Britské listy


středa 15. srpna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby ČR a její mezinárodní právní závazky:
 • ČR stále neplní některé své právní závazky v rámci Helsinského procesu (Erika Schlager, Helsinský výbor amerického Kongresu) Nesplněné požadavky: o čem psal Helsinský výbor amerického Kongresu Martinu Paloušovi už v roce 1999:
 • Práva Romů, restituce Čechoameričanů a trestní stíhání za pomluvu Odpověď Petra Uhla a Martina Palouše:
 • Důvěřujte nám, vládním strukturám a ne nevládním organizacím, jsme bývalí disidenti a teď máme státní funkce K blížící se privatizaci české energetiky:
 • Je Česká republika na cestě k bankrotu? (František Nepil) Dotaz:
 • Proč se Česká televize vrací do socialismu? (Viktor Najmon) O rasismu:
 • Romové jsou nám vlastně užiteční (Pavel Činčera) Češi v Americe:
 • The Nebraska Happening (Miloslav Rechcígl, SVU) Oznámení:
 • Vladimír Železný není ředitelem ČNTS (CME)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Nesplněné požadavky: o čem psal Helsinský výbor amerického Kongresu Martinu Paloušovi už v roce 1999:

  Práva Romů, restituce Čechoameričanů a trestní stíhání za pomluvu

  Vážený pán
  pan Martin Palouš
  náměstek ministra zahraničních věcí České republiky
  Loretánské náměstí 5
  125 01 Praha 1
  Česká republika

  22. února 1999

  Vážený pane náměstku,

  děkujeme Vám, že jste našel čas na setkání s námi během Vaší nedávné návštěvy ve Spojených státech. Oceňujeme, že česká vláda dává znovu důraz na otázky lidských práv. Některá nedávná gesta, včetně vašeho jmenování, jsou pro nás v tomto ohledu povzbuzující.

  Zejména nás povzbudilo, když jsme se dověděli, že vaše vláda plánuje schválit zákon, který by začal řešit dvě otázky, týkající se občanství, která znepokojují Helsinský výbor amerického Kongresu už tak dlouho: odpírání českého občanství Romům po rozpadu československé federace a vylučování mnoha českých Američanů ze skupiny těch osob, které měly po roce 1991 právo na restituci majetku nebo na odškodnění, protože v současnosti nemají české občanství.

  Co se týče lidských práv Romů, otázce občanství připisujeme skutečně velký význam. Vaše ujištění, že bude tato otázka brzo - a nebyrokraticky - vyřešena, bylo nesmírně vítané. Vyjadřujeme Vám pochvalu za otevřenost, s níž jste jednal o těchto otázkách, a doufáme, že i jiní čeští činitelé budou následovat vašeho příkladu. Rozhodnost pana prezidenta Havla v této věci je neocenitelná.

  Co se týče majetkové restituce či odškodnění, souhlasíme s nedávným prohlášením velvyslance Henryho Clarka: "Postoj Spojených států je takový, jaký už je dlouho: jsme proti omezování majetkové restituce na základě občanství či trvalého pobytu." Jak možná víte, delegace českých senátorů z několika politických stran, vedená bývalým velvyslancem Žantovským, navštívila na podzim roku 1997 Washington. Tato delegace řekla veřejně, že bude pozměněna legislativa tak, aby to vyřešilo problém občanství pro Čechoameričany a aby mohli o restituce po získání dvojího občanství zažádat o restituci či o odškodné za ztrátu majetku. I když Helskinský výbor původně požadoval odstranění požadavku českého občanství ze zákonů o restitucích a odškodnění, jsme přesvědčeni, že dvojstupňový přístup, který vysvětlila delegace senátora Žantovského (totiž povolení dvojího občanství a zároveň poskytnutí nové lhůty zažádat o restituce) by odstranil naše znepokojení, stejně jako znepokojení Výboru OSN pro lidská práva ohledně diskriminačních rysů nynějšího statutárního rámce pro majetkovou restituci či odškodnění (viz přílohy).

  Děkujeme Vám také za úsilí dopravit třetinu archivu z Let do Washingtonu. Chtěli bychom objasnit, že jsme byli informováni, že za výrobu kopií, které poskytuje vaše vláda, plat americké Muzeum holocaustu. Takže i když měl vyslanec Pštros pravdu, když konstatoval, že je proces vyrábění kopií složitý a nákladný (a tedy pomalý), jsme si vědomi, že náklady nenese vaše vláda. Doufáme tedy, že kopie zbývajících dvou třetin dokumentů bude poskytnuta Muzeu k dispozici bez dalších odkladů.

  Závěrem na vás naléháme, abyste jednal s vládními kolegy o otázce zákonů v České republice, které i nadále, v postkomunistické éře, omezují svobodu projevu. Od roku 1991 zaznamenal Helsinský výbor malý, ale stálý počet případů jednotlivců, kteří jsou stíháni za to, co je ve skutečnosti kritikou vlády. Americké velvyslanectví v Praze nás například informovalo, že Zdeněk Zukal, novinář z TV Nova, čelí už více než rok stíhání za "šíření falešných informací", i když se místní prokurátor zjevně rozhodl nepokročit k soudu. Rádi bychom věděli, proč toto trestní stíhání proti panu Zukalovi nebylo zastaveno.

  Vážený pane náměstku, ještě jednou Vám děkujeme, že jste se s námi ve Washingtonu setkal.

  S pozdravem,

  Steny H. Hoyer, M.C.,

  Christopher H. Smith, M.C

  Helsinský výbor amerického Kongresu


  February 22, 1999 The Honorable Martin Palous
  Deputy Foreign Minister of the Czech Republic
  Loretanske nam. 5
  125 10 Praha 1
  Czech Republic

  Dear Mr. Minister:

  Thank you for taking time to meet with us during your recent visit to the United States. We appreciate the renewed emphasis the Czech Government has placed on human rights issues. Several recent gestures, including your appointment, have encouraged us regarding these concerns.

  We were particularly heartened to learn of your government's plans to introduce legislation that would move towards resolving the two issues related to citizenship that have concerned the Commission for so long: the denial of Czech citizenship to Roma after the break up of the Czechoslovak Federation and the exclusion of many Czech Americans from the scope of those who were eligible for property restitution or compensation after 1991 because they currently lack Czech citizenship.

  With respect to Romani human rights issues, we cannot understate the importance we attach to the citizenship issue. Your assurances that this issue would soon - and without red tape - be resolved were most welcome. We commend you for the openness with which you have approached these issues and hope that other Czech officials will follow your example. President Havel's leadership in this context has been unassailable.

  With respect to property restitution or compensation, we concur with Ambassador Henry Clarke's recent statement: "The position of the United States Government remains as it has been: we oppose restricting property restitution on the basis of citizenship or residency." As you may know, a multi-party delegation of Czech Senators, led by former Ambassador Michael Zantovsky, visited Washington in the fall of 1997. That delegation stated publicly that legislation would be adopted to address citizenship for Czech Americans and to reopen the filing period for those individuals who, by virtue of acquiring dual citizenship, would become eligible to apply for restitution or compensation for property losses. Although the Commission has previously advocated removing the citizenship requirement from the property restitution/compensation laws, we believe the two-step approach outlined by Senator Zantovsky's delegation (permitting dual citizenship and extending the claims filing deadline) would resolve our concerns-as well as those of the U.N. Human Rights Committee-regarding the discriminatory nature of the current statutory framework for property restitution or compensation (see enclosures).

  We thank you for your efforts to bring copies of one-third of the Lety archives with you to Washington. As a point of clarification, we were informed that the U.S. Holocaust Memorial Museum is paying for the production of the copies your government is providing. Thus, while Ambassador Pstross was correct in suggesting that the process of making the copies has been complicated and expensive (and thus slow), it is our understanding that the costs have not been borne by your government. We hope that copies of the remaining two-thirds will be made available to the Museum without further delay.

  Finally, we urge you to raise with your governmental colleagues the issue of laws in the Czech Republic which continue, even in the post-Communist era, to restrict free speech. Since 1991, the Commission has monitored a small but steady number of cases of individuals who are prosecuted for what, in reality, amounts to criticism of the government. The U.S. Embassy in Prague has informed us, for example, that Zdenek Zukal, a journalist for TV NOVA, has faced charges of "spreading false information" for more than a year now, although the local prosecutor has apparently chosen not to proceed to trial. We would be interested to know why these charges against Mr. Zukal have not been dropped.

  Mr. Minister, thank you again for meeting with us in Washington.

  Sincerely,

  STENY H. HOYER, M.C.

  CHRISTOPHER H. SMITH, M.C. Ranking Member Co-Chairman


  Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|