úterý 25. ledna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Česká politika:
 • Co mají tedy sakra obyčejní lidé dělat?? (Martin Hrbek) Vést rozhlas v Austrálii:
 • Dopis z Alice Springs (Jaroslav Kovaříček) Návrh zákona o České televizi:
 • Omluva redakci Týdne (Milan Šmíd) Česká televize:
 • Puchalský a Kytka: Dětské hraní s Českou televizí (Martin Vadas)
 • Spekulace: Jde při nynějším tanci kolem budoucího šéfa ČT snad o možné budoucí zrušení okruhu ČT 2? (Tomáš Sedláček) Reakce:
 • Přesné informace o Českém telecomu (Vladan Crha, tiskový mluvčí Českého telecomu) Zahraničí a války vedené Spojenými státy:
 • Globalizace vyžaduje globální koncepce (Dana Cihelková) Reakce:
 • Viktor Šlajchrt nereaguje na marxismus a reakce JČ na jeho recenzi je příliš agresivní (Marek Houša)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Šmídova omluva redakci Týdne

  Milan Šmíd

  Redakce casopisu Tyden

  Praha 24. ledna 2000

  Vazena redakce, vazeny pane sefredaktore,

  precetl jsem si dnes ve Vasem liste dopis ministra kultury CR Pavla Dostala se zadosti o tiskovou opravu a omluvu ve veci meho clanku Quo vadis, Ceska televize.

  Sypu si popel na hlavu za to, ze jsem ne dostatecne proveril a aktualizoval sve informace.

  Skutecne, soucasny navrh zakona o vysilani se k vecem tykajicim se Rady CT vubec nevyjadruje, nemel jsem tudiz pravdu, kdyz jsem v clanku Quo vadis, Ceska televize, uvedl, ze novy zakon o vysilani "chce nesystemove sverit dozorcimu, kontrolnimu organu - rade CT - dalsi ridici kompetence."

  Na svoje ospravedlneni mohu jen dodat to, ze jsem si tu informaci nevycucal z prstu, a ze uvedene pasaze o Rade CT v jednom ze starsich verzi navrhu zakona o vysilani byly.

  Dokumentuji to prilozenym textem navrhu zakona, o kterem se vazne diskutovalo - pokud vim - jeste v polovine lonskeho roku. Pak ten navrh prodelal mnohe zmeny, ktere ja jsem jiz nezachytil.

  Ovsem - jak pravi klasik - neznalost zakona neomlouva, vina tudiz pada na moji hlavu, coz mne velice mrzi, nebo to snizuje moji duveryhodnost jako novinare.

  Na me vine nic nemeni fakt, ze jste omluvu vzali na sebe jako redakce, za coz Vam dekuji.

  S pozdravem

  Milan Šmíd

  P.S. Z casti treti navrhu zakona pro nazornost vybiram onu vetu, kterou se rozsirovaly pravomoce Rady CT:

  10. V § 8 odst. 1 písm. a) se na konec věty doplňují slova:

  "jmenuje programového, technického a ekonomického ředitele České televize"

  Krome toho stoji za pozornost jeste navrh, ktery v te novele mel usnadnit parlamentu odvolavani Rady CT.

  6. § 6, odst. 3 zní:

  "(3) Poslanecká sněmovna může odvolat Radu, jestliže Rada nesplní povinnosti podle § 8, odst. 2 tohoto zákona nebo Poslanecká sněmovna parlamentu České republiky neschválí zprávu o činnosti a hospodaření České televize (dále jen "Zpráva") ani po jejím doplnění. Zprávu předkládá Poslanecké sněmovně do konce měsíce února kalendářního roku."

  Nedivim se, ze si lide z ministerstva na mem pochybeni smlsli, nebot patrim ke kritikum podobnych navrhu, ktere obcas z jejich legislativni dilny vychazeji, navrhu, pri nichz jejich autori vice nez k obecnemu zajmu prihlizeji k okamzite konstelaci politickych sil v poslanecke snemovne. Kde je zaruka, ze se podobne vyse uvedene legislativni navrhy, smerujici k tomu, aby se Rada CT stala prodlouzenou rukou parlamentu, znovu nevynori v nejakem zvlastnim zakone, o kterem se Pavel Dostal ve sve zadosti o tiskovou opravu zminuje? MS


  Zde je cela "novelizujici" pasaz nekdejsiho navrhu zakona o vysilani:

  ČÁST TŘETÍ

  Změna zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění zákona č. 36/1993 Sb., zákona č. 253/1994 Sb. a zákona č. 301/1995 Sb.,

  se mění takto:

  V § 2 se věta druhá nahrazuje touto větou:

  "Jejím posláním je zajišťovat šíření kvalitních, objektivních a ve svém celku vyvážených informací pro veřejnost v souladu s principy demokracie a názorové plurality,

  přispívat k zachování a dalšímu rozvoji kulturní svébytnosti českého národa a kultury evropských národů

  vysílat na obou svých programech informace, zábavné, vzdělávací, kulturní, sportovní a jiné programové žánry, určené ve svém celku pro všechny společenské skupiny včetně menšin,

  prosazovat ve svém vysílání oprávněné zájmy dětí a mládeže, ochrany životního prostředí, rovného zacházení s muži i se ženami a národnostní a rasové rovnosti."

  2. § 3 zní: "§3

  Česká televize naplňuje poslání podle § 2 tohoto zákona zejména tím, že:

  provozuje televizní vysílání na dvou vysílacích okruzích;

  zřizuje síť vlastních zpravodajů;

  vytváří archivní fondy, udržuje je a podílí se na jejich využívání jako součásti národního kulturního bohatství;

  opatří alespoň 25 % vysílaných pořadů skrytými nebo otevřenými titulky pro sluchově postižené,

  podporuje rozvoj české kinematografie (produkce a koprodukce);

  zajistí, aby alespoň na jednom programu byl poskytován 24 hodinový programový a zpravodajský servis

  zajistí, aby evropská díla) tvořila více než 50% vysílacího času na každém jejím programu

  zajistí, aby nejpozději v roce 2001 tvořila produkce evropských nezávislých producentů alespoň 10% vysílacího času

  3. Za  §3 se vkládá nový § 3a, který zní:

  "§ 3a

  České televizi se vyhrazují přenosové cesty (část kmitočtového spektra) a síť vysílačů umožňující pokrytí území České republiky dvěma televizními programy včetně obrazových a zvukových informací, v rozsahu stanoveném Radou pro rozhlasové a televizní vysílání na základě kmitočtových přídělů."

  (Alt: ČTÚ navrhuje konec tohoto odstavce “v rozsahu...." vypustit)

  4. V § 4 se v odstavci 2 slova " Česká národní rada" nahrazují slovy "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky".

  5. V § 4 se v odstavci 3 slova " Česká národní rada" nahrazují slovy "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky". pokračovat v náhradě výrazu Česká národní rada za Poslanecká sněmovna parlamentu České republiky

  6. § 6, odst. 3 zní:

  "(3) Poslanecká sněmovna může odvolat Radu, jestliže Rada nesplní povinnosti podle § 8, odst. 2 tohoto zákona nebo Poslanecká sněmovna parlamentu České republiky neschválí zprávu o činnosti a hospodaření České televize (dále jen "Zpráva")ani po jejím doplnění. Zprávu předkládá Poslanecké sněmovně do konce měsíce února kalendářního roku."

  7. V § 6 se doplňují nové odstavce 4.5,6,7, které zní:

  " (4) Rada je rovněž povinna předložit Poslanecké sněmovně zprávu k určitému úseku její činnosti či hospodaření České televize nebo ke konkrétním otázkám, které jí určila Poslanecká sněmovna.

  Zpráva je veřejná.

  K projednání Zprávy může Poslanecká sněmovna a její orgány přizvat předsedu Rady, případně další členy Rady.

  Na základě předložené zprávy Poslanecká sněmovna posoudí činnost a hospodaření České televize v uplynulém období a může si vyžádat doplnění Zprávy. Po projednání doplňku Zprávy může Poslanecká sněmovna Radu odvolat.

  8. V § 11 se do odstavce 2 doplňuje nová věta, která zní:

  "Tento podíl lze zvýšit až na 10% denního vysílacího času o teleshoppingové šoty.

  9. V § 11 se za odstavec 2 doplňují nové odstavce 3, 4, 5, 6 a 7, které zní: V průběhu jedné hodiny nesmí čas vyhrazený reklamám a teleshoppingovým šotům přesáhnout 12 minut.

  Čas vyhrazený reklamám nesmí v době mezi 19 až 23 hodinou přesáhnout minut v průběhu jedné hodiny.

  Do celkového vysílacího času, ze kterého je vypočítáváno procento reklamy, se nezapočítává vysílání teletextu.

  Vysílání dlouhodobých teleshoppingových programů v České televizi je zakázáno.

  Česká televize je povinna zajistit, aby reklamy byly vždy zařazeny mezi jednotlivé pořady.

  10. V § 8 odst. 1 písm. a) se na konec věty doplňují slova:

  "jmenuje programového, technického a ekonomického ředitele České televize"

  11. V § 8 odst. 1 se vkládají nová písmena f), g), h), i) které zní:

  " f) vydává doporučení týkající se tvorby a šíření programů České televize

  obrací se s dotazy týkajícími se činnosti televize na generálního ředitele. Generální ředitel je povinen na tyto dotazy odpovědět

  schvaluje dlouhodobé plány technického, programového a ekonomického rozvoje

  schvaluje vysílací schéma na každý kalendářní rok

  12. Za  § 11 se vkládá nový § 11 a, který zní:

  " § 11a

  Na ukládání pokut za porušení povinností podle § ..... (evropská a nezávislá produkce, reklama, atd.) se přiměřeně užijí ustanovení zákona č. .... o provozování rozhlasového a televizního vysílání. Tyto pokuty ukládá Rada ČR pro rozhlasové a televizní vysílání."


  Příloha

  Rubrika dopisy, Týden č. 5/2000, 24.1. 2000

  Quo vadis, Ceska televize?
  (c.3/10.1.)

  Vazeny pane sefredaktore,

  v analyze TYDNE, zabyvajici se CT, uvadi jeji autor Milan Smid na str. 19, ze novy zakon o vysilani, ktery nedavno prosel legislativni radou vlady, chce "nesystemove sverit dozorcimu, kontrolnimu organu - Rade CT - dalsi ridici kompetence." Jelikoz se tato zprava nezaklada na pravde, nebot novy zakon o rozhlasovem a televiznim vysilani se v zadnem pripade netyka Rady CT (ta bude resena zvlastnim zakonem], zadam Vas o opravu a omluvu.

  Pavel Dostal

  ministr kultury Ceske republiky

  OMLUVA

  Za chybu, jez vznikla nedostatecnym overenim informaci uvedenych v textu, se ctenarum omlouvame. (red)  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|