úterý 25. července

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby O cenzuře při zveřejňování zápisů Rady ČT:
 • Další překvapení z Kavčích hor: kolik takových ještě bude? (Tomáš Pecina) Deník Právo, ministr a věda:
 • Špidla démonizuje genetiku (Juliana) Proti kterým demonstracím zasahuje policie:
 • Policie ČR: Proč byl zásah 16.5. proti anarchistům oprávněný, a proč proti sportovním fanouškům dne 15.5. policie silněji nezasáhla (plk. Radislav Charvát, Správa hl.m. Prahy) Znovu k případu Epicentrum:
 • Jan Urban: Stížnost na Jana Čulíka Syndikátu novinářů
 • Odpověď Jana Čulíka Syndikátu novinářů: Novinářský aktivismus Jaromíra Štětiny Dopisy a stížnosti Jaromíra Štětiny:
 • Zajděme spolu na pivo ... jsem rád, že jste potvrdil výrok, za který vás žaluji  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Policie ČR: Proč byl zásah 16.5. proti anarchistům oprávněný, ale proti sportovním fanouškům dne 15.5. policie silněji nezasáhla

  Toto je odpověď
  na dotaz Michala Škopa ministru vnitra Grossovi.

  Policie České republiky

  Správa hlavního města Prahy

  1p.o.box 51, 140 21 PRAHA 4

  Č.j.: PSP-65-27/K-2000 V Praze dne 18. července 2000

  Věc : Dotaz k  činnosti Policie ČR při shromáždění "anarchistů" a shromáždění hokejových fanoušků - s d ě l e n í

  Dne 3.7.2000 byl Policii České republiky, Správy hl. m. Prahy doručen Váš dotaz ke shromáždění tzv. "anarchistů" ze dne 1.5.2000 v  Praze 1, na  Střeleckém ostrově, a ke shromáždění hokejových fanoušků ze dne 16.5.2000 v Praze l, na Staroměstském náměstí. Na  Vaši otázku, proč policie zakročila proti "anarchistům" a  naopak proč nezakročila proti hokejistům, jedoucím na střeše autobusu a  na otázku, čím bylo shromáždění "anarchistů" jiné oproti shromáždění fanoušků je možno konstatovat následující :

  Shromáždění tzv. "anarchistů" dne 1.5.2000 v Praze 1, na Střeleckém ostrově 1nebylo oznámeno na  příslušném Obvodním úřadu ve lhůtě.

  Tuto akci Obvodní úřad pro Prahu 1 v rámci své pravomoci zakázal1. Přesto se v  den konání kolem 12.00 hod. začali na Střeleckém ostrově scházet první příznivci autonomních a anarchistických skupin. Do 13.00 hod. se jich sešlo cca 300. Kolem 13.10 hod. bylo svolavateli akce pracovníkem Obvodního úřadu pro Prahu 1 předáno rozhodnutí o zákazu shromáždění. Současně byl svolavatel vyrozuměn velícím důstojníkem Policie ČR o tom, že má přítomné účastníky shromáždění seznámit s  rozhodnutím OÚ MČ Praha 1 o zákazu jejich shromáždění a  dále o  tom, že má účastníkům shromáždění vydat pokyn k  rozchodu po cca 2 - 3 členných skupinkách po mostě Legií směrem na Prahu 5. Jelikož na tyto výzvy veřejného činitele nebylo ze strany svolavatele reagováno, a tento naopak započal s  veřejným projeven na  zakázaném shromáždění, bylo proti němu a  několika dalším, kteří neuposlechli opětovné výzvy veřejného činitele, zakročeno v rámci zákona a to podle ustanovení § 13/6 z. č. 283/1991 Sb.

  Shromáždění hokejových fanoušků ze  dne 15.5.2000 v Praze 1, na  Staroměstském náměstí nebylo rovněž oznámeno, ale nebylo naopak od předchozího zakázáno příslušným Obvodním úřadem a v tom je hlavní rozdíl mezi oběma akcemi. (Zde jen upozorňuji, že tato akce se nekonala dne 16.5.2000, jak uvádíte).

  Konání tohoto setkání a přivítání sportovců jejich příznivci se dalo očekávat na základě získání titulů mistrů světa družstva ČR v  ledním hokeji, tak jako ostatně vždy v minulosti, kdy některé mužstvo nebo sportovec ČR dosáhli vynikajícího umístění v mezinárodních sportovních soutěžích a kdy tito sportovci byli spontánně přivítání širokou veřejností.

  Celé shromáždění proběhlo v  dopravně uzavřeném prostoru, za dohledu České i  Městské policie. Nelze uvažovat o  tom, že by při jízdě na střeše autobusu hokejisté mohli ohrozit bezpečnost nebo plynulost silničního provozu, s  ohledem na  dopravně uzavřenou zónu. Tímto jednáním mohli ohrozit především svou vlastní bezpečnost, popřípadě bezpečnost osob nacházejících se v blízkosti autobusu. Jízda na  střeše autobusu byla na místě bezprostředně řešena příslušníky dopravní policie s vedoucím výpravy sportovců a následně individuálně domluvou a napomenutím s jednotlivými hokejisty. Jelikož se s ohledem na vývoj situace domluva a napomenutí jevily jako dostačující, nebylo přistoupeno k dalším opatřením ze strany policie.

  Jak je patrno, policie tedy zakročovala v průběhu obou zmíněných shromáždění, při nichž došlo k zaviněnému jednání, které porušilo nebo ohrozilo zájem společnosti a  je výslovně označeno za  přestupek v  zákoně č. 200/1990 Sb., nebo jiném zákoně, přičemž nešlo o trestný čin. Za přestupek lze podle § 11 z. č. 200/1990 Sb. uložit tyto sankce : a) napomenutí, b) pokutu, c) zákaz činnosti, d) propadnutí věci. Ustanovení tohoto § přestupkového zákona bylo v obou případech použito.

  Před každou akcí podobného charakteru i v průběhu akce musí policie citlivě zvažovat význam chráněného zájmu, který by mohl být nebo který byl ohrožen. Dojde-li pak k takovému ohrožení nebo narušení, plní policie úkoly ve věcech vnitřního pořádku a bezpečnosti v  rozsahu vymezeném ústavními zákony, zákony a ostatními obecně závaznými právními předpisy a  zajišťuje především klid a  veřejný pořádek v místě a okolí konané akce. Zajistit klid a  veřejný pořádek se policii v obou případech podařilo.

  Ř e d i t e l

  Správy hlavního města Prahy

  plk. Radislav CHARVÁT  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|