pátek 29. října

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby Česká politika, zahraniční modelky:
 • Egon odchází, Naomi přichází (Ivan Hoffman) Reakce:
 • Gusinskij, Lauder, Železný a Milan Šmíd (Petr Bradáč) Česká republika:
 • Hrozí ČR komunisté a pád do chudoby? (Ferdinand, JČ) Platy českých intelektuálních elit:
 • Chudoba vysokoškolsky vzdělaných pracovníků ve státním sektoru je hluboká (pí Vytlačilová-Petrová)
 • Musíte se, vědci, o sebe sami postarat (Dan Šedivý)
 • Platy české inteligence: Čulíkova poznámka je zas jen ideologickým obratem (Jiří Vaněk) Ústí nad Labem a postavení menšin v ČR:
 • Zeď v Matiční (Jan Lipšanský)
 • Proti fšem (Jiří Novák, NEZ)
 • Rasismus (Petr Jánský)
 • Komisaři Helsinského výboru amerického Kongresu vyjadřují ostré rozhořčení nad stavbou zdi v Matiční (anglicky i česky)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Komisaři Helsinského výboru amerického Kongresu vyjadřují ostré rozhořčení nad stavbou zdi v Matiční

  Helsinský výbor amerického Kongresu

  15. října 1999

  "Zeď v Ústí nad Labem je symbolem nesnášenlivosti a rasismu vůči Romům, a nesmí proto být povoleno, aby stála v dnešní Evropě," řekl předseda amerického Helsinského výboru Christopher H. Smith (R-NJ) poté, co byla ve středu 13. října postavena zeď mezi romskými a neromskými obyvateli v českém městě Ústí nad Labem. "Situace v oblasti lidských práv v ČR se znepokojujícím způsobem zhoršila."

  Plány postavit zeď mezi romskými a neromskými obyvateli v Matiční ulici oznámil v květnu 1998 starosta Ústí nad Labem Ladislav Hruška, člen Občanské demokratické strany Václava Klause. Od té doby je zeď předmětem ostré kritiky nevládních organizací na ochranu lidských práv i představitelů Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. V květnu 1999 schválila česká vláda rezoluci proti stavbě zdi, ale nepodnikla rozhodnější kroky, aby její stavbě zabránila.

  Minulý týden skončilo úsilí městských úřadů zahájit stavbu zdi v dočasné slepé uličce, neboť asi 50 romských demonstrantů obsadilo staveniště. v 16 hodin odpoledne dne 13. října policie staveniště obklopila kordonem a zeď byla rychle dostavěna. Večer 13. října schválil český parlament rezoluci, v níž 100 poslanců z 58 odmítlo stavbu zdi, ale místní činitelé v Ústí konstatovali, že navzdory tomu zeď neodstraní.

  Předseda Smith pokračoval: "Byl jsem povzbuzen některými letošními zlepšeními v oblasti lidských práv v situaci romské menšiny v České republice, zejména změnami v českém zákoně o občanství. Lituji, že čeští činitelé dovolil, aby narostla tato kontroverze do těchto rozměrů. Pokud bude tato krize existovat, zeď v Ústí bude ochromovat mezinárodní pověst České republiky a bude vrhat stín na americko-české vztahy. Dialog o mnoha dalších otázkách společného zájmu nevyhnutelně bude vždy na pořadu společně s problémem zdi v Ústí.

  Tamější situace nutně podvrací důvěryhodnost těch osob, kteří argumentují, že romští žadatelé o asyl z České republiky nemají důvodné obavy, že budou pronásledováni.

  Senátor Frank Lautenberg (D-NJ) dodal: "Loni jsem během debaty o rozšiřování NATO podporoval přijetí České republiky. Zaznamenal jsem, že existují určité znepokojující problémy, včetně diskriminace proti romské menšině. Zároveň jsem vyjádřil přesvědčení, že čeští vedoucí představitelé budou tyto problémy řešit. Očekával jsem v těchto věcech zlepšení - nikoliv zhoršení těchto problémů. Dnes chci vyjádřit své hluboké znepokojení nad zdí v Ústí nad Labem. Naléhavě apeluji na všechny české politické strany, aby jednoznačně odmítly tento symbol rasismu.

  "Prý bylo zapotřebí osmdesátičlenného policejního kordonu, aby mohla být ta zeď postavena," dodal člen Helsinského výboru Steny H. Hoyer (D-MD). "Avšak aktivisté, bránící lidská práva, se už dávno zapřísahali, že každou zeď na tomto místě rozbijí buchary. Bude muset tu zeď v Ústí trvale hlídat policie? To přece není normální."

  Helsinki Commissioners Voice Outrage Over Wall

  Washington, DC--"The wall in Usti nad Labem is a symbol of intolerance and racism against Roma that cannot be allowed to stand in today's Europe," said Commission Chairman Christopher H. Smith (R-NJ), following the construction of a wall between Roma and non-Roma residents in the Czech city of Usti nad Labem on Wednesday (October 13). "The human rights situation in the Czech Republic has taken an alarming turn for the worse."

  Plans to build the wall between Roma and non-Roma residents on Maticni Street were announced in May 1998 by Usti Mayor Ladislav Hruska, a member of Vaclav Klaus' Civic Democratic Party. Since then, the wall has been the subject of intense criticism by non-governmental human rights organizations and representatives of the Organization on Security and Cooperation in Europe, the European Union, and the Council of Europe. In May 1999, the Czech Cabinet adopted a resolution opposing the wall, but took no decisive action to prevent it from being built.

  Last week, efforts by municipal authorities to begin construction of the wall resulted in a temporary stalemate, as approximately 50 Romani demonstrators occupied the construction site. At 4:00 a.m. on October 13, police cordoned off the site and construction of the wall was hastily completed. On the evening of October 13, the Czech Chamber of Deputies adopted a resolution by a vote 100 to 58 opposing the wall, but local officials in Usti have remained defiant and say they will not remove it.

  Chairman Smith continued, "I have been heartened by some of the improvements this year in the human rights situation for Czech Republic's Romani minority, especially the change in the Czech citizenship law. I regret that Czech officials have allowed this controversy to escalate to these proportions. As long as this crisis persists, the Usti wall will erode the Czech Republic's international standing and cast a shadow over U.S.-Czech relations. Dialogue on many other issues of mutual interest will inevitably share the agenda with the wall in Usti. These developments certainly undermine the credibility of those who have argued that Romani asylum seekers from the Czech Republic do not have a well-founded fear of persecution."

  Ranking Commission Senator Frank Lautenberg (D-NJ) added: "Last year, during the debate on NATO expansion, I supported the admission of the Czech Republic. I noted there were issues of concern there, including discrimination against the Romani minority. At the same time, I stated my belief that Czech leaders were committed to resolving these problems. I certainly expected to see an improvement with respect to those problems -- not their escalation. Today, I want to voice my profound concern about the wall in Usti nad Labem. I urge every leader of every Czech political party to voice his unequivocal opposition to this symbol of racism."

  "It reportedly took an 80-member police cordon to enable this wall to be built," observed Ranking Commissioner Rep. Steny H. Hoyer (D-MD). "But human rights activists have long vowed to take sledge hammers to any wall there. Is there going to be a permanent police presence in Usti to maintain this wall? This is just not normal."


  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|