Britské listy


pátek 12. ledna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z  poslední doby Česká televize po vítězství:
 • Vulgární emocionální manipulace, žádný kritický odstup ani důležité otázky (Luděk Staněk) Česká televize a česká společnost:
 • Rovnost před zákonem po česku (Martin Stín) Sdělovací prostředky:
 • Nad dvěma návrhy mediálního zákona (Tomáš Pecina) Srovnání:
 • Jak se v Austrálii snažili dokaři stávkou zlikvidovat modernizační reformy (Jiří Sahula) Česká televize a česká společnost:
 • Kulturní fronta: Jako za Anticharty: ti, kdo vyhráli, budou teď u lizu (Radim Vajchr)
 • Kde je proklamovaná svoboda slova v České republice (Vojtěch Fatka)
 • Dopis Václavu Havlovi: Zaměstnanci ČT si televizi nemohou přisvojit (Milan Duda)
 • Lídě Rakušanové: zachovávejte při své novinářské práci profesionální kritický odstup (Milan Duda)
 • Dopis americkému velvyslanci: "Protestuji proti hrubé manipulaci z Rádia Svobodná Evropa" (Josef Havránek)
 • Technický pokrok v médiích vede jen k dalšímu propadu kvality (Jindřich Kubica)
 • Krize v České televizi: pokus o širší pohled na politický dvorek (Rudolf Převrátil) Reakce:
 • Unie svobody se rozhodla podporovat redaktory z čistě humánních zájmů (Ondřej Palkovský)
 • Miroslav Mareš není na brněnské univerzitě skandalizován (čtenář Dufek)
 • Na obranu Katovny (Petr Jánský)
 • Britské listy nečtu. Zásadně!!! (Jiřina Šiklová)
 • Včerejší demonstrace nebyla hrozbou nové totality (Jaroslav Štemberk)
 • Odpověď na 260 emailů (Ivan David)
 • Mladí konzervativci - lůno neofašismu (Josef Brož) Poezie:
 • Whitmanovské variace: Jsem/I am (Jiřina Fuchsová)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -| • J S E M

  I AM

  Jiřina Fuchsová (* 1943, dosud protiprávně v exilu....)

  by Jirina Fuchsova

  Jsem první záblesk jitřenky na věži svatého Bartoloměje za májového rána...

  I am the first glimmer of dawn bouncing of the St. Bartholomew's steeple on May morning...

  Jsem chladný nápor západního větru zpívajícího nad zříceninou Radyně v mrazivém únorovém soumraku...

  I am the cold sweep of western wind singing over the Radyne ruins in freezing February dusk...

  Jsem výkřik racka rozbíjející se o oblouky Karlova mostu v půl osmé ráno uprostřed léta...

  I am the cry of a seagull shattering on the moorings of Charles' Bridge at 7:30 a.m. in summer...

  Jsem hrstka šesticípých hvězd zalitých do zdiva v místech, které bylo svědkem svržení zmučeného těla jednoho ze svatých dolů do Řeky...

  I am the handful of sixpointed stars deep in the masonry of the place which has witnessed the mutilated body of a saint being thrown into the River...

  Jsem krev 27 patriotů dosud promokvávající mezi dlažebními kameny náměstí Staroměstského...

  I am the blood of 27 patriots still seeping among the cobblestones of the Old Town Square...

  Jsem hlava koně hledícího zpříma do ohnivé bouře pod prvním českým králem oděným do železné košile, s helmou, nesoucím kopí neúchylně vstříc budoucnosti...

  I am the head of the horse looking straight into the firestorm under the first Czech king dressed in a mail shirt, helmet, carrying a spear directly into the future...

  Jsem tmavé oči Franze Kafky dosud hledící do rozevřených čelistí ukrutenství a tážící se tiše, znovu a znovu: Proč?

  I am the dark eyes of Franz Kafka still staring into the gaping jaws of inhumanity and asking ever so gently Why..???

  Jsem melodie MÉ VLASTI nepřetržitě se chvějící nad vodami u Národního divadla...

  I am the sounds of MA VLAST fluttering incessantly over the waters next to the National Theatre...

  Jsem zvonící tramvaj číslo 22 a jsem vůně ranní kávy u McDonalda v Mostecké ulici...

  I am a clanking tram No. 22 and fragrance of morning coffee at McDonald's in Mostecka ulice...

  Jsem všeobjímající úsměv Boha-Dítěte provždy přebývajícího u Panny Marie Vítězné a slibujícího: "Zdaří se dílo, pro které jsi byl poslán"...

  I am the accepting smile of the God-Child enshrined forever u Panny Marie Vitezne promising "Zdari se dilo, pro ktere jsi byl poslan..."

  Jsem staletý prach zadřený do stránek knih uvnitř Strahovského kláštera...

  I am the ancient dust clinging to books within the walls of Strahov monastery...

  Jsem rudé růže na hliněné podlaze svatyně Loretanské, postavené zde ke větší a větší slávě Boží, aleluja...

  I am the red roses on the floor of Loretto shrine built here for ever greater glory of God Alleluia...

  Jsem bezdomovecké lidstvo hledající spočinutí pro hlavu pod oblouky pražských mostů...

  I am the homeless humanity finding a resting place for their heads under Prague's beautiful bridges...

  Jsem ti, kdo nevědí jak přiští měsíc zaplatí za proud, za vodu a za brambory...

  I am those who do not know how they will pay for power water and potatoes during the next month...

  Jsem všichni kdo jsou opouštěni, vyřazováni a zapomínáni...

  I am the lonely the abandoned the forgotten...

  Jsem Česká princezna Anežka starající se o umírající a choré v tisíc let starém klášteře Na Františku...

  I am Czech Princess Agnes ministering to the dying and afflicted in the thousand-year-old hospital Na Frantisku...

  Jsem temno valky, výkřik nenarozeného dítěte, jsem zlatem vyšívaná Kniha Hodinek...

  I am the darkness of war the wail of an unborn child the embroidered and gold-aflame Book of Hours...

  Jsem osm mramorových očí čtyř Evangelistů v chrámu svatého Mikuláše se smaragdovou hlavou...

  I am the eight marble eyes of four Evangelists in St. Nicholas' Church with emerald head...

  Jsem hospoda u Sojků a sklenice studeného Prazdroje...

  I am hospoda U Sojku and a glass of ice-cold Pilsner Urquell...

  Jsem hospoda U dvou slunců s přízrakem Jana Nerudy procházejícím sloupem světla které hazí na hrstě diamantů do mé sklenice zlatistého Krušovického...

  I am hospoda U dvou sluncu with spirit of Jan Neruda appearing in the sunlight as it throws its diamonds into my glass of Krusovicke...

  Jsem rozkvetlé kaštany na březích stříbrné Vltavy...

  I am flowering chestnut trees on the banks of silver Vltava...

  Jsem louka plná pampelišek a jsem zlato na epoletách generálů NATO...

  I am a meadow full of dandelion gold and I am gold in NATO general's epaulets...

  Jsem heligonka hrající staré vojenské písně v restauraci U Švejků...

  I am the harmonica playing Czech marching songs U Svejku...

  Jsem paže svatého Jiří pozdvižená k ráně do rozevřeného dračího chřtánu...

  I am the hand of St. George raised high ready to strike at the dragon's head...

  Jsem prach u rakve Karla Čtvrtého v kryptě svatého Víta...

  I am the dust next to Charles the IVth's coffin in the crypt of St. Vitus...

  Jsem čelenka ze zelených smaragdů a zlata Nového světa hýčkající nejsvětější lebku svatého Václava v katedrále nad Městem...

  I am the headdress of green precious stones and gold from the New World guarding the most precious skull of St. Wenceslaus in the cathedral above the City...

  Jsem první americký tank, který dorazil do Plzně 6. května 1945...

  I am the first American tank that made it to Plzen on May 6th, 1945...

  Jsem vojenský Fordson s náhonem na čtyři kola, který mne v letech 1945-1953 vozil po Šumavě...

  I am the 4-wheel drive Ford that carried me throughout the Sumava mountains to and fro between 1945 and 1953...

  Jsem noční směna u kompjutrů hlídajících filtraci všeho zlatého Pilsner Urquellu který bude kde zkonzumován po celém světě...

  I am the night shift watching the computers that control the flow of all golden Pilsner Urquell that is ever consumed anywhere in the world...

  Jsem rozžhavený kov ve Škodovce předtím než jej vylijí a zpracují na elegantní a přesné součástky jež budou sloužit nejprve strojům a potom lidem, kteří je obsluhují...

  I am the red-hot metal in SKODA works before they pour it out and work it into a sleek and precise shape to serve first the machinery and then the people who use it...

  Jsem voda čtyř řek které se setkávají v Plzni a potom společně odtékají ke hradu jménem Karlštejn...

  I am the waters of four rivers that come together in Plzen and then flow jointly toward Karlstejn castle...

  Jsem den a potom noc nad tou zemí...

  I am the day and the night over that land...

  Jsem její utrpení a její sláva nikdy nekončící...

  I am both its suffering and its neverending glory...

  Jsem její krvavá minulost a nevinný rozbřesk její přicházející, a Bůh dá! lepší budoucnosti...

  I am both its bloody past and the innocent dawn of its coming, and God will-see-to-it!, better future...

  Jsem první i poslední z jejích mužů, žen a dětí.....

  I am the first and the last of its men women and children...

  JSEM MÁ VLAST...

  I AM MY COUNTRY....

  V žití, v radosti, v ponížení, v exilu, v ní, tisíce mil od ní,

  In life, in joy, in subjugation, in exile, in her, thousands of miles away from her,

  JSEM MÁ VLAST...

  I AM MY COUNTRY...

  Na věky...

  For eternity...

  A nerozdělí nás, nikdy

  And not even death

  ani sama

  will ever do us part...

  Kmotřička

  A M E N...

  smrt

  ...

  A M E N

  p.f. 2001 všem svým přátelům i opozici přeje upřímně Jiřina Fuchsová :-)

  © Jirina Fuchsova (born 1943 in Plzen)
  Czech poet

  Just like other 30.000 Czech-born Citizens of USA, she is still denied her native Czech citizenship, her right to restitute Nazi or Communist-confiscated property, and just like ALL CZECH CITIZENS today! should she find herself abroad on the day of Czech elections, she is illegally barred from voting...

  Jirina Fuchsova is a lecturer in Czech language, literature and history at LMU in Los Angeles, and consultant in ALL THINGS CZECH.

  jfuchs@sprynet.com

  Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|