Britské listy


středa 13. června

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Brutální týrání žen v ČR , které přehlíží policie i zákon:
 • Je maminka mrtvá? (Markéta Huňková, Jiří Kopal)
 • Právní analýza, která nemůže být příliš optimistická (Markéta Huňková) Vystoupení členů Rady ČT ve Fitesu:
 • Seznamovací schůzka jatečního skotu s řezníkem (Tomáš Pecina) Češi a Němci:
 • Fundamentalismus spravedlnosti (Petr Brabec) Státní správa:
 • Veřejná soutěž o pronájem Grébovky proběhla v rozporu se zákonem (Občanské sdružení Obrana životního prostředí) Informace:
 • Co je "nemoc šílených krav" a je přenosná na člověka? Práva zvířat:
 • Šílené krávy a nekonečný Terezín (Darius Nosreti) Reakce:
 • Ještě jednou Karel Gott a Lidové noviny (Ondřej Čapek)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Veřejná soutěž o pronájem Grébovky proběhla v rozporu se zákonem

  Občanské sdružení Obrana životního prostředí

  Veřejná obchodní soutěž na pronájem Grébovky a Havlíčkových sadů nebyla organizována v souladu se zákonem č.99/1994 Sb ani s podmínkami soutěže.

  1. Uchazeč - společnost CEELI Institut o.p.s. podala neúplnou nabídku, která byla v rozporu se soutěžními podmínkami. Uchazeč byl povinen složit jistotu a to formou bankovní záruky nebo složením peněžní částky na účet zadavatele. Uchazeč tuto podmínku nesplnil, protože předložená bankovní záruka nebyla v souladu s podmínkami obchodní soutěže. Obsahem bankovní záruky musí být jednoznačný příslib banky o tom, že v případě porušení závazku uchazeče, splní banka svůj závazek do výše tam uvedené. Naproti tomu bankovní záruka předložená uchazečem - CEELI Institut o.p.s. obsahovala závazek platit v případě výzvy, která by musela obsahovat prohlášení Městské části Praha 2, že uzavřela s CEELI Institut o.p.s. smlouvu o pronájmu nemovitosti na dobu určitou 25 let. Z toho je tedy zcela jasné, že takto formulovaná záruční listina nevyhovuje požadavku veřejné obchodní soutěže na poskytnutí jistoty.

  2. Přesto, že nabídka uchazeče nesplňovala hned v několika bodech závazné podmínky veřejné obchodní soutěže, nebyl uchazeč z veřejné obchodní soutěže vyřazen.

  3. Po vyhodnocení soutěže zadavatel učinil v rozporu s veřejným návrhem, kterým je vázán, změnu návrhu. Přesto, že soutěž byla vyhlášena jako jednostupňová, byla nabídka uchazeče měněna. Předmětem soutěže byl jednoznačně (čl.2 obchodních podmínek) pronájem celého areálu Havlíčkových sadů, včetně domovních přípojek inženýrských sítí V rozporu se zadáním se zadavatel odchýlil od vyhlášené obchodní soutěže tak, že nyní je předmětem nájmu podle nájemní smlouvy nikoliv areál Havlíčkových sadů jako celek, ale pouze jeho část, zahrnující asi 8% celkové plochy. Ve smyslu § 283 obch.zák. lze veřejné podmínky měnit, ledaže si toto právo vyhradil a změnu uveřejnil způsobem, kterým vyhlásil podmínky soutěže. To však zadavatel neučinil.

  4. Nájemní smlouva a její přílohy jsou v rozporu s vyhlášenými podmínkami soutěže a v rozporu s všeobecně závaznými právními předpisy a s obecnými zvyklostmi při uzavírání smluv. Navržená smlouva nepočítá s inflačními přirážkami a po padesáti letech bude nájemné 100 tis. Kč ročně jen nepatrným zlomkem současné hodnoty, v pronajímání nemovitostí se jedná o věc neobvyklou.

  5. Smlouva zcela ignoruje vyhl. hl. m. Prahy o závazné části územního plánu. Nebyl splněn požadavek uvedený v článku 3 předepsané soutěžní dokumentace spočívající v tom, že stavebně technické řešení rekonstrukce areálu musí být realizováno v souladu s  technickými a právními normami platnými na území ČR a že rekonstrukce stávajících objektů musí být provedena při důsledném dodržování požadavků orgánu památkové péče (viz dopis Pražského ústavu památkové péče, na který se odvolávaly soutěžní podmínky a který je v nich přiložen).

  6. Uchazeč zcela ignoroval upozornění uvedené v Popisu nemovitosti v odstavci 4.1.2, a to, že vlastní Gröbeho vila, Pavilon a sportoviště východně od vily jsou v územním plánu hl. m. Prahy určeny pro veřejné vybavení ostatní (VVO), to znamená, že jedině přípustné funkční využití je jako mimoškolní zařízení pro děti a mládež.

  7. Výkresová dokumentace je dále v rozporu s podmínkami soutěže je zcela nedostačující, neúplná, neboť chybí řezy a chybí dokumentace stávajícího stavu.

  8. Spolu s nájemní smlouvou je též připravena smlouva o zřízení věcného břemene k nemovitostem na dobu trvání 25 let, což je zcela v rozporu se zadávací dokumentací a zcela nad rámec vyhlášené obchodní soutěže.

  Václav Drbohlav

  Občanské sdružení Obrana životního prostředí (Pražského 28, Praha 2)


  Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|