pátek 1. května

O B S A H

Obraz všedního dne v Čechách:

 • Cenzura v českém parlamentu? (Martin Vadas) K prvnímu máji:
 • Dědečkův pohřeb (Jaroslav Seifert) Zdraví:
 • V Británii byla vyrobena účinná vakcína proti zubnímu kazu Velká Británie:
 • Rasismus v Británii ustupuje a nejzajímavějšími Brity jsou dnes černoši?
 • Tony Blair a jeho vláda - rok po vítězství ve všeobecných volbách Jak se bránit před zotročením:
 • Stačí nadávat na komunisty? (Jiří Jírovec) Životní prostředí v době globalizace:
 • Ekologická katastrofa v jižním Španělsku (Aleš Zeman) Tisková konference Demokratické unie (29.4.1998):
 • Co chceme prosadit po volbách, budete-li pro nás hlasovat Sdělovací prostředky:
 • Analyzujte, proč jsou jiné názory chybné, nekřičte jen vlastní názory do světa (Marek Houša)
 • Vytvořte na internetových stránkách ČT prostor pro diskusi a problémech České televize! (Jan Lipšanský) Reakce:
 • Zaměstnanost roku 2020 - jak je to už dnes v Americe? (Jiřina Fuchsová)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Tisková konference Demokratické unie

  29. dubna 1998

  1. Motto volební kampaně DEU

  Jsme přesvědčeni, že vstupem DEU do Poslanecké sněmovny budou vytvořeny podmínky pro vládu s většinovou podporou, která bude pokračovat v reformách směřujících ke stabilnímu demokratickému státu. DEU je připravena garantovat pokračování reforem oproštěných od chyb minulého období. Jde zejména o jasný právní rámec ekonomických reforem, garantující ochranu poctivé práce včetně poctivého podnikání.

  Motto naší volební kampaně tedy zní: DEU do Parlamentu - Zeman do opozice

  2. Obnovení důvěry občanů ke státu a jeho institucím

  Základní podmínkou pro stabilizaci demokracie v České republice je obnovení důvěry občanů ke státu a jeho institucím. Stát musí dát občanovi jasně najevo, že mu za jeho daně slouží a že má dostatečně účinné nástroje na vymáhání dodržování zákonů. Proto budeme prosazovat:

  a) Výrazné omezení imunity pro poslance a senátory. Domníváme se, že plně dostačuje, když je vyloučeno trestní stíhání poslance či senátora za výroky na půdě příslušné komory Parlamentu. Pokud jde o další záležitosti, plně postačí, když bude souhlasem příslušné komory podmíněna pouze vazba poslance či senátora. Ve všech ostatních věcech, zvláště pak v přestupcích není třeba poslance či senátora odlišovat od všech ostatních občanů.

  b) Změnu systému financování Parlamentu. Dostává-li politická strana státní příspěvek 500.000 Kč na mandát, pak musí tyto peníze dát k dispozici poslanci (senátorovi) na hrazení výdajů souvisejících s výkonem mandátu. V každém případě je nutné zrušit různé paušální nezdanitelné příplatky a přejít na systém hrazení výdajů v prokázané výši se stanoveným horním limitem. Musí-li např. podnikatel finančnímu úřadu prokazovat cestovné knihou jízd, není důvod, aby poslanec či senátor dostával paušální příplatky bez prokazování jejich skutečného použití.

  c) Přijetí zákona o státní službě včetně přísného kárného řádu. Úředník musí mít vedle trestní odpovědnosti i odpovědnost kárnou. Sem patří například nedodržování lhůt, vyřizování žádostí mimo pořadí, apod. Rozhodování o kárných opatřeních musí být svěřeno správnímu soudnictví. V dnešních podmínkách je úředník, který poruší zákon ale nenaplní skutkovou podstatu trestného činu zneužívání pravomoci veřejného činitele, nepostižitelný.

  d) Změnu systému mzdové regulace ve státní správě a samosprávě. Regulaci individuálních mezd nahradit regulací celkových mzdových nákladů instituce (ministerstva, úřadu). V současné době je možné mít relativně hodně úředníků, ale žádného z nich nelze pořádně zaplatit, neboť platí mzdové tarify. Proto je třeba umožnit dobrého úředníka i dobře zaplatit (za cenu, že úředníků bude méně). Změna systému mzdové regulace je systémovým krokem ke snižování počtu úředníků a k zavádění moderních informačních technologií do státní správy i samosprávy - tedy k celkovému zkvalitnění a zefektivnění.

  e) Ustavení Nejvyššího správního soudu, zakotveného v Ústavě ČR od roku 1993. Není jistě bez zajímavosti, že Nejvyšší správní soud byl na území naší republiky ustaven s účinností od 1. ledna 1876 a zrušen od 1. ledna 1953. Po roce 1989 nebyl obnoven. Je třeba připomenout, že transformací prokuratur na státní zastupitelství vzniklo v ČR právní vakuum - zatímco prokurátor vykonával tzv. všeobecný dohled v rámci kterého mohl při porušení zákona vydávat závazné pokyny k zjednání nápravy, státní zástupce již takovou pravomoc vyjma trestních záležitostí nemá. Mnoho případů zjevného porušování zákonů se tak stalo zcela běžnou záležitostí, proti které není odvolání, protože chybí instituce pro jeho řešení.

  f) Ustavení finanční prokuratury.

  g) Zjednodušení exekucí. Jsou-li rozhodnutí nebo rozsudek pravomocné, musí být vykonatelné bez dalších možností odvolávání se proti nařízení výkonu rozhodnutí.

  h) Zpřísnění kárného řádu pro soudce.

  i) Novelu trestního zákona. U vybraných trestných činů je nutné odstranit podmínku prokazování úmyslu. Řada případů tzv. tunelování se stala nepostižitelnou právě na základě toho, že se nepodařilo prokázat úmysl. Nesplácení jakéhokoliv dluhu je třeba zařadit mezi trestné činy a z trestní odpovědnosti vyjmout pouze přesně specifikované případy (například ztrátu majetku v důsledku živelné pohromy).

  j) Do systému vymáhání pravomocně udělených pokut zavést odnětí svobody - buď zaplatit nebo "odsedět".

  k) Podstatné zlepšení materiálního zajištění policie včetně zavedení moderních informačních technologií. Zjednodušeně řečeno nahradit psací stroje počítačovou sítí a tím výrazně zrychlit běžnou agendu.

  Příloha - kompetence prvorepublikového Nejvyššího správního soudu

  (1) Nejvyšší správní soud rozhoduje ve všech případech, ve kterých někdo tvrdí, že nezákonným rozhodnutím neb opatřením správního úřadu byl poškozen ve svých právech

  (2) Správními úřady, proti jejichž rozhodnutím neb opatřením může býti vznesena stížnost u nejvyššího správního soudu, jsou jak orgány správy státní, tak i orgány správy zemské, okresní a obecní. Byla-li podána stížnost proti rozhodnutí neb opatření (odstavec 1)presidenta republiky, zastupuje ho v řízení před nejvyšším správním soudem ministerstvo, jež naříkané rozhodnutí neb opatření provedlo, anebo do jehož působnosti náleží je provésti.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|