pátek 29. května

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv z ČR Sdělovací prostředky:
 • Česká televize: "Pakliže bude potřeba a prostor, budeme problémy pojmenovávat." (Tomáš Pecina)
 • Ohrožuje Česká televize svou druhořadostí svou budoucnost? (Jan Čulík shrnuje dlouhodobější význam modelového případu náhlého propuštění Ivana Kytky z funkce šéfa zpravodajství ČT)
 • Otevřený dopis Michalu Prokopovi (Jan Čulík)
 • Milan Šmíd o středeční rozhlasové debatě o televizi a o zrušení 31 podmínek licence TV Nova
 • Příloha: Zápis z jednání Poslanecké sněmovny, 8. prosince 1995 (nenatáhne se jako součást Kompletních Britských listů)
 • Příloha: Návrh novely zákona o rozhlasovém a televizním vysílání (nenatáhne se jako součást Kompletních Britských listů)
 • Nezávislost ČT (Petr Jánský) Romské děti a stavění zdi v Ústí nad Labem:
 • Paralela (Jiří Jírovec) Český film:
 • Je mezinárodní úspěch filmu Kolja oprávněný? (Nancy Isenson)
 • Is the international success of "Kolya" justified? (Nancy Isenson)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Záznam jednání Poslanecké sněmovny

  4. den schůze (8. prosince 1995)

  (ZKRÁCENO. JČ.) Přítomni:

  Předseda PSP M. Uhde, místopředseda PSP J. Vlach, místopředseda PSP J. Kasal, místopředseda PSP K. Ledvinka a 155 poslanců.

  Za vládu České republiky: místopředseda vlády J. Kalvoda, místopředseda vlády a ministr zemědělství J. Lux, místopředseda vlády a ministr financí I. Kočárník, ministr dopravy V. Budinský, ministr průmyslu a obchodu V. Dlouhý, ministr hospodářství K. Dyba, ministr obrany V. Holáň, ministr spravedlnosti J. Novák, ministr zdravotnictví J. Stráský, ministr kultury P. Tigrid.

  (Jednání opět zahájeno v 10.17 hodin.)

  XIV.

  Návrh poslance Martina Přibáně a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání ve znění pozdějších předpisů, zákon 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi ve znění pozdějších předpisů

  Poslanec Martin Přibáň: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já velice stručně pohovořím o pozměňovacích návrzích, které při včerejším projednávání návrhu novely zákona č. 468/1991 Sb. zazněly jako komplexní pozměňovací návrh stálé komise pro sdělovací prostředky, který je v textu společné zprávy, přednesl ho pan kolega Ondřej Zemina. Dovoluji si tento komplexní pozměňovací návrh velice doporučit. Druhý návrh pana kolegy Zeminy doporučuji rovněž.

  Nyní bych se zastavil u návrhu pana kolegy Sourala. Návrh pod bodem I doporučuji. Potom je zde komplexní pozměňovací návrh pod bodem II, který v tomto celku, jak je zde navržen, doporučit nemohu. Již se k tomuto tématu vyjadřovala na včerejším jednání paní kolegyně Marvanová. Problém křížení vlastnictví a kumulace kapitálu v médiích je problém příliš složitý a jakékoliv jednoduché řešení by mohlo celou záležitost jenom zkomplikovat. Současně se domnívám, že zde platí ono přísloví, že bychom mohli vylévat s vaničkou i dítě.

  Proč? Protože návrh hovoří o tom, že nelze přijmout takovou záležitost, že ten, kdo bude vydávat tisk, tzn. noviny, že nebude moci získat licenci k televiznímu a rozhlasovému vysílání. Není zde vůbec řečeno, o jaký periodický tisk se jedná. Spadá do toho i odborný tisk, spadá do toho i místní tisk v obci, současně se také nerozlišuje, jestli se jedná o lokální televizní vysílání v obci, jestli se jedná o lokální rozhlasové vysílání atd. Z toho důvodu se domnívám, že tito malí provozovatelé by na tento způsob řešení jednoznačně doplatili. Z toho důvodu říkám, že tento komplexní pozměňovací návrh, je-li podán vcelku, nemohu podpořit.

  Další pozměňovací návrh pana kolegy Sourala pod bodem III jde proti smyslu společné zprávy v tom, že předkladatelé se pokusili nebo navrhují, aby až napříště všichni provozovatelé rozhlasového vysílání, a» celoplošní nebo malí provozovatelé, byli omezováni jen těmi podmínkami, které si sami v žádosti o licenci vymyslí, které sami předloží. Týkají se programové skladby. Další pozměňovací návrh pana kolegy Sourala pod bodem IV je pozměňovací návrh, který rovněž řeší pan kolega Koronthály, a jelikož je v přesnějším znění návrh kolegy Koronthályho, tak tento pozměňovací návrh kolegy Sourala nedoporučuji.

  Pozměňovací návrh kolegy Sourala pod bodem V zvyšuje opět penzum reklamního času pro Český rozhlas navrhovaného 0,2%, jak je ve společné zprávě, na 0,6%. Tento návrh, dámy a pánové, zásadně nedoporučuji a řeknu zde dva argumenty, které považuji za důležité. Prvním argumentem je to, že předkladatelé se sešli minulý týden s gen. ředitelem Českého rozhlasu, hovořili s ním o dopadech této změny na financování Českého rozhlasu i v souvislosti s tím, že Český rozhlas získá čistý zisk z prodeje paláce na Pankráci 1 mld Kč. I v souvislosti s tím, že je návrh v komplexním návrhu kolegy Zeminy odložen až na druhé pololetí roku 1996. To je jeden argument.

  Druhý argument je ten, že se Českému rozhlasu přidělí dvě další celoplošné frekvence, dvě další sady kmitočtů, mj. jedna bude na středních vlnách a jedna na vlnách dlouhých, a podle dnešního znění zákona se reklamní čas počítá ze součtu hodin, který je vysílán Českým rozhlasem na všech programech. Z toho důvodu by zvýšení penza reklamy z 0,2 na 0,6 znamenalo vzhledem k tomu, že Český rozhlas předpokládá vysílat tzv. program ČRO4, hudební program, program pro mladé lidi, velice závažné rozkolísání stability mediálního trhu v Českém rozhlase a obávám se, že problém, který vnímáme všichni se stabilitou mediálního trhu v televizi, v televizním vysílání, že bychom přenesli tímto způsobem i do vysílání rozhlasového. Tolik pozměňovací návrhy pana kolegy Sourala. Pochopitelně všechny další návrhy, které se týkají zvyšování penza reklamy pro Český rozhlas, mají tuto odpověď, kterou jsem zde před chvílí zmínil.

  Zmiňoval jsem se o návrhu kolegy pana Koronthályho, který navrhuje vypustit ten článek návrhu zákona, který hovoří o tom, že členové Rady pro rozhlasové a televizní vysílání musí pracovat v tomto orgánu naplno. Předkladatelé k tomuto pozměňovacímu návrhu nemají žádné zásadní stanovisko a nepovažují ho za tak závažný, aby se k němu jakkoliv vyjadřovali.

  Pozměňovací návrh pana kolegy Seifera, který neznamená nic jiného než zredukovat celý zákon pouze na tu část, která se týká přidělení druhého programu České televizi, považují předkladatelé za naprosto nepřijatelný už jen z toho důvodu, že celý návrh tvoří celek a že jestliže se na jedné straně hovoří o podmínkách, o liberalizaci na soukromém trhu, na druhé straně se hovoří o podmínkách pro provozování veřejnoprávní televize.

  Návrh pana kolegy Řezníčka patří do těch návrhů, které se týkají změn reklamního času a platí pro něj to, co jsem říkal před chvílí.

  Souhlasím s návrhem pana poslance Jana Deckera, už jen z toho důvodu, že je skutečně obtížně definovatelné, jaký je rozdíl mezi trestným činem a úmyslným trestným činem, pro případ tady tohoto zákona.

  Návrh pana poslance Koháčka, který řeší problém přidělení druhého programu České televizi, opět stejným způsobem, jako byl řešen až dosud, v žádném případě podpořit nemohu, protože se domnívám, že sněmovna svým rozhodnutím už udělá na dlouhou dobu tečku za tímto problémem.

  Návrh pana poslance Ladislava Nedorosta nedoporučuji.

  Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu kolegovi Přibáňovi a prosím společného zpravodaje, aby se ujal slova a přednesl závěrečné slovo zpravodaje.

  Poslanec Vladimír Koronthály: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, v podstatě mi velmi ušetřil práci pan kolega Přibáň, poněvadž řekl v podstatě vše, co bych byl případně obecně říkal já.

  Domnívám se, že nejlépe bude, když přistoupíme přímo k hlasování o pozměňovacích návrzích, z nichž ke každému budu stručně říkat stanovisko zpravodaje a popřípadě resumovat stanovisko předkladatele, pokud by nebylo jasné.

  (...)

  Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Dámy a pánové, počet přítomných vidím optimističtěji, než jak mi to signalizuje počet zaregistrovaných. Prosím tedy ty, kteří přišli do jednací síně, aby se ještě zaregistrovali a přistoupíme k závěrečnému hlasování. Přednesu vám návrh usnesení:

  "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh poslanců Martina Přibáně a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 103/1992 Sb., o Radě ČR pro rozhlasové a televizní vysílání, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1821, ve znění společné zprávy výborů podle sněmovního tisku 1957 včetně schválených pozměňovacích návrhů."

  Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, a» zvedne ruku a stiskne tlačítko v 80. hlasování naší schůze. Kdo je proti?

  Tento návrh byl schválen poměrem hlasů 127 pro, 6 proti.

  Děkuji vám, děkuji zpravodaji a děkuji zástupci navrhovatelů. Pan kolega Zemina se hlásí o slovo.

  Poslanec Ondřej Zemina: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, vážený pane místopředsedo vlády, dovolte mi, abych jménem stálé komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky navrhl v tuto chvíli zařazení dvou nových velmi krátkých bodů. Jeden bod se jmenuje "Návrh na změnu statutu Rady ČR pro rozhlasové a televizní vysílání" a druhý bod by se jmenoval "Návrh na změnu výše odměn členům Rady České televize, členům Rady Českého rozhlasu a členům Rady ČTK ".

  Všechny tyto návrhy byly projednány v komisi pro sdělovací prostředky. V podstatě se jedná o to, abychom upravili statut Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, tak jak vyžaduje doba a abychom členům příslušných rad zvýšili jejich odměny za jejich činnost, protože naposled se tak stalo v roce 1992 a od té doby se přece jen cenová hladina v České republice změnila. Děkuji.


  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|