úterý 7. října

O B S A H

Česká zahraniční politika:

 • EXKLUZÍVNÍ DOKUMENT: Helsinská komise amerického Kongresu píše náměstku českého ministra zahraničí Kovandovi o Romech Česká politická kultura:
 • Češi nepociťují k Romům rasismus, ale jen lidské antipatie (Břetislav Olšer, Toronto Globe and Mail) CME a Nova TV:
 • CME se soudí v Maďarsku o licence (Washington Post)
 • Vladimír Železný mluví hlouposti na Radiu 1
 • Vladimír Železný soutěží s princeznou Dianou, Železný a "vzrušená mužská nahota" Etika podnikání v ČR:
 • O pozoruhodné praxi jedné pražské překladatelské agentury (Tomáš Pecina) Diskuse:
 • Napomáhá Čulík komunistům? (Marek Houša, Tomáš Pecina)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Upozornění: k předchozím číslům BL se dostanete, když kliknete v záhlaví na ikonu Archív. Celé BL se vám natáhnou, když kliknete na poslední řádce Obsahu (zde napravo) na Kompletní Britské listy


  Helsinská komise amerického Kongresu píše o Romech Karlu Kovandovi

  Toto je dopis, který byl osobně doručen českému náměstku ministra zahraničních věcí před jeho odjezdem minulý týden z Washingtonu

  30. září 1997

  Jeho Excellence Karel Kovanda

  náměstek ministra zahraničí ČR

  Loretánské náměstí č. 5

  125 10 Praha 1

  Česká republika

  Vážený pane náměstku,

  prosím přijměte mou omluvu, že jsem musel naši dnešní schůzku zrušit. Bohužel, včerejší pozornost kongresového výboru pro mezinárodní vztahy, věnovaná několika klíčovým zákonům týkajících se amerických styků s Čínou, znamenala, že tomuto tématu muselo být věnováno několik hodin i dnes dopoledne, a tak jsem musel na poslední chvíli změnit svůj program.

  Zejména mě mrzí, že jsme neměli příležitost projednat znepokojení, které předseda Alfonse D'Amato a já pociťujeme v případě České republiky. (O tomto znepokojení se hovořilo při slyšení Helsinské komise letos v květnu, kdy se projednávalo rozšiřování NATO, bylo také obsahem našeho dopisu z 21. srpna 1997, adresovaného premiéru Klausovi. Předpokládám, že jste s nimi seznámen.)

  Pane náměstku, kanadští činitelé dali najevo, že za posledních šest týdnů uprchlo do Kanady přibližně 1100 příslušníků romské menšiny, předpokládáme že s úmyslem, že tam požádají o asyl. Jejich žádosti o asyl jsou založeny na předsudcích, diskriminaci a násilí, jemuž čelí ve své vlasti. Jde o výrazy nesnášenlivosti, které jsou prohlubovány úzkou definicí občanství, jakou zavedla Česká republika. Rada Evropy oznámila minulý týden, že bude i nadále monitorovat problémy s občanstvím ve vaší zemi. Konstatovala, že předchozí doporučení odborníků Rady Evropy v této oblasti nebyla plně realizována. UNHCR také nadále dokumentuje vážné problémy s aplikací českého zákona o občanství, i po jeho nejnovější novelizaci v dubnu 1996. Minulý měsíc informoval představitel českého Helsinského výboru tuto komisi, jejímž jsem spolupředsedou, že mají zdokumentovány tisíce případů jednotlivců (bývalých "Čechoslováků"), včetně několika stovek sirotků anebo dětí v pěstounské péči, jejichž žádosti o české občanství byly jak se zdá definitivně odloženy na neurčito. Nejnovější zpráva amerického ministerstva zahraničních věcí týkající se České republiky opět věnovala tomuto problému více míste než jakémukoliv jinému jednotlivému problému, týkajícímu se vaší země.

  Pane náměstku, vaše vláda dosud nepřijala politickou linii týkající se občanství, jakou přijaly téměř všechny ostatní nově nezávislé státy Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. Benátská komise Rady Evropy podpořila postoj těchto zemí, když v září 1996 konstatovala, že "ve všech případech následnictví států, následnický stát má povinnost poskytnout své občanství všem občanům předchozího státu, kteří mají trvalý pobyt na předávaném území." Naproti tomu vaše vláda vydává podstatný politický kapitál na to, aby bránila svou více omezující politickou linii, týkající se občanství. Je jisté, že tato otázka zůstane na pořadu jednání vedle vstupu do NATO, do EU, bezvízového styku a dalších otázek společného zájmu.

  I když jsme se dnes dopoledne nemohli osobně sejít, velmi rád bych obdržel vaše myšlenky k této věci a doufám, že budeme i nadále pokračovat v dialogu prostřednictvím českého velvyslanectví zde ve Washingtonu ohledně této i dalších důležitých otázek.

  S pozdravem,

  Christopher C. Smith,

  spolupředseda Helsinské komise amerického Kongresu

  Přílohy:

  záznam jednání hodnocení zemí ucházejících se v členství v NATO z května 1997

  dopis Václavu Klausovi z 21. srpna 1997

  (Plný text dopisu Helsinského výboru Václavu Klausovi, s datem 21. srpna 1997, je v neoficiálním českém předkladu od pátku 22. srpna od večera zde.

  Zprávu o zákonu o českém občanství zde nalézt na domovské stránce Helsinského výboru a k této problematice je dále zásadní materiál v Neviditelném psu tady česky tady anglicky a v Britských listech zde, zdezde, dopis Helsinského výboru Alexandru Vondrovi je zde, odpověď Alexandra Vondry Helsinskému výboru je zde.

  V těchto BL je zajímavý DIALOG O ČESKÉM OBČANSTVÍ. Upozorňuju dále na článek Jiřiny Fuchsové "Já nejsem žádný krajan, sakra", na  reakci Josefa Schrabala k založení senátního "výboru pro krajany"a na povídku Jiřiny Fuchsové "Návrat".)

  Anglické znění:

  Subject: Smith to Kovanda

  Please find below a text of a letter that was delivered by hand to Deputy Foreign Minister Kovanda, prior to his departure from Washington last week.

  September 30, 1997

  H.E. Karel Kovanda

  Deputy Foreign Minister of the Czech Republic Loretanske nam. 5

  125 10 Praha 1

  Czech Republic

  Dear Mr. Minister:

  Please accept my apologies for having to cancel our meeting today. Unfortunately, yesterday's International Relations Committee mark-up of several critical bills affecting U.S. relations with China was extended for several hours this morning, forcing me to change my calendar at the last minute.

  I particularly regret that we did not have the opportunity to discuss the concerns that Chairman Alfonse D'Amato and I have regarding the Czech Republic. (These were discussed during the Commission's hearing on NATO enlargement in May, as well as in our August 21 letter to Prime Minister Klaus. I assume that you are already familiar with them.)

  Mr. Minister, Canadian officials have indicated that in the last six weeks, some 1100 members of the Romani minority from the Czech Republic have fled to Canada, presumably with the intention of seeking asylum. Their claims are based on the prejudice, discrimination, and violence they face in their homeland-expressions of intolerance exacerbated by the Czech Republic's narrow definition of citizenship. The Council of Europe announced last week that it would continue to monitor problems of citizenship in your country, noting that prior recommendations of the Council's experts in this area have not been fully implemented. The UNHCR also continues to document serious problems with the application of the citizenship law, even after the most recent amendments in April 1996. Last month, a representative of the Czech Helsinki Committee informed this Commission, which I Co-Chair, that they have documented thousands of cases of individuals (former "Czechoslovaks"), including several hundred orphans or children in foster care, whose applications for Czech citizenship appear to have stalled indefinitely. The most recent State Department Report on the Czech Republic again devoted more column inches to this problem than to any other single issue it addressed in your country.

  Mr. Minister, thus far your government has not yet adopted the citizenship policy embraced by virtually all the other newly independent States of the OSCE. The Council of Europe's Venice Commission supported the approach of those countries when it stated in September 1996 that "in all cases of State succession, the successor State shall grant its nationality to all nationals of the predecessor State residing permanently on the transferred territory." In contrast, your government has expended substantial political capital defending its more exclusionary citizenship practice. Certainly, this issue will remain on the agenda along with NATO or EU accession, visa-free travel, and other issues of mutual interest.

  Although we were not able to meet in person this morning, I would welcome receiving your thoughts on this matter and hope to continue our dialogue through the Czech Embassy here in Washington on this and other issues of concern.

  Sincerely,

  CHRISTOPHER H. SMITH, M.C.

  Co-Chairman

  CHS/ebss

  enc. May 1997 NATO hearing record

  August 21 letter to P.M. Vaclav Klaus

  Erika B. Schlager

  Counsel for International Law

  Commission on Security and Cooperation in Europe

  Room 234, Ford House Office Building

  Washington, DC 20515

  tel.: 202-225-1901

  fax: 202-226-4199

  e-mail: Erika.Schlager@mail.house.gov

  http://www.house.gov/csce/  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|