Britské listy


pondělí 20. srpna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Společnost, menšiny a rasismus:
 • Zacházejí Britové s muslimy stejně špatně jako Češi s Romy? (BBC) Automobilismus:
 • Jak je v ČR zanedbáván problém automobilové dopravy (Jaroslav Polák) Otevřený dopis šéfredaktorům listů Blesk a Reflex:
 • Vyjadřuji své pohrdání: Nejodpudivější štvanice od listopadu 1989 (Jan Rovenský) Poškodí kvalitu kulturního činu, je-li financován škvárem?
 • Vyváží 5 milionů "debilů" Železného uměleckou sbírku? (Jan Paul, poznámka JČ) Reakce:
 • Pořad ČT o odboji na Vysočině nebyl založen na spolehlivém výzkumu (Rudolf Hegenbart) Reakce:
 • Trestný čin pomluvy má v českém právním řádu oprávněné místo (Jaroslav Štemberk) Protest do MFD:
 • Nebudu platit v esemeskách za bulvární zprávodajství (Tomáš Brhel) Znovu k Janě Dědečkové:
 • Kdybych mlčel, znamenalo by to, že souhlasím (Fabiano Golgo) Lidové noviny:
 • Falešný úhel pohledu (Martin Stín, poznámka ŠK)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Trestný čin pomluvy má v českém právním řádu oprávněné místo

  Jaroslav Štemberk

  Subject: § 206 tr.z.

  K trestnému činu pomluvy

  Tento trestný čin je v platném trestním zákoně definován takto:

  "§ 206

  Pomluva

  (1) Kdo o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.

  (2) Odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí nebo jiným obdobně účinným způsobem."

  Nelze souhlasit s názorem dr. E. Schlagerové, že by sám fakt, že tato skutková podstata je v českém trestním zákoně, byl porušením mezinárodních závazků ČR a že by každý, kdo je pro tento trestný čin stíhán, byl stíhán nespravedlivě. Případy je nutno zkoumat jednotlivě.

  Je nutno si uvědomit, že práva a svobody jednoho, končí tam, kde začínají práva a svobody druhého. Právo jednoho na svobodu slova je omezeno právem druhého na ochranu cti a dobré pověsti.

  Tato skutková podstata má občany chránit před zneužíváním svobody slova k  šíření účelových dezinformací, jejichž cílem je jiného občana poškodit.

  Jde o trestný čin úmyslný, musí být tedy prokázáno, že ten, kdo nepravdivý údaj sdělil, při tom vědomě lhal nebo si alespoň byl vědom toho, že šíří údaj pocházející z nevěrohodné zdroje a zároveň, že tím chtěl jinému způsobit vážnou újmu nebo si alespoň byl vědom, že šířením takového údaje může vážná újma jinému vzniknout.

  Flagrantním porušením práva na svobodu slova je, pokud je pro trestný čin pomluvy stíhán ten, kdo šíří názor, o jehož pravdivosti je sám pevně přesvědčen.

  Pokud však jde o případy dezinformačních kampaní cílených k poškození některé osoby nebo skupiny osob, jsem přesvědčen, že trestní postih toho, kdo se úmyslně takové kampaně zúčastní, je plně namístě, neboť naopak on úmyslně a závažně zasáhl do práva druhého na ochranu osobnosti.

  Poznámka TP: Není pravda, že každý má právo na ochranu cti a dobré pověsti; kdo dobrou pověst nemá, nemůže se domáhat její ochrany (osobně se těším na soud s A. Babišem).

  Běžná praxe západních zemí je přenechat tuto agendu soudům v občanskoprávním řízení, protože postihování pomluvy prostředky trestního práva je zneužitelné (případ mého vyšetřování kvůli Ladronce je evidentní abusus tohoto ustanovení, podobně je abusivní stíhání V. Baráka pro "podněcování").

  S argumenty J. Štemberka - které jsem slyšel v různých variantách mnohokrát - proto nesouhlasím.


  Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|