čtvrtek 17. února

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Výzva k diskusi:
 • Mladí lidé v České republice: Kde máme bydlet? (Vladislav Kruťák) Jak je tomu v českých dětských domovech?
 • Skandál v Británii: Systematické zneužívání dětí v dětských domovech v severním Walesu Evropská politika:
 • Rakousko, KDU-ČSL, izolace a solidarita (Ivan Hoffman) Česká politika:
 • Havel v Evropském parlamentě (Ivan Hoffman) Sdělovací prostředky a řeka Tisza:
 • Novináři všech zemí, ztraťte se (Ludvík Vavřina) Zápisky z Británie:
 • Poslední týden ve Skotsku (Rudolf Merkner) Věda, Motl, Bůh a Cihelková:
 • Věda není neomylná: Diskuse o Bohu se zvrhla ve frašku (Jiří Drašnar)
 • Racionalisté a tvůrčí myslitelé (V. Novák)
 • Privatizační a právní vakuum je horší (Karel)
 • K polemice Cihelková - Motl (Bob Štěpánek)
 • Ještě k panu Novotnému (Miloš Zahradník)
 • Na čem stojí matematika (Josef Bukač)
 • Pan Štemberk na prahu 21. století (Luboš Motl) Ekologie:
 • Obnovitelné zdroje energie - spolupráce a integrace  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Obnovitelné zdroje energie - spolupráce a integrace

  Dne 16. února se v aule Výzkumného ústavu rostlinné výroby konal seminář zabývající se možnostmi spolupráce na poli obnovitelných zdrojů energie (OZE) a jejich vzájemné integrace. Provázání jednotlivých OZE je považováno za jednu z cest zvýšení jejich reálného potenciálu.

  Seminář zahájil Jaroslav Váňa předseda CZ BIOMu, který zdůraznil dominantní roli biomasy v rozvoji OZE. Biomase se přičítá až 80%-ní podíl na růstu využívání OZE. To však neznamená, že v budoucnosti hrozí energetický monopol biomasy. A to zejména díky decentralizovanému využívání tohoto zdroje energie, kdy např. obce vlastnící centrální výtopnu na biomasu si sami pěstují na zemědělsky nevyužívaných plochách energetické plodiny a jsou tak energeticky zcela či částečně soběstačné. Nemusí však jít pouze o výtopnu na biomasu. Do stávajících roštových a fluidních kotlů na uhlí je možné biomasu přidávat, což vede ke snížení emisí, o čemž informovala Dagmar JuchelkováVysoké školy báňské. Tento způsob energetického zhodnocování biomasy není investičně náročný.

  Pod pojmem biomasa se skrývají nejenom pevná biopaliva - štěpky, pelety, brikety, piliny, sláma balíkovaná, volně ložená atd., ale i paliva plynná a kapalná o nichž hovořil Jaroslav KáraVýzkumného ústavu zemědělské techniky. Z plynných biopaliv je nejdůležitějším bioplyn, který může být vyráběn z exkrementů hospodářských zvířat, bioodpadu a testuje se i možnost využití fytomasy některých rostlin. Získaný bioplyn se většinou spaluje v kogeneračních zařízeních za produkce elektřiny a tepla.

  Z kapalných biopaliv se v ČR využívá zejména bionafta, ale začíná se prosazovat i bioetanol, který je hlavním zdrojem pro výrobu ETBE (etyl-terc-butyléteru), jímž by měl být v dohledné době nahrazen MTBE (metyl-terc-butyléter) vyráběný z ropy a používaný pro zvýšení oktanového čísla a obsahu kyslíku v bezolovnatých benzinech. Tato náhrada by v ČR znamenala potřebu 50 tisíc tun bioetanolu, což by znamenalo využití 17 - 45 tisíc ha zemědělských ploch, jež leží v současnosti ladem.

  Biomasa si však, zejména na vesnicích, sama nevystačí. Proto se začínají rozvíjet malé solárně-biomasové komplexy, o kterých se zmínil Ladislav Michalička ze Společnosti pro solární energii. Širšímu rozvoji takovýchto řešení však podle Josefa Matyáše z firmy Bohemia solar brání příliš složitá administrace žádostí o státní dotaci, kdy pro instalaci tohoto zařízení, i třeba do rodinného domku, je vyžadován energetický audit.

  Michalička dále hovořil o využívání velkoplošných solárních systémů se sezónní akumulací tepla v nádržích o objemu až 80 000 m3. Plocha solárního kolektoru pro takovýto zásobník je 26,5 tisíc m2.

  Rovněž větrná energetika přechází na zařízení s většími výkony, o čemž hovořil Josef Štekl z Ústavu fyziky atmosféry AVČR. Zatímco v počátcích větrné energetiky se zaváděly generátory o okamžitém výkonu 50 kW, nyní se prosazují zařízení s okamžitým výkonem 600 - 1000 kW.

  Hlavní nevýhodu větrné energetiky - nestabilnost - je možné eliminovat předpovědí rychlosti větru, která umožňuje již 48 hodin dopředu určit jaká bude produkce elektřiny. Na základě této předpovědi lze, podle Emila Pázrala z Výzkumného ústavu zemědělské techniky vyrovnávat produkci elektřiny:

  • spoluprací s vodními elektrárnami, jež mohou zapnout či vypnout o generátor více či méně,
  • regulací na straně spotřeby,
  • zapnutím kogeneračního generátoru, apod.
  Videozáznam geotermálních tepláren na Novém Zélandu předvedla Vlasta Petříková z CZ BIOMu. Dvě obří teplárny produkují 7% tepla z celkové spotřeby Nového Zélandu a uvažuje se o výstavbě dalších. Vlasta Petříková prezentovala rovněž informace z AEBIOMu, podle kterých nejvíce emisí skleníkových plynů se produkuje při spalování uhlí, které je následováno ropou, LPG a zemním plynem. Při plánovaném rozvoji OZE zredukuje EU produkci CO2 v roce 2010 (oproti roku 1995) o 402 mil. tun / rok.

  Instalace OZE obvykle vyžaduje úsporné využívání energií. Samotné snižování spotřeby energie může být mnohdy mnohem levnější než kterýkoliv zdroj energie, což platí např. pro aplikaci výměníků pro zpětné využívání tepla z větracího vzduchu v živočišné výrobě, o kterém hovořil Radomír AdamovskýČeské zemědělské univerzity. Při vyšších teplotách jsou vhodnější tepelné trubice s účinností zpětného získávání tepla 70-80%, zatímco u nízkých teplot kolem 17°C stačí deskové křížoproudé výměníky s účinností 30-40%.

  Hlavní zábranou rozvoje OZE jsou vyšší výrobní náklady energií z většiny OZE vůči fosilním a jaderným zdrojům. To je však dáno především nezahrnováním externalit (negativních vlivů na životní prostředí) do ceny těchto zdrojů, o čemž hovořil Jan Motlík z Asociace pro využití OZE. Dokud nebudou externality internalizovány např. prostřednictvím uhlíkových či energetických daní, bude potřebné OZE podporovat, pokud nechceme i nadále zaostávat nejenom za zeměmi EU, ale i za ostatními zeměmi střední a východní Evropy.

  Možnosti finančních podpor nabízí např. program SAPARD, o kterém informovala Helena Součková z Výzkumného ústavu zemědělské ekonomiky. Pro OZE se nabízí možnosti získání financí zejména z titulu "Snížení znečištění ovzduší přechodem na alternativní energie", ale je možné zkusit i jiné např. pro podporu rychlerostoucích dřevin by mohl být posloužit titul "Protipovodňová ochrana". Podpora se pohybuje od 50 do 100% a může být poskytnuta zálohově a nebo až po ukončení projektu.

  Pro menší projekty však může být, podle Simony Šulcové z Regionálního environmentálního centra pro země střední a východní Evropy (REC), výhodnější financování z RECu, které nevyžaduje tak složitou administrativu. Hlavním cílem RECu je podpora nevládních neziskových organizací (NNO) a jejich spolupráce se státní správou, samosprávou a podnikatelskou sférou při řešení problémů životního prostředí souvisejících s výrobou a spotřebou energie. V roce 1999 podpořil REC pět projektů různých NNO, které se týkaly OZE.

  Seminář byl hodnocen v celku příznivě, ač se zcela nepodařilo splnit primární záměr, a to nalézt možnosti spolupráce v rámci OZE.

  Na seminář navazuje tématický den PEKLOV 2000, na kterém bude možné zhlédnout sklizeň první zralé topolové plantáže v ČR a zpracování a využití získané biomasy.

  Informace o této akci můžete získat na:
  Internetu: http://peklov.zde.cz
  E-mailu: slejska@vurv.cz
  Adrese: Drnovská 507, Praha 6 - Ruzyně, 161 06
  Telefonech: 02 / 330 22 linky: 222, 491, 354
  Faxu: 02 / 333 10 636  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|