Britské listy


středa 28. března

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby ČT manipuluje a zkresluje obraz kvalitního českého výtvarného umění:
 • Jiřímu Balvínovi: Proč zařazujete do Událostí pětiminutové upoutávky na regionální výstavu herce Kanyzy (dvanáct českých umělců) Česká společnost:
 • Happy end: vegetariánská babička se smí starat o své vnuky (Tomáš Pecina)
 • Stížnost: Soudkyně není oprávněna zjišťovat totožnost členů veřejnosti (Tomáš Pecina) Sčítání lidu:
 • Tiskovka ČSÚ skončila blamáží (Tomáš Pecina)
 • Český statistický úřad: Posudek Jindřicha Kodla (za sto tisíc) je vlastně úplně neformální Společnost:
 • Vyneste mrtvé: slintavka a kulhavka a středověká reakce britských úřadů (Guardian) Sdělovací prostředky kontra "skutečný život"?
 • Malé strpení (Václav Pinkava) Jazyková poznámka:
 • Vaše Prosvícenosti": Kde zůstal Pecinův smysl pro humor? (Miloš Koenig) Reakce:
 • Exaktní profese (Daniel Tomek)
 • K článku 'Existuje "alternativní" intelekt české společnosti'? (Jan Hurych) Reakce:
 • Ještě o Sládečkovi a o Železném (Jaroslav Sever)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Český statistický úřad: Posudek Jindřicha Kodla (za sto tisíc) je vlastně úplně neformální

  V Praze dne 23. března 2001

  Č.j.: 452/2001 - 1010

  Vážený pan

  Tomáš Pecina

  Věc: Vyřízení podání ze dne 14. února a 16. března 2001

  K Vašim podáním ze dne 14. února 2001 a ze dne 16. března 2001ve věci expertního posudku vypracovaného panem Jindřichem Kodlem sdělujeme:

  Jak je Vám již známo, vypracoval pan Jindřich Kodl pro Český statistický úřad expertní posudek na navrhovaný bezpečnostní projekt. Tento projekt a jeho následná realizace je nezbytným předpokladem pro zajištění funkcí Českého statistického úřadu jako správního úřadu, není však podkladem pro jakékoliv řízení před tímto nebo jiným státním orgánem.

  S ohledem na výše uvedený charakter posudku nevztahuje se na činnost pana Kodla při jeho vypracovávání zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, v platném znění. Tento zákon v § 1 odst. 2 totiž výslovně stanoví: “Zákon se nevztahuje na podávání posudků, které je upraveno jinými předpisy, a na podávání posudků a provádění tlumočnických úkonů, které neslouží potřebám řízení před státními orgány ani nejsou v souvislosti s právními úkony občanů a organizací; zejména se nevztahuje na expertní činnost souvisící s plněním výrobních úkolů organizací a na tlumočnickou činnost v rámci mezinárodního styku a cestovního ruchu.“.

  Posudky p. Kodla i dalších expertů slouží pouze k tomu, aby si ČSÚ (sám pro sebe) ověřil, že jím navrhovaná opatření a postupy jsou správné a odpovídají současným poznatkům. Na podání těchto posudků se tedy citovaný zákon nevztahuje. Nemohlo proto dojít v případě p. Kodla ke střetu zájmů podle Vámi uváděného ustanovení § 11 tohoto zákona.

  Český statistický úřad nemá také žádný důvod nebrat jeho posudek v úvahu, ani právo měnit odměnu, která s ním byla dohodnuta.

  Jak je z výše uvedeného zřejmé, Vaše podání ze dne 14. února 2001 nebylo podle svého obsahu žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ale spíše sdělením skutečnosti, která podle Vašeho názoru nastala, a žádostí o sdělení stanoviska Českého statistického úřadu k této domněnce. Proto také Vaše další podání ze dne 16. března 2001 nelze považovat za odvolání podle § 15 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., resp. rozklad ve smyslu § 16 odst. 5 citovaného zákona, a vydávat ve věci rozhodnutí.

  Vedoucí Kanceláře předsedkyně:

  PhDr. Vladimír Egon Ditmar


  Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|