pátek 3. července

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv z ČR Slyšení americké pobočky Komise pro bezpečnost a spolupráci v Evropě:
 • Romská lidská práva: Cesta Martina Luthera Kinga anebo Malcoma X?
 • Romani Human Rights: The Path of Martin Luther King or Malcolm X?
 • Problémy Romů Čechy nepálí (Bohdana Marvalová)
 • Kdybych byla hadem, kůži bych svlékla hned - Co si počít s diskriminací romských dětí? (Bohdana Marvalová, Ondřej Giňa, Fond porozumění a naděje) České politické postoje:
 • Mýty a pověry pravicových bloudů: Komu Čulík fandí (Jiří Novák)
 • Dopis Vojtěchu Kmentovi (Zdeněk Salvet) AV ČR:
 • Demografové na přírodovědecké fakultě na hodnocení úmrtnosti důchodců v souvislosti s případným soukromým připlácením na zdravotnictví nepracují (prof. Zdeněk Pavlík)
 • Pár úvah profesionálního matematika ohledně vztahu důchodového zabezpečení a spoluúčasti pacienta (Ferdinand)
 • Sněm AV ČR: Zveřejnil jste v BL pitomost, Jane Čulíku (Vladimír Wagner) Kosovo:
 • K reakci Matthiase Roesera o Kosovu (Jiří Jírovec) Školství:
 • K dopisu Jana Sokola Marku Housovi (Jiří Jírovec)
 • O přípravě strategie pro zapojení školství ČR do systému EU "České vzdělání a Evropa" (Sdružení pro vzdělávací politiku)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • O přípravě strategie pro zapojení školství ČR do systému EU "České vzdělání a Evropa"

  Pod názvem "České vzdělání a Evropa" připravuje tým českých i zahraničních odborníků studii o tom, co Českou republiku čeká na cestě do Evropské unie v oblasti vzdělávání a školství.

  Komu a k čemu bude studie sloužit?

  Po dokončení této práce v prosinci 1998 bude mít Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připraveno východisko pro tvorbu vzdělávací politiky, tedy pro rozhodování jak o prioritách ve vzdělávání při vstupu do evropského prostředí, tak o potřebných změnách ve školských zákonech a ve způsobech vzdělávání. Zároveň má tato studie za úkol pojmenovat nedostatky českého vzdělávání, ale také vystihnout ty kvality dnešního českého školství, které je třeba jako skutečně hodnotné uchovat nebo i "exportovat" ve sjednocené Evropě. Již nyní bude navržena řada kroků mířících do budoucnosti. Hlavně však bude studie podkladem pro celonárodní veřejnou i odbornou diskusi v roce 1999. Ta by měla vést k obecnější shodě v chápání cílů a prostředků, tak aby bylo možné vytvořit dlouhodobou strategii vzdělávání v České republice.

  O kterých potřebných změnách ve vzdělávání víme a o co je třeba se starat více už dnes?

  Musíme si zvyknout na to, že pro každý evropský národ bude v 21. století důležité umět se stále učit, nikoliv jen mít silné strojírenství nebo zemědělství. Politici i veřejnost budou víc uvažovat o veškerém vzdělávání a učení, a nikoli stále jen o školní docházce. V Evropě se očekává, že občan bude několikrát za svůj život schopen najít si nové zaměstnání a že bude připraven přizpůsobovat se častým změnám nejen v práci, ale i ve veřejném a osobním životě, v životním stylu. Občané se budou novým dovednostem učit po celý život, protože je čeká stálé zvyšování, rozšiřování nebo změna kvalifikace. Ovládnutí více cizích jazyků je další jasný úkol. Vláda i občané by tedy měli začít vzdělávání považovat za prvořadou, jednu z nejvýhodnějších a zároveň nevyhnutelných investic (stejně jako to platí pro ostatní státy EU). Než se na to u nás připraví dostatečná většina obyvatel republiky, určitou dobu to potrvá, ale mezinárodní konkurence ve výrobě, obchodu, službách, vědě nebo kultuře na sebe čekat nenechá.

  Co se ze studie "České vzdělání a Evropa" dozvíme?

  Veřejnost tu najde nejen přehled o současné vzdělávací politice EU. Bude tu podán i přehled o nutných nebo doporučených změnách v důsledku našeho vstupu do EU. Studie poskytne rozbor toho, jakou roli hraje vzdělávání v různých oblastech života u nás po roce 1989, a vytipuje naše silné a slabé stránky, zmapuje naše postoje ke vzdělávání ve srovnání s Evropou. Vyjasní, co je kvalitní vzdělání a jak ho dosahovat.

  Jde o prognózu budoucího školství, nebo o návod k zlepšení školství dnešního?

  Studie narýsuje nejen vizi systému vzdělávání pro lidi žijící v 21. století, ale budou v ní také navržena konkrétní opatření (v zákonech, ve struktuře školství, v cílech vzdělávání i v ekonomice, ve sféře řízení i ve fungování různých vzdělávacích institucí), která je třeba podniknout na cestě do Evropy. O tom, kdy a jak tyto změny provést, se ovšem budou rozhodovat ti, kterých se změny bezprostředně týkají.

  Kdo má podklad pro strategii rozvoje vzdělávání vytvářet?

  Nemůže to být jediná skupina odborníků nebo politiků. Vzdělávací politika našeho státu musí být vytvářena ve spolupráci všech účastníků vzdělávání: učitelů, rodičů a žáků, zaměstnavatelů, politiků, zástupců obcí, školských úředníků a také osobností veřejného života, a prostřednictvím médií za pozornosti celé veřejnosti. Již během vzniku studie proto bude autorský tým zmíněné partnery seznamovat s jejím zaměřením a obsahem a přijímat jejich připomínky. Právě my občané jsme totiž zdrojem vzdělávací politiky státu. Prostřednictvím svého parlamentu a vlády si vytvoříme takový systém vzdělávání (školství), které nám bude co nejvíc pomáhat v tom, abychom se stali skutečně demokratickou zemí, aby co nejvíce občanů dokázalo získat a udržet si zaměstnání v nových evropských podmínkách, ale také abychom uměli hodnotně prožít vlastní život. Proto bude studie pomáhat k vytváření shody v chápání obecně přijatelných zásad i opatření a zároveň bude nadlouho otevřená dalším podnětům nebo stanoviskům.

  Porozumějí textu i neodborníci?

  "České vzdělání a Evropa" má pomoci k jasnému pochopení pojmů a potřeb vzdělávání v ČR - bude mluvit běžným jazykem, přinese konkrétní informace o skutečném stavu škol, o konkrétních krocích ověřených doma nebo v zahraničí. Následná veřejná diskuse nemá sloužit jako ring politických stran, nýbrž k vytváření společného názoru, přijatelného pro většinu. Má mít za cíl prospěch dětí a mládeže ve školách i všech občanů v celoživotním vzdělávání.

  Kde se občané mohou o chystané studii "České vzdělání a Evropa" dozvědět víc?

  Zpracovává ji skupina autorů pod vedením Jana Kouckého ve Sdružení pro vzdělávací politiku, které sídlí v Myslíkově ulici 7, 110 00 Praha 1, tel./fax: (02) 2491 0515. Autorský tým bude o práci na projektu a o postupných výsledcích informovat veřejnost ve sdělovacích prostředcích a na tiskových besedách, na seminářích pro učitelskou i laickou veřejnost apod.

  Věříme, že zástupci sdělovacích prostředků mohou na cestě české vzdělanosti do rámce sjednocené Evropy pomoci více než mnohé jiné profese, a těšíme se na hojnou spolupráci s redakcemi deníků i rozhlasových a televizních stanic.


  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|