úterý 19. prosince

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z  poslední doby Co v českých novinách nebylo:
 • V mezinárodních testech matematických schopností žáků byly podstatně horší dívky než chlapci v ČR a v islámských zemích (Juliana) Spojené státy a izolacionismus:
 • "Co bude znamenat pro svět jmenování Colina Powella americkým ministrem zahraničních věcí (Guardian) Léčitelství:
 • 'Devitalizace' rakoviny společnosti (Václav Pinkava) Autorům "televizní" petice v MFD:
 • Přestaňte žvanit - vyjádřete se věcně a konkrétně (Jaroslav Vaško) Policejní opatření Evropské unie:
 • Obrovská eurodatabáze zabraňuje milionu lidí vstupu to EU (Guardian) Británie - zajímavý demografický vývoj:
 • Běloši se rozvádějí, Pákistánci zastávají tradiční rodinné hodnoty Z Ameriky před Vánocemi:
 • Pracovní den v Amazon.com (Mara Infidelious) K diskusi o školství:
 • Dopis Jiřímu Jírovcovi: zavést či nezavést školné na univerzitách? (Radim Valenčík) Reakce:
 • Julianiny pseudozávěry: Nesouhlasím. Reklama není (vždy) manipulace (Vilém Rubeš)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • K diskusi o školství

  Dopis Jiřímu Jírovcovi

  Radim Valenčík

  Vážený pan
  Jiří Jírovec

  Vážený pane,

  s potěšením jsem si přečetl Váš článek "Spojení šizuňků a nestřeženého okamžiku" v BL 11.12. Tedy - po pravdě řečeno - nejdříve mě název a první půldruhé stránky překvapily, z dalších stránek jsem pochopil, že Vám jde skutečně o věc. Rozbor kanadských zkušeností považuji za přínosný, uvádí řadu otázek týkajících se financování terciárního školství na pravou míru.

  Nejdříve bych Vás chtěl poprosit, abyste věnoval pozornost následujícímu textu, který je psán formou článku a který jsem do BL zaslal (ještě před tím, než vyšel Váš článek, poté jsem jej trochu aktualizoval - nevím v jaké podobě vyjde a zda vůbec vyjde). A ještě o něco Vás poprosím - snažte se, prosím, vnímat argumenty věcně:


  Spor o školné a OOO

  (Obecně Oblíbené Omyly)

  Radim Valenčík

  Článek J. Jírovce "Spojení šizuňků a nestřeženého okamžiku" (Britské listy 11.12.2000) je "slovem do pranice" (tj. do diskuse o školném). Jeho fundovaná část věnovaná rozboru kanadských zkušeností výrazně překračuje práh publicistiky a vnáší do současných sporů cenný duch věcnosti.

  Měli bychom se však více naslouchat (i když "na člověka někdy přijde chvíle, kdy je hluchý jako pařez", jak se také někde praví ve Švejkovi). Stěží lze například obvinit náš tým, který přichází s určitou koncepcí řešení problematiky financování investic v oblasti terciárního studia, z toho, že chceme využít nějakého "nestřeženého okamžiku". Právě naopak - uvědomujeme si citlivost dané problematiky a veškeré naše rozbory či návrhy jsou veřejnosti přístupné na internetu již tři roky (v časopisu Marathon zmíněném v článku, na který J. Jírovec reaguje). Právě v tomto čase připravujeme internetovou konferenci na dané téma, kterou chceme odstartovat se vstupem do nového roku (století i tisíciletí).

  Z čistě věcného hlediska je nutné zdůraznit, že kritické argumenty týkající se půjček, se nevztahují na mnohokráte citovaný tzv. australský model. To, že absolvent odvádí nikoli fixně stanovenou částku, ale určité procento ze svého příjmu přesahujícího statistiky vyčíslenou průměrnou mzdu není jen nějaký "technický detail", ale věc zcela zásadní - eliminují se tím mj. rizika jak na straně investora, tak i studenta, resp. absolventa.

  Následující text byl napsán ještě před tím, než vyšel Jírovcův článek, nicméně reaguje na řadu obecně se vyskytujících "nedorozumění", kterými jsou poznamenány i některé jeho úvahy.

  Spory, které se v současné době vedou se vzrůstající intenzitou o tzv. "školném", jsou poznamenány největší hustotou OOO (Obecně Oblíbených Omylů ve smyslu spisovatele M. Součka) na centimetr kubický (šedé kůry mozkové).

  1/ Tak již sám název - "školné" - je zavádějící a je projevem OOO. Nebylo by vhodnější mluvit o způsobu financování investic do terciárního vzdělávání, jejich efektivnosti a cestách optimalizace?

  2/ OOO je samotný názor, že vše podstatné již bylo řečeno, že teoreticky již není co řešit, že jde jen o prosazení praktických či politických rozhodnutí.

  Právě naopak. Teorie je zde na samotném počátku řešení problému či přesněji jeho "ohmatání". A nejen to, rozpracování dané problematiky stimuluje řešení základních a zcela zásadních otázek ekonomické teorie a dalších vědních disciplín.

  V oblasti ekonomické teorie se jedná např. o následující tématické okruhy:

 • Jak překročit práh ekonomie založené na teorii užitku a vypracovat systém ekonomické teorie, který chápe osobní spotřebu (či spotřebu domácností) jako produktivní fenomén. (Vzdělání není přece ani tak spotřebou, jako spíše investiční činností, jeho efekty nelze posuzovat jen podle užitků, které se dostávají tomu, komu jsou poskytovány vzdělávací služby a kdo vzdělání nabývá.) Jak spojit a na jednotném základě vyjádřit subjektivní užitky ve smyslu prožitků a vliv nabývání schopností na zvýšení produktivní síly lidské činnosti? Jak překonat dogma o "konečné spotřebě", která v této oblasti rozhodně není "konečnou"?
 • Jak na jednotném základě vyjádřit dvojí možné efekty inovací (úsporový, tj. minimalizaci nákladů, a užitkový, tj. maximalizaci užitků) tak, aby bylo zřejmé, jaké pole pro inovace vzdělávací servis nabízí?
 • Jak zdokonalit nástroje marginální analýzy tak, aby byly schopny popsat schumpeterovské atributy ekonomiky, tj. roli inovací, jejich shlukování a šíření, a to zejména v oblasti tak pro společnost významné a perspektivní, jakou je vzdělávací proces?
 • Jaká paretovská zlepšení nabízí využití kapitálového trhu v oblasti financování investic do vzdělání? Jakou roli může sehrát kapitálový trh při překonávání bariéry rozpočtového omezení domácností i rozpočtového omezení státu v dané oblasti? Proč v této oblasti ještě nezačal kapitálový trh působit a jaké jsou cesty jeho vývoje (vývoje nástrojů, produktů, institucí apod.), aby zde svou roli sehrál?

  V oblasti ostatních vědních disciplín jsou to například otázky:

 • Jak se mění vnější motivace ve vnitřní, tj. to, že něco (v našem případě nabývání a pozdější uplatnění schopností), co umožňuje člověku dosahovat příjmové a další efekty, se samo jako jeho aktivní činnost (studium apod.) může stát jeho potřebou, zdrojem prožívaných prožitků, mocným stimulem jednání? Jak této "autostimulace" co nejvíce využít?
 • Jaké jsou metodologické a psychologické předpoklady toho, aby člověk nabýval nejen různé schopnosti, ale aby byl sám schopen inovovat své schopnosti?
 • Jaké optimální proporce by měly být mezi takovými složkami vzdělávacího servisu, jakými jsou identifikování individuálních předpokladů toho, komu je vzdělávací servis poskytování, poskytování informací formou přednáškové činnosti, poskytnutí "know how", které umožňuje samostatně získávat informace či věnovat se samostudiu, ověřování nabytých vědomostí apod.? A jaká je nejvhodnější forma těchto složek vzdělávacího servisu?

  3/ Dalším OOO je, že pokud se zvažují různé přístupu k financování investic do vzdělání, jde především o peníze. Nikoli, jde především o informace. Vyplývá to z následujícího:

 • Ke zvyšování efektivnosti v kterékoli produkční oblasti dochází prostřednictvím inovací.
 • Inovační efekty: Buď snižují náklady na jednotku produkce, nebo zvyšují užitečný efekt produkce.
 • V tržním prostředí v obou případech vzniká tomu, kdo s inovací přišel, dodatečný zisk: Buď proto, že je schopen vyrábět s nižšími náklady, nebo proto, že je schopen prodávat svou produkci dráž.
 • Tento dodatečný zisk má (v schumpeterovském smyslu) původ v dočasném monopolu založeném na inovaci a postupně mizí v důsledku konkurence úměrně tomu, jak se inovace šíří a jak ji využívají další subjekty.
 • Tržní mechanismus (a právě on) stimuluje generování inovací i jejich šíření, přičemž současně umožňuje i přenos informací, které jsou pro adekvátní rozhodování subjektů nezbytné.
 • Pokud odběratelem produkce určitého producenta není "konečný spotřebitel", ale další producent, projevuje se zvýšení užitečného efektu produkce poskytované dodavatelem u odběratele: Buď tím, že mu umožňuje vyrábět s nižšími náklady (a proto je ochoten za vstup zaplatit více), nebo tím, že je schopen dosáhnout vyšší užitečnosti své produkce (což se projevuje v tom, že "odběratel odběratele" je ochoten za produkci zaplatit více, proto je ochoten za produkci zaplatit více i prvotní odběratel produkce prvotnímu dodavateli). (Řetězce "dodavatel-odběratel" mohou být poměrně dlouhé a bez tržního zprostředkování, které vede k vytváření dodatečného zisku a jeho rozdělování mezi ty, co s inovacemi přicházejí a co využívají inovovanou produkci by nevznikaly ani stimuly ke generování a šíření inovací, ani informace podmiňující rozhodování subjektů o tom, co a jak inovovat.)
 • I tzv. "konečná spotřeba" (domácností, jednotlivců) má zčásti produktivní charakter (v případě, kdy má např. podobu nabývání vzdělání je to zřejmé). I "konečný spotřebitel" pak vystupuje jako producent, nabízí na profesních trzích v podobě svých schopností (lidského kapitálu) to, co: Buď snižují náklady na jednotku produkce zaměstnavatele, nebo zvyšují užitečný efekt produkce zaměstnavatele. (Ekonomie jako věda stojí před poměrně aktuálním úkolem vyrovnat se s fenoménem produktivní spotřeby domácností, resp. jednotlivců, mj. proto, aby byla schopna popsat procesy šíření inovací v oblasti nabývání a uplatnění lidských schopností. Z hlediska historického vývoje tento úkol bezprostředně souvisí s konstituováním tzv. "nové ekonomiky", resp. s přechodem na nový typ ekonomického růstu.)
 • Lze předpokládat, že se postupně budou přibližovat efekty projevující se v subjektivní oblasti jako efekty typu plnohodnotných lidských prožitků a v objektivní oblasti jako efekty vznikající uplatněním lidských schopností při snižování spotřeby přírodních zdrojů. (Je to optimistická, ale oprávněná vize. Mj. od ekonomie produktivní spotřeby můžeme očekávat, že se s problémem duality inovačních efektů vyrovná.)
 • Pokud se týká vysokoškolského (terciárního) vzdělání, pak lze uvažovat následující řetězec producentů a odběratelů produkce: (1) Ten, koho si vzdělávací instituce najímá a kdo jí poskytuje určitou službu (jako pedagog apod.). -> (2) Vzdělávací instituce, poskytující určitý vzdělávací servis (studentů,. z nichž "vyrábí" absolventy). -> (3) Student měnící se s využitím vzdělávacího servisu v absolventa. -> (4) Zaměstnavatel absolventů. -> (5) Odběratel produkce absolventů.
 • Pro všechny články tohoto řetězce platí, že jsou polem pro generování a šíření inovací zvyšujících efektivnost. (Klíčové jsou inovace v oblasti vzdělávacího servisu, právě vzdělávací servis je ovšem zasazen do ekonomického prostředí, které nevytváří stimuly pro generování a šíření inovací a které neumožňuje ani šíření informací, které jsou pro rozhodování o tom, co a jak inovovat, nezbytné.)

  Přitom:

 • Vztah (1) -> (2) je tržně zprostředkován: Zaměstnavatel (vysoká škola) hledá na trhu profesí pedagogy či další odborníky.
 • Vztah (2) -> (3) není tržně zprostředkován: Vysoké školy si podle svých vybírají z řady zájemců, kteří neplatí, zájemci si podle svého zájmu a předpokladů vybírají vysoké školy, aniž by za poskytovanou službu platili. Náklady na vzdělávací servis jsou hrazeny státem.
 • Vztah (3) -> (4) je tržně zprostředkován: Absolvent hledá na trhu profesí uplatnění, zaměstnavatel hledá na trhu profesí absolventy s určitými profesními schopnostmi.
 • Vztah (4) -> (5) je tržně zprostředkován: Jedná se o standardní tržní zprostředkování, kdy firma uplatňuje svou produkci na trhu.
 • "Úzkým hrdlem" systému je tedy vztah mezi zájemcem o poskytnutí vzdělávacího servisu (potenciálním studentem, který se během studia stává absolventem) a vzdělávací institucí (vysokou školou, resp. fakultou). Tímto "úzkým hrdlem" se nepřenášejí informace o inovacích (obsažených v produktu, ve schopnostech absolventa) a prostředky, které by generování a šíření inovací stimulovaly. Ze stejného důvodu zde nepůsobí konkurence.
 • Vzdělávací systém se tak stává "informačně slepý" (neví, co chce, čemu dát prioritu) a rigidní. Dochází tak k paradoxu - absolvent by měl představovat především generátora inovací a nositele inovačních schopností, je však pěstován k prostředí, kde převládají protiinovační formalismy. (Čest a sláva těm kantorům a manažerům vysokých škol, kteří přes nepříznivé prostředí dokážou odvést výkon a něco předvést.)

  4/ Velmi častým a velmi negativně působícím OOO je názor, podle kterého nelze využít trh a zapojit soukromé zdroje do systému financování investic v oblasti terciárního školství, aniž by se vytvářela bariéra rozpočtového omezení domácností (tj. začal působit segregační efekt majetkové či příjmové diferenciace obyvatelstva).

  (Názorem, ze si v této oblasti vystačíme s veřejnými prostředky, se zabývat nebudeme. Jednak proto, že není OOO, není obecně uznávaným, ale zejména proto, že frapantně ignoruje realitu, stačil se již dostatečně diskvalifikovat, je nezodpovědným, protože setrvání stávající praxe na něm by odsuzovalo naše absolventy k tomu, aby se stávali absolventy nikoli druhé, ale třetí, čtvrté... kategorie. Ve sportu si obdobu takového názoru nikdo netroufá obhajovat, ale proto, že tam by se to okamžitě poznalo. Jak bychom asi dopadli v Naganu, pokud bychom tam vyslali jen ty, kteří nebyli "poskvrněni" financováním sportu na bázi soukromého zisku? Problém je v tom, že v oblasti soutěže o úroveň vzdělání se debakl neprojevuje tak frapantně, o to však masověji a s horšími důsledky.)

  Poté, co byl na stůl a na papíře předložen projekt návratného a efektivního financování sociálních investic (včetně investic do vzdělání), nemá názor, že nelze zapojit soukromé zdroje, aniž by to mělo segregační důsledky oprávnění. (Vzniká pak již jen otázka, proč na tomto názoru setrvávají ti, co projekty dostali k dispozici, a zda v tom není již jakási příměs sociální demagogie.)

  5/ Odpůrci financování investic do vzdělání standardní investiční formou, tj. "z budoucích výnosů", namítají, že by tím byl absolvent poškozen, protože by byl dodatečně finančně zatížen. Jedná se o další z řady OOO. Reálný příjem absolventa i po odpočtu úhrady investice by výrazně vzrostl. Je nutné si totiž uvědomit, že stávající systém deformuje i trh profesí. Zaměstnavatel nedostává hotový výrobek (absolventa schopného vykonávat žádoucí druh činnosti a průběžně inovovat své schopnosti tak, aby reagoval na měnící se podmínky), ale "skládačku", ze které teprve musí vybrat to, co je potřebné, co nikoli, a sestavit funkční celek. Vybírá se mu velmi těžko, protože v "rozloženém" a mnohdy nekompletním stavu jen obtížně rozpozná, který produkt je vůbec použitelný. Navíc mu vznikají značné náklady - podle údajů firem jsou náklady na "zprovoznění" absolventa větší než náklady na celé vysokoškolské studium. Není divu, že firmy dávají přednost těm, co již někde pracovali a zdráhají se absolventy přijímat.

  Námi navrhovaný systém by poskytoval informace i stimuly k tomu, aby vysoké školy produkovaly kvalitní finální produkt, jehož kvalitu je schopen zaměstnavatel posoudit. Navíc by podstatně snížil náklady na "finalizaci produktu", které jsou mnohdy výrazně vyšší než náklady na celé vysokoškolské studium. Absolvent by tak nejen mnohem snadněji získal zaměstnání, ale i jeho plat by byl několikanásobně vyšší.

  Předpokladem je zde adaptace vysokoškolského systému na prostředí, ve kterém je jeho financování závislé na kvalitě produkce. Z praktického hlediska to znamená, že systém musí být zaváděn postupně. Tento aspekt je v projektu řešen tím, že by se systém zaváděl "odzadu", tj. od posledního ročníku k předcházejícím.

  6/ Jedním z názorů, který se dané problematiky týká a který je rovněž OOO, je, že se s "reálně socialistickým" systémem jako neúspěšným experimentem se naše společnost rozešla "plně a definitivně". Nikoli, ten v prakticky nezměněné podobě přežívá právě v oblasti terciárního vzdělávání, které poznamenává na celý život ty, co jsou připravováni na nejdůležitější výkony v oblasti veřejné správy i v soukromé oblasti. Právě zde se uhnízdily všechny ekonomické atributy "reálně socialistického", stagnačního systému založeného na nekontrolovatelné redistribuční moci, ztrátě informací (a s ní spojeném vyprazdňování vlastního smyslu), nadvládě poslušného průměru atd. atd.

  7/ Podobným a příznačným OOO je, že mezi jeho přednosti patří to, že se vymanil z tržních vztahů. Ne, je to jeho hlavním handicapem, protože tím došlo ke ztrátě informací o efektech, které poskytuje, a o podílu jednotlivých složek tohoto systému na těchto efektech. Tím tento systém ztratil inovační dynamiku a převládla rigidita.

  8/ OOO je i názor, že při řešení otázek způsobu financování investic do vzdělání jsou rozhodující hlediska politická (že pravice říká - "platit školné", levice říká - "školné v žádném případě").

  Kolik je u nás "pravičáků", kteří budou vítat, že by způsob financování investic do vzdělání prohluboval sociální segregaci? A kolik je u nás "levičáků", kteří by vítali zaostávání vzdělávacího systému v důsledku nedostatku veřejných prostředků a antiinovační rigidity? Spor, který existuje, je sporem vyplývajícím z nepochopení perspektivního řešení a v důsledku přetrvávání předsudků.

  9/ Dalším z řady OOO je názor, podle kterého se stačí zavěsit na standardní přístupy uplatňované k financování vysokého školství v zemích EU. Jenže právě země EU pociťují, jak jim ujíždí (americký) vlak a snaží se hledat řešení. Zatím se jim však to nejlepší ztrácí právě v USA.

  10/ I naše "česká malost" může vyvolat OOO. Co jiného je názor, že tak malá země jako my musí čekat, až převezme "osvědčené modely". Vzdyť právě u nás se z řady důvodů nejvíce prohlubuje rozpor mezi tím, v jakém se nacházíme postavení, a perspektivou, která se otevírá, pokud najdeme řešení. A ne nadarmo se u nás říká "nouze naučila Dalibora housti" (ovšem též malostně české "doma není nikdo prorokem") . Proč se u nás nepustit do rozpracování a prosazení smělého řešení? Není právě situace, v níž se nacházíme, tím nejcennějším, co máme - totiž stimulem nalezení cesty? Máme snad u nás málo kvalifikovaných a odvážných lidí.

  (Pokračování dopisu)

  Potud článek. Nyní k některým bodům Vašeho dopisu:

  1/ Zvykl jsem si na ledacos, proto mě zase označení za "šizuňka", který chce zneužít "nestřeženého okamžiku" a něco ukrást, nepřekvapuje. Je to Vaše hodnocení. Nemohu s ním polemizovat, protože postrádá jakoukoli argumentaci. Podobně se nehodlám vyjadřovat k otázce, že jsem "vzdálen realitě studentského života" (až budete v Praze, zajděte k nám na školu a zeptejte se našich studentů), nebo že něco dělám "částečně z blbosti a částečně za cizí peníze".

  2/ Konference, které k danému tématu pořádáme, neslouží k tomu, aby bylo něco "posvěceno". Pokud budete mít zájem, mohu Vám zaslat jejich záznam. Zjistíte, že na nich byly seriózně rozebírány různé možné přístupy k řešení dané problematiky a že naším týmem navrhovaný přístup byl podroben kritickému projednání.

  3/ To, že investice do vzdělání je investicí do budoucnosti jednotlivce, není dle mého názoru jen "módní pravicový trend", ale prostě fakt. To, že na tuto kartu hraje zejména pravice, je další fakt. Nevidím důvodu, proč by levice (a já se vždy za levicového považoval), nemohla přijít s vlastní interpretací dané problematiky.

  4/ Jak jste zjistil z vloženého článku, jsou důvody, pro které hledá náš tým tržní zprostředkování financování investic do vzdělání, poněkud jiné, než uvádíte. Jde skutečně především o vytvoření zpětné informační vazby, aby bylo umožněno a stimulováno generování a šíření inovací v oblasti vzdělávacího servisu. A rezervy v této oblasti jsou obrovské.

  5/ V našem přístupu rovněž poukazujeme na to, že "půjčky na vzdělání" problém neřeší (a to ze zásadních důvodů). Za nedostatečný považujeme i zmíněný "australský model". (Obojí mj. vyplývá z článku, na který jste reagoval.) Aby bylo zřejmé, jak si reformu financování investic do vzdělání představujeme, vkládám svá vystoupení na letošní konferenci k investicím do vzdělání (považuji za podstatné "mít před očima" konkrétní podobu projektu):


  Úvod do problematiky - návratnost a efektivnost investování do lidského kapitálu

  Radim Valenčík, CSc.

  Letošní ročník je již 3. ročníkem vědecké konference, která se problematikou lidského kapitálu a investic do vzdělání zabývá. Tentokráte ovšem konané na podstatně vyšší úrovni. Jedno z přísloví říká, že i hlupák dokáže položit takovou otázku, na kterou nedokáže odpovědět ani deset mudrců. Otázku, která postupně vykrystalizovala v dosavadních diskusích na dané téma, lze zformulovat takto:

  Jak dosáhnout odstranění či alespoň změkčení bariéry rozpočtového omezení státu při investování do vyšších forem vzdělání, aniž by tím byla vytvářena bariéra rozpočtového omezení domácností?

  O tom, že se náš stát potýká a ještě dlouho bude potýkat s bariérou rozpočtového omezení při investování do vzdělání není pochyb a není patrně nutné tuto skutečnost dokazovat. Svědčí o tom mj. obrovský zájem o studium na naší soukromé vysoké škole, na které studenti či jejich rodiny musí v plné výši hradit náklady na studium.

  Nejjednodušší řešení, které se nabízí, tj. zavádět školné i na státních školách, by sice vedlo ke změkčení bariéry rozpočtového omezení státu, na druhé straně by vytvářelo bariéru rozpočtového omezení domácností, které i za současných podmínek nesou - v podobě úhrady nákladů na ubytování po dobu studia, studijních pomůcek a zejména pak obětovaného příjmu svého člena po dobu několika let - poměrně vysoké náklady. Omezoval by se tím mj. okruh těch, co vstupují do konkurenčního prostředí v oblasti nabývání a uplatňování schopností.

  Nabízí se a je navrhována řada dalších možností, jak tento problém řešit - zavést školné jen pro "nadlimitní" studenty, uplatnit systém sociálních stipendií a stipendií pro talentované, přenést část nákladů na firmy - budoucí zaměstnavatele, pokusit se vytvořit nějaký systém půjček na studium atd. Každé z takových řešení má svá úskalí a přináší další problémy.

  S jedním z možných řešení přišel i náš tým, který se při VŠFS zabývá problematikou efektivnosti a návratnosti investic do vzdělání: Využít kapitálový trh tak, aby - jak už to v případě kapitálového trhu bývá, čím kapitálový trh vytváří podmínky pro rovnost příležitostí - náklady na vyšší formy vzdělání byly hrazeny z budoucích výnosů, z příjmu těch, co vzdělání nabývají, a to formou podílu investora na budoucím příjmu absolventa. Toto řešení považujeme za systémové, je popsáno ve sborníku z loňské konference, otevírá řadu možností mj. i v oblasti reformy penzijního systému, kde by umožnilo vytvoření vzájemné mezigenerační solidarity. Vzhledem k tomu, že nechceme, aby náš přístup predeterminoval jednání konference, budeme jej prezentovat v rámci krátkého vystoupení až zítra, v závěrečném jednacím bloku.

  V obecné rovině každopádně platí, že jde o návratnost a efektivnost investic do vzdělání, že investorem může domácnost, stát, firma, veřejno-právní či soukromá instituce, např. i investiční fond. Chceme-li najít optimální řešení, musíme si ujasnit odpověď na následující otázky:

  1/ Je vysokoškolské vzdělání soukromým či veřejným statkem, resp. nakolik je vzdělání v tom či onom oboru veřejným a soukromým statkem? Existují z uvedeného hlediska rozdíly mezi různými obory? Např. v tom smyslu, že některé typy vzdělání lze uplatnit především v soukromé sféře, a to jako statky či služby, při jejich poskytování existuje vylučitelnost ze spotřeby (např. v případě, že absolvent pracuje jako architekt či advokát), zatímco v jiných případech (kdy absolvent pracuje jako např. astronom či lingvista) se jedná o statky či služby se setkáváme s nevylučitelností ze spotřeby. Jaké důsledky z toho vyplývají pro fungování trhu profesí a pro řešení problematiky návratného a efektivního investování do vzdělání?

  2/ Je pojem "lidský kapitál" pouze metaforou zvýrazňující určité obdobné rysy, které má "investování do člověka" s "normálním investováním", nebo se jedná o legitimní ekonomický pojem, který ukazuje na určitou symetrii v oblasti využívání investičních příležitostí? A pokud se jedná o legitimní ekonomický pojem, mohou být investiční příležitosti i v této oblasti zpřístupněny prostřednictvím kapitálového trhu, nebo - nahlíženo z opačné strany - hraje vývoj kapitálového trhu významnou roli i při nabývání reálného ekonomického obsahu pojmu "lidský kapitál"?

  3/ Jaký je vztah mezi lidským potenciálem (tím, co je člověku dáno "od přírody", či tím, co přesahuje rámce ekonomicky zjistitelných výnosů) a lidským kapitálem, který svůj ekonomický smysl nabývá právě na základě porovnání ekonomických nákladů a ekonomických výnosů (byť třeba i v nepeněžní formě)?

  4/ Bude vývoj směřující k růstu role tzv. "kvartérního sektoru", který je oblastí služeb úzce souvisejících s nabýváním a uchováváním lidských schopností, "vytlačovat" tržní vztahy z ekonomiky, nebo naopak bude stimulovat vývoj trhu tak, aby uplatnil své funkce i v této oblasti? V jakém poměru se v této oblasti bude vyvíjet vztah mezi veřejným a soukromým sektorem?

  5/ Neměli bychom podstatnou část spotřeby domácností chápat v produktivním smyslu, tj. otevřeně hovořit o významu produktivní spotřeby? Není nutné z tohoto hlediska dořešit i některé velmi obecné teoretické otázky spojené s ekonomickým pojetím užitečnosti? Nebo - možná - nenastal čas pro vypracování toho, co bychom mohli nazvat ekonomií produktivní spotřeby?

  6/ Jakou roli hraje zvládnutí problematiky návratného a efektivního investování do vzdělání a lidského kapitálu v tom, aby ta či ona země - a jde nám zejména o naši zemi - obstála v globální konkurenci?

  Čím lépe se nám podaří na tyto a další otázky odpovědět v teoretické rovině, tím přesnější bude náš praktický postup, tím více odpadnout různé předsudky, ideologizace problémů, krátkozraká řešení, polovičatosti apod. Pokusme se pokročit v jejich promyšlení i na naší konferenci.

  Zkušenost z diskusí na dané téma ukázala ještě jeden důležitý rozměr této problematiky: Každé řešení problémů, které má mít šanci na praktické uplatnění (ať již je nás postoj k existující praxi jakkoli kritický, resp. i v případě, pokud řešení navrhuje výraznou inovaci vůči stávající praxi), musí respektovat parametry daného stavu (se vším všudy, s tendencí k setrvačnosti, s působením různých předsudků či dílčích zájmů apod.) a prezentovat využitelné závěry nikoli jako krok do neznáma, jako radikální změnu, ale jako plynulý proces postupných krůčků, které však činím s plným a přesným pochopením toho, o co jde, při nichž máme jistotu konání. A není třeba zvlášť zdůrazňovat, že by pozitivní řešení měla být politicky neutrální a - i díky svému teoretickému fundamentu - umožňovat širokou shodu.

  Na závěr ještě osobní poznámka: Otázka, kterou jsme si postavili v úvodu, tj. jak řešit problém bariéry rozpočtového omezení státu při investování do vzdělání, aniž bychom vytvářeli bariéru rozpočtového omezení domácností, má právě v naší zemi velmi konkrétní obsah a její výzvu u nás pociťujeme velmi naléhavě. Jsem přesvědčen, že pokud se s ní poctivě porveme (ve smyslu hledání teoretických řešení a jejich praktického uplatnění), můžeme mít náš přínos k jejímu řešení - jak v oblasti obecné teorie, tak i konkrétní praxe - značný význam.


  K souběžné reformě penzijního systému a financování investic do vzdělání

  Radim Valenčík

  Problematika návratného a kapitálovým trhem zprostředkovaného financování investic do vzdělání (lidského kapitálu), resp. problematika návratnosti (a možnosti zprostředkování kapitálovým trhem) sociálních investic se řešení na našem pracovišti (Bankovní akademii a nyní na VŠFS již od roku 1997. Byly zpracovány více než dvě desítky absolventských prací, publikována řada článků i rozsáhlejších materiálů v odborném tisku, připraven projekt grantu na dané téma a řada podkladových studií. Významnou součástí výstupů se staly vědecké konference k problematice lidského kapitálu a investic do vzdělání, které se konaly na podzim v roce 1998 a 1999. Z obou byly vydány sborníky, sborník z druhé vědecké konference (který je k dispozici) obsahuje mj. Souhrnný projekt zabezpečení efektivnosti a návratnosti sociálních investic, který ve stručnosti prezentuje podstatu daného přístupu.

  Obecný princip, na základě kterého je zabezpečena efektivnost a návratnost sociálních investic, lze charakterizovat takto:

  1/ Investice do člověka vede k navýšení lidského kapitálu a v tržním prostředí se projeví zvýšením příjmu.

  2/ Investor (investiční fond) si touto investicí vytváří finanční aktivum (které se stává součástí jeho portfolia), adresátu investice do lidského kapitálu (klientu fondu) naopak vzniká finanční závazek vůči investorovi.

  3/ Klient splácí tento závazek formou předem definovaného podílu investičního fondu na příjmu klienta do doby vyrovnání diskontovaného závazku a rizikové prémie.

  3.1/ Od příjmu klienta se přitom odpočítá určitý "nedotknutelný" základ (kterým může být dle konkrétního typu investice např. statisticky vyčíslený průměrný příjem, jeho násobek, příjem, který klient dosahoval před realizací investice, či výše sociální dávky v nezaměstnanosti apod.) a ve prospěch investičního fondu se dovádí procentuálně stanovený díl z té části příjmu, která přesahuje "nedotknutelný" základ.

  3.2/ Riziková prémie odpovídá rezervě, kterou si investiční fond vytváří ke krytí rizika vyplývajícího z předpokládané existence neúspěšných a méně úspěšných klientů (aby s dostatečnou jistotou dosahoval stejného výnosu z té části portfolia tvořeného investicemi do lidského kapitálu, jako ze standardní součásti portfolia tvořené např. investicemi do státních dluhopisů), pokud je čerpána jen zčásti, je rozpouštěna podle předem daných pravidel ve prospěch úspěšných klientů.

  4/ Prostředky k investování do lidského kapitálu získává fond od výdělečně činných osob tak, aby z výnosu těchto investic mohl vyplácet pojistné v době, kdy tyto osoby přestanou být výdělečně činné.

  Všimněme si, že přístup obsahuje i významný prvek vzájemné (nikoli jednostranné) mezigenerační solidarity: Já (produktivně činný občan) odvádím část svého příjmu k financování investic do vzdělání, bydlení, rekvalifikace apod. jiných občanů (těch, co jsou v předproduktivním věku, nezaměstnaní apod.) tak, aby z výnosů těchto investic (prostřednictvím působení investičních fondů v této oblasti) formou mého podílu na jejich příjmech byl zabezpečen můj příjem (v podobě výplaty pojistných dávek penzijního pojištění, pojištění v nezaměstnanosti apod.) v době, kdy přestanu být výdělečně činný. (Jedná se vlastně o solidaritu, která je založena na využití tržních mechanismů.)

  Po dlouhou dobu převládaly vůči navrhovanému přístupu odmítavé reakce podmíněné většinou nikoli věcnými výhradami, ale řadou předsudků, resp. nepochopením významu trhu a možností jeho vývoje. V tomto roce se situace začala měnit. Objevily se práce i na jiných pracovištích, které jej považují za jednu z možných, reálných a případně i realizovatelných alternativ.

  O průběhu a obsahu diskusí by bylo možné vyprávět celého hodiny a nebylo by to nezajímavé, někdy smutné, někdy i komické. Ukázaly, že příliš nepomáhá trpělivé vyvracení námitek (padnou-li jedny, objeví se další), propracovávání detailů projektu (koho by zajímaly podrobnosti, když jde o princip), odkrývání širšího kontextu (zachycení přirozených tendencí vývoje trhu a jejich spojitost se změnami v obsahu ekonomického růstu lze označit za bujnou fantazii) apod. (Zavedené myšlení a zavedená praxe se dokážou neuvěřitelně vzpouzet nové myšlence, i když právě ona "zavedenost" vede do slepé uličky.) Mnohem více se osvědčilo prokázat a názorně ukázat, že realizace navrhovaného přístupu nás nenutí k nějakému "skoku do neznáma", že jednotlivé realizační kroky lze činit v přímé návaznosti na současnou praxi řešení problémů v oblasti financování vzdělání a penzijního systému (a - což. jak se ukazuje není nevýznamné - "politicky neutrálně). Proto řešitelský tým věnoval v době, která uplynula od minulé konference, hlavní pozornost právě této otázce, a to jak z hlediska možností, které se nabízejí v soukromé, tak i veřejné sféře:

  1/ V soukromé sféře jde především o půjčky na studium s modifikovaným způsobem splácení, které snižují riziko jak na straně investora (banky), tak i klienta (studenta): Podíl tzv. spotřebních půjček domácnostem na trhu bankovních produktů roste. V tomto případě by šlo o financování investice do vzdělání. Jediný rozdíl od standardní půjčky by byl v tom, že výše (normálně úročených splátek) by byla odvozena od budoucího příjmu absolventa. Tím by se riziko rozložilo. V současné době navazujeme kontakty s odděleními nových produktů v některých peněžních ústavech.

  2/ Ve veřejné sféře jde (coby první krůček souběžné reformy) o možnost vytvářet určitý typ aktiv v rámci rezervního fondu, jehož zřízení se předpokládá v rámci tzv. všeobecného fondu sociálního pojištění: Vycházíme z přístupu MPSV, který (pokud finální podoba jeho projektu reformy nebude znamenat "úkrok stranou") předpokládá oddělení "velkého fondu" od státního rozpočtu a v rámci něj zřízeného (rezervního) "malého fondu", který by mohl obsahovat i výnosová aktiva. Ta by mohla mít mj. podobu závazků studentů-absolventů hradit část nákladů na jejich studium formou podílu fondu na jejich příjmech, přitom:

 • souběžná reforma penzijního systému a financování investic do vzdělání by probíhala "odzadu", tj. od posledních ročníků státních vysokých škol a postupně (realizaci lze rozložit na celou řadu let) by rozšiřovala počet ročníků, náklady na jejichž studium hradí student z budoucích příjmů,
 • zohledňovala by se skutečnost, že vysokoškolské vzdělání je dle jednotlivých oborů různě smíšený statek, tj. v případě některých oborů (např. učitelů základních škol) by stát i nadále přispíval na úhradu nákladů na vzdělání, v případě jiných (např. právníků, ekonomů, architektů) by nemusel,
 • postupně by se vytvořily podmínky pro vstup soukromých investorů do této oblasti a pro eliminování nežádoucích rozdílů mezi veřejným a soukromým školstvím.

  Navrhovaný přístup má řadu předností, z nichž lze uvést zejména následující:

 • řeší problém formulovaný v úvodu příspěvku,
 • umožňuje rozvážný postup a skýtá perspektivu výrazného zlepšování parametrů obou systému (vzdělávacího i penzijního), a to v rostoucí míře v průběhu několika desítek let,
 • vyvíjí tlak na efektivnost vzdělávacích procesů,
 • vytváří předpoklady pro růst role tržních ocenění produkce vzdělávacího systému i vzdělávacího servisu samotného, v rámci toho i pro vytvoření rovnovážnější situace na trhu profesí, omezuje stávající distorze na trhu profesí a umožňuje využít roli trhu jako zdroje a nositele informací o tom, jak a kde nejlépe využít lidské schopnosti a podpořit jejich rozvoj,
 • orientuje ekonomiku na nový typ ekonomického růstu založený na produktivním charakteru spotřeby domácností.

  "Startovní okno" pro souběžnou reformu penzijního systému a financování investic do vzdělání je otevřeno, neexistují žádné zásadní překážky, které by bránily tomu, aby se začalo. Čas je však nemilosrdný a nevyužijeme-li šanci, která se nám nabízí, mohly by vzniknout problémy vedoucí ke značným potížím v naší zemi.


  (Pokračování dopisu)

  Vím, že existuje určitá tendence házet všechny formy financování investic do vzdělání "z budoucích výnosů" do jednoho pytle, takže půjčky, tzv. australský systém či námi navrhované řešení některým splývá vjedno. Ne. Jsou mezi tím obrovské rozdíly. Omlouvám se za určitou odbočku, ale pro tento aspekt problematiky je to podstatné.

  Kdysi dávno si všiml Aristoteles, že lichvářské půjčky poskytované zemědělcům jsou vlastně půjčkami likvidačními. Věřitel je vlastně poskytoval proto, aby v případě nesplácení majetek dlužníka propadl ve prospěch věřitele, případně aby on sám jako zástava šel do otroctví. Půjčky pak byly po více než tisíc let křesťanskou církví zakazovány či omezovány mj. právě z těchto důvodů. Teprve mnohem později, když už si to vývoj společnosti vyžadoval, se začal používat mechanismus úvěru a jeho splácení bez původních předsudků (v návaznosti na rozvoj mořeplavby, obchodu a později i rozvoj průmyslu).

  Islámský svět šel poněkud jinou cestou, mj. velmi zajímavou. Aby se předešlo "likvidačnímu zneužití" půjček, požadovalo se (a dodnes se požaduje), aby se dlužník s věřitelem dělil nejen o výnos, ale i o riziko. Půjčky mohly být poskytovány jen potud, pokud byly spláceny procentuálně stanoveným podílem na příjmu dlužníka. (Právě tím se odstraňoval případný likvidační charakter půjčky.) V Evropě se později rovněž vyvinul podobný mechanismus, ovšem z poněkud jiných příčin, a to získáváním potřebného kapitálu formou emitování akcií.

  U financování investic do vzdělání z řady důvodů nelze najít funkční řešení založené na mechanismu standardních půjček (resp. úvěru). To jsem mj. v článku, na který reagujete, napsal. Jen pro úplnost:

 • Pokud bude půjčka garantována státem, bude ji splácet jen část studentů a zbytek stát. Nic se téměř nezíská a transakční náklady budou velmi vysoké. (To ostatně ve Vašem článku píšete.)
 • Pokud bude půjčka negarantovaná státem, netroufne si ji student z chudších či středních vrstev vzít, protože by se snadno dostal do celoživotní dluhové pasti. (Otřesné případy v USA jsou toho dokladem.)
 • Pokud by se stát snažil napomoci formou dotací půjček, vznikne (paradoxně) vůbec nejhorší situace. Stát zpět téměř nic nezíská (mj. i vzhledem k již zmíněným vysokým transakčním nákladům), pro chudší a střední vrstvy bude i tak půjčka představovat odstrašující riziko, majetkově silnější vrstvy ji však využijí jako vítané zlepšení příjmů (díky dotacím). Tento typ půjček de facto přerozděluje peníze od chudších (z jejich daní) ve prospěch bohatších (v podobě dotací).

  U tzv. australského systému tento problém nevzniká, ale i tento systém není z řady důvodů ideální. Náš model (který je popsán ve druhém z vystoupení na naší konferenci) má všechny potřebné přednosti. Student není vystaven riziku a věřitel si riziko rozkládá na dostatečně velké portfolio svých klientů. A hlavně - vzhledem k tomu, že zpětný tok peněz je přifázován k odvodu sociálních dávek, nevznikají žádné transakční náklady.

  Vlastně jedná věc je ještě důležitější - tento systém maximálně uchovává informaci o výsledcích vzdělávacího servisu. Právě díky němu by vznikl informační i zdrojový můstek mezi uplatněním absolventů a činností vysokých škol (které by na smluvním základě s fondy byly rovněž financovány dle výsledků uplatnění svých absolventů).

  Existuje oprávněná námitka, že ne vše, co je společensky užitečné, lze vyjádřit penězi, že poslání absolventa je mnohem širší, než vydělávat peníze, zejména v některých oborech. Tento problém je však řešitelný, protože i v dané oblasti (podobně jako v jiných společenských oblastech) lze respektovat roli veřejných či smíšených statků - a to jak z hlediska cílového modelu, tak v procesu postupného přechodu.

  Omlouvám se za tuto delší odbočku, ale právě konkrétní podoba vytvoření zpětné vazby je rozhodující.p> Pokud Vás zajímají další podrobnosti o našem přístupu, rád Vám zašlu ke kterékoli dílčí otázce podrobnější informaci či rozbor, naše výsledky jsou průběžně publikovány v internetovém časopise Marathon (http://misc.eunet.cz/marathon), rád se s Vámi setkám, pokud budete v Praze.

  Velmi si přeji, abychom si dokázali naslouchat a - možná - dali šanci naší malé zemi (v systému našeho školství opravdu vzniká složitá situace, přitom právě školství je jednou z našich nadějí). Přeji Vám vše nejlepší k Vánocům a mnoho úspěchů do Nového roku (století a tisíciletí současně).

  S pozdravem,

  Radim Valenčík

  V Praze 14.12.2000 • |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|