čtvrtek 30. září

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled událostí Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby Česká politika a společnost - vyhlídky do budoucna:
 • Tři Václavové (Andrew Stroehlein) Skandál v britských sdělovacích prostředcích:
 • Odhaleny styky mezi novináři a politiky (Guardian) Sdělovací prostředky:
 • Ruský tisk: spolehlivý zdroj černého humoru (Media Monitor, Ostrava) Nekrolog:
 • Zemřel novinář Jožka Pejskar Reakce:
 • Tři poznámky k debatě o České poště (Jan Hora) Letečtí dispečeři v ČR:
 • Nenahraditelnost? (Ivan Hoffman) Malý příspěvek k diskusi o literatuře:
 • Zkoušení ze čtení? (Jan Hurych) Britská politika rovnosti příležitostí:
 • Blair přislíbil Britům na výročním kongresu své strany "éru rovných příležitostí pro všechny" Věda:
 • Umělá hmota se bude pěstovat na polích Bývalá Jugoslávie a zmatená česká zahraniční politika:
 • Balkánské přehmaty českého prezidenta (Ondřej Procházka) Bývalá Jugoslávie:
 • Přepis tiskové konference Vuka Draškoviče v Bratislavě  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Balkánské přehmaty českého prezidenta

  Ondřej Procházka

  Politické kroky dnešního českého prezidenta ve vztahu k bezmála desetileté historii krvavých etnických střetů na území někdejší komunistické Jugoslávie bývají částí české intelektuální elity vnímány jako zářný příklad politické kultury evropské úrovně. V chápání mediálně vlivné skupiny českých misionářů euroatlantické integrace jde o více než slušnou výkladní skříň, za níž se ukrývá zbytek provinciálního a smradlavého českého krámu. Publicista Jan Urban se před více než třemi lety nechal slyšet, že Václav Havel je to nejlepší, co česká politika v souvislosti s válkou na Balkáně nabídla, podle politiloga Jiřího Peheho právě prezident svým zásadovým postojem demaskoval slabost ostatních českých politických elit a Břetislav Rychlík letošního léta označoval v Lidových novinách postoje Václava Havla k poslední balkánské krizi za "čestné a chlapské" a vzýval ho coby pevný ostrov zmiňovaných ctností, čnějící v českých politických poměrech nad temnými vodami morální bídy.

  Skutečný evropský a potažmo i světový formát Havlových postojů k balkánským krizím lze odvodit především z toho, že vždy věrně sledovaly ideovou doktrínu těch činitelů, které determinovaly politiku mezinárodního společenství k bývalé Jugoslávii, přesněji řečeno německé, a o od nástupu Clintonovy administrativy v roce 1994 i americké diplomacie. Je to hlavní příčina jejich obliby mezi těmi, kteří těsné sepětí České republiky s politikou západního světa povýšili na absolutní kritérium hodnocení české společnosti. Ten, kdo je s realitou Balkánu alespoň v hrubých rysech obeznámen, může ale jen stěží přijmout závěr, že Havlova vystoupení vyvěrají ze znalosti tamních poměrů a že svá morální východiska mají v tradičních hodnotách západní kultury. Spíše naopak: neznalost, kterou český prezident při mnoha příležitostech demonstroval, je podivuhodná, a morální pružnost, s níž k jednotlivým aspektům balkánské apokalypsy přistupoval, zanechává nepěkné skvrny na pověsti nesmlouvavého ochránce lidských práv, kterou si dříve vydobyl.

  Před několika dny přijal Václav Havel na zámku v Lánech jednoho z vůdců srbské opozice Vuka Draškoviče. V zájmu nezasvěceného čtenáře se hodí podotknout, že tento charismatický srbský politik a spisovatel věnoval většinu své literární i politické dráhy pokusům o rehabilitici roajalistické srbské válečné rezistence, vystavěné na krajně pravicových, šovinistických základech a v mezích svého mocenského vlivu důsledně potlačující práva všech nesrbských etnik jihoslovanského prostoru. Samo o sobě by to jistě nemuselo vadit: demokratů v evropském slova smyslu je na Balkáně pramálo a jejich politický vliv je povětšině zanedbatelný. Snad by nemuselo vadit ani to, že současný program Draškovičovy strany (SPO - Srbské hnutí obnovy) mj. jako předpoklad vytvoření dobrých vztahů Srbska s Chorvatskem uvádí překreslení státních hranic, "protože jen spravedlivě stanovené hranice zajistí trvalý mír". (To, že Vuk Draškovič v závislosti na aktuální politické konstelaci v minulosti označoval dnešního jugoslávského prezidenta Slobodana Miloševiče střídavě za zločince a oduševnělého a šaramantního muže, vadit také nemuselo: i v terminologii hlavního amerického vyjednavače pro Balkán Richarda Holbroka se v dobách daytonských jednání pro dnešního "bělehradského vraha" našla o mnoho přívětivější přízviska: Miloševič byl nazýván "naším mužem v Bělehradě", "nadějí Západu" a člověkem, který "to zařídí".) Tím skutečným projevem Havlovy dezorientace je nicméně prezidentovo bizarní zdůvodnění Draškovičova přijetí, které zůstalo v komentářích českého tisku zcela opomenuto.

  Václav Havel se nechal slyšet, že Vuka Draškoviče příjímá proto, že chce vyjádřit svou podporu každodenním pouličním demonstracím v Bělehradě, jejichž ohlas právě v době návštěvy upadá. Demonstrace, které měl Havel na mysli, přitom nepořádá Draškovičovo SPO, nýbrž hnutí Společenství za změny, v jehož jádru stojí Demokratická strana Zorana Djindjiče. Vuk Draškovič se od nich ostentativně distancoval a jejich organizátory dva dny před příletem do Prahy pateticky označil za zrádce srbského národa. Právě v době, kdy Václav Havel podle vlastních představ vyjadřoval svou podporu demonstrantům svým projevem přízně Vukovi Draškovičovi, procházel jejich průvod kolem sídla SPO a ohlušujícím pískotem dával najevo svůj nesouhlas s postojem jejího předsedy.

  Je otázka, proč to prezidentovi nikdo z jeho poradců neřekl. Výsledný lapsus je ve svých důsledcích vcelku nevinný. Vyvolává určité reminiscence na Havlovu návštěvu bosenského Sarajeva v prosinci roku 1995, jejíž proklamovaný symbolický význam měl spočívat v tom, že se odehrála v době katolických Vánoc, tj. u příležitosti svátku, který si ani jedno ze zde podstatněji zastoupených etnik (bosenští Muslimové a pravoslavní Srbové) nepřipomíná. V balkánské agendě českého prezidenta ale bohužel nechybí ani poněkud zlověstnější počiny.

  Na jaře 1991, tj. v době, kdy posttitovská Jugoslávie ještě existovala, kdy i přes překotný nástup srbského, chorvatského a později i muslimského nacionalismu existovalo v jihoslovanském prostoru velké množství lidí, kteří se považovali za Jugoslávce a měli upřímný zájem na udržení společného státu a harmonizaci mezietnických vztahů, v době, kdy se nezanedbatelnému mocenskému vlivu těšila reformní a myšlence národnostní tolerance oddaná federální vláda Chorvata Ante Markoviče, přicestoval na Havlovo pozvání do Prahy jistý Dobroslav Paraga. Tento tehdy jedenatřicetiletý muž byl o jedenáct let dříve komunistickým režimem na tři roky uvězněn, když jako student záhřebské univerzity organizoval petici požadující propuštění chorvatských politických věznů. Na počátku roku 1990 pak obnovil tzv. Chorvatskou stranu práv. Šlo o politickou organizaci s šovinistickou protisrbskou tradicí, spojenou mj. s postavou ustašovského diktátora Ante Paveliče. Václavem Havlem byl Paraga přesto přijat jako bojovník za lidská práva v Chorvatsku.

  Stojí za zmínku, že v roce 1991 Paragova strana v tzv. Červnové chartě vyzvala k "obnově a znovuvytvoření Nezávislého státu Chorvatsko (NDH, tj. Paveličovy hrůzovlády) na jeho úplném historickém a etnickém teritoriu", tj. včetně Bosny a Hercegoviny a části Černé Hory a Srbska. Když se v Chorvatsku rozhořela občanská válka, postavila Paragova strana vlastní paramilitární jednotky, které tento program měly uvést do praxe. Násilnosti páchané Paragovými dobrovolníky patří k zřídkakdy zmiňovaným aspektům chorvatské občanské války. Sám Paraga se v čase války vyjádřil, že Paveličova Ustaša byla "příliš liberální. Kdyby byla dosáhla toho, co si vytyčila, tak bychom teď nebyli v takovém postavení." Připomeňme, že Paveličův program si vytyčil mj. úplné vyhlazení srbského etnika na území NDH.

  Na obranu tehdejšího československého prezidenta je nutno podotknout, že nebyl jediným státníkem, který Dobroslavu Paragovi věnoval svou přízeň. V dubnu 1990 byl Paraga přijat rakouským prezidentem Kurtem Waldheimem, v červenci 1991 předsedou albánské Demokratické strany Salihem Berišou a ještě v červnu 1992 (!), tj. půl roku po té, co byl chorvatskou státní prokuraturou obžalován ze šíření fašistické symboliky, předsedou zahraničního výboru německého Bundestagu Hansem Sterckenem.

  Na počátku léta 1991 Václav Havel rezolutně podpořil chorvatskou secesi od jugoslávské federace, přestože chorvatský stát se konstituoval na vyhraněně nacionalistických základech, odmítl garantovat menšinová práva šestiny svých obyvatel a právě jeho mezinárodní uznání se stalo předvídatelným faktorem geneze pozdější krvavé války v Bosně a Hercegovině. A v létě 1995 vyjádřil své pochopení pro brutální vojenskou operaci "Bouře", při které chorvatská armáda dobyla oblast tzv. Krajiny, do té doby obsazené separatistickými jednotkami chorvatských Srbů. Havlova porozumění se chorvatské vládě dostalo přesto, že k akci sáhla v okamžiku, kdy opuštění krajinští Srbové poprvé vyjádřili ochotu jednat o reintegraci obsazeného teritoria do chorvatského státu. Přesto, že v jejím důsledku musely opustit své domovy stovky tisíc srbských obyvatel, které tuto oblast obývaly po staletí. A přesto, že akci provázelo masové a systematické porušování lidských práv, které si svým rozsahem a použitými metodami nijak nezadalo s barbarským řáděním srbských paramilitárních formací v první fázi chorvatské války, které Václav Havel vehementně a jistě oprávněně odsuzoval. Trvající odliv srbského obyvatelstva a léta politických perzekucí namířených proti zbývajícím chorvatským občanům srbské národnosti nechávají českého prezidenta zcela chladným.

  Samostatnou kapitolou jsou pak Havlovy projevy při letošní eskalaci kosovské krize. Nemíním se zde pouštět do jejich podrobné analýzy. Pozastavím se jen nad tím, že závažný problém porušování lidských práv v Kosovu, který existoval deset let, se do Havlovy rétoriky propracoval až v momentě, kdy se stal proklamovaným imperativem počínání mezinárodního společenství. Bezvýhradný souhlas s válkou vedenou proti Jugoslávii navíc českého prezidenta konfrontoval s nutností vyrovnat se s otázkou její mezinárodně-právní legality. Kromě divoké analogie o nutnosti pomoci těhotné ženě, kterou na ulici bije násilník, bez ohledu na mínění OSN, přinesl český prezident i poněkud vycizelovanější formulaci morálních východisek svých aktuálních postojů.

  Ve svém článku "Kosovo a konec národního státu", publikovaném v New Yorku v červnu tohoto roku, napsal, že tato první válka, vedená "ve jménu principů a hodnot", není výrazem neúcty k mezinárodnímu právu, ale odehrává se "naopak z úcty k právům, které znamenají víc než právo ochraňující suverenitu států, právům lidským." Přenesme se přes to, že konec národního státu zde ohlašuje státník, který před sedmi lety podpořil rozklad multietnického společenství v posttitovské Jugoslávii a který prosazoval mezinárodní uznání nástupnického státu, jehož ráz byl nepokrytě nacionalistický. Podstatnější je, že ponurá historie masového porušování lidských práv v zemích Balkánu poslední kosovskou krizí celkem určitě neskončí. Bude zajímavé sledovat, s jakou důsledností bude Václav Havel při svém hodnocení počínání mezinárodního společenství schopen dostát morálnímu imperativu, který tak explicitně formuloval.

  V české společnosti by se určitě našli lidé, kteří si ve vztahu k balkánské apokalypse počínali nekonzistentněji, zmateněji a morálně nepevněji než český prezident. Pro hlavu státu by ale měla platit jiná kritéria. Pakliže jsou početné přehmaty v prezidentově balkánské politice přecházeny mlčením nebo prezentovány dokonce jako dobrý příklad pro českou veřejnost, svědčí to v lepším případě o neinformovanosti, v horším o úpadku kritického myšlení.

  Ondřej Procházka, 29. září 1999  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|