čtvrtek 5. srpna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Přehled událostí Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby Zdraví:
 • Důkaz: automobilové zplodiny způsobují rakovinu (Sunday Times) Senátní volby za Václava Bendu:
 • Kandidáti (Jaroslav Veis) Česká republika:
 • Pár poznámek z cesty po Čechách: o rozhlase a  o policii (JČ) Diskuse:
 • Znamená něco Impuls 99? Politici musejí být potrestáni (Jiří Jírovec)
 • Co je střednědobým a dlouhodobým záměrem občanského sdružení Impuls 99? (Radek Novotný)
 • Předvídám krach hnutí Impuls 99 (Milan Pol) Děti Země:
 • Jsou J. Litowczykovi úřady pro smích?
 • Plzeňské svátky rovnodennosti 1999 (Plzeňská ekologická nadace)
 • Víte, co dýcháte, jíte či pijete (Plzeňská ekologická nadace)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Znamená něco Impuls 99??

  Jiří Jírovec

  Pane Čulíku,

  posílám Vám několik poznámek k výzvě Impuls99. Přečetl jsem si s velkým zájmem Váš jazykový rozbor onoho textu. Oddělení plev od plev Vám muselo dát hodně práce. Mně se například docela pěkně líbil výrok "zavazujeme se k práci pro změnu stavu".

  Jiří Jírovec

  Diskuse - a co dál ?

  Výzva k diskusi o stavu české společnosti, sepsaná hrůznou češtinou pod titulkem Impuls 99, a podepsaná Tomášem Halíkem, Jiřím Pehem a Janou Šmídovou, je dokumentem, který vzbuzuje dojem, že jde o sebezáchovnou akci establishmentu, jemuž došlo, že v rozpadající se společnosti je nutno vytvořit dojem, že se alespoň kdosi stará.

  Nevím, jak Jana Šmídová, ale zbývající dva mluvčí byli součástí moci, at již svým postavením poradce presidenta nebo presidentova oblíbence. Těžko jim proto lze věřit, že teď najednou prohlédli. Buď věděli a byli zbabělí projevit svůj názor nebo jde o hlupáky, kteří nic nechápali.

  Autoři prohlášení naštěstí svůj dokument politicky zlikvidovali hned v zárodku dvěma výroky: "(Hnutí, tedy oni) nemá hotové odpovědi a nestaví se do role zachránců společnosti" a "Všechnu vinu za stav české společnosti nelze připisovat pouze politikům a politickým subjektům. Ani česká inteligence dosud nebyla schopná přihlásit se dosti zřetelně ke své společenské odpovědnosti a nabídnout svou pomoc."

  Občan ovšem zachránce společnosti hledá a pokud mu hnutí nenabídne naději na změnu, nebude s ním marnit čas.

  Druhý výrok je buď stupidita nebo promyšlené otevření zadních vrátek pro současné a minulé politiky. Pokud se nemýlím, politická moc, která se vytvořila po roce 1989, zahrnovala část české inteligence. Názor zbytku, k němuž se posléze připojili odpadlíci, kteří se mezi dravci nemohli nebo nechtěli udržet, nebrala moc na vědomí. Nechť tedy lidé jako Jiří Pehe mluví sami za sebe a ne za jiné. Nebyl snad tento inteligent (míněno neironicky) poradcem prvního inteligenta (rovněž bez ironie) státu?

  Má-li dojít ke změně, musí dojít ke konfliktu s existující mocí a v jeho rámci k rychlému vyvrácení dvou mýtů.

  Podle prvního se po roce 1989 odehrávalo v Československu něco tak originálního, že nikomu nelze vyčítat chyby. Nebezpečí tohoto mýtu spočívá v tom, že stejně jako v minulosti, může být i nyní použit k ospravedlnění "české cesty" při obrodě společnosti.

  Tomuto mýtu mohl věřit ten, kdo svůj mozek nezatěžoval přemýšlením o tom, co vlastně onen "jedinečný přechod od komunismu ke kapitalismu" představoval.

  Jednotlivé složky tohoto procesu totiž nic převratného neznamenaly. Mnoho států přešlo, a to i vícekrát, od diktatury k jakés takés demokracii, svět nabízí různé systémy sdílení bohatství, mnoho států privatizuje dříve znárodněné a všechny státy světa zápolí s ekonomickými otázkami.

  Je třeba zdůraznit, že na rozdíl od roku 1948, kdy se tehdejší moc snažila ustavit nový ekonomický a politický systém s lidmi spíše ideologicky zmanipulovanými než odborně schopnými, měla moc let devadesátých daleko snazší pozici. Měla jednoznačnou podporu Západu, přístup k volně plynoucím informacím a mohla se opřít o značné množství odborně zdatných lidí.

  Politikové, opojení získanou mocí, která přinášela slávu a mnohým nepochybně i možnost rychlého zbohatnutí, však místo analýzy tehdejšího stavu společnosti a hledání nejvhodnějších řešení, teorii originality ochotně přiživovali. Nejspíš , protože i proto, že tím mohli odrážet kritiku, pokud se k ní někdo odvážil.

  Česká cesta (čti odmítání zkušeností odjinud) vedla k vytvoření druhého mýtu - presumpce neviny politiků.

  Ve všech slušných společnostech (slušnost lze definovat jako uspořádání, v němž je pravděpodobnost, že se občan dovolá, větší než pravděpodobnost, že politikovi projde zneužití moci) totiž existuje pravý opak - presumpce viny politiků.

  Ta v praxi znamená, že při podezření z nepravosti (není žádným tajemstvím, že moc korumpuje a vystavuje politika mnohým pokušením) je politik povinen dokazovat svoji nevinu - zveřejněním dokumentů, svědeckou výpovědí a podobně. Politik, nebo skupina politiků (například vláda) se při tom vystavují riziku, že je případná lež politicky odbourá.

  Podotýkám, že presumpce viny samozřejmě končí v okamžiku, kdy se politický proces změní v trestní řízení.

  Mezi lidmi, kteří se po roce 1989 dostali k moci, bylo nepochybně dost těch, kteří si nebezpečí korupce mocí uvědomovali. Bohužel nedokázali překročit vlastní stín a vyzvat občany: "Dejte si na nás pozor. V našem a vašem vlastním zájmu". Neudělal to, pokud vím, ani Václav Havel, který proto jednou vstoupí do historie jako president, který nejvíce promarnil očekávání, které jeho intelekuální možnosti slibovaly.

  Má-li se něco změnit, musí být občan ochoten (nejen obrazně) vyjít zase do ulic a  klíče vyměnit za sukovici, protože to je jediné, čemu politikové rozumějí. Zmíněná hůl může mít samozřejmě i podobu paragrafů, najde-li se v české společnosti někdo, kdo je bude schopen uplatnit.

  Kromě presumpce viny politiků se na Západě osvědčuje i princip osobní odpovědnosti, například ministrů, za vše, co spadá do jejich kompetence.

  Je dosti pravděpodobné, že v Kanadě v dohledné době padne ministr národní obrany. Kdosi totiž dal vyjmout ze spisů vojáků, kteří se podíleli na akcích v Bosně, záznam o tom, že byli vystaveni potenciálně nebezpečným látkám. Ministr ovšem nepadne kvůli činu úředníka, ale kvůli tomu, že o této věci věci ví již osm měsíců a nezjednal nápravu.

  Díky poměrně bezvýznamnému upozornění na nesrovnalost v lékařských záznamech je teď ministr považován za viníka a pokud se mu nepodaří prokázat, že jeho reakce byla přiměřená, půjde od válu.

  Na tomto místě je nutné zdůraznit, že podstatou zmíněné veřejné kontroly není odrovnat politika XY, ale vytvořit precedent, odrazující druhé politiky od podobného jednání.

  Před několika lety padl v Kanadě ministr kvůli tomu, že zatelefonoval jakémusi soudci, aby urychlil banální případ projednání dopravního přestupku. Jako ministr to nesměl udělat, protože váha ministerského telefonátu by se mohla převáhnout do skutečného zneužití moci - jednou to je banální přestupek, jindy něco podstatnějšího.

  Základní podmínkou ochrany veřejnosti před zneužíváním moci politiky je přístup k informacím, existence nezávislých sdělovacích prostředků a vůle až odvaha proti politikům jít. K tomu je v ČR patrně dost daleko. Dovede si někdo představit, že by si český soudce stěžoval na to, že od něj cosi požaduje ministr?

  Má-li dojít v ČR ke změně, je třeba přinutit politické strany v Parlamentu, aby vlastnoručně rozbily svůj monopol moci.

  V současném světě politické strany takměř nikdo nepotřebuje - jsou pouze nákladnou žábou na prameni postupu vpřed. Stranická disciplína, jak dobře víme, velmi svazuje, zejména je-li její porušení trestáno.

  Řešení se nabízí v občanské společnosti, která by ovšem nefungovala paralelně s existujícími strukturami, ale místo nich. Ve společnosti, v níž by poslanci representovali voliče a nikoli tu kterou stranu.

  Postupnou likvidaci politických stran lze provést relativně jednoduše tím, že jim budou upřeny výhody, které jim dává současný volební systém. Občan by měl volit kandidáta podle jeho schopností a ne stranu. Volby na všech úrovních by měly být přímé, zvolení kandidáti nastupovat do funkce, volební kampaň hrazena pouze z veřejných prostředků stejným dílem pro každého kandidáta.

  Dodávám ještě, že volební zákon, který váže účast ve voleném orgánu na stranickou příslušnost, stejně odporuje Listině lidských práv, protože politicky diskriminuje ty občany, kteří chtějí zůstat mimo politické strany, a mít odpovídající zastoupení ve volených orgánech. Stejně tak odporuje Listině i údajná snaha ODS a ČSSD eliminovat jiné parlamentní strany.

  Problém samozřejmě je v tom, že existence politických stran umožňuje kupovat politiky en bloc neboli sponsorovat, jak zní daný eufemismus.

  Politikům se dá prominout lecjaké rozhodnutí, ale nikoli nedodržování zákonů. Bohužel se zdá, že českým politikům to ani nepřijde. Typickým příkladem je zákon o nabývání a ztrátě českého občanství. Osou tohoto zákona byla nepřípustnost dvojího občanství, tedy princip, který běžně existuje i jinde ve světě. Tento zákon byl přijat demokraticky zvoleným parlamentem a okamžitě porušen možná desítkami tisíc lidí, kterých se pro jistotu nikdo neptal, zda mají jiné občanství. Kdesi jsem četl, že Jiří Pehe má vedle občanství ČR i občanství USA, Jan Kavan britské a třeba Egon Lánský švédské. Všichni tito lidé projevili naprostou neúctu k danému zákonu, stejně jako sám president republiky, který nepochybně musel vědět, že jeho poradce i jiní politikové mají protizákonně občanství dvojí.

  V demokratické společnosti jsou mechanismy, jak nevyhovující zákon změnit. Pokud je nedodržuje president republiky, je to jistě na pováženou. To, že Václav Havel proti politikům s nelegálním dvojím občanstvím nic nenamítal totiž znamená jediné - zákon ve své mysli prostě ignoroval.

  Stejné platí o neúctě k lustračnímu zákonu, který jednoznačně zakazoval zveřejnění informací bez souhlasu osoby, jíž se týkaly. Ve slušné zemi by po zveřejnění Cibulkova seznamu okamžitě padl ministr, do jehož kompetence byla zákonem předepsaná ochrana občanů svěřena, a zákon by se stal nepoužitelným. Ne tak v ČR, kde zjevně převládl názor, že jde pouze o sprosté konfidenty - nebo při nejlepším, jak praví Cimrman prostřednictvím inspektora Trachty, sprosté podezřelé.

  Jenže při porušování zákonů jde vždy "jen o někoho" - někdy o Židy, jindy o katolíky nebo protestanty a někdy "jen o vás".

  Neúcta vrchnosti k zákonům navíc posílá nežádoucí signál "dolů": není třeba vzrušovat se zákony. Oblast práva je patrně tou poslední, v níž by měl občan současné moci důvěřovat.

  Pokud jde o oblast ekonomiky, je třeba otevřeně říct, že světu momentálně vládne chamtivost (nervózních) investorů po maximálním bezpracném zisku. Globalizace dala do pohybu obrovské síly, které způsobují přesun bohatství do kapes menšiny (viz zpráva OSN o stavu světa) a s nimiž si politikové nevědí rady.

  Pokud se někdo domnívá, že stačí přijmout něčí ekonomický systém a budeme se mít "jako oni", mýlí se. Ve světě neexistuje universální návod na blahobyt. Navíc ani tak bohaté země jako Kanada a USA nejsou imunní k danému trendu a tak i uvnitř těchto států je malá vrstva, která rychle bohatne a velká, která postupně chudne.

  Jediné v co může ČR doufat je, že se jí podaří vytvořit podmínky (investicemi do vzdělání a vědy), které by přilákaly investory a doplnit činnost velkých korporací podnikáním v okrajových oblastech, na nichž korporace zájem nemají. To v ideálním případě povede k tomu, že se ČR zařadí mezi státy, které, když nic jiného, alespoň nechudnou.

  Politikové, kteří nechali podstatnou část národního majetku rozkrást nedo rozprodat za babku, bohužel nedávají do budoucna žádné záruky, že jsou schopni dělat věci jinak a tak jsou jakékoli diskuse s nimi jen ztrátou času.

  Jednou z mála konkrétních věcí, kterou výzva Impuls 99 obsahuje, je implicitní postěžování si na (špatný) názor Čechů na krizi v Kosovu. Signatáři výzvy postrádají "více osobností, majících jak odvahu, tak morální váhu veřejné mínění spíše aktivně spoluvytvřet a kultivovat."

  To je v podstatě arogantní výrok, protože veřejné mínění by mělo být založené na dostatečném přísunu pravdivých informací, nikoli na tom, co si myslí ten který fešák. A co vlastně je je morální váha? Výzva obviňuje některé české politiky z populismu, protože (v souladu s veřejným míněním) nepodpořili oficiální linii NATO. Jenže reakce veřejnosti přestává záviset na projevech potentátů, protože existují důvěryhodnější zdroje ideologcky neošetřených informací.

  Výzva Impuls 99 mylně předpokládá, že se politikové dají přesvědčit diskusemi a uprosit, aby se zabývali i jinými věcmi než mocenskými hrami. Vždyť jsme tak říkajíc na jedné lodi. Řešení je jedno hůl a podpalubí.

  Za současný stav republiky nesou vinu zcela konkrétní lidé, které je třeba konfrontovat s jejich činy a ne s nimi do nekonečna diskutovat. Iniciativa, která takový konflikt odmítá, je pouhou kouřovou clonou.

  Jiří Jírovec  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|