pondělí 10. července

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Hrůzná lidská katastrofa: AIDS v Africe:
 • Vítejte v zemi umírajících (Guardian)
 • Smrt v masovém měřítku (Guardian)
 • Budou-li dívky v rozvojovém světě smět chodit do školy, katastrofální míra šíření AIDS poklesne (CamFed, Cambridge) O Klausových politických názorech:
 • Nad Klausovým projevem: Klausův "starý dobrý liberální řád" (Jaroslav Štemberk)
 • Ke Klausovu projevu: v čem je EU užitečná (Marek Houša) K otázkám ohledně Epicentra Jaromíra Štětiny a Petry Procházkové:
 • Co máte proti Štětinovi? Odpovědi Jana Čulíka na otázky Milana Krumla z MFD
 • Na obranu Jaromíra Štětiny: Janu Čulíkovi: Vaše více než omyly (Jan Urban))
 • O Epicentru: diskuse Jan Urban - Tomáš Pecina Hloubkové zkoumání minulosti Jana Čulíka: Je bolševická!
 • "Váš strach, můj úsměv": korespondence Jan Urban - Jan Čulík Diskuse:
 • Ještě k temné minulosti Jana Čulíka (Tomáš Pecina)
 • Novinářská hodnověrnost Jana Urbana (Jana Dědečková)
 • Nejsprostší otázka Jana Čulíka: "Z jakých zdrojů je Štětinovo a Procházkové Epicentrum financováno?" (Petr Jančárek)
 • Tři základní otázky Jana Čulíka jsou irelevantní a legrační (Dagmar Volencová) Z poznámek Ivana Hoffmana:
 • Blair, opilci a tradice (Ivan Hoffman)
 • O neomylnosti úřadu (Ivan Hoffman)
 • Parlamentní komise k vyšetřování IPB (Ivan Hoffman) Tisková zpráva CME:
 • "Železný lhal, když tvrdil, že existoval ´Český plán´ na převzetí televize Nova"  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Nad Klausovým projevem: Klausův "starý dobrý liberální řád"

  Jaroslav Štemberk

  Václav Klaus ve Wachau: Základním programem pro budoucnost Evropy se musí stát její desocializace a její transformace směrem k institucím klasického, starého dobrého evropského liberálního řádu.

  Tento návrat zpět V. Klaus vydává za jakýsi všelék na  problémy naší současnosti, které v předcházející části projevu zmínil, když ještě dříve připomněl myšlenku, že nepoučíme-li se z dějin, musíme je prožít znovu. V tom si podle mého názoru zjevně protiřečí. Podíváme-li se do historie, zjistíme, že ten "starý dobrý liberální řád" zkolaboval pod tíhou problémů, které nebyl schopen uspokojivě řešit, stejně tak, jako zkolabovaly řády mu předcházející a po něm komunismus. V. Klaus zmiňovanou ztrátu univerzálních hodnot a univerzálního řádu (ovšem existenci něčeho takového nelze uvažovat s nárokem na historickou objektivitu, lépe, i když i tak se značnou paušalizací, lze snad hovořit o "tradičních hodnotách a řádu západní civilizace"), liberalismus ji spíše s sebou přinesl, než že by jí dokázal čelit.

  Co je vůbec míněno tím starým dobrým evropským liberálním řádem? Jak si jeho uplatňování V. Klaus představuje?

  Měla Evropa reagovat na tzv. kosovskou krizi masivními dodávkami zbraní pro Albánce i Srby, aby konjunkturou ve zbrojním průmyslu došlo k růstu průmyslové výroby?

  Pokud by rakouští (či jiní) nacionalisté "demokratickým" hlasováním prosadili vyhnání přistěhovalců a Židů ze země, mělo to být považováno za legitimní projev národní suverenity?

  Jsou požadavky, aby nebyly provozovány technologie ohrožující zdravé životní prostředí apriori "agresivním ekologismem" nepřípustně omezujícím svobodu podnikání?

  Klausovy kladné odpovědi na tyto otázky explicitně vysloveny nebyly, avšak čtu je mezi řádky.

  Jsem přesvědčen, že to byl právě V. Klaus (a jeho vlády jako celek), kdo projevil historickou nepoučitelnost, která naši zemi přivedla do krize. Protože jsme se nepoučili z historie, opět prožíváme to, co popsal papež Pius XI. v roce 1931 při hodnocení příčin Velké hospodářské krize v encyklice Quadragesimo anno:

  "Labilita hospodářské situace a celého hospodářství vyžaduje od lidí pracujících v hospodářství nejvyšší a neustálé vypětí sil. Proto mnozí otupěli vůči hlasům svědomí a dospěli k  názoru, že je jim dovoleno zvyšovat své zisky jakýmkoli způsobem a používat dovolené i nedovolené prostředky k zabezpečení majetku, získaného s velkým úsilím, proti náhlým zvratům štěstěny. Snadné zisky, jichž se leckomu v neřízeném trhu dostává, lákají mnoho lidí k spekulaci; ti pak dychtí jedině po tom, aby se dostali k ziskům co nejpohodlněji a často v bezuzdné podnikavosti svévolně a chtivě zvyšují nebo snižují ceny zboží tak, že se promyšlené plány výrobců ukazují bezcennými. Zákonná ustanovení o společnostech jednostranně orientovaných na zisk, umožňující rozdělení a omezení rizika podnikání, dala podnět k odporným zlořádům. Ukazuje se, že tímto způsobem silně oslabená zodpovědnost je málo funkční. V pološeru anonymity, za  fasádou neutrální firmy se odehrávají nejhorší nespravedlnosti a  podvody. Správní rady těchto společností jdou v opomíjení své zodpovědnosti až tak daleko, že zrazují práva těch, jejichž majetek převzaly do správy. Dále nesmíme vynechat zmínku o oněch obratných a vychytralých lidech, kteří se vůbec nestarají o to, aby byli činni poctivě a  užitečně, ale bez ostychu vydražují lidskou ziskuchtivost a pak jí zneužívají ve svůj prospěch.

  Přísná a pevná hospodářská morálka, kdyby ji byly státy energicky vymáhaly, by byla mohla tyto velmi těžké zlořády odvrátit, ano i jim předejít; to se však bohužel velmi často nestalo. Protože začátky nové hospodářské soustavy spadaly právě do doby, kdy se názory racionalismu uchytily a zapustily kořeny v mnoha duších, vytvořila se v krátké době národohospodářská věda odtržená od pravého mravního zákona, a tak se zcela uvolnily otěže lidské chtivosti.

  Tak se stalo, že se mnohem větší počet lidí než dříve nestaral o nic jiného, než aby rozmnožil své bohatství, lhostejno jakým způsobem; toužili být nade vším a přede všemi a nedělali si nic ani z největších zločinů proti jiným lidem. Ti pak, kdo první vykročili touto pohodlnou cestou, která vede k záhubě, snadno získali velmi mnoho napodobovatelů své nepravosti - a" již kouzlem svého očividného úspěchu, a" již okázalým přepychem svého bohatství, a" již tím, že se vysmívali výčitkám svědomí jiných lidí, jako by to byla jen malicherná úzkostlivost, a" už svou bezohledností, s níž šli přes mrtvoly svých méně úzkostlivých konkurentů."

  Přes veškeré problémy Západní Evropa poučená dvěma světovými válkami a hospodářskými krizemi projevila schopnost vytvářet systém spolupráce a tzv. sociálně-tržní hospodářství, což omezuje rizika nových válek a krizí. Nemyslím si, že by bylo touhou většiny Evropanů vracet se do minulosti, jak si představuje V. Klaus.

  V pasáži o evropské integraci V. Klaus zdůrazňuje, že na straně kandidátských zemí je jednoznačný zájem, avšak na straně stávajících členů je mnoho důvodů proti. Toto tvrzení není sice zcela od věci, avšak z Klausových úst zní jako alibismus politika, který pro přiblížení České republiky Evropské unii neudělal zdaleka tolik, kolik od něj většina občanů očekávala. Problém současného extenzivního i intenzivního rozvoje EU s sebou nese mnoho obtížných problémů, které musí společně vyřešit evropští politici (včetně našich) a bruselští úředníci a rozhodně je za ně nevyřeší "neviditelná ruka trhu" (pročež je asi V. Klaus považuje za neřešitelné). Vytváření co nejrozsáhlejšího jednotného evropského ekonomického prostoru je nutností, chce-li Evropa v budoucnu úspěšně konkurovat Severní Americe a Východní Asii.

  Žádný společensko-ekonomický řád si nemůže činit nárok na to, aby byl považován za trvale nejlepší. Úspěch či neúspěch v ekonomice i politice závisí právě na schopnosti adekvátně reagovat na vývojové trendy. A v ekonomice či politice jsou úspěch a neúspěch záležitosti pomíjivé.

  Jaroslav Štemberk

  (Jaroslav Štemberk působí v KDU-ČSL.)  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|