pátek 18. září

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv z ČR Odkazy:
 • Přehled nejzajímavějších článků z poslední doby AKTUALIZACE Z PÁTKU VEČERA 22.45:
 • Americký Kongres se rozhodl Clintona zničit zveřejněním čtyřhodinového videozáznamu jeho svědectví před vysokou porotou (JČ. Jiřina Fuchsová) ČR a USA:
 • Havel zastíněn Lewinskou - Včerejší Los Angeles Times (Jiřina Fuchsová) Prezident Clinton:
 • Největší Clintonova vina - zprznil obojakostí americký jazyk (New York Times) Česká televize:
 • Sdělovací prostředky skutečně musejí určovat politikům agendu (Jiří Jírovec) Česká televize: Kontroverzní historie pokusu natočit film o Jazzové sekci:
 • První nástin scénáře o Jazzové sekci od Karla Mašity
 • Druhý nástin scénáře o Jazzové sekci od Karla Mašity
 • Dopis Karla Mašity Jakubu Puchalskému a stížnost Karla Mašity Radě České televize
 • Odpověď Rady České televize Karlu Mašitovi
 • Vyjádření České televize zaslané Britským listům  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • ČESKÁ TELEVIZE
  RADA ČESKÉ TELEVIZE

  Vážený pan
  Karel M a š i t a
  Kvestorská 1177/13
  140 00 Praha 4

  V Praze dne 2. září 1998

  Vážený pane Mašito,

  Rada České televize se velmi vážně zabývala Vašim dopisem z.10. 6. t.r., ve kterém jí navrhujete, aby vzhledem k Vámi podrobně vylíčeným skutečnostem odvolala generálního ředitele ČT Jakuba Puchalského. Dále Radu ČT žádáte o neprodlené zbavení funkce producenta Karla Hynieho.

  Vzhledem ke skutečnosti, že jde o velmi závažnou záležitost, chtěla by Vám Rada ČT vyslovit poděkování za podrobnou informaci i za důvěru, kterou v ní vkládáte.

  U vědomí těchto skutečností se Rada ČT podrobně zabývala nejen právní, ale i morální a společenskou stránkou Vašeho případu. Rada ČT konstatovala, že podle zákona je v její pravomoci odvolat generálního ředitele ČT, avšak není v její pravomoci odvolat z funkce jakéhokoliv pracovníka České televize. Tolik tedy ke kompetencím Rady ČT.

  Rada ČT samozřejmě uvítala; kdyby v České televizi vznikl solidní dokument o činnosti Jazzové sekce a uvítala by to nepochybně i Česká televize, která tak učinila už tím, že s Vámi uzavřela smlouvu na takový dokument podle informací, kterých se nám dostalo, tento námět i proplatila, nicméně je zapotřebí vzít v úvahu jisté problémy, které se v pohledu na historii Jazzové sekce vyskytly mezi samotnými jejími členy, jak jsme vyrozuměli z určitých narážek ve Vašem dopise).

  Domníváme se, že by bylo dílu na škodu, kdyby zůstalo pohledem subjektivním, na škodu, kdyby se za obsah a vyznění díla nemohli bez výhrad postavit všichni, kteří se na práci Jazzové sekce podíleli. S tímto postupem by nepochybně Karel Hynie souhlasit musel.

  Rada ČT nezná obsah Vašeho podnětu k zahájení trestního stíhání Karla Hynieho, je věcí příslušných orgánů jak v té věci budou postupovat. Do té doby, než bude tato záležitost vyřešena, např. soudní cestou, nemůže Rada ČT učinit žádné rozhodnutí ve věci Vašeho výše zmíněného návrhu na odvolání generálního ředitele ČT, nebo» se domnívá, že Vámi uvedené důvody (viz např. bod 4 Vašeho dopisu) jsou k takovému kroku při nejmenším více než nepřiměřené.

  Je nám ctí pane Mašito, že jste se ve Vašem sporu s jedním producentem České televize obrátil na nás. Vážíme si důvěry, kterou v nás vkládáte, byli bychom rádi, kdyby se se stejnou důvěrou na nás obrátili i mnozí ostatní, kteří léta obětavě v Jazzové sekci pracovali a my budeme velice doporučovat generálnímu řediteli ČT, aby v rámci svých možností, jak finančních tak programových, vznik dokumentu o Jazzové sekci za odborné i tvůrčí spolupráce všech jejích členů bezvýhradně podporovat. Litujeme, že stávající zákon o Radě ČT nám neumožňuje iniciativnější postup.

  Dovolte nám, pane Mašito, v závěru našeho dopisu Vám popřát mnoho dalších tvůrčích úspěchů, do Vaší práce Vám přejeme pevné zdraví a mimořádnou pracovní pohodu.

  S pozdravem

  PhDr. Jan Jirák v. r.
  předseda Rady ČT

  Karel Mašita, Kvestorská 1177/13, 140 00 Praha 4

  Rada České televize
  Kavčí hory, 140 70 Praha 4
  Praha 7. září 1998

  Věc: odpověď na dopis předsedy Rady ČT z 2. září 1998

  Vážený pane předsedo, resp. místopředsedo!

  K Vašemu dopisu z 2. září 1998 ohledně problému s vedením ČT ve věci televizního dokumentu o Jazzové sekci, který mi byl doručen dnes, Vás musím upozornit, že ani ČT a ani Rada ČT neplní své zákonné povinnosti a že zmíněný dopis obsahuje řadu možná účelových nepřesností. Pominu-li fakt, že tento dopis jsem dostal jako odpověď na můj dopis z 10. 6. 1998, tedy po téměř třech měsících, musím Vás tímto požádat, abyste a) celou věc znovu důkladně prošetřili, včetně toho, že se k ní zodpovědně vyjádří též gen. řed. ČT p. Puchalský, a b) abyste mi nevnucovali něco, co namísto projasnění věci ji pouze silně zamlžuje. Konkrétně tedy:

  1. Vaše lpění na tom, abych na mé práci o Jazzové sekci spolupracoval se všemi členy a fanoušky Jazzové sekce, dokazuje Vaši hlubokou neznalost této organizace. Neboť znovu opakuji, že Jazzová sekce měla několik tisíc členů a desetitisíce příznivců prakticky po celém kulturním světě - ti všichni tedy "musí" do mé práce mluvit, a smějí mít k ní cenzorské, honorářové a další nároky? Anebo už jen hledáte alibi, jak se tohoto pořadu zbavit, když jsou s ním takové "problémy"? V tom případě ovšem spolu s vedením ČT porušujete § 2 zákona o České televizi.

  2. Naléhání na to, že tato práce musí být objektivní, mě hluboce uráží. Neboť jsem novinář a veškerou dokumentaci o Jazzové sekci jsem shromažďoval řadu let právě proto, abych ji mohl veřejnosti podat v co nejobjektivnější formě. Zplnomocnění k nápravě nezákonnosti, spáchaných komunistickým režimem vůči Jazzové sekci, jsem vzal mj. proto, abych si vytvořil možnost též důkladně prostudovat všechny úřední, tedy i trestně právní spisy Jazzové sekce - opět kvůli maximálně objektivnímu pohle du na toto téma. Mimoto: já jsem sice autor námětu a návrhu scénáře, nicméně dalším "objektivizačním" prvkem snad musí být také režisér, zde zároveň spoluautor podrobného scénáře.

  3. Snaha několika býv. členů Jazzové sekce o de facto totální zmaření této mé práce je pouze účelové mlžení skutečné historie Jazzové sekce. Hlavním cílem této snahy je, aby se těchto pár lidí mohlo na obrazovce samo náležitě "heroizovat" a ještě si připsat další výhradní zásluhu na vzniku tohoto dokumentu - nebo ho aspoň zmařit. Ve skutečnosti ovšem nebyli pro celou činnost Jazzové sekce příliš důležití; dlouholetý člen Jazzové sekce Jiří Exner mi do diktafonu k tomu řekl: "První liga byl pouze předseda Sekce Karel Srp a po něm místopředseda Joska Skalník." Ti další lidé plnili pouze jejich nápady a pokyny. Během Srpova věznění ostatně právě tito lidé provedli Srpovi v jeho koncepci Jazzové sekce několik nehorázností, což poté vedlo k jejich odtržení do nynějšího Unijazzu. V této souvislosti jde tedy jen o jakousi frakční bitvu, kde historie je jen zástupný problém a hlavním cílem je skrytá reklama současných kulturních aktivit a zejména představitelů Unijazzu. Tento problém není však mojí věcí jako autora dokumentu, který zpracovávám na základě zjištěných a ověřených skutečností; já si prostě nemohu dovolit podléhat lidem, jejichž tzv. nabídky na spolupráci s ČT jsou motivovány především jejich současnými komerčními zájmy - takovou spolupráci musí odmítnou i ČT. Neboť jinak nevznikne skutečně objektivní dokument, ale pouhý samolibý "oslavný pomníček" pár navzájem si přikyvujícím "protikomunistickým hrdinům" pro jejich vlastní reklamu.

  4. Producent Karel Hynie tuto věc nemůže realizovat, neboť z našich osobních setkání jsem nabyl přesvědčení, že tímto projektem si chce udělat jen jakousi "plusovou čárku". Už při prvním setkání a koncepci tohoto tématu jsem ho upozornil, že jím nabízená pouhá hodina vysílacího času je nesmysl a plýtvání časem. Nebo» Jazzová sekce je fenomén nejen tuzemské kultury, ale i nejvyšších pater mezinárodní politiky - když např. Husák při Vídeňské následné schůzce o plnění KBSE v roce 1987 projevil přání setkat se s delegací USA, bylo mu vzkázáno, že nejdřív musí propustit z vězení Jazzovou sekci. Tomu ovšem něco předcházelo a poté i následovalo, a to vše prostě nelze vtěsnat do pouhé hodiny - viz ostatně můj námět a návrh scénáře.

  Toto jsou rámcové důvody mého zásadního nesouhlasu s dopisem Rady ČT z 2. září 1998 v této věci a žádám jí tímto, aby se věcí znovu a důkladněji zabývala - viz § 4 zákona o České televizi. Zároveň Radu ČT žádám, aby tento dopis a můj dopis Radě z 10. června 1998 předložila gen. řed. ČT a vyzvala ho, aby se on sám, nikoli pouze producenti, neprodlené k věci písemně vyjádřil.

  Pokud pak Česká televize nejpozději do 30. listopadu 1998 se mnou nepodepíše smlouvu na scénář a nejpozději do 31. prosince 1998 nezahájí konkrétní přípravy k realizaci dokumentárního pořadu o Jazzové sekci dle mého námětu a návrhu scénáře, odvezdaných ČT 19. prosince 1997, nadále na něm s ČT nebudu spolupracovat. Neboť nedůvěryhodné instituce i jednotlivce zásadně ignoruji.

  Karel Mašita  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|