pátek 29. května

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv z ČR Sdělovací prostředky:
 • Česká televize: "Pakliže bude potřeba a prostor, budeme problémy pojmenovávat." (Tomáš Pecina)
 • Ohrožuje Česká televize svou druhořadostí svou budoucnost? (Jan Čulík shrnuje dlouhodobější význam modelového případu náhlého propuštění Ivana Kytky z funkce šéfa zpravodajství ČT)
 • Otevřený dopis Michalu Prokopovi (Jan Čulík)
 • Milan Šmíd o středeční rozhlasové debatě o televizi a o zrušení 31 podmínek licence TV Nova
 • Příloha: Zápis z jednání Poslanecké sněmovny, 8. prosince 1995 (nenatáhne se jako součást Kompletních Britských listů)
 • Příloha: Návrh novely zákona o rozhlasovém a televizním vysílání (nenatáhne se jako součást Kompletních Britských listů)
 • Nezávislost ČT (Petr Jánský) Romské děti a stavění zdi v Ústí nad Labem:
 • Paralela (Jiří Jírovec) Český film:
 • Je mezinárodní úspěch filmu Kolja oprávněný? (Nancy Isenson)
 • Is the international success of "Kolya" justified? (Nancy Isenson)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -| • Návrh poslanců Martina Přibáně a dalších
  na vydání zákona,

  kterým se mění a doplňuje zákon č. 468/1991 Sb., o provozování
  rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, zákon
  č.103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní
  vysílání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 483/1991 Sb., o České
  televizi, ve znění pozdějších předpisů  PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY
  Poslanecká sněmovna 1995

  I. volební období

  Návrh zákona,
  kterým se mění a doplňuje zákon č.468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, ve znění pozdějších předpisů a zákon 483/1991 o České televizi, ve znění pozdějších předpisů

  Čl.I.
  Zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání ve znění zákona č. 597/1992 Sb., zákona ČNR č. 36/1993 Sb., zákona č. 253/1994 Sb. a zákona č. 40/1995 Sb., se měni a doplňuje takto:

  1.V § 2 odst. 1 písm. a) se slovo "družic" nahrazuje slovem "satelitů".

  2.§ 3 zní:
  "§ 3
  (1) Provozovatelem vysílání (dále jen "provozovatel") je ten, kdo získal oprávnění k vysílání na základě zákona (dále jen "provozovatel ze zákona") nebo udělení licence podle tohoto zákona (dále jen "provozovatel s licencí") a nebo registrací podle tohoto zákona (dále jen "provozovatel s registrací").

  (2) Provozovatelem s licencí a provozovatelem s registrací se může stát fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt a nebo sídlo na území České republiky a je zapsána v obchodním rejstříku. Nemá-li právnická osobá sídlo na území České republiky, může se stát provozovatelem s licencí a provozovatelem s registrací pouze k současnému, úplnému a nezměněnému šíření již vysílaných programů".

  3. V § 7 se slova "držitelů licencí" a "držitel licence" nahrazují slovy "provozovatelů licencí" a "provozovatel licence".

  4. Část čtvrtá zní:
  "Část čtvrtá

  Registrace
  § 16
  (1) Oprávnění k šířeni vysílání prostřednictvím satelitu,prostřednictvím kabelových rozvodů nebo prostřednictvím satelitů a kabelových rozvodů vzniká registrací. Registraci provádí Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada").

  (2) Přihláška k registraci musí být podána nejméně 60 dnů před zamýšleným zahájením vysílání podle odstavce 1 a musí obsahovat:

  a) název, sídlo a právní formu právnické osoby a jméno a trvalý pobyt osoby oprávněné za ni jednat, popř. jméno, příjmení a trvalý pobyt fyzické osoby, která hodlá vysílání podle odstavce 1 provozovat,
  b) výpis z rejstříku trestů ne starší šesti měsiců fyzické osoby, která hodlá provozovat vysílání podle odst.1 nebo odpovědného zástupce právnické osoby, která hodlá provozovat vysílání podle odst.1
  c) časový a územní rozsah vysílání a jeho organizační a technické zabezpečení,
  c) v případě vysílání prostřednictvím kabelových rozvodů informace o rozhlasových a televizních programech, které zamýšlí šířit, plánované obsazení kanálů a technickou specifikaci kabelového rozvodu podle zvláštního předpisuL5)K,

  -----------------
  L5)K Vyhláška federálního ministerstva spojů č. 360/1991 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva spojů č. 73/1974 Sb., o společných rozvodech rozhlasových a televizních signálů po kabelech.


  § 17

  (1) Se zahájením vysílání podle §16 odst. 1 může být započato až po registraci. Nemá-li přihláška náležitosti podle § 16 odst.2 nebo jsou-li údaje v ní neúplné, Rada na to toho,kdo přihlášku podal, bezodkladně, nejpozději však do 3 dnů od jejího doručení upozorní s tím, že řízení o registraci bude zahájeno po odstranění vad přihlášky. V případě, že vady přihlášky nebudou odstraněny do 30 dnů ode dne doručení upozornění Rady, Rada registraci odmítne.

  (2) Řízení o registraci je zahájeno dnem, kdy Radě došla přihláška obsahující požadované náležitosti. Rada je povinna registraci provést do 15 dnů ode dne, kdy jí taková přihláška došla. O provedení registrace vydá Rada potvrzení.

  (3) Jestliže ten, kdo podal přihlášku, neobdrží do 30 dnů ode dne zahájení řízení o registraci potvzzení o provedené registraci, je dnem registrace den následujíci po uplynutí této lhůty. O tom vydá Rada tomu, kdo přihlášku podal, potvrzení.

  (4) Provozovatel s registrací je povinen oznamovat Radě každou změnu v údajích obsažených v přihlášce. Změna může být provedena až po tom, kdy ji tento orgán zaregistroval. Ustanovení odstavců 2 a 3 se použijí obdobně.

  (5) Rada může registraci zrušit, jestliže provozovatel s registrací úmyslně uvedl v přihlášce k registraci nepravdivé údaje, nebo jestliže opakovaně porušuje tento zákon nebo jiné právní předpisy, související s provozováním vysílání. Rada registraci zruší, jestliže o to provozovatel s registrací požádá."

  (6) Registrace zaniká
  a) smrtí fyzické osoby,
  b) zánikem právnické osoby,
  c) rozhodnutím Rady podle odst. 5

  § 18

  Na provozovatele s registrací se nevztahují ustanovení § 7.

  5. Ruší se nadpis nad § 19 "Část pátá - kabelové rozvody", ostatní části se přečíslují.

  6. V § 19 se vypouští odstavec 1, 3, 5.

  7. V § 20 odst. 3 se vypouští písmeno e.

  8. V § 21 se za slova " rozhodnutí o odnětí licence (§ 15)" vkládají slova "rozhodnutí o odmítnutí registrace (§ 17), rozhodnutí o zrušení registrace (§ 17)"

  9.§ 24 zní:
  "§ 24
  Pokud je v tomto zákoně uvedena Federální rady pro rozhlasové a televizní vysílání, rozumí se jí Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání."

  10. § 24a zní:
  "§ 24a

  (1) Pokud byla udělena licence k vysílání podle § 16, považuje se tato licence za potvrzení o registraci

  (2) Žádost o udělení licence k vysílání podle § 16 se považuje za přihlášku k registraci.

  Čl. II

  Zákon České národní rady č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, ve znění zákona č. 474/1992 Sb., zákona č. 36/1993 Sb., zákona č. 331/1993 Sb. a zákona č. 253/1994 Sb., se mění a doplňuje takto:

  1. § 2 odst. 1 písm. i) zní:
  "i) vést evidenci provozovatelů rozhlasového a televizního vysílání s registrací.".

  2. V § 4 se vkládají nové odstavce 4 a 5, které znějí:

  "(4) Členové Rady nesmějí zastávat jinou placenou funkci ani vykonávat výdělečnou činnost s výjimkou činnosti vědecké, pedagogické, literární, publicistické a umělecké a s výjimkou správy vlastního majetku.

  (5) Člen Rady je povinen do 30 dnů ode dne svého zvolení ukončit činnosti podle odstavce 4.".

  3. V § 5 odst.2 se vkládá nové písm.c), které zní:

  "c)jestliže nesplnil povinnosti stanovené tímto zákonem."


  Čl.III

  Zákon č.483/19915b., o České televizi, ve znění zákona č.36/1993 Sb. a zákona č. 253/1994 Sb. se mění a doplňuje takto:

  1. V § 3, písmeno a) zní:
  "a) provozuje televizní vysílání na dvou vlastních vysílacích okruzích, označených ke dni účinnosti zákona ČT 1 a ČT 2 "

  2. § 14a a § 14b se vypouští.


  Ustanovení společná a závěrečná

  Čl.IV

  Členové rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání uvedou své postavení do souladu s tímto zákonem do 90 dnů od účinnosti tohoto zákona. V téže lhůtě písemně oznámí splnění této povinnosti předsedovi Poslanecké sněmovny.  Čl.V


  Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.  M. Přibáň v. r. J. Kasal v. r.
  H. Marvanová v. r. J. Soural v. r.
  O. Zemina v. r.


  Důvodová zpráva

  Obecná část

  Zkušenosti z aplikace zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání ukazuji, že byl pro některé oblasti především televizního vysílání stanoven právní režim, který neodpovídá charakteru provozovaného vysílání. Jde o vysílání prostřednitvím satelitů a o vysílání šířené kabelovými rozvody, kde není rozumného důvodu pro licencování takové činnosti. Na rozdíl od kmitočtového spektra, které je limitované, technické možnosti kabelového a satelitního vysílání jsou z tohoto hlediska neomezené, a není proto potřebné počet provozovatelů satelitního a kabelového vysílání omezovat. Důsledkem stávajícího právního stavu je skutečnost, že Česká republika je poslední zemí ve střední a východní Evropě, která dosud neprovozuje satelitní vysílání. Zkušenosti předkladatelů hovoří o tom, že příčinou není nezájem ze strany latentních provozovatelů, ale administrativni zásah státu. Navrhuje se proto stávající licenční přístup se proto navrhuje nahradit liberálnějším přístupem registračním.

  Česká televize jako jediný provozovatel televizního vysílání ze zákona disponuje v současné době dvěma celoplošnými vysílacími okruhy. Jeden z nich však má přikázán pouze dočasně s tím, že do 31.12.1995 je nezbytné zákonem rozhodnout, zda bude i nadále vysílat na dvou celoplošných vysílacích okruzích.S ohledem na skutečnost, že veřejnoprávní Česká televize je ze zákona povinna obsáhnout svým vysílánim všechny sociální skupiny a nabídnout programy všech, i tzv. menších žánrů, navrhuje se zachovat status quo a České televizi přikázat zákonem dva celoplošné vysílací okruhy.

  S cílem posílit objektivnost, nestrannost, kvalitu a profesionalitu rozhodování Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání se navrhuje, aby členové Rady nemohli vykonávat jinou výdělečnou činnost s vyjímkou činností běžně tolerovaných u jiných obdobných orgánů.

  Předkladatelé si uvědomuji, že legislativa související s provozováním rozhlasového a televizního vysílání si vyžaduje zásadnějších a hlubších úprav. Vzhledem k rychlému, především technickému vývoji v této oblasti a rovněž vzhledem ke zkušenostem z dosavadní praxe je zřejmé, že náš vstup do Evropské unie se neobejde bez dalších změn, odpovídajících evropské konvenci. Předkládaná novela řeší pouze nejakutnější problémy, které lze vyřešit rychlým legislativnim zásahem.

  Navrhované změny nebudou mít dopad na státní rozpočet.  Zvláštní část

  Ke čl . I
  1. jde o terminologickou úpravu v souvislosti s navrženým režimem registrace vysílání prostřednictvím satelitů.

  2.,3. Navrhuje se rozlišovat provozovatele vysílání na základě provedené registrace a  na základě udělené licence. Odlišný přístup je dán odlišnými technickými možnostmi satelitního a kabelového vysílání, které nejsou v porovnání s vysíláním prostřednictvím pozemních vysílačů limitovány provozními kmitočty ve vlastnictví státu. Není proto důvodu, aby stát reguloval, kolik provozovatelů bude šířit vysílání prostřednictvím satelitu a kabelových rozvodů, s výjimkou zákonných regulací, týkajících se všech provozovatelů rozhlasového a televizního vysílání bez ohledu na prostředek jeho šíření .

  4,5,6,7. Dosavadní licenční přístup se u provozovatelů vysílání prostřednictvím satelitu a kabelových rozvodů nahrazuje přístupem registračním. Stanoví se náležitosti přihlášky k registraci a způsob jejího vyřízení. Upravuji se rovněž právní důsledky uvedení nesprávných údajů v přihlášce, důvody pro zrušení registrace a okolnosti zániku registrace. Vzhledem ke specifičnosti uvedeného šíření vysílání se ustanovení zákona 468/1991 Sb. vztahují v přiměřeném rozsahu.

  8. Právní ochrana provozovatelů vysílání před sporným rozhodnutím Rady se vztahuje i na provozovatele s registrací.

  9. Provádí se formulační úprava v souvislosti se zánikem Federální rady pro rozhlasové a televizní vysílání.

  10. Jelikož v současné době jsou již uděleny licence na provozování vysílání prostřednictvím kabelových rozvodů a satelitů, jakož i existuje celá řada žádosti o takové licence, navrhuje se jako přechodné ustanovení převést výše uvedené případy do režimu předkládaného zákona.

  Ke čl . II
  1. Provádí se úpravy související se zavedením registračního principu.

  2,3. Navrhuje se posílit profesionalita členů Rady vyloučením výdělečné činnosti s výjimkou činností obvyklých u jiných, obdobně zřízených orgánů.

  Ke čl . III
  1,2. České televizi se navrhuje s konečnou platností přikázat dva celoplošné vysilací okruhy, aby mohla plnit své veřejnoprávní poslání.

  Ke čl . IV
  S ohledem na navrhovanou právní úpravu postavení členů Rady ČR pro rozhlasové a televizní vysilání se stanoví lhůta, během které musí členové Rady své postavení uvést do souladu s navrhovanou úpravou.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|