středa 14. července

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Přehled událostí Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby Železnice:
 • Ministr Peltrám měl těžký den (Jaroslav Veis) Výroční zpráva OSN o lidském rozvoji:
 • Český tisk zamlžuje informace: Jak totéž téma zpracovala Mladá fronta Dnes a Guardian (JČ)
 • Kanada nadále jako světová jednička? (Aleš Zeman)Romové v ČR a americký Helsinský výbor:
 • Helsinský výbor amerického Senátu vítá hlasování ohledně českého občanství Zdraví:
 • Čokoláda zabraňuje nemocem srdce
 • Vědecký klíč k nesmrtelnosti objeven? Reakce:
 • Rozbití Československa chtěli Slováci (Dalibor Žůrek)



  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Helsinský výbor amerického Senátu vítá hlasování ohledně českého občanství

  Páteční hlasování české poslanecké sněmovny s cílem pozměnit český zákon o občanství představuje důležité vítězství pro romské hnutí za občanská práva," konstatoval v úterý předseda Helsinského výboru amerického Senátu Christopher H. Smith. (R-NJ). "Je to další konkrétní projev úsilí současné české vlády řešit problémy s lidskými právy, které se týkají největší menšiny žijící v České republice, Romů. Chválím ty členy českého parlamentu, kteří podporovali tento zákon, a ty členy české vlády, zejména zmocněnce pro lidská práva Petra Uhla a náměstka premiéra Pavla Rychetského za to, že projevili vedoucí státnické kvality. Politika předchozí vlády, která konstatovala, že romská menšina sice nemusí požadovat o asyl v Kanadě ani jinde, ale zároveň odpírala mnoha českým Romům občanství, byla prostě nesmyslná. Páteční hlasování navrací zdravý rozum do politiky o občanství české vlády. Doufám, že český senát rychle toto opatření schválí a že prezident Havel tento zákon podepíše, aby nabyl platnosti, při nejbližší příležitosti," uvedl Smith.

  Po rozčlenění československé federace 1. ledna 1993 zavedla Česká republika zákon o občanství, který patřil k nejtvrdším ze všech 21 nově nezávislých států Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. Desetitisíce bývalých československých občanů, kteří měli trvalý pobyt v České republice bylo de facto nebo de jure zbaveno státní příslušnosti: všichni to byli členové romské menšiny. V roce 1996 byl zákon ve snaze uklidnit jeho mezinárodní kritiky pozměněn, ale novela z roku 1996 neobsahovala podstatné změny, ani nenapravila základní nedostatky zákona o občanství. V pátek 9. července schválila česká Poslanecká sněmovna dodatek k zákonu počtem 114 poslanců vlči 58. Tento dodatek umožní Romům, kteří mají trvalý pobyt v České republice, a kterým bylo dosud odpíráno české občanství, aby regularizovali svůj status.

  Předseda Smith dále uvedl: "Mnoho nevládních organizací sdílí kredit za tento úspěch: Nadace Tolerance, Český helsinský výbor, Grémium romských regionálních představitelů, Helsinské občanské shromáždění, Evropské středisko pro práva Romů a další hrály významnou roli při sledování a dokumentování problémů, jimž čelí Romové v České republice. Také chválím romské muže a ženy, kteří měli odvahu zasadit se o svá neodcizitelná práva. Společenství nevládních organizací znovu prokázalo, jak důležitou roli hrají v každé občanské společnosti - je to role, která nesmí být nikdy podceňována."


  Commission Chairman Welcomes Vote on Czech Citizenship

  Chadwick Gore, American Helsinki Committee

  Washington, DC - "Friday's vote by the Czech Chamber of Deputies to amend the Czech citizenship law represents an important victory in the Romani civil rights movement," said Commission Chairman Rep. Christopher H. Smith (R-NJ) on Tuesday. "It is another concrete manifestation of the current Czech Government's efforts to address the human rights concerns of the Czech Republic's largest minority, the Roma. I commend those parliamentarians who supported this legislation and those in the government, especially Human Rights Commissioner Petr Uhl and Deputy Prime Minister Pavel Rychetsky, for their leadership. The previous government policy-saying that the Romani minority need not seek asylum in Canada or elsewhere, while simultaneously denying many Czech Roma citizenship-simply made no sense. Friday's vote restores common sense to the government's citizenship policy. I hope the Czech Senate will quickly approve this measure and that President Havel will sign this into law at the earliest opportunity, " said Smith.

  After the dissolution of the Czechoslovak Federation on January 1, 1993, the Czech Republic implemented a citizenship law that was one of the most restrictive of any of the 21 newly independent states of the Organization on Security and Cooperation in Europe (OSCE). Tens of thousands of former Czechoslovak citizens who were permanent residents of the Czech Republic were rendered de facto or de jure stateless; all of them were members of the Romani minority. In 1996, the law was amended in an effort to placate international critics of the law, but the 1996 amendment failed to make substantive changes or to address the law's fundamental shortcomings. On Friday, July 9, the Czech Chamber of Deputies adopted an amendment by 114 to 58 which will enable Roma who are permanent residents in the Czech Republic and who had been previously been excluded from citizenship to regularize their status.

  Chairman Smith also stated, "Many non-governmental organizations share the credit for this success: the Tolerance Foundation, the Czech Helsinki Committee, the Gremium of Roma Regional Representatives, the Helsinki Citizens Assembly, the European Roma Rights Center and others have played a critical role in monitoring and documenting the problems faced by Roma in the Czech Republic. Finally, I commend the Romani men and women who had the courage to stand up for their inalienable rights. The non-governmental community has once again demonstrated the critical role they play in any civil society-a role that should never be underestimated."



  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|