Britské listy


úterý 3. července

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Mohl by takovéto problémové pořady "pro lidi" vysílat i Český rozhlas?
 • Jak se dostat z nezvládnutelných dluhů (BBC) Pochybná kvalita poskytovaných služeb:
 • Selhání cestovní kanceláře Fischer nebylo výjimečné (Jindřich Dvořák) Postavení žen:
 • V Afghánistánu fungují tajné školy pro dívky Drogy:
 • Londýnská police přestává stíhat držitele marihuany Člověk a svět:
 • Je podstata lidské existence duchovní? (Eugen Haičman) Česká televize:
 • Otevřený dopis redakce publicistiky ČT: "Do ČT se vrací cenzura" (Jan Tobiáš, Martin Schmarz) Dopis Milanu Knížákovi do Rady České televize:
 • Hrobové ticho nad Člověkem v tísni (Jindřich Dvořák) Na konec školního roku:
 • Úplné znemravnění školství. Rozhovor s nestorem českých učitelů Bohumilem Sedláčkem, třetí část, Ivo Fencl) Zadluženost ČR:
 • Matení veřejnosti aneb inventura dluhů se konat nebude? (Martin Kunštek)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Otevřený dopis redakce publicistiky ČT:

  Do České televize se vrací cenzura

  (Redakce Britských listů z textu odstranila jednu gramatickou a  asi pět drobnějších pravopisných chyb.)

  Dne 28. června zakázali generální ředitel ČT Jiří Balvín a ředitel zpravodajství Zbyněk Honys odvysílat reportáž Tady a Teď, která se věnovala výsledkům forenzního auditu ČT. K tomuto zákazu přistoupilo vedení ČT aniž by se seznámilo s obsahem reportáže. Toto jednání nelze podle našeho názoru chápat jinak než jako otevřenou cenzuru. Vedení nařídilo reportáž „odložit“ s odůvodněním, že k auditu se dosud oficiálně nevyslovila Rada ČT. Redakce publicistiky prý není oprávněna „interpretovat“ výsledky auditu. Tato argumentace nemá podle nás oporu v žádném zákoně ani interním předpisu a je v příkrém rozporu s etickými zásadami novinářské profese, s ústavní svobodou slova a nakonec i se zdravým rozumem.

  Zákon o České televizi ani žádná psaná či nepsaná vnitřní norma nezakazuje této instituci informovat o důležitých okolnostech, které se jí týkají. Není tomu tak ostatně ani ve veřejnoprávních médiích v zemích Evropské unie, které se řídí desetiletími odzkoušenými pravidly. Pokud jde o čistotu jejího hospodaření, má ČT naopak informační povinnost vůči koncesionářům. Podle našeho názoru musí ČT otevřeně, včas a úplně informovat o problémech ve svém hospodaření, jinak zcela ztratí důvěru veřejnosti, která ji financuje. My zaměstnanci České televize včetně generálního ředitele nemůžeme s čistým svědomím pobírat své platy, na které nám přispívají občané, a zároveň mlžit kolem způsobu, jakým ČT vynakládá peníze koncesionářů.

  Rozhodnutí odložit odvysílání informací o auditu je rovněž v rozporu s normami naší profese. My novináři jsme povinni zveřejňovat závažné ověřené informace okamžitě a bez prodlení a nic před veřejností nezatajovat. Zdůvodnění, že je zapotřebí vyčkat na „oficiální“ vyjádření, nebezpečně zavání starými pořádky, kdy média sloužila coby hlásná trouba vládnoucí strany. O tom, že dnes tomu tak není, svědčí i to, že sami členové Rady ČT neměli žádný problém vyjádřit pro potřeby naší reportáže své osobní stanovisko k auditorským zprávám dříve, než je Rada oficiálně projednala. Ředitel Balvín tak svým rozhodnutím zcenzuroval i vyjádření zástupců orgánu, který ho má kontrolovat. Ani generální ředitel ale neměl zpočátku výhrady proti tomu, abychom reportáž vysílali dříve, než Rada ČT projedná závěry auditu. Pouze nás požádal, abychom vyčkali, až bude audit zveřejněn na oficiální webové stránce ČT. Toto přání jsme respektovali, generální ředitel však posléze své stanovisko změnil.

  Stažení reportáže o auditu s odůvodněním, že oficiální orgán k němu dosud nezaujal stanovisko, je nakonec absurdní. Pokud by stejný postup měl být aplikován na ostatní případy, nebylo by například možné informovat veřejnost o privatizaci před konečným rozhodnutím vlády, o projednávání zákonů před usnesením parlamentu, či o žádném trestném činu, dokud nepadne rozsudek. Argument, že Redakce publicistiky nemůže „interpretovat“ výsledky auditu, je lichý, protože ani Jiří Balvín, ani Zbyněk Honys se s reportáží neseznámili a nemohou tedy vědět, zda o výsledcích auditu pouze informuje, či se autoři snaží divákovi vsugerovat vlastní názor.

  V souvislosti s reportáží Tady a Teď, která se souhrnně věnuje výsledkům forenzního auditu ve studiích v Praze, Brně a Ostravě, je rovněž zajímavé připomenout, jakým způsobem dosud ČT o auditu informovala. Po dokončení auditu v Praze firmou PricewaterhouseCoopers se odvysílala standardní reportáž, v níž sám ředitel Balvín otevřeně informoval o nejdůležitějších zjištěních. O problematické smlouvě na přenosy z Extraligy ledního hokeje, o ztrátovém nákupu filmových pásů i o tom, že audit doporučil centralizovat řízení ČT. (Pouze doplňujeme, že z obou zmíněných chyb byly vyvozeny personální důsledky a lidé, kteří za ně byli zodpovědni, už v ČT nepracují). Toto vystoupení se odrazilo v ostatních médiích, která se logicky zabývala hlavně problémy v hospodaření (ČT byla černá díra) a méně už faktem, že zpravodajství a publicistika vyšly z auditu bez závad.

  Prakticky okamžitě se také na webové stránce ČT objevila korektní, problémy nezamlčující zpráva o auditu. Když měl být zveřejněn audit studií Brno a Ostrava, postupoval už ředitel Balvín jinak. K alarmujícím zjištěním ve studiu Brno se postavil neutrálně až shovívavě. Stejně zmanipulovaná byla i následná informace na oficiální webové stránce ČT. Nakonec přišel zákaz souhrnné reportáže o auditu v TaT. Byla snad důvodem obava, že nejvíce prostoru bude věnováno problémům studia Brno tak, jak to odpovídá zjištěním auditorů?

  Tuto skutečnost může zjistit každý, kdo si porovná úplné zprávy o auditu v Praze a Brně. Postup vedení ČT však napovídá tomu, že se snaží brněnská pochybení ututlat. Proč, to není zřejmé.

  Jisté však je, že generální ředitel Balvín i ředitel studia Brno Drahoš shodně tvrdí, že v Brně se v podstatě žádné vážnější závady nenašly. Tomu odpovídá prezentace auditu z Brna na stránce ČT, která je v příkrém rozporu s originálním textem zprávy. Není bez zajímavosti, že vedení ČT podalo trestní oznámení na neznámého pachatele, který na webové stránce iniciativy ČT-věc veřejná vystavil kompletní zprávu o provedení auditu ve studiu Brno. Ta totiž usvědčuje vedení ČT z manipulace fakty.

  Na rozdíl od vedení ČT jsme toho názoru, že občané mají nárok znát celou zprávu o auditu nejen z Prahy, ale i z Brna - vždyť si ji koneckonců zaplatili z koncesionářských poplatků. Ostatně renomovaná mezinárodní auditorská firma PricewaterhouseCoopers, která prováděla audit v Praze, si přímo vymiňuje, že její zpráva smí být třetím osobám předána pouze kompletní. Jak to, že u zprávy HZ Praha je tento postup na závadu?

  Způsob, jakým se vedení ČT staví k prezentaci výsledků forenzního auditu, je velmi podivný. Máme důvodné podezření, že zde dochází ze strany vedení ČT ke snaze manipulovat fakty, bránit nám v řádném výkonu novinářského povolání a zatajovat pravdu před veřejností.

  Klamána je i politická reprezentace, neboť jak jinak si máme vyložit, že třeba šéf mediální komise Sněmovny Ivan Langer se v zakázané reportáži vyjádřil, že audit v Brně dopadl lépe než v Praze, zatímco důkazy konkrétních pochybení uvedené v auditorských zprávách PricewaterhouseCoopers a HZ Praha vyznívají opačně.

  Nezbývá nám než se domnívat, že i on čerpal z neúplných a zmanipulovaných informací a především zavádějících komentářů. Snaha zatajit před veřejností skutečný výsledek forenzního auditu v ČT může mít velmi vážné důsledky pro tuto veřejnoprávní instituci, protože se dotýká samotné legitimity jejího fungování, která stojí a padá s důvěrou koncesionářů. Obracíme se proto na Syndikát novinářů, jako na profesní organizaci, aby zaujal k tomuto případu cenzury v České televizi stanovisko.

  Za redakci publicistiky ČT:

  Jan Tobiáš

  zástupce vedoucího oddělení reportérů

  Martin Schmarz

  redaktor - dramaturg

  Na vědomí: Václav Havel, prezident ČR

  Petr Pithart, předseda Senátu PČR

  Václav Klaus, předseda Sněmovny PČR

  Miloš Zeman, předseda vlády ČR


  Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|