čtvrtek 25. března

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv z ČR Odkazy:
 • Přehled nejzajímavějších článků z poslední doby NATO a Kosovo:
 • NATO zahájilo ve středu letecké útoky proti Jugoslávii Pinochet v Británii:
 • Britští lordi rozhodli víceméně v neprospěch Pinocheta Romové v ČR:
 • Policejní zásah proti romským aktivistům v ČR (RomNews Network) Sdělovací prostředky:
 • Málokdo ví, co je to veřejnoprávnost (Milan Šmíd)
 • Vysvětlení: Co je to rozhlas a televize jako veřejnoprávní instituce (Milan Šmíd) Názory a komentáře k leteckým útokům v Kosovu:
 • Falešný mýtus o tom, že lze na domorodce hodit pár bomb (Jonathan Eyal, Vojenský strategický institut, Londýn)
 • Kosovo je součástí Evropy - proto musíme bojovat na jeho záchranu (Independent)
 • Nenávratně poškozená role OSN (Bruce Kent, Guardian)
 • Ano, je to všechno velmi obtížné. Blair neochotně zase vyhlašuje válku (Simon Hoggart, Guardian)
 • Kosovo: Vynikající článek Jiřího Jírovce (Miloš Kaláb) Oznámení:
 • Obchodní rejstřík na Internetu dostal cenu "Zlatý Zavináč Úřadu státní správy  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Čeští Romové žádají o podporu

  Policejní kampaň proti romským aktivistům za lidská práva v České republice

  RomNews Network

  (Tyto informace šíří RomNews Network v angličtině prostřednictvím e-mailu a internetu.)

  V deset hodin dopoledne 23. března vstoupili policisté do domovů romských aktivistů za občanská práva v městě Rokycany. Prohledali je a "obvinili" aktivisty, že spolupodepsali protest proti starostovi města. Protest se týká rasistické politiky starosty Oldřicha Kožíška a nesnesitelných životních poměrů, s nimiž se musejí Romové vyrovnat. Mezi jiným byl prohledán také byt známého aktivisty a romského předáka Ondřeje Gini.

  Události z 23. března jsou dosud nejextrémnějšími v kampani teroru proti Giňovi a dalším českým aktivistům. Policie a vládní činitelé pronásledují aktivisty v Rokycanech už několik měsíců.

  Město je mezinárodně nechvalně proslulé už léta svými protiromskými činnostmi. Před několika měsíci byl postaven na starostův příkaz plot, který měl "chránit" české obyvatele města před Romy. Zpravodajství sdělovacích prostředků je už léta rasisticky zaujato. Romům je odpírán přístup do hostinců a restaurací ve městě; časté útoky a fyzické násilí proti Romům starosta nepovažuje za významné a charakterizuje je jako reakce na "asociální chování Romů". Tento druh chování vedl před několika měsíci k vlně uprchlíků z České republiky - jen loni hledalo asyl v zahraničí před pronásledováním doma 4000 osob.

  České organizace na obranu lidských práv už léta upozorňují na systematicky zhoršující se situaci Romů v České republice.

  Od "sametové revoluce" bylo zavražděno více než 50 Romů a stovky se staly obětí brutálních útoků od rasistických nacionalistů.

  Romové jsou opakovaně také obětí státního násilí a proticikánství: více než 50 000 Romů přišlo o občanství ve vlastní zemi poté, co se Československo rozdělilo na dvě nezávislé části.

  Česká republika je jedinou zemí na světě, která dovolila, aby byla postavena prasečí farma na místě koncentračního tábora: tábor v Letech byl vybudován speciálně pro Romy a za druhé světové války na něj dohlíželi a řídili ho Češi. Za komunismu byly stovky romských žen podrobeny nucené sterilizaci. Romské děti jsou odsunovány do zvláštních škol a více než 90 procent všech Romů je nezaměstnaných, diskriminaci a násilí jsou vystaveni v České republice doslova každý den. Žádná česká vláda dosud nepovažovala za vhodné se Romům omluvit za pokračující násilí, zaměřené proti nim.

 • RNC ostře protestuje proti akcím České republiky.

 • RNC považuje tuto policejní kampaň a chování českých úřadů vůči hnutí za romská občanská práva a vůči Ondřeji Giňovi za pokus kriminalizovat jejich práci a umlčet je.

 • RNC zaznamenává se znepokojením, že se Česká republika otevřeně a ostudně dopouští útlaku a diskriminace od té doby, co se stala členem NATO

 • RNC apeluje na všechny mezinárondní organizace na obranu občanských práv, aby protestovaly proti této situaci a aby se v této věci obrátily na své vlády

  České romské organizace vás žádají o podporu!

  Romské kontakty:

  Pan Ondřej Giňa

  Fax: 00420 181 727 598

  Fax: 00420 181 723 011

  Czech Republic, Rokycany 33701, Křeče

  České úřady

 • České velvyslanectví ve vaší zemi

 • Ministerstvo vnitra, Nad štolou 3, Praha 6

  Tel.: 00420 2614 11 111

  Fax.: 00420 2614 21 115

 • Úřad vlády

  Nábřeží E. Beneše 4

  Praha 1

  Tel.: 00420 2 24 0021 11

  Fax.: 00420 2 24 81 02 31

 • Kancelář prezidenta ČR - Hrad

  110 00 Praha 1

  Tel.: 00420 2 24 37 11 11

  Fax.: 00420 2 24 37 33 00

 • Ministerstvo zahraničí

  Loretánské nám. 5

  Praha 1

  Tel.: 00420 2 24 181 111

  Fax.: 00420 2 24 31 00 17

 • České velvyslanectví v Německu - Berlín

  Tel.: 0049 30 226 380

  Fax: 0049 30 22 94 033

 • České velvyslanectví v USA

  Washington

  Tel.: 001 202 27 49 100

  Fax: 001202 966 85 40

 • České velvyslanectví v Británii

  Tel.: 0044 171 24 31 115

  Fax: 0044 171 72 79 654

  Romský národní kongres:

  Roma National Congress

  Umbrella Organization Of The European Roma Civil Rights Movement

  Board: Andrzej Wisniewski (Poland), Ondrej Gina (Czech Republic), Jozef Cervenak (Slovakia), Rudko Kawczynski (Germany), Asmet Elezovski (Macedonia).

  European Central Office:

  Simon von Utrechtstr. 85

  D - 20359 Hamburg, Germany

  Phone: ++ 49 40 319 42 49

  Fax: ++ 49 40 31 04 75

  http://www.romnews.com

  Emails:

  Information: Info@RomaNationalCongress.org

  Board of the RNC: Board@RomaNationalCongress.org

  Youth Section: Youth-Section@RomaNationalCongress.org

  Emergency Hotline ( Phone ): ++ 49 171 8931 831

  Emergency Hotline ( Fax ): ++ 49 171 8910 702


  Czech Roma Ask for Support

  Police campaign against Roma Civil Rights Activists in Czech Republic

  RomNews Network

  At 10 a.m. yesterday, March 23rd, police forces entered and searched the homes of Roma civil rights activists in the town of Rockycany, "accusing" the activists of being among the signatories of a protest against the mayor of the town. This protest is concerned with the racist politics of mayor Oldrich Kozisek and the unbearable living standards Czech Roma have to put up with. Among those whose homes were searched is the well-known activist and Roma leader Ondrej Gina.

  Yesterday's events are most extreme so far in a campaign of terror against Gina and other Czech activists. Police and government officials have been harassing activists in Rockycany for several months now.

  The town has been internationally infamous for years because of anti-Roma activities. A few months ago a fence was built on the mayor's orders which would "protect" the town's Czech inhabitants from Roma. Media reports have for years been written with a racist bias. Roma have been denied entry to the town's bars and restaurants; the frequent attacks and use of physical violence against Roma have been dismissed by the mayor, calling them reactions to the "asocial behaviour of Roma". This kind of treatment led a few months ago to a wave of Roma refugees from the Republic - last year alone more than 4,000 sought refuge abroad from persecution at home.

  Czech civil rights organisations have been for years drawing attention to the steadily deteriorating situation of Roma in the Republic.

  More then 50 Roma have been murdered since the "Velvet Revolution"; hundreds have been brutally attacked by racist nationalists.

  Roma have repeatedly also been the victims of state violence and antiziganism: over 50,000 became stateless persons in their own land after the dissolution of the Czechoslovakian state into two separate political entities.

  The Czech Republic is the only country in the world which could let a pig farm be built on the site of a concentration camp: the camp at Lety was constructed especially for Roma and was supervised and run by Czechs during WWII. Hundreds of Roma women were subjected to involuntary sterilisation under Communism. Roma children are relegated to special schools and over 90% of all Roma are unemployed; discrimination and violence are things they have to cope with every single day in the Czech Republic. No Czech government has yet seen it fit to issue an apology for the continuation and the continuity of persecution of Roma in the country.

 • The RNC protests strongly against the Czech Republic's actions.

 • The RNC sees in this police campaign and the behaviour of the powers that be against the Roma civil rights movement and Ondrej Gina an attempt to criminalise their work and silence them.

 • The RNC has noticed with alarm the manner in which the Republic has openly and shamelessly engaged in repression and discrimination since becoming a NATO member.

 • The RNC calls on international civil rights organisations to join it in protesting against the situation and contact their governments.

  Czech Roma organisations ask you for your support ! • |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|