středa 26. ledna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Sdělovací prostředky v demokracii:
 • Čermákovo turné (Ivan Hoffman)
 • Česká televize: Je to jasné jak facka (Jiří Jírovec) Občan v demokracii:
 • Věci se mění (Jaroslav Plesl) Další reakce: co mají tedy obyčejní lidé dělat:
 • Prověřený recept, jak situaci změnit k lepšímu (Ron Sydney)
 • Co mají lidi dělat? (Petr Novotný)
 • Nezávislý pohled a samostatné informace mohou některým lidem i uškodit (Petr Jeřábek)
 • Laické přemítání o článku Martina Hrbka (Jiří Konvalina) Sdělovací prostředky - nový generální ředitel BBC:
 • Znepokojující vývoj v britských sdělovacích prostředcích: už nemusíte být jako šéf nestranný (Guardian) Britská televize:
 • Channel Four News: Konflikt ohledně "nevhodných" otázek moderátora (Independent) České právo:
 • Ochrana svědka (Ivan Hoffman) Reakce:
 • Nepříliš přesné informace o Českém telecomu (Jan Lipšanský) Teologie a poznání:
 • Jak je to s boží existencí: slíbená nudná odpověď (Juliana)
 • K Julianě: přejte každému jeho pravdy (Ferdinand)
 • Reakce o Bohu (Jan Lipšanský)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Prověřený recept, jak situaci změnit k lepšímu

  Ron Sydney, Orange, Kalifornie

  Níže uvedený text poslal k této diskusi o článku Martina Hrbka Ron Sydney z Kalifornie. Je to text, který se učí všechny americké děti ve škole. Český překlad viz níže. JČ

  When in the Course of human events, it becomes necessary for one people to dissolve the political bands which have connected them with another, and to assume among the powers of the earth, the separate and equal station to which the Laws of Nature and of Nature's God entitle them, a decent respect to the opinions of mankind requires that they should declare the causes which impel them to the separation.

  We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty, and the pursuit of Happiness. That to secure these rights, Governments are instituted among Men, deriving their just powers from the consent of the governed. That whenever any Form of Government becomes destructive of these ends, it is the Right of the People to alter or to abolish it, and to institute new Government, laying its foundation on such principles and organizing its powers in such form, as to them shall seem most likely to effect their Safety and Happiness.

  Prudence, indeed, will dictate that Governments long established should not be changed for light and transient causes; and accordingly all experience hath shewn, that mankind are more disposed to suffer, while evils are sufferable, than to right themselves by abolishing the forms to which they are accustomed. But when a long train of abuses and usurpations, pursuing invariably the same object evinces a design to reduce them under absolute Despotism, it is their right, it is their duty, to throw off such Government, and to provide new Guards for their future security.

  Když začne být v Průběhu lidských událostí nutné, aby jeden národ rozpustil politické vazby, které ho spojují s jiným národem, a aby přijal mezi mocnostmi na světě samostatné a rovné postavení, k němuž ho opravňují Zákony Přírody a Bůh Přírody, slušný respekt vůči názorům lidstva vyžaduje, aby tento národ deklaroval příčiny, které ho nutí k samostatnosti.

  Považujeme za samozřejmé ty pravdy, že všichni lidé jsou stvořeni sobě rovni, že dostali od svého Stvořitele určitá nezcizitelná Práva a že mezi těmito právy jsou Život, Svoboda a hledání Štěstí. Že jsou k zajištění těchto práv mezi Lidmi vytvářeny Vlády, odvozující svou spravedlivou moc ze souhlasu ovládaných. Že kdykoliv nějaká Forma Vlády začne tyto cíle ničit, mají Lidé Právo pozměnit nebo zrušit tuto vládu a vytvořit Vládu novou a založit její základy na takových zásadách a zorganizovat její moc takovou formou, aby z jejich hlediska co nejpravděpodobněji zajišťovala jejich Bezpečí a Štěstí.

  Moudrost, ovšem, velí, že dlouho ustavené Vlády nebudou měněny z podružných a přechodných důvodů a podle toho ukazuje veškerá zkušenost, že lidé jsou raději ochotni trpět, pokud je zlo snesitelné, než napravit situaci zrušením forem, na něž jsou zvyklí. Avšak když začne být zřejmé z dlouhé historie zlořádů a uzurpací, které mají většinou jen jediný cíl, že je tímto cílem uvrhnout je do absolutní Despocie, je jejich právem, je jejich povinností takovou Vládu svrhnout a vytvořit nové Strážce pro své budoucí bezpečí.

  (Americká Deklarace nezávislosti, 4. července 1776)

  S pozdravem

  Ron Sydney

  Orange

  California  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|