středa 19. ledna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Jak uvažují o televizi jinde:
 • Evropská televize na rozcestí (Michael Grade, připravil Milan Šmíd) Sdělovací prostředky:
 • Ještě jednou k článkům Milana Šmída o České televizi (Jan Čulík)
 • Ivo Mathé si stěžoval na Vladimíra Železného: Rada kašle na stížnosti (Jan Lipšanský) Česká politika:
 • HOFFMAN Václav Havel:
 • Ještě k novoročnímu projevu prezidenta (a jeho komentované publikaci v BL) (Tomáš Horyna) České zdravotnictví:
 • Jak lékaři žádají pacienty o finanční pomoc (Michal Sojka, ČLK) Sci-fi fejeton o české politice a českém zdravotnictví:
 • "Neustoupíme" Hustopeče opět na stránkách republikových deníků (Karel Svoboda) Reakce:
 • Nemám rád poznámky ateistů (Jan Lipšanský) Fotbal:
 • Může být kopnutí do kožené koule chráněno v rámci vlastnických práv? (Pavel Trtík) Rusy prováděná genocida:
 • Čečensko - země bez budoucnosti (Charon Denijev) Ekologie v ČR:
 • Navrhněte Ropáka roku 1999 prostřednictvím Internetu (Děti Země)
 • Měření dioxinu ve spalovně v Liberci - konečně je jasno (Děti Země)
 • Česko-polské setkání ekologů (Děti Země, Ostrava)
 • Polemika s Hnutím Duha (David Trunec) Oznámení:
 • První konference Sisyfa (Universum)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Ještě k novoročnímu projevu prezidenta (a jeho komentované publikaci v BL)

  Tomáš Horyna

  "Tak nám začalo nové tisíciletí paní Mullerová", povídá paní Nováková v pondělí ráno paní Mulerové, ve frontě u pokladny místní samobsluhy. " No a co - chleba levnější nebude, všecko bude zase dražší, elektřina, plyn, nájem, nevím z čeho bych se teda měla radovat..". " Poslouchala jste projev pana prezidenta ?" - zkouší to paní Nováková z jiného konce.". "Ne.." zní stručné odpověď. Paní Mullerová nemá zřejmě náladu na další komunikaci. Paní Nováková je zjevně překvapena, že ani toto téma nezabralo. Teď ale vážně.

  Jak si povšiml pan Jiří Jírovec až kdesi daleko v Kanadě, přelomový novoroční projev prezidenta příliš nezabral ani v českému tisku. " Valné části českého tisku nestálo za to prezidentův projev otisknout, natož rozebrat " - zjišťuje Jiří Jírovec na počátku svého komentovaného vydání předmětného projevu, v BL z 10.ledna 2000. Pokud jste již nečetli velmi doporučuji. I když nesouhlasím se vším tak, jak to vidí pan Jírovec v Deep River. Obávám se ale přesto, že mnohé z toho co říká Jiří Jírovec je velmi blízko pravdě, nebo chcete-li, nepříliš veselé skutečnosti.

  Nechci opakovat co už velmi zřetelně formuloval Jiří Jírovec, případně v komentáři doplnil nebo krigoval J.Č. Nabízím jen pohled z poněkud jiného úhlu, bohužel o nic veselejší nebo nadějnější. Nejprve ale ještě k projevu prezidenta Havla, přesněji k jeho věcnému obsahu.

  Prezidentův projev

  Při souvislém poslechu nebo čtení si nelze nevšimnout dvou odlišných vyjadřovacích poloh, a to v prvé třetině a další části projevu. Svou odlišností navozuje tušení, že se na přípravě textu podílely různé osoby. Po několika úvodních větách začíná v projevu charakteristika situace světa, " jehož jsme dnes - ať chceme, či nechceme - nedílnou součástí ". Charakteristika varovná, v mnohém odrážející současné módní kritické trendy, ale charakteristika věcná, zasvěcená, konkrétní. Charakterika navozující očekávání, že namísto standardního, nepříliš konkrétního, povině mírně kritického, avšak jinak optimistického projevu hlavy státu, ozdobeného v závěru voláním po vyšších principech morálních, přijde něco zcela převratného, nebo alespoň závažného.

  Boužel - očekávání se nenaplní. Projev stále více sklouzává do mlhavé, nekonkrétní, moralistní roviny, v níž se řečník sice pozitívně stylizuje do polohy varujícího myslitele, humanisty, ale výsledkem jsou jen stále méně adresné všeobecnosti, stále frázovitější, stále méně přesvědčivé. " Nesmí nám být jedno, co se děje kolem nás, jakou tvář má naše země a její krajina, naše města a obce; nemůžeme myslet jen na to, abychom měli dobrý dům a garáž " .. říká Václav Havel, dříve skromný disident, dnes opět multimilonář, o kterého se navíc stará štáb sloužících, pomocníků, lékařů. "Mít peníze a majetek není samozřejmě žádná hanba" ujišťuje se Václav Havel a pokračuje " Naopak: může to být a měl by to být znak úspěchu ".

  A je po ideálech. Znakem úspěchu a hodnot člověka jsou peníze, majetek, bohatství. Mnoho zde nepomůže ani opatrně volený podmiňovací způsob, připouštějící nepřímo, že bohatství a morálka není vždy totéž. Každodenní skutečnost nám stále více a častěji ukazuje, že spíše opak je velmi často pravdou. Už za dob mého mládí jsem slýchával, že z poctivé práce nikdo nezbohatne. Dnes bych do této lidové moudrosti doplnil snad jen slovo převážně. Tím ovšem netvrdím, že k nahromadění bohatství nemusí mnozí vynaložit mimořádné úsilí, um a chytrost. Jiným spadne do klína, ještě jiní musí k chytrosti přidat dobré známosti a minimální morální zábrany, nebo něco ještě horšího. To je jen část obrazu současné lidské společnosti.

  Lidé na počátku třetího tisíciletí

  Lidé jsou stále různí, dokonce velmi. V současných systémových model lidské společnosti se nejčastěji předpokládá tzv. normální ( Gaussovo ) rozložení četnosti systemově významných vlastností jedinců, tvořících určité zkoumané společenství. Velmi zjednodušeně : Gaussova křivka má zvonovitý tvar s maximem ve svém středu, klesající směrem od středu na obě strany, do kladných i záporných hodnot sledované veličiny nebo vlastnosti. Můžeme si to představit jako grafické vyjádření skutečností, že v lidské populaci je nejvíce těch normálních, průměrných. Naštěstí. Na jednu stranu od nuly vzrůstají takové vlastnosti jedinců, které dávají předpoklad např.k získávání moci a bohatství. To samozřejmě není možné jinak než na úkor druhých. Na druhou stranu od nuly, nebo středu, tedy se vzrůstající zápornou hodnotou přibývá naopak pasivita a vlastnosti vymezující takového jedince až na samý na okraj společnosti.

  Tato skutečnost má některé důležité důsledky. Jedním z nich je určitá samoregulační schopnost a schopnost vytvářet v lidské populaci stále složitěji organizované struktůry. Paralelně s tímto modelem můžeme sledovat postupné narůstání vědomostí a vývoje společenského vědomí, nebo chcete-li, filozofie, inteligence a moudrosti jedinců i lidských společenství. Někdy se používá paralela z technologie počítačů. Člověk, jedinec ve svém genovém kódu získává něco jako podklady pro základní hardware a záklaní operační systém. Postupně si pak zaplňuje svoji paměť informacemi zvenčí. Informacemi užitečnými, neužitečnými, pravdivými, ale i nepravdivými až po nejrůznější naprosté nesmysly. Nesmysly často tradiční, tradující se a žijící ve společenství které ho obklopuje. Pravdy, polopravdy, nesmysly i záměrné lži na něho dnes účinně a trvale chrlí tzv. sdělovací prostředky.

  Jen u nepatrného zlomku obsahu své paměti se může jedinec přesvědčit o pravdivosti, např. exaktním důkazem, dedukcí z již ověřených skutečností. Pokud si ovšem dá tu námahu. Jednodušší než hledat pravdu a poznání je věřit. Třeba horoskopům, léčitelům, politikům, politologům, zázračným ekonomům, reklamám a všem nejrůznějším vykladačům víry pravé. To je jen velmi zjednodušený obraz základních principů funkce lidských společenství. Principů, fungujích téměř nezávisle na tzv. společenském zřízení. To jsou jen určité vnější podmínky, řízené zpravidla z nadřízených systémů a k jejich obrazu. Lidé ve střední Evropě mají v tomto směru své zkušenosti. Zvláště ti starší.

  Stručný závěr

  Jaký je z toho všeho možné učinit závěr ? Jednoduchý závěr neexistuje. Jsme sice už dost daleko v poznávání světa ve kterém žijeme, ale i na prahu třetího tisíciletí stále ještě na začátku vývoje. Lidstvo je technicky i vědomostně vyspělejší než kdy jindy, ale jinak teprve ve stadiu, který před lety nazval Thorstein Veblen " the predatory phase ". Rozhodující slovo mají ti nejsilnější, dravci. Další osud lidstva závisí na dravcích, na tom jak kromě schopnosti udržet si moc dokáží být i moudří. Lidstvo jako celek je stále ještě nedospělé. Hlavně se chce bavit, pokud ovšem není mocnými vmanipulováno do sebevražedných válečných aktivit. Užitečným činnostem se věnuje v průměru nejvýše asi 20 % využitelného času. Některé odhady jsou ještě pesimističtější. Další osud lidstva závisí stále na těch nejsilnějších. Volání moudrých se naslouchá jen málo.

  Možná že něco takového jsem čekal v projevu hlavy státu na prahu třetího tisíciletí.. Po úvodu tak slibném možná dokonce něco mnohem fundovanějšího než mohlo být naznačeno v krátké poznámce. Současný svět jako celek není stále moudrý ani spravedlivý. Naštěstí v něm i přesto žije mnoho slušných, moudrých a spravedlivých lidí. Bohužel si však ani na prahu třetího tisíciletí ještě nelze dělat do budoucna velké iluze. V tom souhlasím i s Václavem Havlem.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|