úterý 28. listopadu

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z  poslední doby Dokument: Jak policie ČR vyřizuje stížnosti:
 • "K policejní brutalitě nedošlo, protože to obvinění policisté popřeli a postiženému nebyl poškozen kosterní skelet" (Oddělení stížnosti a kontroly Policie ČR)
 • Vojtěch Javorský: Inspekci ministra vnitra ČR: "Stěžuji si na policejní brutalitu proti své osobě" Pár právních poznámek:
 • Jak se budou asi vyšetřovat stížnosti proti policejní brutalitě (Jiří Kopal, OPH) Stížnosti podané k Ústavnímu soudu ČR:
 • Ústavní stížnost ing. Ondřeje Čapka: "Byl jsem bezdůvodně zadržován a ponižován"
 • Ústavní stížnost profesora Byeongju Jeonga: Stal jsem se terčem policejní brutality
 • Ústavní stížnost Tomáše Pergla: Byl jsem policií neoprávněně perlustrován jako člen Občanské právní hlídky Státní správa ČR:
 • Policie ČR dosud nevysvětlila, proč byli někteří novináři při zasedání MMF považování za "nežádoucí" (Štěpán Kotrba) Neviditelný pes o ekologických diverzantech:
 • Brouk Pytlík a klimatické změny (Ladislav Nedbal) Česká politika:
 • Podraz soudružky Rognerové (Petr Jánský) Postkomunismus:
 • Krize v NDR (Milan Krejčiřík) Reakce:
 • Smog v Praze způsobují především automobily a špatná městská politika (Jiří Šoler)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Ústavní stížnost Ing. Ondřeje Čapka: "Byl jsem bezdůvodně zadržován a ponižován"

  Ústavní soud České republiky
  Joštova 8
  660 83 BRNO
  Stěžovatel: Ing. Ondřej Čapek

  Státní orgán: Policie České republiky

  (Policejní prezidium ČR, Strojnická 27, Praha 7)

  Ústavní stížnost

  proti jinému zásahu orgánu veřejné moci do základních práv a svobod

  Přílohy:

  kopie protokolu o podání vysvětlení č.j. OR9-/M02 - 2000 ze dne 27.9.2000

  plná moc ze dne 23.11.2000

  I.

  Dne 26.9. 2000 kolem 21.00 hod přišel stěžovatel na Václavské nám. v Praze. Neúčastnil se žádného protiprávního jednání, neúčastnil se ani žádného shromáždění. Na náměstí se v té době nacházelo větší množství policistů. Policisté megafonem vyzvali přítomné k opuštění náměstí. Stěžovatel po této výzvě opustil náměstí a odcházel Štěpánskou ulicí. V této ulici však byl zablokován spolu s dalšími lidmi mezi dvěma policejními kordony.

  Ve Štěpánské ulici nepoužila Policie ČR žádné výzvy. Přítomným se dostalo pouze informace od přítomných zástupců Občanských právních hlídek, a to v tom smyslu, že po prokázání totožnosti jim nebude bráněno v rozchodu. Přestože stěžovatel měl u sebe občanský průkaz a na vyzvání policie se jím prokázal, byl spolu s dalšími po prohledání naložen do policejního autobusu. Po nastoupení jemu i ostatním (s výjimkou dvou žen) policisté spoutali ruce plastikovými pouty.

  Stěžovatel byl dopraven na místní oddělení Policie ČR Kyje na Praze 9. Zde byl stěžovatel umístěn po opětovném prohledání spolu s dalšími cca 40 osobami do místnosti, kterou neustále střežili policisté. V rohu místnosti bylo namočeno. V této místnosti musel sedět na určeném místě, nebylo mu dovoleno vstávat, chodit a mluvit s ostatními osobami. Teprve po několika hodinách se tento přísný režim uvolnil. V hlídané místnosti strávil se stále spoutanýma rukama celý zbytek noci. Ráno kolem v 5.30 hod s ním policisté sepsali protokol o podání vysvětlení ve věci neuposlechnutí výzvy veřejného činitele. Po vyfotografování a odebrání otisků prstů a dlaní byl stěžovatel v 7.10 hod následujícího dne propuštěn.

  Popsaný postup Policie České republiky (dále jen "policie") probíhal dle stěžovatele v rozporu s platnými právními předpisy, a to takovým způsobem a v takové intenzitě, že zasáhl citelně do jeho ústavně zaručených práv. Proto podává tuto ústavní stížnost.

  Důkaz:

 • výslech stěžovatele
 • kopie protokolu o podání vysvětlení č.j. OR9-/M02 - 2000 ze dne 27.9.2000
 • spis poskytnutý na vyžádání Policií ČR

  II.

  Ve výše uvedeném postupu policie shledává stěžovatel zásah do následujících ústavně zaručených práv a svobod:

  1. osobní svobody

  Stěžovatel se domnívá, že byl policií zadržován naprosto v rozporu s platným právem a bez jakéhokoliv zákonného důvodu. Na závěr jeho "pobytu" na policejní stanici s ním policisté sepsali protokol o podání vysvětlení. Ovšem z důvodu podání vysvětlení nebyla policie oprávněna jej zadržovat. Podle ustanovení § 12 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR (dále jen "policejní zákon") je policista oprávněn požadovat potřebná vysvětlení od osoby, která může přispět k objasnění skutečností důležitých pro odhalení trestného činu nebo přestupku a jejich pachatele ....., a v případě potřeby ji vyzvat, aby se ve stanovenou dobu dostavila na určené místo k sepsání protokolu o podání vysvětlení. Z dikce tohoto ustanovení vyplývá, že při podávání vysvětlení se v první fázi jedná o v podstatě neformální činnost policistů, kteří se dotazují osob na dle nich důležité skutečnosti. Pakliže policista zjistí, že podané vysvětlení může být skutečně důležité, je oprávněn vyzvat osobu, aby se dostavila k sepsání protokolu. Pouze při odhalování závažné trestné činnosti je osoba povinna vyhovět ihned. A contrario v jiných případech vyhovět ihned nemusí a záleží na domluvě mezi osobou a policisty, tak aby zájem společnosti na vyšetřování protiprávních činností nekolidoval příliš s oprávněnými zájmy osoby. V případě stěžovatele se dle sepsaného protokolu jednalo max. o úkony směřující ke zjišťování okolností případně spáchaného přestupku, nikoliv tedy o odhalování závažné trestné činnosti. Stěžovatel tedy nebyl povinen se k sepsání protokolu dostavit ihned, resp. policie nebyla oprávněna jej k sepsání protokolu předvést podle ustanovení § 12 odst. 8 policejního zákona.

  Jako další důvod pro nucený pobyt stěžovatele na policejní stanici se nabízí předvedení k prokázání totožnosti. Ovšem stěžovatel měl u sebe občanský průkaz a na požádání před nastoupením do policejního autobusu jím svou totožnost prokázal. Policisté mu občanský průkaz odebrali a vrátili mu jej až po sepsání protokolu o podání vysvětlení. Stěžovateli vůbec nebyl sdělen důvod, proč musí nastoupit do policejního autobusu a ani důvod, proč musí setrvávat se spoutanýma rukama mnoho hodin v hlídané místnosti za přísného režimu na policejní stanici. Stěžovatel namítá, že výše popsaným postupem policie došlo k zásahu do jeho práva na osobní svobodu. Podle ustanovení čl. 8 odst. 2 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina") nesmí být nikdo stíhán nebo zbaven svobody jinak než z důvodů a způsobem, který stanoví zákon. Stěžovatel byl zbaven svobody, žádný důvod mu nebyl sdělen a dle názoru stěžovatele ani žádný zákonný důvod neexistoval. Postupem policie došlo současně k porušení čl. 5 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen "Úmluva"). Ustanovení čl. 5 odst. 1 vymezuje důvody, pro něž je možné zbavit osobní svobody. Stěžovatel žádný z těchto důvodů nesplňoval.

  Navíc stěžovatel namítá, že byl zbaven svobody nikoliv způsobem, který stanoví zákon, když byl spoután. Pouta patří mezi donucovací prostředky, jejichž použití blíže určuje ustanovení § 38 policejního zákona. Lze je použít jen proti osobě, která ohrožuje bezpečnost jiných osob, svou vlastní, majetek nebo veřejný pořádek. Stěžovatel po celou dobu kontaktu s policií žádný z vyjmenovaných zájmů neohrožoval.

  Rovněž v rozporu se zákonem byl stěžovatel umístěn v policisty hlídané místnosti. Tuto místnost je nezbytné z hlediska právního považovat za policejní celu ve smyslu ustanovení § 26 a násl. policejního zákona. Umístit do policejní cely lze osobu jen z důvodů vymezených v ustanovení § 26 policejního zákona, a to pokud byla osoba zadržena, zatčena, má být dodána do výkonu trestu odnětí svobody, byla policistou převzata k provedení procesních úkonů z vazby nebo z výkonu trestu odnětí svobody nebo byla-li předvedena za účelem zjištění totožnosti. Stěžovatel žádný z těchto důvodů nesplňoval, a to ani předvedení pro zjištění totožnosti, protože totožnost hodnověrně prokázal občanským průkazem.

  Stěžovatel poukazuje dále na to, že v celém průběhu jeho zadržování mu policie nesdělila důvody svého konání. Tím došlo k porušení čl. 8 odst. 3 Listiny a současně i čl. 5 odst. 2 Úmluvy.

  2. práva na nedotknutelnost osoby, zachování lidské důstojnosti a práva nebýt podroben ponižujícímu zacházení

  Jak bylo uvedeno výše, stěžovatel byl nucen strávit několik hodin s pouty na rukou v policejní cele, což se dělo v rozporu s policejním zákonem. V policejní cele musel zpočátku několik hodin sedět na určeném místě, nesměl vstávat a chodit, nesměl mluvit s ostatními osobami. Nezákonným spoutáním a držením v cele za výše popsaných podmínek došlo k zásahu do práva stěžovatele na nedotknutelnost osoby podle ustanovení čl. 7 odst. 1 Listiny a práva na zachování lidské důstojnosti podle čl. 10 odst. 1 Listiny.

  Mnohahodinovým spoutáním, nuceným sezením na zemi, zákazem vstávání a chození a mluvení současně došlo dle stěžovatele k zásahu do jeho ústavního práva nebýt podroben ponižujícímu zacházení nebo trestu ve smyslu ustanovení čl. 7 odst. 2 Listiny.

  3. práva na ochranu před neoprávněným shromažďováním údajů o své osobě a na ochranu soukromého života

  Před propuštěním byl stěžovatel nucen podrobit se fotografování a snímání otisků prstů a dlaní. Podle policejního zákona je policista oprávněn provádět zmiňované služební úkony pouze, pokud nemůže zjistit totožnost osoby jiným způsobem. Ovšem stěžovatel měl u sebe občanský průkaz a na vyzvání policistů se jím prokázal před nastoupením do policejního autobusu. Neexistoval tedy zákonný důvod k provádění těchto úkonů. Tím došlo k zásahu do práva stěžovatele na ochranu před neoprávněným shromažďováním údajů o jeho osobě podle ustanovení čl. 10 odst. 3 Listiny.

  Fyzická podoba i neopakovatelné znaky dlaní a prstů tvoří integrální součást soukromé sféry každé osoby. Na základě těchto údajů je možné fyzickou osobu individualizovat. Každý má právo "žít skrytý před cizími zraky", a to i/zejména "zraky" veřejné moci. Dle názoru stěžovatele toto právo zahrnuje i právo na to, aby veřejná moc nedisponovala neoprávněně výše uvedenými individuálními údaji. "Preventivní" shromažďování údajů o osobách, které neporušují zákon, nepatří do činností slučitelných s demokratickou společností. Pokud policie v rozporu s policejním zákonem stěžovatele fotografovala a odebrala mu otisky, porušila kromě Listiny také ustanovení čl. 8 Úmluvy, protože nerespektovala právo stěžovatele na soukromý život, resp. zasáhla do něj nikoliv v souladu se zákonem a nikoliv v případě, kdy to bylo v demokratické společnosti nezbytné.

  III.

  S ohledem na výše uvedené navrhuje stěžovatel, aby Ústavní soud ČR vydal tento nález:

  1. Ústavní stížnosti se vyhovuje.

  2. Postupem Policie České republiky proti stěžovateli ve dnech 26. a 27. září 2000 v Praze došlo k zásahu do ústavně zaručených práv a svobod stěžovatele, a to:

  a) zadržováním stěžovatele a nesdělením mu důvodu zadržování došlo k zásahu do ústavně zaručené osobní svobody stěžovatele dle čl. 8 Listiny a čl. 5 Úmluvy.

  b) spoutáním stěžovatele a jeho držením v policejní cele došlo k zásahu do jeho ústavně zaručeného práva na nedotknutelnost osoby dle čl. 7 odst. 1 Listiny, na zachování lidské důstojnosti dle čl. 10 odst. 1 a do práva nebýt podroben ponižujícímu zacházení dle čl. 7 odst. 2 Listiny.

  c) fotografováním stěžovatele a odebíráním jeho otisků prstů a dlaní došlo k zásahu do ústavně zaručeného práva stěžovatele na ochranu před neoprávněným shromažďováním údajů o jeho osobě dle čl. 10 odst. 3 Listiny a do práva na ochranu soukromého života dle čl. 8 Úmluvy.

  3. Policii České republiky se zakazuje pokračovat ve výše uvedených zásazích do práv a svobod stěžovatele.

  4. Policii České republiky se přikazuje obnovit stav před porušením práva na ochranu před neoprávněným shromažďováním údajů o své osobě, t.j. přikazuje se jí zničit veškeré neoprávněně získané údaje, zejména fotografie a otisky prstů a dlaní.

  V Praze dne ...11. 2000

  Ing. Ondřej Čapek

  zastoupen • |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|