pondělí 6. září

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled událostí Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby Otázka týdne:
 • České školství Česká politika:
 • Ke zvolení Václava Fischera senátorem (Jiří Jírovec) Zákon o zahraničních kontech je nedokonalý:
 • Egonie, aneb Konto Lánský (Vácav Pinkava) Nezodpovězené otázky:
 • Lánského konto (Ivan Hoffman, Český rozhlas 1 - Radiožurnál)
 • Je Miloš Zeman lhář? (Pavel Šaradín) Zkoumání české právní kultury zvnějšku:
 • Kdo je americký právník Lloyd Cutler? (Jan Čulík)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Egonie, aneb Konto Lánský

  Václav Pinkava

  Egon Lánský má, jak známo, dvojí občanství - švédské a české. Causa "konto Lánský" je pikantní tím, že do politiky právě vstupuje další člověk s dvojím občanstvím, který má zajisté nějaké to konto v zahraničí (a proč by neměl, jako občan cizího státu?) nějaký Václav Fischer, pokud si vzpomínám. Nemyslím to ve zlém, jsem v obdobné situaci, jako spousta dalších. Ač ne v politice, jako Jan Kavan - mám britské i české občanství.

  Někdo by mohl tvrdit, že devizový zákon je absurdní přežitek komunismu, a causa Lánský je zástěrkou pro zcela jiný problém.

  Ale buďme naprosto věcní, a podívejme se na Devizový zákon České národní banky č.219/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

  Kdo má chuť, ať se nad tím zamyslí sám. Cituji znění, které mi nedávno poslala jedna banka:

  § 6

  Povinnost převodu peněžních prostředků ze zahraničí

  (1) Tuzemec je povinen převádět nebo dovážet do tuzemska veškeré v zahraničí nabyté peněžní prostředky v české i cizí měně po úhradě poplatků, daní a dalších výloh v zahraničí spojených s jejich nabytím, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne, kdy je nabyl nebo kdy se dověděl nebo mohl dovědět o jejich nabytí, nebo poté, co se stal tuzemcem, pokud není dále stanoveno jinak.

  (2) Povinnost podle odstavce 1 se nevztahuje:

  a) na devizové místo, vyplývá-li tak z jeho povolení působit jako banka nebo z devizové licence,

  b) na peněžní prostředky v cizí nebo v české měně, které tuzemec během svého pobytu v zahraničí získá v hotovosti a spotřebuje po dobu tohoto pobytu v zahraničí,

  c) na reinvestice zisku z přímé investice (§ 1 písm. k) bod 4],

  d) na peněžní prostředky v cizí nebo české měně na účtě tuzemce v zahraničí v souladu s devizovým povolením vydaným devizovým orgánem.

  (3) Tuzemec může požádat v zahraničí o zřízení nebo o vedení účtu v cizí nebo v české měně nebo se smluvně zavazovat ke svěření nebo uložení svých peněžních prostředků v cizí nebo české měně na účet vedený v zahraničí pouze s devizovým povolením devizového orgánu.

  (4) Devizové povolení podle odstavce 3 se nevyžaduje pro zřízení a vedení účtu tuzemce

  a) je-li devizovým místem s odpovídajícím rozsahem povolení působit jako banka nebo devizové licence,

  b) po dobu jeho pobytu v zahraničí,

  c) k úhradě prokazatelných provozních nákladů jeho organizační složky nebo zastoupení v zahraničí,

  d) k uložení jeho peněžních prostředků, pokud právní překážky platné v zahraničí brání převodu těchto prostředku do tuzemska,

  e) k úhradě poplatků, daní a dalších výloh prokazatelně spojených s údržbou a správou nemovitosti v zahraničí po dobu trvání vlastnického práva k této nemovitosti.

  § 7

  Jiné povinnosti

  (1) Úhrady do a ze zahraničí mohou být prováděny bezhotovostně pouze prostřednictvím devizových míst s odpovídajícím rozsahem povolení působit jako banka nebo devizové licence, pokud z povolení devizového orgánu nevyplývá jinak.

  (2) Tuzemci a cizozemci jsou povinni předkládat devizovému místu platné devizové povolení, jestliže se podle tohoto zákona vyžaduje, a na vyžádání doklady prokazující účel požadované úhrady.

  (3) Tuzemci a cizozemci jsou povinni na výzvu devizového místa označit účel úhrady došlé ze zahraničí v případě, že není účel uveden.

  § 8

  Práva a povinnosti devizových míst

  (1) Devizové místo je povinno vyžadovat před provedením příslušné úhrady předložení platného devizového povolení, jestliže se podle tohoto zákona vyžaduje.

  (2) Devizové místo je oprávněno vyžadovat před provedením příslušné úhrady předložení dokladů prokazujících účel požadované úhrady.

  (3) Devizové místo je oprávněno vyzvat příjemce úhrady ze zahraničí k označení jejího účelu v případě, že tento účel není uveden.

  (4) Devizové místo může provést pouze ty operace, které jsou v souladu s devizovým zákonem, právními předpisy vydanými k jeho provedení, mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána a které vztahy upravené tímto zákonem upravují jinak než tento zákon, devizovými licencemi, koncesními listinam ke směnárenské činnosti vydanými podle zvláštního zákona a devizovými povoleními (dále jen "devizové předpisy").

  (5) Devizové místo je povinno bez zbytečného odkladu oznámit příslušnému devizovému orgánu zjištěná porušení devizových předpisů nebo podezření z jejich porušení.

  Konec citátu.

  Tento zákon je řemeslně špatný a neřeší postavení člověka, který je zároveň nejen tuzemcem, ale také cizozemcem.

  Pozorné čtení článku 6 odstavce 1 vede k závěru, že emigrant, který získal cizí občanství a pak se vrátil a mezitím nepozbyl české občanství (tedy člověk s dvojím občanstvím) má (coby tuzemec) povinnost převádět nebo dovážet do tuzemska veškeré v zahraničí nabyté peněžní prostředky do 30 dnů od svého návratu do tuzemska. Co slovo, to blbost. Nikoli "své veškeré", prostě kdejaké, v zahraničí nabyté. Nikoli "převést", ale "převádět"(jak dlouho to vlastně trvá?)

  Já jsem nic takového neučinil, jen si tady vedu a nechávám zdaňovat příjmy zde vydělané. Spásou mi je výjimka v odstavci 4, v tom smyslu, že britský právní řád žádnou takovou povinnost svého občana neuznává. Může se sice zdát, že člověk s dvojím občanstvím je schopen a nucen ze zákona převést (na koho?)"veškeré" peněžní prostředky ke kterým má přístup, jako Čech. Nelze jej však nutit aby peníze převedl jako Brit sobě, jako Čechovi. Čech je tedy musí sobě, Britovi ukrást, a to veškeré. To však mezinárodní právo neakceptuje, a vida, odstavec 4d) považuje za dostatečnou výjimku rozpor se zahraničním právem.

  Jelikož se transakce nedá provést, aniž by souběžně nebyl porušován zahraniční právní řád, jediný schůdný scénář pro uplatnění zákona se nabízí tehdy, když účet v zahraničí založil ryzí nefalšovaný Čech (turista, au pair atp.,). To platí i pro konto v korunách. V takovém případě potřebuje povolení ČNB, zase vyjma situací popsaných v odstavci 4 a-e. Takže turistům se to dovoluje, po dobu dovolené, viz odst. 4b. převést si peníze ven. Pak ovšem padá povinnost je vrátit, pokud nebyly "v zahraničí nabyté". Vyvezte si peníze osobně, založte si konto v době pobytu venku a basta. Celkem logické.

  Takže zákon vlastně pojednává jen o případech, kdy si ryzí tuzemec v zahraničí vydělá a pak se vrátí, přičemž musí do měsíce navalit prachy. Sketa.

  Aby bylo jasno:

  Já jsem se po při založení studentského konta v dávných 70. letech evidoval jako Brit. Jako Čech k tomuto kontu sice mám přístup, dohodou sám se sebou, se svolením svého britského alter ega, ale jako hrdý Brit a vlastník britského konta zapovídám svému druhému českému nesvobodnému já s tímto kontem disponovat v rozporu se zdravým rozumem a zákony Evropské unie.

  Toliko můj (pardon, jeho!) výklad, zde přeložen do češtiny.

  (To make the point clear: When I opened my account as a student in the 70s, I did so as a Briton. As a Czech I do have access to this account, by agreement made with my other self, but as a proud Briton, and the account holder I forbid my fettered Czech alter-ego to operate the account in conflict with common sense and the laws of the European Union.)

  Za tuplovaný důkaz, že tuzemec s dvojím občanstvím podléhá výjimce, mi stačí účel 4c) "k úhradě prokazatelných provozních nákladů jeho organizační složky nebo zastoupení v zahraničí." Mne v zahraničí jednoznačně zastupuje nějaký Václav Z J Pinkava, který se mi podezřele navlas podobá, i na úrovni DNA, ač je to plnoplatný British Citizen. Dokonce mé absurdní myšlenky překládá do angličtiny, a musím jej k tomuto účelu živit a motivovat, což představuje nemalé provozní náklady. Je to totiž líný odrodilec.

  Podle některých komentátorů se prý má Egon Lánský co těšit na několikamilionovou pokutu. A co Devizové místo, které peníze převedlo?

  Z výše uvedeného § 8 vyplývá, že Devizové místo, které převede na neprávem založené konto tuzemce v zahraničí peníze, poruší zákon. Ať se kdo chce bude domáhat satisfakce u příslušné instituce - v případě Egona Lánského má Devizové místo alibi jak barák. Prostě pozorně přečtený zákon vede k závěru, že Švéd Egon Lánský žádný zákon neporušil, leda, že by si konto býval neprozřetelně založil nějaký Čech Egon Lánský. Podle podpisového vzoru se státní příslušnost neurčí dost jednoznačně...

  Zákon který diskriminuje české občany s jedním občanstvím, a je krátký na dvojí občanství, by měl být zrušen.

  Příští rok se prý dočkáme.

  Václav Pinkava  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|