středa 19. ledna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Jak uvažují o televizi jinde:
 • Evropská televize na rozcestí (Michael Grade, připravil Milan Šmíd) Sdělovací prostředky:
 • Ještě jednou k článkům Milana Šmída o České televizi (Jan Čulík)
 • Ivo Mathé si stěžoval na Vladimíra Železného: Rada kašle na stížnosti (Jan Lipšanský) Česká politika:
 • HOFFMAN Václav Havel:
 • Ještě k novoročnímu projevu prezidenta (a jeho komentované publikaci v BL) (Tomáš Horyna) České zdravotnictví:
 • Jak lékaři žádají pacienty o finanční pomoc (Michal Sojka, ČLK) Sci-fi fejeton o české politice a českém zdravotnictví:
 • "Neustoupíme" Hustopeče opět na stránkách republikových deníků (Karel Svoboda) Reakce:
 • Nemám rád poznámky ateistů (Jan Lipšanský) Fotbal:
 • Může být kopnutí do kožené koule chráněno v rámci vlastnických práv? (Pavel Trtík) Rusy prováděná genocida:
 • Čečensko - země bez budoucnosti (Charon Denijev) Ekologie v ČR:
 • Navrhněte Ropáka roku 1999 prostřednictvím Internetu (Děti Země)
 • Měření dioxinu ve spalovně v Liberci - konečně je jasno (Děti Země)
 • Česko-polské setkání ekologů (Děti Země, Ostrava)
 • Polemika s Hnutím Duha (David Trunec) Oznámení:
 • První konference Sisyfa (Universum)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Jak lékaři žádají pacienty o finanční pomoc

  Michal Sojka, ČLK

  Posíláme Vám text plakátu, který vydala ČLK.

  Připomínám, že vylepení je dobrovoné, není to příkaz pro členy.

  Sponzoring je také dobrovolný, nesmí se na pacientech vymáhat - i znění plakátu je prosbou. Musí být sepsána smlouva, kterou přikládám. Samozřejmě musí být dar zdaněn. Nejdůležitější je věta o tom, že dar nesmí být v souvislosti s poskytnutou lékařskou péčí. To by bylo nezákonné. Jde tedy o příspěvek na provoz, stejně jako se sponzorují nemocnice atd.

  Michal Sojka


  "Pomozte svému lékaři,

  pomáháte především sobě"

  Vážení spoluobčané, naši pacienti,

  vláda České republiky rozhodla, že Váš ambulantní lékař dostane méně za provedenou péči a spotřebovaný materiál včetně léčiv.

  Jistě pro Vás není žádným tajemstvím, že ceny všeobecně stoupají.

  Přesto vláda rozhodla, že platby pojišťoven budou reálně nižší než ve srovnatelném období loňského roku při stejném počtu ošetřených pacientů.

  Jednoduchou matematikou tedy zjistíte, že péče musí být nutně horší než ve srovnatelném období.

  Dále vláda rozhodla o velice tvrdých regulacích, které jsou ve skutečnosti "pokutami" pro Vaše lékaře, pokud Vás budou léčit moderně a tedy dle vlády draze.

  Lékař dostane také "pokutu" i za to, když Vás bude posílat na další specializovaná vyšetření.

  Tyto "pokuty" se odvíjejí od jakéhosi celostátního průměru, který však Váš lékař nezná a bude tedy muset šetřit za každou cenu.

  Vláda odmítá své rozhodnutí změnit a lékaři zase odmítají nést riziko za pokles kvality péče.

  Z tohoto důvodu Vás žádáme o pochopení a pomoc.

  Pokud chcete, aby úroveň zdravotní péče byla zachována, zvažte prosíme finanční pomoc, kterou poskytnete svému zdravotnickému zařízení.

  Váš případný sponzorský dar nesmí být vázán na konkrétní lékařskou službu, ale je příspěvkem na chod, rozvoj a udržení úrovně Vašeho zdravotnického zařízení.

  Jeho výše by kupříkladu mohla být minimálně 100 Kč při jednorázové návštěvě a 50 Kč při každé další kontrole. Váš lékař s Vámi sepíše jednoduchou darovací smlouvu.

  Rovněž bychom přivítali, abyste svůj názor na rozhodnutí vlády snížit kvalitu péče tlumočili svým poslancům a ministrovi Vladimíru Špidlovi (adresa: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na poříčním právu 1, Praha 2, 128 00).


  Sponzorská smlouva soukromého lékaře

  Darovací smlouva dle par. 628 a násl. občanského zákoníku

  Dárce:

  Jméno, příjmení, bydliötě, popř. název firmy, sídlo, IČO

  Obdarovaný:

  MUDr., nestátní zdravotnické zařízení

  IČO:

  se sídlem

  uzavírají tuto smlouvu:

  I.

  Dárce poskytuje obdarovanému peněěitý dar ve výöi Kč ...... na pokrytí nákladů a rozvoj vybavenosti jeho ordinace.

  II.

  Obdarovaný tento dar přijímá a pouěije jej k účelu uvedenému v čl. I. této smlouvy.

  III.

  Dárce je oprávněn vykázat shora uvedenou částku ve svém daňovém přiznání jako sponzorský dar ve prospěch zdravotnictví ve smyslu ß 15 odst. 8 (v případě právnické osoby ß 20 odst. 8) zák. č. 586/1992 Sb. v platném znění.

  IV.

  Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, přičemě kaědá smluvní strana obdrěí jedno vyhotovení. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

  V ......... dne ........

  ................. ...............

  Dárce Obdarovaný  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|