středa 28. července

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Přehled událostí Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby Proč Romové emigrují:
 • Arogantní a nezákonný postup úředníků obvodního úřadu Prahy 1 vůči rómské ženě (Jan Hofhans) Česká republika:
 • Podnikání po česku v agentuře Starline Česká politika:
 • Čas průzkumů (Jaroslav Veis) Al Fayed, smrt princezny Diany, česká rozvědka a mezinárodní špionáž:
 • Kdo byl a je Karl F. Koecher (Josef Schrabal)
 • Kdo lže, Koecher anebo De Winter? (Dick Smith) Intelektuálové a česká společnost:
 • Impuls 99: Pozvání k celospolečenské diskusi o směřování společnosti
 • K iniciativě Impuls 99: Česká společnost musí nabýt schopnosti sama o sobě mluvit (Jan Čulík)
 • K iniciativě Impuls 99 (Nezávislí)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Kdo lže, Koecher nebo De Winter?

  Dick Smith poslal Britským listům bez komentáře tento dopis (český překlad níže):

  Letter to Rayelan Allan from Oswald LeWinter:

  January 8, 1999

  Dear Raye,

  The case about which I can tell you a little was an off-the shelf "company" operation. At my trial, Al Fayed's security chief certified that my arrest was planned in D.C. by CIA and FBI a month before I was taken into custody in Vienna. At the time of my arrest, I was shown documents which were found in my hotel room. I had not seen them until then since another member of the team in Vienna had given then to me the night before. (The police found no fingerprints of mine on the papers.) I had a choice at my arrest to identify the documents as genuine or as fakes. If I said genuine I would face charges in the U.S. of high treason. I said they were forgeries and was arrested for Fraud, tried and found guilty despite the evidence of entrapment.

  The other team members, one a high ranking "suit" in the agency, all escaped. It appears as though he was part of a plot to get me since a senior FBI official in Vienna told the newspapers that "The CIA wanted to get Le Winter out of circulation since he was too dengerous as its former chief expert on disinformation and had been a whistle blower for a number of years."

  The police also testified under oath the whole action was directed by the FBI and that they acted under their instructions. An FBI agent was present at my arrest, questioning and search of the hotel room. Please feel free to share this.

  Another fact which I have documents for is as follows: The Austrian justice ministry sent a request concerning the documents taken from my hotel to the CIA with a request concerning their real of forged status and also requested that a government expert be sent to testify at my trail under oath concerning the documents. The US government waited three months before responding. Their reply stated that the documents were "not authentic", no word about them being forged. They also refused to send any expert to testify under oath.

  The true facts would shakes the world to its foundations, since it involves a number of government and more than a number of intelligence services. Karl Koecher was a colonel in Czech intelligence who worked at the CIA. We became friends. I was instrumental in getting him exchanged after he was jailed, for Anatoly Sharansky. He was here but escaped back to Prague.

  Please try to start a massive action of letters to the President of Austria asking for an executive pardon. I am old, sick (very) and have or am losing everything I care about and I'm really innocent. Al Fayed has gotten into contact with me now and would like to have the truth. Isn't that irony of ironies?

  All the best,

  Oswald Dr. Oswald LeWinter

  Wilhelm's's Hhe Tullnerbach A-3021

  Pressbaum Austria


  Dopis Rayelanu Allanovi od Oswalda Le Wintera:

  8. ledna 1999

  Milý Rayi,

  Případ, o kterém vám chci napsat, byla malá operace předem už existujícího podniku. Při procesu se mnou svědčil Al Fayedův bezpečnostní šéf, že bylo moje zatčení naplánováno ve Washingtonu, D.C., CIA a FBI měsíc předtím, než jsem byl vzat ve Vídni do vazby. V době mého zatčení mi byly ukázány dokumenty, které byly nalezeny v mém hotelovém pokoji. Do té doby jsem je neměl v ruce, protože mi je dal předchozího večera ve Vídni jiný člen týmu. (Policie nenašla na dokumentech žádné mé otisky prstů.) Měl jsem při zatčení možnost identifikovat dokumenty buď jako autentické, nebo jako podvrhy. Kdybych býval řekl, že jsou autentické, čelil bych ve Spojených státech obvinění z velezrady. Uvedl jsem, že jsou to podvrhy a byl jsem zatčen za podvod, byl jsem postaven před soud a byl jsem shledán vinným, přestože byly k dispozici důkazy o tom, že jsem byl chycen do pasti.

  Ostatní členové týmu, jedním z nichž byl vysoce postavený činitel v CIA, všichni uprchli. Zdá se, že byl součástí spiknutí dostat mě do vězení, protože čelný činitel FBI ve Vídni sdělil tisku, že "CIA chtěla dostat Le Wintera ven z oběhu, protože byl příliž nebezpečný jako její bývalý hlavní expert na dezinformace a celou řadu let už prozrazoval záležitosti."

  Policie také svědčila pod přísahou, že celou akci vedla FBI a že jednala policie podle příkazů FBI. Příslušník FBI byl přítomen při mém zatčení, při mém výslechu a při prohlídce mého hotelového pokoje. Prosím, dejte to dál.

  Další fakta, pro která mám dokumenty, jsou tato:

  Rakouské ministerstvo spravedlnosti poslalo žádost ohledně dokumentů, odebraných z mého hotelu do CIA, aby mu byly poskytnuty informace, zda jsou ty dokumenty autentické nebo falešné a také požádalo, aby byl vyslán vládní odborník, který by svědčil při mém procesu pod přísahou, ohledně těchto dokumentů. Americká vláda reagovala až po čtvrt roce. V odpovědi uvedla, že dokumenty "nejsou autentické", ale nenapsala, že by byly zfalšované. Americká vláda také odmítla vyslat odborníka, který by svědčil pod přísahou.

  Skutečná fakta otřásají celým světem až k jeho základům, neboť se týkají celé řady vlád a více než jedné zpravodajské služby. Karl Koecher byl plukovnkem české rozvědky, který pracoval v CIA. Stali jsme se přáteli. Zařídil jsem, aby ho vyměnili, poté, co byl uvězněn, za Anatolije Ščaranského. Byl zde, ale uprchl zpět do Prahy.

  Prosím, zahajte rozsáhlou dopisovou akci rakouskému prezidentu, abych dostal milost. Jsem starý, nemocný (velmi) a přišel jsem - nebo právě přicházím - o všechno, co mám rád a jsem ve skutečnosti nevinný. Al Fayed se nyní se mnou spojil a rád by věděl, jaká je pravda. Není to naprostá ironie?

  S pozdravem,

  Oswald Dr. Oswald LeWinter

  Wilhelm's's Hhe Tullnerbach A-3021

  Pressbaum Austria  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|