky), eBanka, a. s.
  Ovocný trh 8, 117 19 Praha 1 (na Ovocném trhu je oficiální sídlo banky, ale není tam klientské centrum.)

  Variabilní symbol pro příspěvky 2001 (ti, po nichž chce banka konstatní symbol, mohou použít 0558).

  Příspěvek lze složit (bez poplatku) na kterémkoli klientském centru banky:
     Brno, Jánská 1/3
     České Budějovice, Kanovnická 18 (podle věrohodných zpráv neexistuje)
     Hradec Hrálové, Rašínova tř. 1669
     Olomouc, K. Světlé 2
     Ostrava, Dlouhá 3
     Pardubice, 17. listopadu 238 (dtto)
     Plzeň, Šafaříkovy sady 5
     Praha, Václavské nám. 43
     Praha - Zlatý Anděl, Nádražní 23

  (Prosíme čtenáře, kteří přispěli nebo přispějí tímto způsobem v hotovosti, aby nás informovali e-mailem, kde a kdy částku zaplatili - připravujeme pro všechny sponzory malý, ale exkluzivní dárek a nechceme, aby o něj anonymní sponzoři přišli.)

 • TEMATICKÝ ARCHÍV BRITSKÝCH LISTŮ je na adrese http://www.britskelisty.cz/xz/.

 • Přehled anglicky napsaných článků od Jana Čulíka a  Andrewa Stroehleina o aktuálním vývoji v České republice najdete zdezde.

 • Hudba a zvuk - Každé úterý: Týdenní přílohu věnovanou vážné hudbě (archív textů i zvukových ukázek) píše a rediguje v Neviditelném psu Lubomír Fendrych na adrese http://pes.eunet.cz/hudba/hudba.htm.

 • Britské listy rozšiřované e-mailem. Na žádost čtenářů, zda by nebylo možno rozšiřovat BL i e-mailem, je nyní tato služba laskavostí Internet Servisu a Jiřího Gallase k dispozici. Podívejte se na adresu http://www.britskelisty.cz/blpostou.html.

 • Britské listy nyní mají novou automatickou každý den aktualizovanou upoutávku. Je na adrese http://www.britskelisty.cz /prehled.html. Obracím se na ty čtenáře-příznivce tohoto časopisu, kterým je význam Britských listů jasný a vědí, že je rozumné povědomost o tomto časopise rozšiřovat, aby upoutávku případně umístili na své internetové stránky. JČ.

 • Czech media, Czech politics and Czech culture: A selection of English language articles, published in Britské listy.

 • (Jan Čulík má anglicko-českou stránku materiálů a  hyperlinků, týkajících se ČR, zde na Glasgow University).

 • Zde jsou užitečné internetové stránky pro bohemisty a specialisty na Českou republiku.

 • Kdo je vydavatel Britských listů? Zde je životopis Jana Čulíka.


  Výběr textů z posledních dní:

 • Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|