pátek 2. dubna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Válka o Kosovo - nejdůležitější články z posledních dní Odkazy:
 • Přehled nejzajímavějších článků z poslední doby Zdravotnictví české:
 • Ještě jednou: získávání orgánů pro transplantace (Miroslav Hruška) Z historie české privatizace:
 • Jak jsem privatizovala Třinecké železárny (rozhovor s úřednicí ministerstva privatizace, RFE, JČ)
 • Ministr Ježek privatizované projekty ani nečetl (RFE, JČ) Reakce:
 • O postavení žen v ČR a v Kanadě (Jiří Jírovec)
 • Úroveň školství v ČR a v Kanadě(Jiří Jírovec)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Srovnání úrovně vzdělání Československa a Kanady

  Jiří Jírovec

  V článku týkajícím se postavením žen v české společnosti, jsem mimo jiné reagoval na názor, že v Československu (1948-1989) bylo význam vzdělání drasticky podhodnocen. Jako důkaz byl uveden údajně malý počet žen (10%), které měly v osmdesátých letech universitní vzdělání. Napsal jsem, že to zřejmě odpovídalo tehdejší struktuře pracovních míst a že pokud se údaje o učňovském, středním a universitním vzdělání předkládají severoamerickému čtenáří, je třeba dát je do širších souvislostí, aby dávaly nějaký smysl.

  Srovnání českých čísel se světem by mohlo zajímat i českého čtenáře. Vyhledal jsem tedy oficiální statistické údaje o dosaženém vzdělání v Kanadě. Není-li uvedeno jinak, jde o údaje nejnovější (z roku 1996), platící pro 22 628 925 lidí starších 15-ti let.

  Aby bylo možné čísla vůbec porovnávat, je nutné poněkud sjednotit pojmy, protože oba vzdělávací systémy jsou v některých směrech dosti odlišné.

  Typ školy: Československo - Kanada

  základní škola (8 let): ano - ano
  (elementary school)

  učňovské školství: ano - ne ve srovnatelné podobě
  (2 - 3 - 4 roky)

  dvanáctiletka - gymnasium: ano - ano (high school)

  maturita - diploma

  odborná střední škola (4 roky): ano - viz college

  college (2-4 roky, vyžaduje se: ne - ano (high school diploma) universita: ano - ano

  Protože údaje o československém školství jsou z osmdesátých let, je třeba zdůraznit, že za ukončené vysokoškolské studium bylo tehdy považováno absolvování kompletního, většinou pětiletého programu, složení příslušných státních zkoušek a obhájení diplomové práce. Viz rovněž tento článek. Absolvent československé vysoké školy tedy formálně splňoval požadavky pro hodnost Master of Science (Arts, Engineering atd.).

  Dosažené vzdělání: Československo - Kanada

  (% populace) - ženy (muži) - 1986 - 1996

  nedokončené: 10 (10) - 47.8 - 36.8 (žádný diplom)

  učňovské: 40 (50) - 10.0 - 10.5

  středoškolské: 40 (26) - 30.7 37.2

  high school a  - - - -

  - - - college

  universitní (dokončené): 10 (14) - 8.8 -13.3

  Kanadská statistika zahrnuje do počtu i studenty, kteří absolvovali byť jen část vysokoškolského studia a nedosáhli ani hodnosti bakalářské (po roce 1989 zavedené na českých vysokých školách). Podle ní 1.9 (2.3) procenta populace dosáhlo v roce 1986 (1996) méně než bakalářskou hodnost.

  Pro úplnost ještě dodávám, že údaje pro kanadské obyvatelstvo zahrnují obě pohlaví. Velký počet lidí bez formální kvalifikace nepochybně odráží kanadský přístup ke vzdělání - pro uživení se stačilo zaučení. Změna struktury ekonomiky a nástup nových technologií tuto situaci postupně mění.

  Rostoucí počet lidí s universitním vzděláním odráží jeho relativní dostupnost v nedávné minulosti. Není ovšem vyloučeno, že nastoupí trend opačný a že lidé začnou vyhledávat kratší a levnější postsekundární vzdělání (college). Tento druh školy byl schopen poněkud pružněji reagovat na změny pracovního trhu, tkaže zaměstnavatelé údajně dávají přednost jejich absolventům před vysokoškoláky.

  Nejvyšší dosažené vzdělání v Kanadě (% populace) : 1976 - 1986 - 1996

  méně než 9 tříd: 25.4 - 17.7 - 12.4

  9 -13 tříd: 44.0 - 42.5 - 40.4

  jakékoli vyšší mimo
  universitní hodnosti: 24.1 - 30.2 - 34.0

  universitni hodnost: 6.4 - 9.6 - 13.2

  V roce 1976 mělo celkem 6.4% kanadských občanů ukončené universitní vzdělání (hodnost bakaláře a výše). Vzhledem k tomu, co již bylo o rozdílu v náplni vysokoškolského studia řečeno, není bez zajímavosti ani to, že pouhých 1.5 (2.2) procent populace mělo v roce 1986 (1996) hodnost Master.

  Několik výše uvedených dat nepředstavuje žádnou vědeckou studii, ale pouhé upozornění na to, že Československo osmdesátých let na tom nebylo, alespoň ve srovnání s Kanadou, nijak špatně.

  Jiří Jírovec


  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|